Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - New Medicine 1/2020, s. 20-25 | DOI: 10.25121/NewMed.2020.24.1.20
Maja Stańczyk1, Ronald Lukashevich1-3, Aleksandra Gorzkowska1-3, Paulina Urbańska1-3, Piotr Laskowski1, Dominik Woźniak1-3, Zygmunt Stopa1, Piotr Regulski2, 4, *Robert Franczyk3
Computed tomography-assisted morphological assessment of the components of the temporomandibular joint – a pilot study
Morfologiczna ocena składowych stawu skroniowo-żuchwowego na podstawie tomografii komputerowej – badanie pilotażowe
1Department of Cranio-Maxillofacial Surgery, Oral Surgery and Implantology, Medical University of Warsaw, Poland
Head of Department: Paweł Zawadzki, post-doctoral degree
2Department of Dental and Maxillofacial Radiology, Medical University of Warsaw, Poland
Head of Department: Professor Kazimierz Szopiński, MD, PhD
3Department of Descriptive and Clinical Anatomy, Center of Biostructure Research, Medical University of Warsaw, Poland
Head of Department: Professor Bogdan Ciszek, MD, PhD
4Interdisciplinary Center for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, Poland
Head of Center: Marek Michalewicz, PhD
Streszczenie
Wstęp. Zaburzenia funkcji stawów skroniowo-żuchwowych stanowią coraz częstszy problem diagnostyczno-terapeutyczny, jednak uniwersalne parametry analizy radiologicznej nie zostały opracowane.
Cel pracy. Porównanie wartości wybranych parametrów radiologicznych stawów skroniowo-żuchwowych u pacjentów bez objawów artropatii oraz z dolegliwościami ze strony układu stomatognatycznego.
Materiał i metody. Retrospektywna analiza zapisów tomografii komputerowej pacjentów Kliniki Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii WUM oraz Zakładu Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej WUM. Wszystkie badania były elementem standardowego procesu diagnostycznego dolegliwości chorych. Wyodrębniono dwie grupy pacjentów: 1. bez dolegliwości ze strony układu stomatognatycznego, 2. z zaburzeniami funkcji stawów skroniowo-żuchwowych. Oceniano kształt głów żuchwy. Porównano parametry: odległość bocznych punktów głów żuchwy (GL-GP), wymiar boczno-przyśrodkowy i przednio-tylny głów żuchwy, kąt nachylenia osi poziomej głów żuchwy do osi poprowadzonej przez skrajnie tylne punkty głów żuchwy, odległości między głową żuchwy a dołem żuchwowym.
Wyniki. Grupa 1 liczyła 40 osób (13 kobiet, 27 mężczyzn), grupa 2 – 16 osób (14 kobiet, 2 mężczyzn). Najczęstszym typem głowy żuchwy w grupie 1 był wypukły (14 osób), a w grupie 2 – płaski (8 osób). Największe różnice między grupami uzyskano dla średnich wartości pomiarów: GL-GP (120,35 mm w grupie 1; 115,4 mm w grupie 2), wymiarze boczno-przyśrodkowym i przednio-tylnym głowy żuchwy (19,7 vs. 18,14 mm; 8,03 vs. 7,04 mm, odpowiednio dla grup 1 i 2).
Wnioski. Obrazowanie z wykorzystaniem tomografii komputerowej pozwoliło na dokładną analizę wymiarów poszczególnych składowych stawu skroniowo-żuchwowego (ssż). Pomiary wybranych struktur anatomicznych ssż omówionych w niniejszej pracy powinny być elementem diagnostyki pacjentów z dysfunkcją narządu żucia.
Summary
Introduction. Temporomandibular joint (TMJ) disorders are a common diagnostic problem. No universal radiological parameter of the analysis was introduced.
Aim. Comparison of values of selected radiological parameters between asymptomatic patients and those with the TMJ arthropathy.
Material and methods. Retrospective analysis of CT scans of patients of the Department of Dental and Maxillofacial Radiology and the Department of Cranio-Maxillofacial Surgery, Oral Surgery and Implantology, Medical University of Warsaw. Patients were divided into two groups: 1. without TMJ disorders, 2. with TMJ dysfunction symptoms. Following parameters of heads of mandible were analyzed bilaterally: shape, anteroposterior and lateromedial dimensions, the distance between lateral points of both heads (HL-HR), distance between a head and the mandibular fossa. The angle between the horizontal axis of the head of mandible and the line drawn by posterior points of heads of mandible was measured.
Results. The most common type of the head of mandible in group 1 (40 patients; 13 women, 27 men) was convex (14 patients), in group 2 (16 patients; 14 women, 2 men) – plane (8 patients). Significant differences between groups were obtained for: GL-GP (group 1 – 120.35 mm, group 2 – 115.4 mm), dimensions of heads of mandible: lateromedial – 19.7 mm, 18.14 mm, anteroposterior – 8.03 mm, 7.04 mm for group 1 and 2, respectively.
Conclusions. Computed tomography allowed for an accurate analysis of the TMJ components. Measurements of structures discussed in this work should be a part of the diagnosis of patients with TMJ dysfunction.
Introduction
Temporomandibular symptoms have become an increasingly common diagnostic and therapeutic problem in everyday medical practice. Arthropathies affect 20-30% of the population at different ages, including 3-7% of patients requiring treatment (1-3). Although the disorders are usually diagnosed in women 20-40 years of age, they are also found in children and adolescents (4). Stomatognathic dysfunctions are an aetiologically and symptomatically heterogeneous group, and they may involve both temporomandibular joints and masticatory muscles (3, 5, 6). Artropathies are manifested by pain (ear, the parotid-masticatory area, head), limited mandibular mobility, and acoustic symptoms (i.e. crackling, crepitation). Chronic pain in temporomandibular disorder (TMD) may lead to depression and reduced quality of life (7). The variety of TMD symptoms may pose a significant diagnostic problem (5, 8, 9). In addition to medical history and physical examination, diagnostic imaging also plays an important role (10, 11). Panoramic radiography is a basic plain x-ray showing some of the pathological processes that may occur in the temporomandibular bony structures (2, 12). However, it allows to obtain a cross-sectional view of the mandibular head on a single film, which prevents overall assessment of temporomandibular structures. Furthermore, the dimensions of anatomical structures may be distorted. Therefore, condylar processes and the articular surface of the temporal bone are assessed based on computed tomography (including cone beam computed tomography – CBCT) and magnetic resonance imaging (MRI). CT allows for the assessment of degenerative lesions of temporomandibular bones, such as deformity, flattening and erosion of articular surfaces, subchondral densities and the presence of osteophytes and loose intra-articular bodies (7, 10). When assessing articular head surfaces, their anatomical variations (including the flat type), which make their differentiation with the initial symptoms of TMD difficult, should be considered (11). Significantly reduced effective dose of radiation received by the patient is an advantage of CBCT compared to conventional CT. Worse visualisation of soft tissues compared to MRI, which allows for a precise assessment of soft tissues, particularly articular disc location and displacement, its deformity and perforation, as well as articular effusion and adhesions, is a limitation of CT imaging in the diagnosis of TM diseases (5, 6, 13, 14). MRI is also the best technique to trace the dynamics of arthropathy development (6, 14). Despite its multiple advantages, MRI is not a tool used in the first stage of diagnosis of temporomandibular pain. Therefore, it is important to improve the analysis of CT and CBCT images. There is currently no universal parameter for the diagnosis of early-stage temporomandibular arthropathy or differentiation between pathological processes and anatomical variations (15, 16).
Aim
The aim of the study was to compare selected TM radiographic parameters in non-arthropathic patients and those presenting with stomatognathic symptoms.
Material and methods
We performed a retrospective analysis of CT records of patients diagnosed in the Department of Cranio-Maxillofacial Surgery, Oral Surgery and Implantology, and the Department of Dental and Maxillofacial Radiology of the Medical University of Warsaw. All scans were performed as part of standard diagnostic process. Patients were classified into two groups:
1. group 1 – patients with no stomatognathic symptoms,
2. group 2 – patients with temporomandibular dysfunction.
Inclusion criteria:
– age over 18 years,
– diagnosis in the Department of Cranio-Maxillofacial Surgery, Oral Surgery and Implantology, or the Department of Dental and Maxillofacial Radiology of the Medical University of Warsaw,
– craniofacial CT,
– group 2 patients – additionally: known temporomandibular dysfunction (medical history or physical examination findings of facial muscle pain, limited or abnormal joint motion, signs of articular disc displacement that are not a consequence of diseases included in the exclusion criteria).
Exclusion criteria:
– facial bone fractures,
– cysts, tumours or fractures within the temporomandibular joints,
– CT failure to fully show the temporomandibular joints.
Based on a CT scan, we assessed the shape of mandibular heads (angular, rounded, flattened, convex) and measured the following parameters in all patients:
– the distance between lateral points of mandibular heads (HL-HR) (fig. 1),
Fig. 1. The distance between lateral points of mandibular heads (HL-HR)
– the largest lateromedial (l-m) and anteroposterior (a-p) dimension of mandibular heads (fig. 2),
Fig. 2. The largest lateromedial (l-m) and anteroposterior (a-p) dimension of mandibular heads
– the inclination angle (α) of the horizontal axis of mandibular heads to an axis running through the most posterior points of both mandibular heads (fig. 3),
Fig. 3. The inclination angle (α) of the horizontal axis of mandibular heads to an axis running through the most posterior points of both mandibular heads
– distances between mandibular heads and the most anterior (s1), medial (s2) and posterior (s3) point of the mandibular fossa assessed in a sagittal plane (fig. 4).
Fig. 4. Distances between mandibular heads and the most anterior (s1), medial (s2) and posterior (s3) point of the mandibular fossa assessed in a sagittal plane
In the first stage of the study, we compared the above mentioned left- and right-sided parameters in group 1 to assess statistically significant differences (anatomical variations) in patients with no symptoms of temporomandibular arthropathy. We then performed an intergroup comparison of these parameters.
The study was approved by the Bioethics Committee of the Medical University of Warsaw (AUBE/207/17).
Results
Group 1 included 40 patients (13 women and 27 men) aged 21-70 years, group 2 included 16 patients (14 women, 2 men) aged 22-64 years.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

otrzymano: 2020-02-26
zaakceptowano do druku: 2020-03-18

Adres do korespondencji:
*Robert Franczyk
Zakład Anatomii Prawidłowej i Klinicznej Centrum Biostruktury Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Chałubińskiego 5, 02-004 Warszawa, Polska
tel.: +48 (22) 6295283
rfranczyk@wum.edu.pl

New Medicine 1/2020
Strona internetowa czasopisma New Medicine