Chcesz wydać pracę doktorską, habilitacyjną czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 11/2017, s. 592-595 | DOI: 10.25121/PNM.2017.30.11.592
*Elwira Kołodziejczyk, Karolina Wejnarska, Jarosław Kierkuś, Marek Woynarowski, Grzegorz Oracz
Management of pancreatic cysts in children
Postępowanie terapeutyczne u dzieci z torbielami trzustki
Department of Gastroenterology, Hepatology, Feeding Disorders and Pediatrics, The Children’s Memorial Health Institute, Warsaw
Head of Department: Professor Marek Woynarowski, MD, PhD
Streszczenie
Wstęp. Torbiel trzustki to patologiczny zbiornik płynowy zlokalizowany w trzustce lub bezpośrednio do niej przylegający. Torbiele rzekome są najczęstszym powikłaniem zarówno ostrego (OZT), jak i przewlekłego zapalenia trzustki (PZT). Ze względu na rzadkie występowanie tych jednostek chorobowych w populacji pediatrycznej, wiedza na temat leczenia torbieli trzustkowych u dzieci jest nadal bardzo wąska.
Cel pracy. Ocena sposobu leczenia torbieli trzustkowych w populacji pediatrycznej.
Materiał i metody. Analizie poddano dane 57 pacjentów z torbielami trzustki hospitalizowanych w latach 2007-2017: 13 z psudotorbielą pourazową, 13 z torbielą powstałą jako powikłanie OZT o innej etiologii niż uraz, 22 z torbielami trzustki powstałymi w przebiegu PZT i 9 pacjentów z torbielami o innej etiologii. Badano również związek między czynnikiem etiologicznym oraz metodą i wynikami leczenia.
Wyniki. Wśród 26 dzieci z torbielami trzustki powstałymi w przebiegu OZT zarówno o etiologii urazowej, jak i nie, 5 dzieci (19,2%) było leczonych zachowawczo (antybiotykoterpia, leczenie żywieniowe). Dziesięcioro pacjentów (38,5%) poddano zabiegom endoskopowym, z czego u 7 (70%) zaobserwowno ustąpienie torbieli. Nie było powikłań związanych z endoskopową cystogastrostomią lub endoskopową cholangiopanreatografią wsteczną (ECPW). Osiemnastu pacjentów (65,4%) wymagało zabiegu chirurgicznego: drenażu operacyjnego torbieli lub częściowej pankreatektomii. U 3 dzieci wystąpiły poważne powikłania, wymagające relaparotomii lub transfuzji krwi. U 15 pacjentów (88,2%) stwierdzono po zabiegu ustąpienie objawów klinicznych oraz reabsorpcję pseudotorbieli w badaniach obrazowych. W ciągu 10 lat retrospektywnej obserwacji u 22 spośród 215 (10,7%) dzieci z PZT rozpoznano torbiele rzekome trzustki. Dwunastu pacjentów (52,2%) było leczonych zachowawczo. Dziesięcioro dzieci (45,5%) poddano endoskopowej cystogastrostomii lub protezowaniu przewodu trzustkowego, z czego u ośmiorga zabieg był skuteczny. Pięcioro pacjentów z PZT (22,7%) było leczonych chirurgicznie. U żadnego z nich po operacji nie stwierdzono ponownego wypełniania się pseudotorbieli. Podczas leczenia chirurgicznego nie obserwowano żadnych powikłań. Niektórzy pacjenci zostali przypisani do więcej niż jednej kategorii.
Wnioski. 1. Endoskopowy lub chirurgiczny drenaż torbieli trzustki u dzieci jest bezpieczną i skuteczną metodą terapeutyczną. 2. Bezobjawowe torbiele mogą być leczone zachowawczo.
Summary
Introduction. Pancreatic cyst is a pathological fluid collection located in the pancreas or directly adjacent to it. Pancreatic pseudocyst is the most common complication of acute or chronic pancreatitis. However, due to the rare occurrence of these entities in children, the knowledge about evolution and management of pancreatic cysts in paediatric patients is still very low.
Aim. To evaluate the management of pancreatic cysts in paediatric population.
Material and methods. Clinical data of 57 children with pancreatic cyst treated in a 10-year period were reviewed comprehensively: 13 with posttraumatic pancreatic pseudocyst, 13 with pancreatic cyst in the course of acute pancreatitis (AP) of other than traumatic etiology, 22 with pseudocysts as a complication of chronic pancreatitis (CP) and 9 patients with cysts of different etiology. The relationship between the etiological factor, treatment method and clinical outcome of the patients was analyzed.
Results. Among 26 paediatric patients with pancreatic cysts in the course of AP, both posttraumatic or not, 5 children (19.2%) were managed by conservative methods (antibiotics, nutritional therapy). Ten children (38.5%) underwent endoscopic treatment. Pseudocysts resolved after endoscopic cystogastrostomy or endoscopic retrograde cholangiopancreatography (ERCP) in 7 children (70%). There were no ERCP-related complications. Seventeen patients (65.4%) were treated by surgical drainage or resection. In 3 patients serious complications occurred, requiring relaparotomy or blood transfusion. Fifteen children (88.2%) after surgery had clinical and radiologic resolution of their cysts.
Since 2007, 22 of 215 children (10.7%) with CP were diagnosed with pancreatic pseudocyst. Twelve patients (52.2%) were treated by observation. Ten children (45.5%) underwent endoscopic cystogastrostomy or pancreatic duct stenting. Eight children after endoscopic treatment had clinical and radiologic resolution of their PP. Five patients (22.7%) were treated surgically. PP resolved after operation in all cases. There were no complications or failures related to surgical procedures. Some patients fell into more than one category.
Conclusions. 1. Endoscopic or surgical drainage of pancreatic cysts in children is a safe and effective procedure. 2. Asymptomatic cysts can be managed by a period of observation.
INTRODUCTION
By the end of the 1970s, the spectrum of diagnosed cystic pancreatic lesions was very narrow and limited mainly to post-inflammatory pseudocysts and mucosal or serous tumors. With the development of imaging techniques, progress has been made in recognizing and classifying pancreatic cysts. The incidence of pancreatic cysts is estimated to be between 1.2 and 20%, with increasing prevalence with age. A pancreatic cyst is a fluid collection located in the pancreas or directly adjacent to it. Cysts are single or multiple, with varying diameters ranging from a few millimeters to several dozens of centimeters. Depending on the cushioning layer on the inside, they can be true – lined with epithelial and more often occurring – pseudocysts. Pancreatic pseudocysts are usually a result of pancreatic insult with ductal disruption and leakage of pancreatic enzymes into surrounding soft tissues. These encapsulated fluid collections lack a true epithelial lining and is walled off by fibrous tissue. Cysts may cause pain, nausea, abdominal fullness, vomiting and jaundice. In adults neoplastic cysts are dominant, which account for about 60% of all cysts (1). In 2015 American Gastroenterological Association (AGA) Institute Guidelines, and the accompanying AGA Technical Review, on the diagnosis and management of asymptomatic pancreatic cysts in adult patients were published (2, 3). There are also many studies on classification, diagnosis and treatment of pancreatic pseudocysts which occur in the setting of acute or chronic pancreatitis, postoperatively, or after pancreatic trauma (4-9). Until now, there is still very few data about evolution and management of pancreatic cysts in children (10-20).
AIM
The aim of our study was to assess the management of pancreatic cysts in paediatric population.
MATERIAL AND METHODS
We retrospectively reviewed the charts of all children with pancreatic cysts hospitalized in the Children’s Memorial Health Institute between 2007 and 2017, inclusive. There were 57 patients, 33 males and 24 females, 13 children with posttraumatic pancreatic pseudocyst, 13 children with pancreatic cyst in the course of acute pancreatitis (AP) of other than traumatic etiology, 22 patients with pseudocysts as a complication of chronic pancreatitis (CP), 3 – with polycystic pancreas, 4 – with asymptomatic, accidentally detected pancreatic cyst, 1 – with congenital pancreatic cyst and 1 child with cyst caused by Echinococcus infection. The relationship between the etiological factor, treatment method and clinical outcome was analyzed. The results of pancreatic cysts treatment were reviewed with a breakdown of acute and chronic conditions.
RESULTS
Among 26 paediatric patients with pancreatic cysts in the course of acute pancreatitis, both posttraumatic or not, 5 children (19.2%) were managed by conservative methods (antibiotics, nutritional therapy). Ten children (38.5%) underwent endoscopic treatment: sixth (26%) – endoscopic cystogastrostomy, four patients (15%) – pancreatic duct stenting. Pseudocysts resolved after ERCP in 7 children (70%), the treatment of remaining three was ineffective or during the ERCP the operative indications were established. There were no ERCP-related complications. Seventeen patients (65.4%) were treated by surgical drainage or resection. In three patients bleeding to the bottom of the pancreatic cyst occurred, requiring relaparotomy or blood transfusion. Fifteen children (88.2%) after operation had clinical and radiologic resolution of their cysts. Some patients fell into more than one category.
Since 2007, 215 children with chronic pancreatitis were hospitalized in our institute. Twenty-two of them (10.7%) were diagnosed with pancreatic pseudocyst. Twelve patients (52.2%) were treated by observation. Three children (13%) underwent endoscopic cystogastrostomy. Cysts resolved after drainage. In seven patients (30.4%) ERCP with pancreatic duct stenting was performed. Five children after endoscopic stenting had clinical and radiologic resolution of their PP. Four patients (17.4%) were treated by surgical drainage or resection. One child underwent Jurasz’s operation. PP resolved after operation in all cases. There were no complications or failures related to surgical procedures. Some patients fell into more than one category.
Three of four patients with asymptomatic pancreatic cyst were managed by observation. In one child a pseudocyst, size 3 x 3 cm, was removed during laparotomy. A procedure was complicated by acute pancreatitis with large post-inflammatory cyst which required endoscopic cystogastrostomy. In the boy with congenital pancreatic cyst, due to the large size and clinical symptoms, the abdominal mass was removed. Children with polycystic pancreas were managed by a period observation. In the two of them polycystic kidney disease coexisted. Patient with pancreatic cyst caused by Echinococcus infection received antiparasitic treatment.
DISCUSSION
Pseudocysts are uncommon lesions in paediatric population. In the 1970s, Cooney and Grosfeld reviewed the literature and identified worldwide only 75 well-documented paediatric cases (21). Despite the almost fifty years have elapsed, this number has only increased by several dozens of described children with pancreatic cysts (10-20). When in adults predominate neoplastic pancreatic cysts, in children the main causes include abdominal trauma, acute pancreatitis and chronic pancreatitis. Rarely, pancreatic cysts may be idiopathic, congenital or associated with infection, such as Echinococcus infection or tuberculosis. They may be also present in patients with renal polycystic kidney disease, medullary cystic kidneys, cystic fibrosis, and in other congenital morbidities such as Ivemark syndrome, trisomy 13 or 15 chromosome, Elejalde syndrome, chondrodysplasia or familial fibrocystic pancreatic atrophy (1). Pancreatic cysts can be managed by conservative methods, percutaneous drainage, endoscopic drainage or by operative intervention. Treatment of pancreatic pseudocysts has changed over the years and the old teaching that the presence of cyst of more than 6 cm in diameter for 4-6 weeks should be treated surgically is no longer true (22). The indications for drainage are now the presence of clinical symptoms, enlargement of cysts size, and complications (hemorrhage, infection, rupture or pancreatic/biliary ducts obstruction). The outcome of pseudocysts, which either can spontaneously resolve or require operation, depends also on the etiology of pancreatitis. Our experience shows children with cysts occurred due to abdominal trauma, require usually endoscopic or surgical intervention. Pseudocysts which are a result of non-traumatic acute or chronic pancreatitis, especially small, asymptomatic lesions, are more likely to be managed by a period of observation. Completely different conclusions drawn Teh et al., who noticed pseudocysts from nontraumatic etiologies more often require and benefit from surgical interventions, whereas pseudocysts from traumatic etiology are more amenable to conservative management (traumatic etiology – need for intervention in 45% vs nontraumatic – 92%) (10). As our research shows, as well as previously published reports, endoscopic cystogastrostomy is a safe and effective alternative to laparoscopic or open cystogastrostomy or drainage for the minimally invasive management of pancreatic pseudocysts in the pediatric population (11, 12, 20). However, it must be remembered that not all cysts are anatomically accessible. The failure of endoscopic intervention was even as high as 25% in large adult series (23). Similar to previous reports, no complications related to pancreatic cysts in children with polycystic pancreas were recorded (24, 25). Congenital pancreatic cysts or those with infectious etiology such as Echinococcus infection belong to casuistry of medicine and require an individual approach.
CONCLUSIONS
Endoscopic or surgical drainage of pancreatic cysts in children with CP is a safe and effective procedure. Asymptomatic cysts can be managed by a period of observation.
Piśmiennictwo
1. Dąbrowski A, Smoczyński M: Torbiele trzustki. [W:] Dąbrowski A: Wielka Interna: Gastroenterologia (online). https://podyplomie.pl/wiedza/wielka-interna/767,torbiele-trzustki.
2. Vege SS, Ziring B, Jain R et al.: American Gastroenterological Association Institute Guideline on the Diagnosis and Management of Asymptomatic Neoplastic Pancreatic Cysts. Gastroenterol 2015; 148: 819-822.
3. Scheiman JM, Hwang JH, Moayyedi P: American gastroenterological association technical review on the diagnosis and management of asymptomatic neoplastic pancreatic cysts. Gastroenterol 2015; 148: 824-848.
4. Pan G, Wan MH, Xie KL et al.: Classification and management of pancreatic pseudocysts. Medicine (Baltimore) 2015; 94: e960.
5. Cooperman AM: An overview of pancreatic pseudocysts: the emperor’s new clothes revisited. Surg Clin North Am 2001; 81: 391-397.
6. Sharma SS, Bhargawa N, Govil A: Endoscopic management of pancreatic pseudocyst: a long-term follow-up. Endoscopy 2002; 34: 203-207.
7. Rosso E, Alexakis N, Ghaneh P et al.: Pancreatic pseudocyst in chronic pancreatitis: endoscopic and surgical treatment. Dig Surg 2003; 20: 397-406.
8. Aghdassi A, Mayerle J, Kraft M et al.: Diagnosis and treatment of pancreatic pseudocysts in chronic pancreatitis. Pancreas 2008; 36: 105-112.
9. Hookey LC, Debroux S, Delhaye M et al.: Endoscopic drainage of pancreatic-fluid collections in 116 patients: a comparison of etiologies, drainage techniques, and outcomes. Gastrointest Endosc 2006; 63: 635-643.
10. Teh SH, Pham TH, Lee A: Pancreatic pseudocyst in children: the impact of management strategies on outcome. J Pediatr Surg 2006; 41: 1889-1893.
11. Al-Shanafey S, Shun A, Williams S: Endoscopic drainage of pancreatic pseudocysts in children. J Pediatr Surg 2004; 39: 1062-1065.
12. Kalaoui M, Al-Shamali M, Al-Hassan F et al.: Endoscopic drainage for pancreatic pseudocyst in children. J Pediatr Surg 2001; 36: 503-505.
13. Seitz G, Warmann SW, Kirschner HJ et al.: Laparoscopic cystojejunostomy as a treatment option for pancreatic pseudocysts in children – a case report. J Pediatr Surg 2006; 41: e33-35.
14. Saad DF, Gow KW, Cabbabe S et al.: Laparoscopic cystogastrostomy for the treatment of pancreatic pseudocysts in children. J Pediatr Surg 2005; 40: e13-17.
15. Yoder SM, Rothenberg S, Tsao K et al.: Laparoscopic treatment of pancreatic pseudocysts in children. J Laparoendosc Adv Surg Tech A 2009; 19 (suppl. 1): S37-40.
16. Dahman B, Stephens CA: Pseudocysts of the pancreas after blunt abdominal trauma in children. J Pediatr Surg 1981; 16: 17-21.
17. Warner RL Jr, Othersen HB Jr, Smith CD: Traumatic pancreatitis and pseudocyst in children: current management. J Trauma 1989; 29: 597-601.
18. Ford EG, Hardin WD Jr, Mahour GH: Pseudocysts of the pancreas in children. Am Surg 1990; 56: 384-387.
19. Burnweit C, Wesson D, Stringer D, Filler R: Percutaneous drainage of traumatic pancreatic pseudocysts in children. J Trauma 1990; 30: 1273-1277.
20. Mas E, Barange K, Breton A et al.: Endoscopic cystostomy for posttraumatic pseudocyst in children. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2007; 45: 121-124.
21. Cooney DR, Grosfeld JL: Operative management of pancreatic pseudocysts in infants and children: a review of 75 cases. Ann Surg 1975; 182: 590-596.
22. Soliani P, Ziegler S, Franzini C et al.: The size of pancreatic pseudocyst does not influence the outcome of invasive treatments. Dig Liver Dis 2004; 36: 135-140.
23. DePalma GD, Galloro G, Puzziello A et al.: Endoscopic drainage of pancreatic pseudocysts: a long-term follow-up study of 49 patients. Hepatogastroenterology 2002; 49: 1113-1115.
24. Kim JA, Blumenfeld JD, Chhabra S et al.: Pancreatic cysts in autosomal dominant polycystic kidney disease: prevalence and association with PKD2 gene mutations. Radiology 2016; 280: 762-770.
25. Torra R, Nicolau C, Badenas C: Ultrasonographic study of pancreatic cysts in autosomal dominant polycystic kidney disease. Clin Nephrol 1997; 47: 19-22.
otrzymano: 2017-10-05
zaakceptowano do druku: 2017-10-25

Adres do korespondencji:
*Elwira Kołodziejczyk
Klinika Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”
Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa
tel. +48 (22) 815-73-84
elwira.kolodziejczyk@vp.pl

Postępy Nauk Medycznych 11/2017
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych