Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 12/2013, s. 880-883
Iwona Grabska-Liberek, *Dorota Derlacka, Agnieszka Skowyra
Nowoczesne metody leczenia zaćmy
New methods of treatment of cataract
Klinika Okulistyki, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego,
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego, Warszawa
Kierownik Kliniki: dr hab. med. Iwona Grabska-Liberek, prof. nadzw.
Streszczenie
Postępujący proces starzenia się społeczeństwa i jednocześnie wzrost oczekiwań co do jakości życia pacjentów staje się powodem coraz większego zainteresowania rozwojem technik terapeutycznych prezbiopii. Chirurgiczne metody leczenia starczowzroczności dzielimy na zabiegi na soczewce, rogówce i twardówce. Jedną z najczęściej stosowanych metod leczenia starczowzroczności jest chirurgia soczewki. Bardzo intensywny postęp technologii w tym zakresie pozwala na tworzenie coraz nowszych i doskonalszych modeli soczewek wewnątrzgałkowych. Obecnie wewnątrzgałkowe wszczepy korygujące starczowzroczność możemy podzielić na dwie podstawowe grupy: soczewki wieloogniskowe i soczewki akomodacyjne. Budowa soczewek multifokalnych pozwala na dobre widzenie z każdej odległości bez konieczności stosowania okularów. Odpowiednia konstrukcja elastycznych haptenów i części optycznych w soczewkach akomodacyjnych pozwala na zmianę położenia w oku podczas pracy mięśnia rzęskowego i tym samym odtworzenie zdolności akomodacyjnych w oku pseudosoczewkowym. Zabiegi na rogówce obejmują laserową korekcję metodą PresbyLASIK oraz termokeratoplastykę. PresbyLASIK jest jedną z najnowszych metod leczenia starczowzroczności, polega na wytworzeniu poprzez ablację różnych stref optycznych – do patrzenia do dali w centralnej części oraz do bliży na obwodzie rogówki. W metodzie keratoplastyki kondukcyjnej wykorzystuje się energię o częstotliwości fal radiowych. W pracy przedstawiono możliwości chirurgicznej korekcji straczowzroczości.
Summary
The progressive aging of the population, while growth expectations for the quality of life of patients is the reason for growing interest in the development of new methods of treatment of presbyopy. Surgical treatment of presbyopia contains lens, cornea and sclera surgery. One of the most widely used method of treating presbyopia is lens surgery. Intense advances in technology in this field allows to create new, improved intraocular lens. There are two basic groups: multifocal lenses and accommodative lenses. The goal is to allow for good vision at all distances without glasses. Cornea Surgery includes PresbyLASIK and thermokeratoplasty. PresbyLASIK is one of the latest methods of treating presbyopia. It is based on various optical zones of the cornea created by laser ablation. The conductive keratoplasty uses the energy of radio frequency. Methods of surgical correction of presbyopia are discussed in this paper.WSTĘP
Prezbiopia (starczowzroczność) jest naturalnym procesem związanym z wiekiem, w czasie którego dochodzi do utraty elastyczności soczewki. U młodych osób soczewka jest bardzo elastyczna, co pozwala na zmianę jej kształtu na bardziej kulistą i tym samym zwiększenie jej mocy łamiącej. Z wiekiem ulega ona stopniowemu stwardnieniu, traci zdolność odkształcenia swojej powierzchni, co powoduje postępującą utratę akomodacji. Dodatkowo proces ten nasila zmniejszenie napięcia mięśnia rzęskowego. Opisane zmiany skutkują tym, że nie dochodzi do prawidłowego zogniskowania przedmiotu widzianego z bliskiej odległości, co określamy oddaleniem się punktu bliży. Utrata elastyczności soczewki postępuje stopniowo już od około 20 roku życia, staje się problemem klinicznym około 40 roku życia, aż do całkowitej utraty zdolności akomodacyjnych około 60 roku życia. Pacjent z prezbiopią skarży się na trudności podczas czytania, wykonywania czynności z bliskiej odległości, zaczyna coraz dalej odsuwać od siebie czytany tekst (1, 2).
Postępujący proces starzenia się społeczeństwa i jednocześnie wzrost oczekiwań co do jakości życia pacjentów staje się powodem coraz większego zainteresowania rozwojem technik terapeutycznych prezbiopii. Dysponujemy obecnie szeregiem metod leczenia starczowzroczności. Żadna z nich nie jest jednak doskonała, każda ma swoje zalety i ograniczenia. Nie istnieje jednorodny algorytm postępowania w przypadku wyboru leczenia. Zawsze należy indywidualnie przeprowadzić kwalifikację pacjenta w zależności od jego oczekiwań pooperacyjnych, aktywności życiowych czy wieku. Pacjent powinien być świadomy progresji wady, co może się wiązać z koniecznością przeprowadzenia ponownego zabiegu.
Chirurgiczne metody leczenia starczowzroczności dzielimy na zabiegi na soczewce, rogówce i twardówce.
CHIRURGIA SOCZEWKI
Jedną z najczęściej stosowanych metod leczenia starczowzroczności jest chirurgia soczewki. Zabieg ten jest stosowany głównie u pacjentów, u których schorzeniem współistniejącym jest zaćma. Może być również wykorzystany jako zabieg refrakcyjny w przypadku przeziernej soczewki (ang. refractive lens exchange – RLE). Bardzo intensywny postęp technologii w zakresie chirurgii soczewki umożliwia tworzenie coraz nowszych i doskonalszych modeli soczewek wewnątrzgałowych. Rozszerzający się w tym zakresie asortyment pozwala na indywidualny dobór odpowiedniego wszczepu dla danego pacjenta w zależności od jego oczekiwań pooperacyjnych.
Obecnie wewnątrzgałkowe wszczepy korygujące starczowzroczność możemy podzielić na dwie podstawowe grupy:
– soczewki wieloogniskowe,
– soczewki akomodacyjne.
Soczewki wieloogniskowe (multifokalne)
Założenia producentów soczewek multifokalnych są takie, aby pacjent mógł dobrze widzieć z każdej odległości bez konieczności stosowania okularów.
W grupie tej znajdują się soczewki AcrySof ReSTOR, Tenis Multifocal czy AcriLISA. Budowa tego rodzaju soczewek opiera się na koncentrycznie ułożonych pierścieniach o różnej mocy optycznej. Taki model wszczepu pozwala na odpowiednie załamywanie promieni świetlnych – dyfrakcję, odpowiednie oddzielenie i zogniskowanie na siatkówce, co pozwala wyraźnie dostrzegać przedmioty położone w bliskiej i dalekiej odległości (3). Soczewka AcrySof ReSTOR została skonstruowana w oparciu o technologie apodyzacji, dyfrakcji i refrakcji. Posiada ona 12 koncentrycznie ułożonych sfer dyfrakcyjnych ze stopniowo zmniejszającą się wysokością (apodyzacja). Zmiana stref dyfrakcji od środka do zewnątrz zapewnia łagodne przejście światła pomiędzy punktami położonymi w dalekiej, pośredniej i bliskiej odległości. Centralna część soczewki zapewnia dobre widzenie do bliży przy węższej źrenicy. Zewnętrzna strefa stanowi część refrakcyjną i zapewnia prawidłowe widzenie przy szerszej źrenicy. Soczewki mogą być alternatywą w leczeniu prezbiopii u osób, które nie tolerują okularów, bez wcześniejszych laserowych zabiegów refrakcyjnych. Należy też poinformować pacjenta o możliwym wystąpieniu objawów fotooptycznych. Nie należy wszczepiać tej soczewki osobom z astygmatyzmem rogówkowym powyżej 1 dioptrii oraz dysfunkcją źrenicy. Informacje podawane przez producenta wskazują na powodzenie terapii u 80-90% pacjentów, którzy po zabiegu nie wymagali korekcji okularowej. Objawy niepożądane, które odnotowano, dotyczyły pojawienia się rozbłysków, efektu halo – występowania poświaty wokół źródła światła, lub promienistych linii wokół punktowych źródeł światła w nocy, zmniejszonej wrażliwości na kontrast, szczególnie przy słabym oświetleniu.
W soczewkach refrakcyjnych wykorzystywane jest zjawisko załamania światła na kilku strefach refrakcyjnych zlokalizowanych na przedniej powierzchni implantu. Przykładem jest soczewka ReZoom, w jej budowie wyróżnia się pięć stref refrakcyjnych. Ważna jest też w tym przypadku prawidłowa wielkość źrenicy. Przy zbyt wąskiej źrenicy promienie świetlne będą przenikały tylko przez centralną część optyczną przeznaczoną tylko do dali (4).

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Lens A, Nemeth SC, Ledford JK: Anatomia i fizjologia narządu wzroku. Seria Podstawy Okulistyki. Wydanie polskie pod red. M. Misiuk-Hojło. Wydawnictwo Medyczne Górnicki, Wrocław 2010.
2. Basic and Clinical Science Course: Chirurgia refrakcyjna (BCSC 13). Wydawnictwo Urban & Partner, I wyd. pol., Wrocław 2007.
3. Rozot P: Treating presbyopia with new Multifocal IOLs. Cataract & Refractive Surgery Today 2002; 2: 56-60.
4. Leyland MD, Langan L, Goolfee F et al.: Prospective randomised double-masked trial of bilateral multifocal, bifocal or monofocal intraocular lenses. Eye 2002; 16: 481-490.
5. Izdebska J: Chirurgiczne metody korygowania starczowzroczności. Kontaktologia i optyka okulistyczna 2009; 1: 11.
6. Biesiadka M, Wilczyński M: Nowoczesne modele soczewek wewnątrzgałkowych. Okulistyka 2009; 2: 126.
7. Izdebska J, Liberek I, Szaflik J: Nowe możliwości w leczeniu starczowzroczności. Okulistyka 2006; 2: 21-25.
8. Shah TD: Visible presbyopia solutions. Cat Ref Surg Today 2009; 1: 23-24.
9. Hersh PS: Optics of conductive keratoplastyk: implications for presbyopia menagment. Trans Am Ophthalmol Soc 2005; 103: 412-456.
10. Naoumidi T: Conductive Keratoplasty: A surgical managment option for presbyopia. Cat Ref Surg Today 2007; 2: 65-67.
11. Geipert N: Multifocal LASIK looks good in long term. EuroTimes 2005; 10: 22.
12. Pinero D, Alio JJL: PesbyMax: Presbyopia correction by multifocal LASIK. Cat Ref Surg Today 2009; 1: 38-39.
13. Grabner G: Update on the AcuFocus corneal Inlay. Cat Ref Surg Today 2009; 1: 55-56.
14. Konellopoulos J: Pressure and accommodation restoration by ciliary translocation. Cat Ref Surg Today 2009; 1: 40-42.
15. Soloway B: PresView: a treatment for phakic and emetrpic patients. Cat Ref Surg Today 2007; 2: 70-72.
otrzymano: 2013-09-22
zaakceptowano do druku: 2013-11-04

Adres do korespondencji:
*Dorota Derlacka
Klinika Okulistyki CMKP
SPSK im. Prof. Orłowskiego
ul. Czerniakowska 231, 00-416 Warszawa
tel./fax: +48 (22) 629-71-09
e-mail: kl.okulistyki@szpital-orlowskiego.pl

Postępy Nauk Medycznych 12/2013
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych