Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 1/2014, s. 61-64
*Jan Szczepański1, Hubert Juźków2, Grzegorz Madycki3, Walerian Staszkiewicz3
Wole wieloguzkowe – kiedy operować?
Multinodular goitre – when should we operate?
1Nicolaus Copernicus Municipal Specialist Hospital, Toruń
Head of Municipal Specialist Hospital: Piotr Hubert, MD
2District Hospital, Hełmża
Head of District Hospital: Cezary Hałat, MD
3Department of Vascular Surgery and Angiology, Medical Centre of Postgraduate Edovcation, Warszawa
Head of Department: prof. Walerian Staszkiewicz, MD, PhD
Streszczenie
Wstęp. Operacja tarczycy jest jedną z najczęściej wykonywanych w chirurgii endokrynologicznej. W Oddziale Chirurgicznym Specjalistycznego Szpital Miejskiego w Toruniu, w okresie od kwietnia 2002 do maja 2008 wykonano 873 operacje tarczycy. Najczęstszym wskazaniem do leczenia operacyjnego było wole guzowate obojętne. Wśród innych wskazań część pacjentów była operowana również z powodu raka tarczycy. Rak tarczycy był także rozpoznawany u chorych pierwotnie niekwalifikowanych z tego powodu do operacji. Rak tarczycy jest piątym co do częstości występowania nowotworem w Polsce. Mnogość postaci histopatologicznych tego nowotworu sprawia, że jednoznaczne rozpoznanie przedoperacyjne bywa trudne. Istnieją, co prawda, pewne charakterystyczne cechy guzków nowotworowych w obrazie USG, dotyczą one jednak raka brodawkowatego tarczycy. Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa (BAC), nawet celowana pod kontrolą USG, też nie jest metodą diagnostyczną o 100% czułości. W operacjach pierwotnie zakwalifikowanych jako wole guzowate w 5,3% rozpoznano histopatologicznie raka tarczycy. Czy w aspekcie tego nie należałoby uznać strumektomii w przypadku wola guzowatego za metodę prewencyjną, pozwalającą wykryć i wyleczyć wczesne stadia rozwoju raka tarczycy? W oparciu o materiał prezentowany w tej pracy można rozważyć poszerzenie wskazań do strumektomii o ten, jakże istotny aspekt.
Cel pracy. Wykazanie zasadności wczesnej resekcji tarczycy w każdym przypadku wola wieloguzkowego tarczycy.
Materiał i metody. Do badania włączono 873 chorych operowanych w Szpitalu Miejskim w Toruniu w latach 2002-2008. Pacjenci byli poddani resekcji tarczycy a usunięty materiał biologiczny poddano badaniu i analizie histopatologicznej.
Wyniki. Raki tarczycy w końcowej analizie histopatologicznej stanowiły 7,03% wszystkich operowanych. Analizując pacjentów skierowanych z rozpoznaniem raka tarczycy (5,5% wszystkich operowanych) rozpoznanie histopatologiczne nie potwierdziło się u 1,71% wszystkich operowanych (co stanowi 31,25% pacjentów kierowanych z rozpoznaniem raka tarczycy). Wśród pacjentów kierowanych z rozpoznaniem wola (94,27% wszystkich operowanych), u 4,98% rozpoznano raka tarczycy (4,69% całej operowanej grupy). Ilość raków tarczycy przypadkowo wykrytych w całej grupie operowanych pacjentów wynosiła 4,69%, co stanowi 56,16% wszystkich rozpoznanych raków tarczycy (32,88% rozpoznań stanowiła microcarcinoma).
Wnioski. Analiza powyższych wyników, szczególnie ponad 56% przypadkowo wykrytych, histopatologicznie potwierdzonych raków wśród wszystkich rozpoznań z rakiem tarczycy wydaje się pozwalać na twierdzenie, że należy wcześnie operować każde wole wieloguzkowe.
Summary
Introduction. Thyroid operation is one of the most frequently performed in the Surgical Ward of the Specialist Municipal Hospital in Toruń. In the period from April 2002 to May 2008, 873 thyroid operations were performed. The most common indication for surgery was non-toxic goitre. Amongst other indications, some patients were operated on because of cancer of the thyroid. Cancer of the thyroid was also diagnosed in patients who were not initially qualified for this reason for an operation. Cancer of the thyroid is the fifth most frequently occurring neoplasm in Poland. The multitude of histopathological forms of this neoplasm means that unequivocal pre-operative diagnosis can be difficult. There are, it is true, certain characteristic traits of neoplastic nodules in an ultrasound scan, but they refer to papillary thyroid cancer. Biopsy by fine needle aspiration (FNA), even guided by ultrasound, is not a 100% accurate diagnostic method. In operations initially qualified as nodular goitre, 5.3% were histopathologically diagnosed as thyroid cancer. In this regard, would it not be advisable to recognise strumectomy as a preventive method in the case of nodular goitre, making it possible to detect and treat early stages of thyroid cancer? Based on material presented in this paper, the broadening of indications for strumectomy to include this important aspect should be considered.
Aim. To demonstrate the appropriateness of early thyroid resection in every case of multinodular thyroid goitre.
Material and methods. 873 patients operated in Municipal Hospital In Toruń on between 2002 and 2008 were included in the research. Patients have been operated and excised biological material subjected to histopathological.
Results. Thyroid cancers in the final histopathological analysis represented 7.03% of all those operated on. In the analysis of patients referred with a diagnosis of thyroid cancer (5.5% of all those operated on), the histopathological diagnosis was not confirmed in 1.71% of all those operated on (which represents 31.25% of patients referred with a diagnosis of thyroid cancer). Amongst patients referred with a diagnosis of goitre (94.27% of all those operated on), thyroid cancer was diagnosed in 4.98% (4.69% of the whole group of those operated on). The number of thyroid cancers found incidentally in the whole group of patients operated on was 4.69%, which represents 56.16% of all diagnosed thyroid cancers (32.88% of diagnoses were of microcarcinoma).
Conclusions. The analysis of the above results, particularly the over 56% of the cancers found incidentally and confirmed histopathologically from among all the diagnoses of thyroid cancer, would seem to allow us to claim that every multinodular goitre should be operated on early.Introduction
Multinodular goitre of the thyroid is an enlargement of the thyroid caused by a growth of the follicular epithelium, secreting autonomous hormones. Treatment of multinodular goitre is based on the elimination of nodular tissue by strumectomy.
Thyroid operation is one of the most commonly performed in the Surgical Ward of the Specialist Municipal Hospital in Toruń. Between April 2002 and May 2008, 873 thyroid operations were performed. The most frequent indication for surgery was non-toxic goitre. Among other indications, some of the patients were operated on due to thyroid cancer. Thyroid cancer was also diagnosed in patients who were not initially qualified for that reason for an operation. Thyroid cancer is the fifth most frequently occurring neoplasm in Poland. The multitude of histopathological forms of this neoplasm means that unequivocal pre-operative diagnosis can be difficult. There are, it is true, certain characteristics of neoplastic nodules in an ultrasound scan, but they refer to papillary cancer of the thyroid. Biopsy by fine needle aspiration (BAC), even guided by ultrasound, is not a 100% accurate diagnostic method. In operations initially qualified as nodular goitre, 5.3% were histopathologically diagnosed as thyroid cancer.
In this regard, would it not be advisable to recognise strumectomy as a preventive method in the case of nodular goitre – making it possible to detect and treat early stages of thyroid cancer? Based on material presented in this paper, the broadening of indications for strumectomy to include this important aspect should be considered.
Aim
To demonstrate the appropriateness of early thyroid resection in every case of multinodular thyroid goitre.
Material and methods
During this research, retrospective analysis was used, encompassing 873 patients operated on in the years 2002 (from 1.04) to 2008 (30.05), on whom resection of the thyroid was performed. Pre- and post-operative diagnoses were analysed and evaluated for conformability and the number of thyroid cancers detected post-operatively, including micro-Ca.
The patients were referred to the Surgical Ward from the Endocrinological Clinic with an initial diagnosis on the basis of clinical tests, laboratory tests, ultrasound of the thyroid and biopsy by fine needle aspiration. All patients underwent a lung x-ray. All patients had a consultation with a laryngologist, in accordance with the recommendations of the Polish Group for Endocrinal Neoplasms concerning diagnosis and treatment of thyroid neoplasms established on the basis of The American Thyroid Association Guidelines Taskforce: Management guidelines for patients with thyroid nodules and differentiated thyroid cancer (1).
In the group of 873 patients referred to the Ward were 766 women and 107 men. The average age of the women was 49.5, and of the men 47.7 (tab. 1).
Table 1. Compilation of patients’ age groups.
Patients referred for surgical treatment of goiter2002200320042005200620072008Total
Patients referred with a diagnosis of thyroid goitre10912715412013113349823
In histopathological examination cancer diagnosed instead of goitre2/1
microCa
6/4
microCa
10/6
microCa
8/5
microCa
6/4
microCa
7/3
microCa
2/1
microCa
41/24
microCa
Patients referred with diagnosis of thyroid cancer13114874148
In histopathological examination cancer not confirmed122423115
All diagnosed thyroid cancers14151212108273
All those operated on12213815812913913750873
Results

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Jarząb B (red.): Diagnostyka i leczenie raka tarczycy. Rekomendacje Polskiej Grupy do spraw Nowotworów Endokrynnych. Medycyna Praktyczna Chirurgia 2007; 3: 21-56.
2. Giles Y, Boztepe H, Terzioglu T, Tezelman S: The advantage of total thyroidectomy to avoid reoperation for incidental thyroid cancer in multinodular goiter. Archives Surgery 2004 Feb; 139(2): 179-182.
3. Gandolfi PP, Frisina A, Raffa M, Renda F: The incidence of thyroid carcinoma in multinodular goiter: retrospective analysis. Acta Biomed 2004 Aug; 75(2): 114-117.
4. Jaworski J, Stankowski J, Neussbeutel J, Żłobecki D: Analiza rozpoznań przed- i pooperacyjnych u chorych z wolem tarczycowym. Wiadomości Lekarskie 2006; LIX: 3-4.
5. Cerci C, Cerci SS, Eroglu E et al.: Thyroid cancer in toxic and non-toxic multinodular goiter. J Postgrad Med 2007 Jul-Sep; 53(3): 157-160.
6. Phitayakorn R, McHenry ChR: Incidental thyroid carcinoma in patients with Graves’ disease. The American Journal of Surgery 2008 Mar; 195(3): 292-297.
7. Vini L, Hyer S, Pratt B, Harmer C: Good prognosis in thyroid cancer found incidentally at surgery for thyreotoxicosis. Postgrad Med J 1999 Mar; 75(881): 169-170.
8. Rios A, Rodriguez JM, Canteras M et al.: Risk factors for malignancy in multinodular goitres. Eur J Surg Oncol 2004 Feb; 30(1): 58-62.
9. Lang BH, Lo CY: Total thyroidectomy for multinodular goiter in the elderly. Am J Surg 2005 Sep; 190(3): 418-423.
10. Sakorafas GH, Giotakis J, Stafyla V: Papillary thyroid microcarcinoma: A surgical perspective. Cancer Treat Rev 2005 Oct; 31(6): 423-438 [Epub 2005 Jul 6].
11. Orsenigo E, Beretta E, Fiacco E et al.: Management of papillary microcarcinoma of the thyroid gland. Eur J Surg Oncol 2004 Dec; 30(10): 1104-1106.
12. Page C, Biet A, Zaatar R et al.: Management of the papillary microcarcinoma of the thyroid gland. J Otolaryngol Head Neck Surg 2008 Oct; 37(5): 649-656.
13. Bradly DP, Reddy V, Prinz RA, Gattuso P: Incidental papillary carcinoma in patients treated surgically for benign thyroid diseases. Surgery 2009 Dec; 146(6): 1099-1104. doi: 10.1016/j.surg. 2009.09.025.
otrzymano: 2013-08-12
zaakceptowano do druku: 2013-10-07

Adres do korespondencji:
*Jan Szczepański
Department of General, Oncological and Vascular Surgery
Nicolaus Copernicus Municipal Specialist Hospital
ul. Batorego 17-19, 87-100 Toruń
tel. +48 (56) 610-02-27
jszczepa1@wp.pl

Postępy Nauk Medycznych 1/2014
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych