Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
© Borgis - New Medicine 1/2020, s. 15-19 | DOI: 10.25121/NewMed.2020.24.1.15
Irina Drogobytska, Maciej Pilch, *Lidia Zawadzka-Głos
The foreign bodies in lower respiratory tract in pediatric patients treated in referral academic department of pediatric otolaryngology
Ciała obce w dolnych drogach oddechowych u dzieci leczonych w referencyjnym laryngologicznym os?rodku akademickim
Department of Pediatric Otolaryngology, Medical University of Warsaw, Poland
Head of Department: Lidia Zawadzka-Głos, MD, PhD
Streszczenie
Wstęp. Ciała obce dolnych dróg oddechowych od wielu lat pozostają wyzwaniem dla laryngologów. Ciało obce w dolnych drogach oddechowych może prezentować znaczną zmienność objawów klinicznych. Opóźnienie rozpoznania wiąże się ze zwiększeniem zachorowalności i śmiertelności. Dokładny wywiad jest bardzo ważny w diagnostyce ciała obcego. Każde podejrzenie aspiracji kwalifikuje pacjenta do diagnostycznej bronchoskopii.
Cel pracy. Celem pracy była ocena występowania, przebiegu klinicznego, diagnostyki oraz sposobu leczenia dzieci z podejrzeniem aspiracji ciała obcego w materiale akademickiego referencyjnego oddziału laryngologii dziecięcej.
Materiał i metody. Analizą retrospektywną objęto 74 pacjentów z podejrzeniem ciała obcego w dolnych drogach oddechowych, którzy byli hospitalizowani w Klinice Otolaryngologii Dziecięcej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w latach 2016-2018. Analizie poddano dane demograficzne, częstość występowania, lokalizację i rodzaj ciał obcych, postępowanie diagnostyczne oraz zastosowane leczenie.
Wyniki. Do badania włączono 42 chłopców (57%) i 32 dziewczynki (43%) w wieku od 8 miesięcy do 16 lat. Epizod zakrztuszenia się w wywiadzie występował u 71 (96%) pacjentów. U 44 dzieci (59,5%) stwierdzono ciała obce w dolnych drogach oddechowych, które zostały usunięte. U 30 osób (40,5%) nie stwierdzono ciał obcych. Najczęściej ciała obce stwierdzono u dzieci w wieku 1-3 lat, co stanowiło 22 przypadki (50%). Najczęstszymi dolegliwościami były: kaszel (54,5%), świszczący oddech (27,2%) i duszność (15,9%). U 23 (43,2%) pacjentów stwierdzono świsty i furczenia w badaniu przedmiotowym. Rentgen klatki piersiowej wykazywał cechy pułapki powietrznej u 22 (45%) przypadków. Najczęstszym miejscem zalegania ciała obcego było oskrzele główne prawe (22; 50%). Organiczne ciała obce obecne były w 32 (72,7%) przypadkach, a nieorganiczne ciała obce – w 12 (27,3%). Najczęściej aspirowanymi przedmiotami były fragmenty orzeszków.
Wnioski. Aspiracja ciała obcego powinna być podejrzewana u każdego dziecka nie tylko z epizodem zakrztuszenia się w wywiadzie, ale także z niejednoznacznymi zmianami w badaniu przedmiotowym i radiologicznym.
U dziecka z podejrzeniem ciała obcego w drogach oddechowych należy wykonać bronchoskopię, nawet jeśli nie stwierdzono odchyleń w badaniu przedmiotowym i badaniu radiologicznym.
Summary
Introduction. Foreign bodies in lower respiratory tract for many years are big challenge for otolaryngologists. These objects could present variability of clinical symptoms. Increase of infection and mortality due to delay of accurate diagnosis. Interview is the most important part of examination of patient with suspected foreign body in airways. Any suspicion of aspiration is qualification to diagnostic bronchoscopy.
Aim. This paper refers occurrence assessment, clinical course, diagnostic process and treatment of the pediatric patients with suspected foreign body in lower respiratory tract hospitalized in referral Academic Department of Pediatric Otolaryngology.
Material and methods. Retrospective analysis of 74 patients with suspected foreign body in lower respiratory tract, who were hospitalized in Clinical Department of Pediatric Otolaryngology in Warsaw Medical University in 2016-2018. Analysis includes demographic data, occurrence frequency, localization and the type of foreign body, diagnostic process and treatment.
Results. This study includes 42 boys (57%) and 32 girls (43%) in age of 8 months to 16-year-old. The episode of choking occurs in interview in 71 patients (96%). Foreign bodies in lower respiratory tract were confirmed and evacuated in bronchoscopy procedure in 44 cases (59.5%). In 30 cases (40.5%) there were any foreign body in airways. The most common group of patients admitted to Clinic with suspected foreign body in airways was children in age between 1 to 3-year-old, which accounted for 22 cases (50%). Coughing was the most commonly reported symptom (54.5%), wheezing (27.5%) and dyspnea (15.9%). Twenty-three patients were presenting wheezing and whirring in physical examination. Air trap found in thorax x-ray were in 22 patients (45%). The right main bronchus was the most common place of foreign body retention – 22 patients (50%). The organic foreign bodies were in 32 cases (72.7%) and non-organic in 12 (27.3%). The nuts were the most common foreign body aspirated to airways.
Conclusions. Foreign body aspiration should be suspected in every patient, not only those with choking episode but also with patients who presents ambiguous change in physical examination and x-ray scan.
In pediatric patient with suspected foreign body in lower respiratory tract, in every time the bronchoscopy is needed to be done, even in patients with no abnormalities in physical examination and x-ray scan.
Introduction
Foreign bodies in lower respiratory tract for many years are great diagnostic and therapeutic challenge for otolaryngologists (1). The foreign bodies are most often found in patients of age 1 to 3-year-old, rarely in infants or older children at school age (2, 3). Very important indicator of aspiration the foreign body to airways is occurrence of episode of sudden choking after which appears severe cough in children during eating or having fun (4).
Foreign body in lower respiratory tract could be presenting a significant variability of clinical symptoms, from minimal, often unnoticeable to very severe, in some cases lethal due to acute respiratory failure (1, 3, 5). Symptoms depends of localization, size, consistency and time of retention of foreign body (1, 3, 5). Morbidity and mortality are directly related to diagnosis delay (6). Thorough interview is very important because in some cases patient are not presenting any symptoms in physical examination (6). In pediatric patients admitted with suspected foreign body in lower respiratory tract the result of thoracic x-ray scan can be normal or can present abnormalities unusual to aspiration of foreign body (7). Any patient suspected of foreign body aspiration should be qualified to diagnostic bronchoscopy (8). Rigid bronchoscopy is preferred method of foreign body removal in pediatric patients (9-11).
Aim
This paper refers occurrence assessment, clinical course, diagnostic process and treatment of the pediatric patients with suspected foreign body in lower respiratory tract hospitalized in referral Academic Department of Pediatric Otolaryngology.
Material and methods
Retrospective analysis of 74 patients up to 16-year-old with suspected foreign body in lower respiratory tract, who were hospitalized in Clinical Department of Pediatric Otolaryngology in Warsaw Medical University in 2016-2018. Analysis includes demographic data, occurrence frequency, localization and the type of foreign body, diagnostic process and treatment.
Results
This study includes 42 boys (57%) and 32 girls (43%) in age of 8 months to 16-year-old (avg. 3.3 y.o. ± 3.34 y.; med. 2.25). Patients were qualified to bronchoscopy on the basis of choking episode in subject examination, presenting clinical symptoms and radiological examination – thorax x-ray scan. In 3 cases there were no choking episode noticed by parents, however presented symptoms and no improvement after conservative treatment caused qualification for further diagnostic in direction of foreign body in airways. All the patients were subjected to rigid bronchoscopy in general anesthesia. In 44 cases (59.5%) there were foreign body in lower respiratory tract which have been removed. In the remaining 30 patients there were no foreign body found in bronchoscopy.
In occurrence of choking episode (98 vs. 93%) and changes in radiological examination (68 vs. 63%) there were no significant differences found in the comparison of patient groups with and without foreign body found in bronchoscopy. However, it was more frequent with abnormalities in physical examination (80 vs. 37%, p < 0.00019) (fig. 1).
Fig. 1. Comparison of indications to bronchoscopy with division into patients with and without foreign bodies in lower respiratory tract
Patients with foreign body in lower respiratory tract were subjected to further analysis in terms of age, sex, delay in admitting to the hospital, clinical symptoms, results of radiological examination, type and localization of foreign body.
From 44 patients the most numerous group are children in age between 1 to 3-year-old which was 22 cases (50%). The youngest patient was 8 months old and the oldest have 16-year-old. The boys in this case were 29 cases (65,9%), girls were 15 cases (34,1%) (tab. 1).
Tab. 1. Table with demographic data of patients of group with foreign body found in lower respiratory tract
Sex\Age (y)8/12-11-33-66-99-16Total
Boys6 (13.6%)12 (27.3%)7 (15.9%)1 (2.3%)3 (6.8%)29 (65.9%)
Girls2 (4.6%)10 (22.7%)3 (6.8%)15 (34.1%)
Total8 (18.2%)22 (50%)10 (22.7%)1 (2.3%)3 (6.8%)44
The fastest time from choking episode to admission to hospital was 6 hours, but the latest after 24 days. The delay between choking episode and admission time was presented in table 2.
Tab. 2. Time between choking episode and admission to hospital
Time (days)Number of casesPercent
11636.4
21840.9
3-649.1
7-1024.5
11-2036.8
> 2012.3
On admission to hospital patients presented varied symptoms. The most common was coughing, presented 24 times (54.5%), 6 patients (13.6%) were asymptomatic (tab. 3).
Tab. 3. Symptoms presented on admission
SymptomsNumber of patientsPercent
Cough2454.5
Wheezing1227.2
Dyspnea715.9
Retrosternal pain49.1
Asymptomatic613.6
Wheezing and whirring were noticed in 23 patients (43.2%) during physical examination, 12 patients has reduced bubble murmur on the side of aspirated foreign body. In 9 cases (20.5%) the patients were without any abnormalities in physical examination.
Thorax x-ray scan in most cases showed the features of an air trap, in 20 cases (45%). The results of radiological examination are shown in figure 2.
Fig. 2. Results of radiological examination – thorax x-ray scan
The right main bronchus was the most common place of foreign body retention – 22 patients (50%), next place where the foreign bodies were found is the left main bronchus – 18 cases (40.9%). Trachea were partially obstructed in 4 cases (9.1%).
Organic foreign bodies were found in 32 patients (72.7%), in the rest 12 cases (27.3%) have been removed inorganic foreign bodies (tab. 4).
Tab. 4. Types of foreign bodies divided into organic and inorganic
Type of foreign bodyNumberPercent
Organic3272.7
Piece of peanut1840.9
Piece of almond24.5
Piece of apple24.5
Piece of sunflower seed24.5
Piece of cauliflower36.8
Piece of mandarin stalk12.3
Popcorn12.3
Rice seed12.3
Piece of meat12.3
Piece of food12.3
Inorganic1227.3
Piece of plastic toy49.1
Sharp shaped piece of plastic12.3
Pin12.3
Block12.3
Screw12.3
Piece of metal12.3
Drawing pin12.3
Pen tip12.3
Piece of foil12.3
Discussion
Cough, shortness of breath and cyanosis may manifest in various degrees as a result of foreign body aspiration into lower respiratory tract. The best way to put accurate diagnosis is to thoroughly collect the interview with patient. Diagnostic difficulties are elevating due to poor information from patient parents or legal guardian about the situation preceding the symptom presentation. They can be unnoticed, forgotten or neglected. This paper shown that choke episode is the best indicator of presence of foreign body in airways – 98%. However, it also was presented in group of patients without foreign body found in bronchoscopy in 93%. Presence of abnormalities in physical examination were significant more often (80%) in patients with foreign body found in bronchoscopy. The most numerous group of patients with foreign body presence in lower respiratory tract was group of patients aged between 1 to 3-year-old. This group takes 50% of all patients with positive bronchoscopy procedure, also it is confirmed in other papers (2, 3). Tendential putting objects to mouth, not fully-grown teeth and also immature coordination of breathing are the main causes of such a big number of aspirated foreign bodies in children of this age (4, 12). Boys are more active than girls so in our study the boys were more frequent (65.9%) than girls (34.1%) (12, 14). Admission in first day after aspiration was only in 36,4% of cases and it is very similar to other studies (4). Rest of the children were admitted to hospital in later days which could be caused by neglecting parents or misdiagnosed by general practitioner who did the first examination of patient after choking. Cough (54.5%), wheezing (27.2%), dyspnea (15,9%) this was the most presented symptoms by patient on admission to hospital. In more than half (52.3%) of all patients admitted with suspected foreign body in lower respiratory tract in physical examination there were wheezing and whirring, the same situation was noticed by others (1, 3). In other diseases like inflammation of the respiratory tract and asthma patient takes drugs like corticosteroids and antibiotics. This type of treatment can mask all abnormalities in physical examination and could be cause of misdiagnosis (1, 3).
In radiological examination, thorax x-ray scan, the most common result is the characteristics of an air trap in 45.5% of cases. Density of foreign body was shown in only 13.6%. The result of x-ray scan with no abnormalities was in 31.8%. This sort of radiological examination has great diagnostic significance in diagnostics of foreign body in lower respiratory tract, however negative result of x-ray scan does not exclude the presence of foreign body in air ways (8, 14).
In our experience the right main bronchus was the main place of retention of the foreign body in half of all patients with positive bronchoscopy (22 – 50%), with 40.9% patients the left main bronchus was the location of foreign body. This result is similar to other papers (4, 15), but some others analysis shown that the left main bronchus was the main location (8, 16).
This paper take under analysis the type of foreign body, organic and inorganic, this first one were much more times evacuated from lower lateral tract and the peanuts (40.9%) were the one of most numerous, others also present this type of foreign body as the most common (1, 2, 17).
Conclusions
Foreign body aspiration should be suspected in every patient, not only those with choking episode but also with patients who presents ambiguous change in physical examination and x-ray scan.
In pediatric patient with suspected foreign body in lower respiratory tract, in every time the bronchoscopy is needed to be done, even in patients with no abnormalities in physical examination and x-ray scan.
Piśmiennictwo
1. Naragund AI, Mudchol RS, Harugop AS et al.: Tracheo-Bronchial Foreign Body Aspiration in Children: A One year Descriptive Study. Indian J Otolaryngolog Head Neck Surg 2014; 66 (suppl. 1): 180-185.
2. Nader S, Sohelia N, Fakher R et al.: Foreign body aspiration in infancy: a 20-year experience. Int J Med Sci 2009; 6(6): 322-328.
3. Kaur K, Sonkhya N, Bapna AS: Foreign bodies in the tracheobronchial tree: a prospective study of fifty cases. Indian J Otolaryngolog Head Neck Surg 2002; 54(1): 30-34.
4. Haddadi S, Marzban S, Nemati S et al.: Tracheobronchial Foreign-Bodies in Children: A 7 year retrospective study. Iran J Otorhinolaryngol 2015; 27(82): 377-835.
5. Darrow DH, Holinger LD: Foreign bodies of the larynx, trachea and bronchi. Pediatric Otolaryngology. 4th ed. WB Saunders Company, Philadelphia 2002: 1543-1557.
6. Orij FT, Akpech JO: Tracheobronchial foreign body aspiration in children: how reliable are clinical and radiological signs in the diagnosis? Clinical Otolaryngology 2010; 35(6): 479-485.
7. Zerella JT, Dilmer M, McGill LC et al.: Foreign body aspiration in children: Value of radiography and complications of bronchoscopy. J Pediatric Surg 1998; 33(11): 1651-1654.
8. Korlicki W, Korecka K, Dielicki J: Foreign body aspiration in children: diagnostic and therapeutic role of bronchoscopy. Pediatric Surg J 2011; 27(8): 833-837.
9. Ozdemir S, Surmelioglu O, Tarkan O: The Utility of Endoscope-Assisted Rigid Bronchoscopy in Pediatric Airway Foreign Body Removals. J Craniofac Surg 2019; 7.
10. Oncel M, Sunam GS, Geran S: Tracheobronchial aspiration of foreign bodies and rigid bronchoscopy in children. Pediatr Int 2012; 54(4): 532-535.
11. Aydogan LB, Tuncer U, Soylu L: Rigid bronchoscopy for the suspicion of foreign body of the airway. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2006; 70(5): 823-828.
12. Mallick MS, Khan AR, Al-Bassam A: Late presentation of Tracheobronchial foreign body aspiration in children. J Trop Pediatr 2005; 51(3): 145-148.
13. Sirmali M, Türüt H, Kısacık E et al.: The Relationship between Time of Admittance and Complications in Paediatric Tracheobronchial Foreign Body Aspiration. Acta Chir Bel 2005; 105(6): 631-634.
14. Liang J, Hu J, Chang H et al.: Tracheobronchial Foreign bodies in children – retrospective study of 2,000 cases in Northwestern China. Therapeutics and Clinical Risk Management 2015; 11: 1291-1295.
15. Kalyanappagol VT, Kulkarni NH, Bidri LH: Management of Tracheobronchial foreign body aspiration pediatric age group – A ten year retrospective analysis. Indian J Anaesth 2007; 51(1): 20-23.
16. Cohen SR, Herbert WI, Lewis GB Jr et al.: Foreign bodies in the airway. Five-year retrospective study with special reference reference to management. Ann Otol Rhinol Laryngol 1980; 89: 437-442.
17. Ahmed AO, Shuiabu IY: Inhaled foreign bodies in a pediatric population at AKTH Kano-Nigeria. Niger Med J 2014; 55(1): 77-82.
otrzymano: 2020-01-27
zaakceptowano do druku: 2020-02-17

Adres do korespondencji:
*Lidia Zawadzka-Głos
Klinika Otolaryngologii Dziecięcej Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa, Polska
tel.: +48 (22) 317-97-21
laryngologia@spdsk.edu.pl

New Medicine 1/2020
Strona internetowa czasopisma New Medicine