Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 5/2012, s. 442-445
*Maciej Szajner1, Krzysztof Pyra1, Paweł Poluha1, Dariusz Szczepanek2, Michał Sojka1, Magdalena Jarząbek1, Małgorzata Szczerbo-Trojanowska1
Leczenie tętniaków wewnątrzczaszkowych przy użyciu spiral, bez dodatkowego sprzętu – doświadczenie jednego ośrodka
Intracranial aneurysms embolization with coils, without extra devices – the single – centre experience
1Zakład Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Kierownik Zakładu: prof. dr hab. med. Małgorzata Szczerbo-Trojanowska
2Katedra i Klinika Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Kierownik Katedry i Kliniki: prof. dr hab. med. Tomasz Trojanowski
Streszczenie
Wstęp i cel pracy. Przeprowadzono retrospektywną analizę dotyczącą wewnątrznaczyniowego leczenia tętniaków wewnątrzmózgowych bez użycia dodatkowego sprzętu zarówno pękniętych, jak i znalezionych przypadkowo. Celem pracy jest ocena wyników embolizacji tętniaków, bez względu na wielkość worka i szerokość szyi, przy użyciu jedynie spiral.
Materiał i metody. Badaniami objęto 60 chorych z 67 tętniakami leczonych metodą embolizacji od 06.2010 do 06.2011. Rozmiary tętniaków zostały ocenione za pomocą badania angiograficznego z rekonstrukcją 3D. W pracy oceniono: skuteczność leczenia, występowanie powikłań, wynik badania angiograficznego po 6 miesiącach i wyniki kliniczne.
Wyniki. Całkowite zamknięcie tętniaka zaraz po zabiegu miało miejsce w 45 (67%) przypadkach, częściowe lub niecałkowite zamknięcie miało miejsce w 22 (33%) przypadkach. W czasie zabiegów nie doszło do pęknięcia żadnego z tętniaków. W 5 (7%) przypadkach wystąpiły powikłania. W żadnym przypadku nie doszło do stałych ubytków neurologicznych. W grupie 60 pacjentów z 67 tętniakami leczonych na drodze wewnątrznaczyniowej bez użycia dodatkowego sprzętu w postaci balonów, czy też stenów uzyskaliśmy dobry wynik leczenia potwierdzony angiografią po 6 miesiącach, jak również badaniem klinicznym. Wykonane zabiegi charakteryzował niski odsetek powikłań i brak stałych deficytów neurologicznych. W przypadku większości tętniaków przedniego krążenia, sugeruje się przeprowadzenie klasycznej embolizacji przy użyciu spiral (bez pomocy flow-diverter`a, stentu lub balonu), która charakteryzuje się podobną, a często wyższą skutecznością, przy jednocześnie dużo niższym ryzyku.
Wnioski. Zabieg embolizacji stanowi obecnie główną metodę leczenia tętniaków wewnątrzczaszkowych i jest stosowany na całym świecie. W obliczu rozwoju technologii i pojawiających się nowych urządzeń (stenty, flow-divertery, balony), które mają na celu podwyższenie skuteczności leczenia szczególnie tętniaków o szerokiej podstawie, spirale odczepiane pozostają podstawowym, wyrafinowanym technicznie materiałem embolizacyjnym. Wiele tętniaków pomimo niekorzystnych cech, takich jak szeroka podstawa (szyja/worek = < 1) może być leczonych przy użyciu jedynie spiral. Nasza grupa chorych pokazuje, że przy prawidłowym doborze chorych, zastosowaniu odpowiedniej techniki i strategii operacyjnej, zabieg jest bardzo skuteczny (88% skuteczności, Raymond 1 + 2), bezpieczny i nie wymaga uzależnienia chorego od leków przeciwkrzepliwych.
Summary
Introduction and aim. We conducted a retrospective analysis of endovascular treatment of intracranial aneurysms without any additional equipment, both ruptured and found accidentally. To assess the results of embolization of aneurysms, regardless of the size of the bag and the width of the neck, using only the coils.
Material and methods. The study included 60 patients with 67 aneurysms treated by embolisation from 06.2010 to 06.2011. Sizes of aneurysms were evaluated using angiography with 3D reconstruction. The study assessed: efficacy of treatment, the incidence of complications, the result of angiography at 6 months and clinical outcome.
Results. Complete closure of the aneurysm immediately after the procedure occurred in 45 (67%) cases, partial or incomplete closure occurred in 22 (33%) cases. During treatment there was no rupture of any aneurysm. In 5 (7%) cases minor complications occurred. In any case, there was no permanent neurological deficits. In 60 patients with 67 aneurysms treated with endovascular embolisation without any additional equipment in the form of balloons, stents or flow-diverters obtained satisfactory results were confirmed by angiography at 6 months, as well as the clinical examination. Embolization was characterized by a low rate of complications and no permanent neurological deficits. For most anterior circulation aneurysms, it is suggested to carry out classical embolization using coils (without the aid of flow-diverters, stents or balloons), which is often more effective and at the same time with the lower risk.
Conclusions. The embolization procedure is currently the main method of treatment of intracranial aneurysms and is used around the world. In the face of emerging technologies and new devices (stents, flow-diverters, balloons) that are designed to increase the effectiveness of treatment especially aneurysms with a wide neck, detachable spirals remain primary, technically sophisticated embolic material. Many aneurysms, despite the unfavorable features such as a wide neck (neck/sack = <1) can be treated using only the coils. Our group of patients shows that with proper patient selection, use of appropriate technique and operational strategy, treatment is highly effective (88% efficiency, Raymond 1 + 2) safe and does not require the patient’s dependence on anticoagulants.Materiał i metody
Od czerwca 2010 do czerwca 2011 roku, 60 pacjentów z 67 tętniakami było poddanych embolizacji wewnątrznaczyniowej przy użyciu spiral. Spośród nich 31 (54%) pacjentów miało przypadkowo rozpoznanych 36 tętniaków, kolejnych 29 pacjentów z 31 (46%) tętniakami trafiło do szpitala z objawami SAH. W grupie chorych było 45 (75%) kobiet i 15 (25%) mężczyzn o średniej wieku 53 lata. Wskazania do leczenia wewnątrznaczyniowego objęły: wysokie ryzyko dostępu chirurgicznego, starszy wiek chorego i niezadowalający stan zdrowia. Analiza wielkości tętniaków została przeprowadzona w oparciu o technikę rekonstrukcji obrazów angiograficznych w opcji 3D, która wykazała 14 (21%) tętniaków o średnicy mniejszej niż 4 mm, 24 (36%) w przedziale 4-7 mm, 20 (30%) w przedziale 7-15mm i 9 (13%) powyżej 15 mm. W badaniu oceniliśmy stopień wypełnienia worka tętniaka zaraz po zabiegu, 6 miesięcy po, jak również po ewentualnym, drugim, uzupełniającym zabiegu embolizacji. Dodatkowej ocenie podlegało wystąpienie powikłań wczesnych i późnych zarówno klinicznych, jak i związanych z techniczną stroną zabiegu. Źródłem danych klinicznych były historie chorób pacjentów, jak również bezpośredni kontakt telefoniczny. 14 pacjentów z nieznanych przyczyn nie zgłosiło się na badanie kontrolne.
Zabieg embolizacji
Zabiegi embolizacji były przeprowadzone przy użyciu dwupłaszczyznowej maszyny angiograficznej ARTIS firmy Siemens wyposażonej we wzmacniacz obrazu o matrycy 1024 x 1024 pikseli. Angiografia rotacyjna z rekonstrukcją 3D była wykonana przed każdym zabiegiem, w celu wyboru projekcji roboczej najlepiej uwidaczniającej szyję tętniaka. Po ukończonym zabiegu, wykonywana była kontrolna angiografia w projekcji czołowej, bocznej i roboczej w celu oceny upakowania worka tętniaka spiralami i wykluczenia ewentualnych powikłań.
Wszystkie zabiegi wykonane zostały w znieczuleniu ogólnym. Po umieszczeniu koszulki naczyniowej pacjenci poddawani byli systemowej heparynizacji według protokołu: 3000-5000 IU heparyny w bolusie dożylnym. Wszystkie zabiegi embolizacji były przeprowadzone przy użyciu spiral odczepialnych, bez użycia dodatkowego sprzętu w postaci balonów czy stentów. Celem embolizacji było jak najgęstsze upakowanie worka tętniaka spiralami bez narażania światła naczynia macierzystego. Zabiegi wykonywano w oparciu o spirale firm Micrus i Microvension.
Technika embolizacji
Jednym z podstawowych czynników wpływających na kwalifikacje pacjentów do zabiegu embolizacji był stosunek średnicy worka tętniaka, do szerokości jego szyi. Pacjenci ze współczynnikiem > 1 kwalifikowali się do leczenia na drodze wewnątrznaczyniowej. Odpowiednio węższa szyja tętniaka pozwala na zastosowanie techniki „oversized basket”, która w połączeniu z metodą mieszania systemu spiral 18/10 pozwala na bezpieczne i gęste upakowanie spiral w worku tętniaka. W przypadku tętniaków wielokomorowych najistotniejsze jest zabezpieczenie spiralami strefy napływu krwi do worka. Wyżej wymieniona technika w rękach doświadczonego operatora pozwala na uzyskanie dużej skuteczności, przy jednocześnie małym odsetku wznów, bez potrzeby używania dodatkowego sprzętu.
Kontrola angiograficzna
Wstępne wyniki kontroli angiograficznej zostały sklasyfikowane według 3-stopniowej skali Raymonda jako całkowite (Raymond 1), prawie całkowite, co w dużej mierze zabezpiecza tętniak (Raymond 2 – napływ środka cieniującego jedynie do szyi tętniaka) i niecałkowite (Raymond 3) wypełnienie worka tętniaka (6). Pod pojęciem całkowitej embolizacji rozumiemy całkowite wypełnienie spiralami worka, szyi, jak również brak napływu środka cieniującego do tętniaka. Prawie całkowita embolizacja to wypełnienie samego worka tętniakami z pozostawieniem otwartej szyi, natomiast niecałkowita charakteryzuje się stałym napływem świeżego środka cieniującego.
Pacjenci umawiani byli na kontrolne badanie w 6 miesięcy po zabiegu. Angiografia składała się z serii zdjęć wykonywanych w projekcji czołowej, bocznej, skośnej i rotacji z rekonstrukcją 3D. Czternastu pacjentów nie zgłosiło się na kontrolne badanie DSA. Podczas każdej wizyty oceniano stan neurologiczny. Tętniak był uważany za nawracający, jeśli we wcześniej całkowicie upakowanym worku stwierdzano rekanalizację.
Wyniki
Miejscem najczęstszej lokalizacji tętniaków była tętnica szyjna wewnętrzna (ICA) (n = 42), tętnica łącząca przednia (n = 6) (ryc. 1), tętnica środkowa mózgu (n = 3), tętnica przednia mózgu (n = 1). Pięćdziesiąt dwa (77,7%, 52/67) tętniaki były zlokalizowane w obrębie przedniego krążenia. W obrębie tętnicy szyjnej wewnętrznej tętniaki najczęściej lokalizowały się na: tętnicy ocznej (n = 11), tętnicy łączącej tylnej (n = 11), w podziale ICA (n = 10), tętnicy naczyniówkowej (n = 8), syfon ICA (n = 2).
Ryc. 1. Angiografia prawej tętnicy szyjnej wewnętrznej.
a. Widoczny workowaty tętniak w obrębie kompleksu tętnicy łączącej przedniej.
b. Stan po upakowaniu worka tętniaka spiralami.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Fischer S, Vajda Z, Aguilar Perez M et al.: Pipeline embolization device (PED) for neurovascular reconstruction: initial experience in the treatment of 101 intracranial aneurysms and dissections. Neuroradiology 2011 Sep 1.
2. Lubicz B, Collignon L, Raphaeli G et al.: Pipeline flow-diverter stent for endovascular treatment of intracranial aneurysms: preliminary experience in 20 patients with 27 aneurysms. World Neurosurg 2011 Jul-Aug; 76 (1-2): 114-9.
3. Molyneux A, Kerr R, Stratton I et al.: International Subarachnoid Aneurysm Trial (ISAT) of neurosurgical clipping versus endovascular coiling in 2143 patients with ruptured intracranial aneurysms: a randomized trial. Lancet 2002; 360: 1267-74.
4. Molyneux AJ, Kerr RS, Yu LM et al.: International Subarachnoid Aneurysm Trial (ISAT) of neurosurgical clipping versus endovascular coiling in 2143 patients with ruptured intracranial aneurysms: a randomized comparison of effects on survival, dependency, seizures, rebleeding, subgroups, and aneurysm occlusion. Lancet 2005; 366: 809-17.
5. Piotin M, Blanc R, Spelle L et al.: Stent-assisted coiling of intracranial aneurysms. Clinical and angiographic results in 216 consecutive aneurysms. Stroke 2010; 41: 110-115.
6. Raymond J, Guilbert F, Georganos S et al.: Long-term angiographic recurrences after selective endovascular treatment of aneurysms with detachable coils. Stroke 2003; 34: 421-27.
7. Seshadhri S, Janiga G, Beuing O et al.: Impact of stents and flow diverters on hemodynamics in idealized aneurysm models. J Biomech Eng 2011 Jul; 133 (7): 071005.
otrzymano: 2012-03-08
zaakceptowano do druku: 2012-04-14

Adres do korespondencji:
*Maciej Szajner
Zakład Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii UM w Lublinie
ul. Jaczewskiego 8, 20-954 Lublin
tel.: +48 (81) 724-41-54, fax: 724-48-00
e-mail: masza@hotmal.com

Postępy Nauk Medycznych 5/2012
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych