Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Chcesz wydać pracę doktorską, habilitacyjną czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 1/2014, s. 36-40
*Edyta Zagórowicz, Marek Bugajski
Ciężki rzut wrzodziejącego zapalenia jelita grubego
Severe ulcerative colitis
Department of Gastroenterology and Hepatology, Medical Center of Postgraduate Education and Department of Gastroenterological Oncology, The Maria Skłodowska-Curie Memorial Cancer Center and Institute of Oncology, Warszawa
Head of Department: prof. Jarosław Reguła, MD, PhD
Streszczenie
Wrzodziejące zapalenie jelita grubego jest przewlekłą nieswoistą chorobą zapalną jelit, która zwykle zajmuje odbytnicę, a u większości pacjentów także proksymalne odcinki jelita grubego. Lewostronne i rozległe wrzodziejące zapalenie jelita grubego może przebiegać w postaci ciężkiego rzutu z licznymi krwistymi wypróżnieniami, objawami układowymi, takimi jak tachykardia i gorączka, oraz laboratoryjnymi wykładnikami stanu zapalnego. Ciężki rzut wrzodziejącego zapalenia jelita grubego jest stanem zagrożenia życia i wskazaniem do hospitalizacji. Multidyscyplinarna opieka nad pacjentem z udziałem gastroenterologa, chirurga i radiologa, od chwili przyjęcia do szpitala, jest niezbędna do prawidłowego postępowania w tym stanie. Po wykluczeniu czynników zaostrzających zapalenie jelita, przede wszystkim infekcyjnych, w leczeniu pierwszego rzutu podaje się kortykosteroidy. Inne niezbędne elementy postępowania to suplementacja płynów i elektrolitów oraz leczenie przeciwzakrzepowe. Brak odpowiedzi na kortykosteroidy jest wskazaniem do leczenia immunosupresyjnego drugiego wyboru (infliksymabem lub cyklosporyną) lub leczenia operacyjnego. Przeciwwskazania do leczenia immunosupresyjnego należy rozważyć już w chwili przyjęcia pacjenta do szpitala. Oprócz braku odpowiedzi na leczenie farmakologiczne, wskazaniem do proktokolektomii jest nieopanowane krwawienie z jelita grubego oraz toksyczne rozszerzenie okrężnicy.
Summary
Ulcerative colitis is a chronic, intermittent inflammatory bowel disease usually involving the rectum and, in majority of patients, proximal bowel segments. Left-sided and extensive colitis may present as severe colitis, with numerous bloody stools, systemic inflammation symptoms including tachycardia and pyrexia, anemia and laboratory markers of inflammation. Severe colitis is a life-threatening condition and indication for hospital treatment. Multidisciplinary care by gastroenterologist, surgeon and radiologist, begun at the admission, is necessary to achieve uncomplicated recovery. Following exclusion of exacerbating factors, and infections in particular, systemic corticosteroids are given as the first line therapy. Fluids and electrolytes supplementation and anti-thrombotic therapy are the other essential measures. Lack of response to steroids is an indication to second line of immunosuppressive drugs (infliximab or cyclosporine) or surgical treatment. Possible contraindications to these drugs should be revised immediately at the admission. In addition to lack of response to first or second line of pharmacologic treatment, indications to proctocolectomy include uncontrolled bleeding and toxic megacolon.
Introduction
Ulcerative colitis (UC) is an inflammatory bowel disease affecting large bowel’s mucosa. It usually affects the rectum and in continuity, differing in length, proximal parts of large bowel.
The extent of disease is usually described using Montreal classification, presented in table 1 (1). This classification takes into account a maximum extent of inflammatory altered mucosa, as seen in colonoscopy.
Table 1. Montreal classification for UC distribution.
TermDistributionDescription
E1ProctitisInvolvement limited to the rectum
E2Left-sidedInvolvement limited to the colon distal to the splenic flexure
E3ExtensiveInvolvement extends proximal to the splenic flexure, including pancolitis
Disease activity, or otherwise exacerbation severity, is defined by Truelove and Witts scale (tab. 2) (2), based on several clinical and laboratory parameters, however it is advisable to endoscopically confirm the presence of active inflammation in large bowel.
Table 2. Truelove and Witts’ criteria of UC exacerbation severity with ECCO modification.
ParameterMildModerateSevere
Bloody stools per day< 4≥ 4≥ 6
Pulse< 90/min≤ 90/min> 90/min
Temperature< 37.5°C< 37.8°C< 37.8°C
Hemoglobin< 11.5 g%≥ 10.5 g%< 10.5 g%
ESR< 20 mm/h≤ 30 mm/h> 30 mm/h
CRPnormal≤ 30 mg/l> 30 mg/l
A severe exacerbation is defined as 6 or more bloody stools per 24 hours and at least one systemic symptom (tachycardia, fever, anemia, high level of CRP or increased ESR). Severe colitis is a life-threatening condition and an indication for urgent hospitalization in order to perform necessary diagnostic procedures and to initiate intensive treatment.
Patient assessment at hospital admission
It is crucial to take a medical history of present exacerbation symptoms, including extraintestinal manifestations, probable causative factors, current medical treatment (including medications for other conditions) and the course of previous exacerbations. During physical evaluation it is necessary to assess vital signs, hydration, bloating, peristalsis, pain and presence of peritoneal signs. Conditions other than inflammatory bowel disease are necessary to be considered in differential diagnosis of any abdominal symptoms.
Laboratory work-up, which is includes: blood count, basic biochemical tests, albumin ratio, CRP level and ESR. Moreover it is crucial to assess microbiological status, as infections may be a cause of UC exacerbation or may occur simultaneously. This includes Clostridium difficile toxin in stool sample, basic stool culture and cytomegalovirus (CMV) status (either IgG and IgM antibodies, or blood sample PCR for CMV DNA).
Abdominal x-ray should be performed immediately after admission in order to exclude large bowel perforation or toxic megacolon. It is advised to perform an abdominal computed tomography or magnetic resonance, preferably with oral contrast intake (enterography) in patients without prior diagnosis of inflammatory bowel disease to look for Crohn’s disease as a possible cause.
Sigmoidoscopy without prior preparation should be performed shortly after admission in order to assess the endoscopic activity and extent of disease and to perform a forceps biopsy for CMV infection evaluation. Findings typical for pseudomembranous colitis are an indication to start C. difficile infection treatment, however lack of typical findings does not exclude this infection. When deep ulcerations are present, a full colonoscopy should be avoided due to increased risk of perforation and toxic megacolon. Suspicion of the latter, based on radiological findings, is a contraindication to endoscopy.
Approximately 30% of the patients with severe exacerbation of UC do not respond to conventional treatment (intravenous corticosteroids), therefore preparation for second line treatment should start at the admission, so that when first choice treatment fails, the second choice treatment could be started immediately (3, 4). Contraindications to any considered drugs should be excluded. Hypomagnesaemia and hypocholesterolemia are contraindications to cyclosporine treatment, because of increased convulsions risk. Exclusion of tuberculosis (either overt or latent) by chest x-ray and IGRA (interferon-gamma reactivity assay) is necessary prior to infliximab treatment. It is crucial to assess cardiologic status.
Gastrointestinal surgeon’s consultation should be obtained on admission and immediately after performing all examinations necessary to assess the exacerbation severity, as surgeon should be aware of the patient and take part in therapeutical decisions in case of deterioration.
First choice pharmacological therapy
UC prognosis significantly improved in 1950’s, when corticosteroids were introduced to pharmacotherapy (2). Mortality due to severe exacerbation was reduced from 75% in 1933 to 7% in 1950’s, whereas nowadays it has been reduced to 2.9%, or even less than 1% in referral centers. Colectomy risk during hospitalization due to severe exacerbation is 9%, however the total colectomy risk reaches 27% (3-6).
The patient admitted to the hospital due to severe exacerbation should receive intravenous methylprednisolone (40 to 60 mg daily, however no more than 1 mg per 1 kg of body mass), even if oral corticosteroids were administered prior to admission. A response to such treatment occurs in approximately 60% of patients and clinical improvement is very fast – usually remission occurs in 5 to 7 days (7). Intravenous corticotherapy usually lasts 7 to 10 days and the following treatment is based on oral corticosteroid intake, either 40 mg of prednisolone or 32 mg of methylprednisolone daily. After next 10 to 14 days the daily dose is reduced by 5 mg or 4 mg respectively per week, and gradually discontinued.
Intravenous hydration and electrolyte supplementation is of crucial importance. It should be noted that hypokalemia and hypomagnesaemia rise susceptibility to toxic megacolon.
Patients malnourished and those not able to ingest orally should receive nutritional treatment, preferably enteral. Parenteral nutrition should be restricted to patients with lack of tolerance to the former approach. A nil per os diet does not improve the outcome.
There is an increased risk of venous and arterial thrombosis in patients with inflammatory bowel disease. The risk rises when disease is active, therefore during severe exacerbation the antithrombotic prophylaxis is necessary. Subcutaneous low-molecular-weight heparin is most commonly used, despite intestinal bleeding, which is a common symptom of severe exacerbation (8).
The hemoglobin concentration should be maintained over 8-10 g/dl.
Antibiotic therapy does not improve the outcome and should be employed only on suspicion or confirmation of infective cause of exacerbation or perioperatively.
Mesalazine, sulfasalazine and other agents containing 5-aminosalicylic acid do not belong to severe UC exacerbation treatment and they can be withdrawn until clinical improvement is achieved with other agents.
Monitoring the response to treatment

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 15 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 35 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

otrzymano: 2013-09-25
zaakceptowano do druku: 2013-12-04

Adres do korespondencji:
*Edyta Zagórowicz
Department of Gastroenterology
and Hepatology
Medical Center of Postgraduate Education
The Maria Skłodowska-Curie Memorial Cancer Center
ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa
tel. +48 (22) 546-23-28
ezagorowicz@wp.pl

Postępy Nauk Medycznych 1/2014
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych