Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Nowa Stomatologia 3/2018, s. 126-131 | DOI: 10.25121/NS.2018.23.3.126
*Alicja Porenczuk
Zastosowanie cementu MTA w leczeniu perforacji dna komory – opis przypadku
Application of the MTA in the management of pulpal floor perforation – a case report
Zakład Stomatologii Zachowawczej, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Kierownik Zakładu: dr hab. n. med. Agnieszka Mielczarek
Streszczenie
Perforacja dna komory, definiowana jako przerwanie ciągłości pomiędzy systemem kanałowym zęba a zewnętrzną powierzchnią korzenia, stanowi jedno z powikłań w leczeniu endodontycznym. Brak zamknięcia perforacji lub jej nieprawidłowe zabezpieczenie może przyczynić się do niepowodzenia leczenia endodontycznego. Materiałem dedykowanym do zamykania perforacji jest cement MTA (ang. mineral trioxide aggregate).
W pracy zaprezentowano przypadek starej perforacji dna komory dolnego lewego drugiego zęba trzonowego (ząb 37) ze współistniejącym uszkodzeniem struktur przyzębia, pominiętym kanałem bliższym językowym oraz stanem zapalnym w przestrzeni okołowierzchołkowej. Wstępnie przeprowadzona analiza odcinkowej tomografii wiązki stożkowej umożliwiła dokładne zaplanowanie leczenia i ustalenie rokowania. Uzyskano pisemną zgodę pacjentki na leczenie. Powtórne leczenie endodontyczne z dezynfekcją i zabezpieczeniem perforacji MTA zostało zakończone powodzeniem. W badaniach kontrolnych radiologicznym i przedmiotowym po 4 miesiącach i 3 latach zobrazowano całkowite wygojenie się zmiany zapalnej w okolicy okołowierzchołkowej oraz odbudowę kości w przestrzeni międzykorzeniowej.
Cement MTA jest skuteczny w naprawie starych perforacji dna komory i umożliwia odbudowę utraconej struktury kostnej w przestrzeni międzykorzeniowej.
Summary
Pulpal floor perforation, defined as the communication between the canal system and the root’s external surface, is one of the complications in endodontic treatment. Lack of sufficient closure of the perforation may result in the failure of the treatment. A material dedicated for the closure of the perforation is the MTA (Mineral Trioxide Aggregate) cement.
The study presented herein shows a case of an old pulpal floor perforation in the lower left second molar (tooth 37), co-existing with the damage to the periodontal tissues, omitted mesiolingual canal and the inflammation in the periapical area. An initial cone beam computed tomography analysis helped to plan the retreatment and determine the prognosis. Written consent from the Patient was obtained. The endodontic retreatment, including the disinfection and closure of the perforation with the MTA, was successful. The control radiographs and clinical assessments after 4 months and 3 years showed complete regeneration of inflammatory lesions and new bone structure in the furcal area.
The MTA cement is effective in closing old pulpal floor perforations and allows for the regeneration of the lost bone in the furcal area.Wstęp
W leczeniu endodontycznym mogą wystąpić błędy proceduralne wpływające na wynik leczenia, do których zalicza się perforacje jatrogenne ściany korzenia. Amerykańskie Stowarzyszenie Endodontów (American Association of Endodontists – AAEs) definiuje perforację jako mechaniczne lub patologiczne przerwanie ciągłości pomiędzy systemem kanałowym zęba a zewnętrzną powierzchnią korzenia. Najczęstszymi przyczynami powstania perforacji mogą być m.in. nieprawidłowo wykonany dostęp endodontyczny, agresywne opracowanie kanałów korzeniowych, brak zachowania osi preparacji pod wkłady koronowo-korzeniowe (1). Perforacje jatrogenne stanowią drugie co do częstości (9,6%) powikłanie w leczeniu endodontycznym (2). Perforacja w okolicy międzykorzeniowej zęba wiąże się z obecnością patologicznego połączenia systemu kanałowego z tkankami przyzębia i jego kontaminacją bakteryjną. W przebiegu toczącego się przewlekłego procesu zapalnego obserwuje się postępującą destrukcję aparatu zawieszeniowego zęba (3). Rokowanie dla zęba ze współistniejącą perforacją zależy od takich czynników, jak: lokalizacja, czas, w jakim system kanałowy był narażony na bezpośredni kontakt ze środowiskiem zewnętrznym, stopień podrażnienia tkanek przyzębia, techniczne możliwości jej zabezpieczenia (2, 4, 5). Uznaje się, że najkorzystniejszym rokowaniem charakteryzują się perforacje zlokalizowane w środkowej trzeciej długości przebiegu kanału, zaś najgorszym w dokoronowej trzeciej części kanału oraz w dnie komory. Celem eliminacji ryzyka infekcji bakteryjnej perforacje powinny być niezwłocznie zaopatrzone z użyciem materiałów biozgodnych o działaniu przeciwbakteryjnym, stosunkowo krótkim czasie wiązania w warunkach zmiennego pH oraz wilgotności środowiska, brakiem resorpcji w płynach tkankowych, wspomaganiem regeneracji tkanek przyzębia, stabilnością wymiarów i widocznością w obrazie radiologicznym (2, 4). Materiałem dedykowanym do zamykania perforacji jest cement MTA (ang. mineral trioxide aggregate), który stanowi mieszaninę proszku składającego się z cementu portlanckiego (70%), tlenku bizmutu (20%), gipsu oraz śladowych ilości tlenków krzemu, wapnia i magnezu, kwasu siarkowego i siarczanu sodu (2, 4, 6-8). Materiał cechuje się biokompatybilnością, indukowaniem odpowiedzi biologicznej oraz zdolnością do adherencji i namnażania komórek na jego powierzchni (7). Bezpośrednio po zarobieniu materiału następuje precypitacja kryształów hydroksyapatytów na jego powierzchni, co wskazuje na działanie regeneracyjne (8). Odłożone hydroksyapatyty stanowią podłoże dla dalszego wzrostu komórek (5, 6). MTA jest zaliczany do materiałów o działaniu cementotwórczym, gdyż zaobserwowano adherencję oraz wzrost osteoblastów na jego powierzchni z następowym wydzielaniem przez nie genów kodujących białka tkanek zmineralizowanych (6). Wskazuje to na możliwość zastosowania MTA do zabiegów regeneracyjnych w endodoncji.
Opis przypadku
W pracy opisano przypadek powtórnego leczenia endodontycznego drugiego lewego zęba trzonowego żuchwy (ząb 37) z obecną perforacją jatrogenną dna komory, częściowo zamkniętym kanałem bliższym językowym i rozległą zmianą okołowierzchołkową. Pacjentka E.M. lat 51 zgłosiła się we wrześniu 2014 roku, skierowana pisemnie przez lekarza specjalistę protetyki stomatologicznej celem przygotowania do leczenia protetycznego. Skierowanie obejmowało leczenie zęba 37. Pacjentka dostarczyła na wizytę badania obrazowe w postaci zdjęcia pantomograficznego oraz odcinkowej tomografii wiązki stożkowej (ang. cone beam computed tomography – CBCT) lewej strony żuchwy. W wywiadzie ogólnym podała alergie wziewne oraz astmę oskrzelową. W wywiadzie stomatologicznym nie zgłosiła żadnych subiektywnych dolegliwości ze strony zęba 37. Jak podała, był on leczony w czerwcu 2011 roku z powodu pulpopatii nieodwracalnej. Ponieważ trudności w oddychaniu uniemożliwiały jej podjęcie leczenia stomatologicznego w pozycji ergonomicznej (leżącej) oraz w osłonie koferdamu, ząb leczony był w pozycji siedzącej i bez osłony koferdamu. Lekarz wykonujący zabieg miał trudności w przeprowadzeniu leczenia, o czym pacjentka została poinformowana.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Bargholz C: Perforation repair with mineral trioxide aggregate: a modified matrix concept. Int Endod J 2005; 38(1): 59-69.
2. Patel N, Patel K, Baba SM et al.: Comparing gray and white mineral trioxide aggregate as a repair material for furcation perforation: an in vitro dye extraction study. J Clin Diagn Res 2014; 8(10): 70-73.
3. Hamad HA, Tordik PA, McClanahan SB: Furcation perforation repair comparing grey and white MTA: a dye extraction study. Int Endod J 2006; 32(4): 337-340.
4. Nagas E, Cehreli ZC, Uyanik MO et al.: Bond strength of mineral trioxide aggregate to root dentin after exposure to different irrigation solutions. Dent Traumat 2014; 30: 246-249.
5. Hakki SS, Bozkurt SB, Ozcopur B et al.: Periodontal ligament fibroblast response to root perforations restored with different materials: a laboratory study. Int Endod J 2012; 45: 240-248.
6. Czarnecka B, Coleman NJ, Shaw H, Nicholson JW: The use of mineral trioxide aggregate in endodontics – a status report. Dent Med Probl 2008; 45(1): 5-11.
7. Chang S-W: Chemical characteristics of mineral trioxide aggregate and its hydration reaction. Restor Dent and Endod 2012; 37(4): 188-193.
8. Okiji T, Yoshiba K: Reparative dentinogenesis induced by mineral trioxide aggregate: a review from the biological and physicochemical points of view. Int J Dent 2009; 2009: 464280.
9. Torabinejad M, White D: Tooth filling material and use. US Patent 1995, No. 5415547.
10. Torabinejad M, Lemon R: Use of MTA as Root Perforation Repair. [In:] Torabinejad M (ed.): Mineral Trioxide Aggregate: Properties and Clinical Applications. John Wiley & Sons, Inc., Hoboken 2014: 177-205.
11. Valois CRA, Costa-Junior ED: In?uence of the thickness of mineral trioxide aggregate on sealing ability of root-end fillings in vitro. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2004; 97: 108-111.
12. Butt N, Talwar S: In vitro evaluation of various solvents for retrieval of mineral trioxide aggregate and their effect on microhardness of dentin. J Conserv Dent 2013; 16(3): 199-202.
13. Chedella SCV, Berzins DW: A differential scanning calorimetry study of the setting reaction of MTA. Int Endod J 2010; 43: 509-518.
14. Camilleri J: Scanning electron microscopic evaluation of the material interface of adjacent layers of dental materials. Dent Mater 2011; 27(9): 870-878.
15. Imazato S, Kuramoto A, Takahashi Y et al.: In vitro antibacterial effects of the dentin primer of Clearfil Protect Bond. Dental Materials 2006; 22: 527-532.
otrzymano: 2018-07-25
zaakceptowano do druku: 2018-08-14

Adres do korespondencji:
*Alicja Porenczuk
Zakład Stomatologii Zachowawczej Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Miodowa 18, 00-246 Warszawa
tel.: +48 (22) 502-20-32
sekretariat.zachowawcza@wum.edu.pl

Nowa Stomatologia 3/2018
Strona internetowa czasopisma Nowa Stomatologia