Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 5/2012, s. 459-463
*Anna Szymańska1, Tomasz Jargiełło1, Anna Drelich-Zbroja1, Marcin Szymański2, Małgorzata Szczerbo-Trojanowska1
Naczyniakowłókniak młodzieńczy: znaczenie diagnostyki angiograficznej i przedoperacyjnej embolizacji w postępowaniu leczniczym
Juvenile angiofibroma: the role of diagnostic angiography and preoperative embolization in treatment
1Zakład Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Kierownik Zakładu: prof. dr hab. med. Małgorzata Szczerbo-Trojanowska
2Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. med. Janusz Klatka
Streszczenie
Wstęp. Naczyniakowłókniak młodzieńczy to bogato unaczyniony nowotwór nosogardła, który może powodować silne krwawienia z nosa, masywny krwotok śródoperacyjny. Dla wielu autorów ważną częścią postępowania leczniczego jest przedoperacyjna embolizacja, której celem jest wybiórcze zamknięcie naczyń guza. Celem pracy jest ocena przedoperacyjnej diagnostyki angiograficznej i embolizacji u chorych z naczyniakowłókniakiem młodzieńczym oraz analiza obrazu radiologicznego i klinicznego w tej grupie.
Materiał i metody. W ocenianej grupie było 25 mężczyzn (12-22 lata). U wszystkich chorych wykonano badanie tomografii komputerowej, arteriografię tętnic szyjnych. U 21 chorych wykonano badanie rezonansu magnetycznego, a u 24 embolizację naczyń guza. Poddano ocenie stopień zaawansowania guzów wg klasyfikacji Andrews i wsp. Wszyscy chorzy byli leczeni chirurgicznie i rozpoznanie zostało potwierdzone histopatologicznie.
Wyniki. Ocena stopnia zaawansowania guzów w ocenianej grupie wykazała u 11 chorych II stopień zaawansowania guza, u 4 chorych stopień zaawansowania IIIB. W grupach stanowiących stopień rozległości I i IIIA było po 5 chorych. U wszystkich chorych angiografia wykazała obraz typowy dla naczyniakowłókniaka młodzieńczego oraz unaczynienie pochodzące od tętnicy szczękowej, u 8 chorych dodatkowo od tętnicy gardłowej wstępującej, u 1 chorego od tętnicy twarzowej, u 5 od chorych tętnicy szyjnej wewnętrznej, u 4 chorych od przeciwległej tętnicy szczękowej. U jednego chorego po podwiązaniu tętnicy szyjnej zewnętrznej embolizacja nie była możliwa, ponadto wszystkie zabiegi embolizacji były skuteczne. U 1 chorego wystąpiły przemijające objawy neurologiczne niedokrwienia mózgu. U chorych po embolizacji śródoperacyjne krwawienie (średnio 530 ml) było znacznie mniejsze niż u chorego bez embolizacji (2300 ml).
Wnioski. Badanie angiograficzne ustala rozpoznanie naczyniakowłókniaka oraz umożliwia embolizację jego naczyń. Przedoperacyjna embolizacja jest bezpiecznym zabiegiem, który znacznie zmniejsza krwawienie śródoperacyjne.
Summary
Introduction. Juvenile nasopharyngeal angiofibroma (JNA) is a vascular nasopharyngeal tumor, which may lead to abundant nasal bleeding or profound intraoperative haemorrhage. For many surgeons superselective embolization of feeding vessels followed by surgery is an important part of patient management. The aim of the study is evaluation of preoperative angiography and embolization in patients with juvenile nasopharyngeal angiofibroma, as well as comparison of clinical and radiological findings.
Material and methods. There were 25 patients aged 12-22 years. All patients underwent computed tomography and carotid arteriography. In 21 cases magnetic resonance imaging, and in 24 cases carotid embolization were performed. All tumors were staged according to Andrews classification system. All patients were treated surgically and the diagnosis was histopatologically comfirmed.
Results. Classification results showed that 11 of the 25 tumors were stage II, 4 were stage IIIB, with stages I and IIIa including 5 tumors each. In all patients angiography showed findings typical for JNA. All tumors had blood supply from internal maxillary artery. The source of additional supply were: the ascending pharyngeal artery in 8 cases, the facial artery in 1 case, the internal carotid artery in 5 cases and the contralateral internal maxillary artery in 4 cases. Embolization was succesful in all patients except for the patient after external artery ligation. In 1 casetransient neurological deficit developed. Intraoperative bleeding in the embolized group was much smaller than in the non-embolized patient.
Conclusions. Angiography establishes the diagnosis of JNA and enables embolization of its vasculature. Preoperative embolization is a safe procedure, which markedly reduces intraoperative bleeding.Wstęp
Naczyniakowłókniak młodzieńczy to bogato unaczyniony nowotwór części nosowej gardła, charakterystyczny dla okresu dojrzewania. Guz występuje prawie wyłącznie u chłopców i młodych mężczyzn, najczęściej między 7. a 21. rokiem życia (1, 2). Jest to rzadki nowotwór, który stanowi mniej niż 0,5% wszystkich nowotworów głowy i szyi (2).
Naczyniakowłókniak jest łagodnym nowotworem pozbawionym torebki. Pomimo braku histologicznych cech złośliwości wykazuje tendencję do agresywnego wzrostu, niszczenia kości i nawrotów (3). Nowotwór ten wykazuje dużą złośliwość kliniczną, prowadząc często do zagrażających życiu powikłań w postaci silnego krwawienia z nosa, wnikania do jamy czaszki, masywnego krwotoku śródoperacyjnego (4, 5).
Etiologia naczyniakowłókniaka nie jest znana. Ścisły związek występowania tego rzadkiego nowotworu z płcią męską i okresem dojrzewania przemawia za udziałem zaburzeń osi hormonalnej przysadka-gonady w rozwoju choroby (5). Ostatnie badania oceniają rolę enzymów i osoczowych czynników wzrostu w patogenezie tego guza (6, 7). Pierwotnym miejscem rozwoju naczyniakowłókniaka jest część nosowa gardła w okolicy ujścia kanału skrzydłowatego (8, 9). Początkowo nowotwór rośnie w kierunku najmniejszego oporu, w jamie nosowej i nosogardle. Dalsze szerzenie guza zachodzi drogą naturalnych szczelin i otworów twarzoczaszki lub przez bezpośrednie niszczenie struktur kostnych. Nowotwór może zajmować sąsiednie okolice: zatokę klinową, szczękową, dół skrzydłowo-podniebienny i podskroniowy, komórki sitowe i oczodół. Inwazja do jamy czaszki występuje u 10-20% chorych (10, 11).
Zaawansowana diagnostyka obrazowa zrewolucjonizowała możliwości leczenia operacyjnego oraz znacznie zmniejszyła liczbę związanych z nim powikłań. Tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny umożliwiają potwierdzenie klinicznej diagnozy naczyniakowłókniaka oraz dokładną ocenę jego rozległości, co jest niezbędne do określenia stanu zaawansowania guza i planowania operacji (4, 12, 13). Systemy klasyfikacji stopnia zaawansowania nowotworu oparte na badaniach TK i MR istotnie poprawiły wyniki leczenia naczyniakowłókniaka przez lepszy dobór technik operacyjnych oraz umożliwiły wiarygodne porównanie metod leczenia chorych w poszczególnych stadiach zaawansowania (4). Duże znaczenie dla operatora ma ocena unaczynienia nowotworu w badaniu angiograficznym. Dla wielu autorów ważną częścią postępowania leczniczego jest przedoperacyjna embolizacja, której celem jest selektywne zamknięcie naczyń nowotworu, przy zachowaniu prawidłowego ukrwienia otaczających tkanek (14-16).
Cel pracy
Celem pracy jest ocena przedoperacyjnej diagnostyki angiograficznej i embolizacji u chorych z naczyniakowłókniakiem młodzieńczym oraz analiza obrazu radiologicznego i klinicznego w tej grupie.
Materiał i metody
W okresie od 2000 do 2012 roku w naszym ośrodku było leczonych 25 chorych z naczyniakowłókniakiem młodzieńczym. W tej grupie byli wyłącznie mężczyźni w wieku od 12 do 22 lat. Średni wiek chorych wynosił 14,5 roku. Najczęściej zgłaszanymi objawami klinicznymi choroby były: krwawienie z nosa (24/25 chorych), niedrożność nosa (22/25 chorych), ból (4/25 chorych), uwypuklenie policzka (1/25 chorych). Czas trwania objawów przed ustaleniem rozpoznania wynosił od 1 do 24 miesięcy. Guz położony był po stronie lewej u 14 chorych oraz po stronie prawej u 11 chorych.
U wszystkich chorych wykonano badanie tomografii komputerowej (TK) oraz arteriografię tętnic szyjnych. Ponadto u 21 chorych wykonano badanie rezonansu magnetycznego (MR). Na podstawie badań obrazowych poddano ocenie stopień zaawansowania guzów w opisywanej grupie według klasyfikacji Andrews i wsp. (17).
U wszystkich chorych arteriografia tętnic szyjnych była wykonana metodą cyfrowej angiografii subtrakcyjnej, z nakłucia prawej tętnicy udowej i obejmowała obustronne cewnikowanie tętnic szyjnych wspólnych metodą Selingera cewnikiem kalibru 5 French (5F). Selektywną arteriografię tętnic szyjnych wewnętrznych i zewnętrznych uzyskiwano przez wybiórcze podanie jodowego środka kontrastowego do wymienionych tętnic oraz rejestrowanie przepływu krwi na obrazach w projekcjach przednio-tylnej i bocznej. W celu embolizacji naczyń guza wprowadzano współosiowo cewnik (2,7F) do tożstronnej tętnicy szczękowej przez tętnicę szyjną zewnętrzną. Przez jego światło podawano materiał embolizacyjny – alkohol poliwinylovy (PVA), cząstki 500-700 um, w roztworze soli fizjologicznej i jodowego środka kontrastowego. W ten sposób poddano embolizacji wszystkie dostępne gałęzie tętnicy szyjnej zewnętrznej zaopatrujące guz. Skuteczność zabiegu oceniano w kontrolnym angiogramie, uznając zabieg za skuteczny przy całkowitej lub znacznej redukcji unaczynienia w obszarze leczenia.
Wszyscy chorzy byli leczeni chirurgiczne i rozpoznanie naczyniakowłókniaka u wszystkich zostało potwierdzone badaniem histopatologicznym.
Wyniki
Klasyfikacja stopnia zaawansowania guzów w ocenianej grupie według systemu Andrews i wsp. (17) wykazała, że największa liczba chorych (11/25) miała II stopień zaawansowania guza. W grupach stanowiących stopień zaawansowania I i IIIA było po 5 chorych. Czterech chorych prezentowało stopień rozległości nowotworu IIIB, tj. guz z inwazją wewnątrzczaszkową, zewnątrzoponową.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Bremer JW, Neel HB, DeSanto LW et al.: Angiofibroma: treatment trends in 150 patients during 40 years. Laryngoscope 1986; 96, 1321-9.
2. Neel H III: Benign and Malignant Neoplasms of the Nasopharynx. [In:] CW Cummings, editor. Otolaryngology- Head and Neck Surgery. St. Louis: Mosby Year Book 1993; 1355-1371.
3. Schick B, Kahle G: Radiological findings in angiofibroma. Acta Radiologica 2000; 41, 585-593.
4. Paris J, Guelfucci B, Moulin G et al.: Diagnosis and treatment of juvenile nasopharyngeal angiofibroma. Eur Arch Otorhinolaryngol 2001; 258, 120-4.
5. Radkowski D, McGill T, Healy G et al.: Angiofibroma: changes in staging and treatment. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 1996; 122, 122-9.
6. Coutinho-Camillo CM, Bretani MM, Butugan O et al.: Relaxation of imprinting of IGFII gene in juvenile nasopharyngeal angiofibromas. Diagn Mol Pathol 2003; 12, 57-62.
7. Gautham K, Ogale SB, Shradda RU et al.: Expression of GSTM1 in angiofibromas. J Laryngol Otol 2002; 116, 352-4.
8. Lloyd G, Howard D, Phelps P et al.: Juvenile angiofibroma: the lesson of 20 years of modern imaging. J Laryngol Otol 1999; 113, 127-134.
9. Zhuo-fu Liu, De-hui Wang, Xi-cai Sun et al.: The site of origin and expansive routes of juvenile nasopharyngeal angiofibroma. (JNA). Int J Ped Otorhinolaryngol 2011; 75: 1088-1092.
10. Economou TS, Abemayor E, Ward PH: Juvenile nasopharyngeal angiofibroma: an update of the UCLA experience 1960-85. Laryngoscope 1988; 98, 170-5.
11. Spector JG: Management of juvenile angiofibromata. Laryngoscope 1988; 98, 1016-1026.
12. Fagan JJ, Snyderman CH, Carrau RL et al.: Nasopharyngeal angiofibromas: selecting a surgical approach. Head Neck 1997; 19, 391-9.
13. Scholtz AW, Appenroth E, Kammen-Jolly K et al.: Juvenile nasopharyngeal angiofibroma: management and therapy. Laryngoscope 2001; 111, 681-7.
14. Garcia-Cervignon E, Bien S, Rufenacht D et al.: Pre-operative embolization of nasopharyngeal angiofibromas. Neuroradiology 1988; 30, 556-560.
15. Herman P, Lot G, Chapot R et al.: Long-term follow-up of juvenile nasopharyngeal angiofibromas: analysis of recurrences. Laryngoscope 1999; 109, 140-7.
16. Siniluoto TMJ, Luotonen JP, Tikkakoski TA et al.: Value of pre-operative embolization in surgery for nasopharyngeal angiofibroma. J Laryngol Otol 1993; 107, 514-521.
17. Andrews JC, Fish U, Valavanis A et al.: The surgical management of extensive nasopharyngeal angiofibroma with infratemporal fossa approach. Laryngoscope 1989; 99, 429-437.
18. Liang J, Yi Z, Lianq P: The nature of juvenile nasopharyngeal angiofibroma. Otolaryngol Head Neck Surg 2000; 123, 475-81.
19. Lasjaunias P: Nasopharyngeal angiofibromas: hazards of embolization. Radiology 1980; 136: 119-123.
20. Jacobsson M, Petruson B, Svendsen P et al.: Juvenile nasopharyngeal angiofibroma. A report of 18 cases. Acta Otolaryngol 1988; 105: 132-9.
21. Santaolalla F, Araluce I, Zabala A et al.: Efficacy of selective pecutaneous embolization for the treatment of intractable epistaxis and juvenile nasopharyngeal angiofibroma (JNA). Acta Oto-Laryngologica 2009; 129: 1456-1462.
22. Petruson K, Rodriguez-Catarino M, Petruson B et al.: Juvenile nasopharyngeal angiofibroma: long-term results in preoperative embolized patients and non-embolized patients. Acta Otolaryngol 2002; 122: 96-100.
23. Goddard JC, Reiter ER: Inpatient management of epistaxis outcomes and costs. Otolarygol Head Neck Surg 2005; 132: 707-712.
24. Liu L, Wang R, Huang D et al.: Analysis of intra-operative bleeding and recurrence of juvenile nasopharyngeal angiofibromas. Clin Otolaryngol 2002; 27, 536-540.
25. Semczuk B, Gołąbek W, Klonowski S: Rozpoznawanie i leczenie operacyjne naczyniakowłókniaków nosogardła w świetle własnego materiału klinicznego. Otolaryngol Pol 1986; 15, 233-7.
26. Ungkanont K, Byers RM, Weber SR et al.: Juvenile nasopharyngeal angiofibroma: an update of therapeutic management. Head Neck 1996; 18, 60-66.
otrzymano: 2012-03-08
zaakceptowano do druku: 2012-04-14

Adres do korespondencji:
*Anna Szymańska
Zakład Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii UM w Lublinie
ul. Jaczewskiego 8, 20-954 Lublin
tel.: +48 (81) 724-41-54, fax: 724-41-56
e-mail: szymanna@poczta.onet.pl

Postępy Nauk Medycznych 5/2012
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych