Chcesz wydać pracę doktorską, habilitacyjną czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 2/2018, s. 81-88 | DOI: 10.25121/PNM.2018.31.2.81
*Hady Razak Hady1, Pawel Wojciak1, Patrycja Pawluszewicz1, Inna Diemieszczyk1, Mikolaj Czerniawski1, Regina Sierzantowicz2, Lech Trochimowicz1, Safauldeen Salim Neamah3, Viktar Strapko4, Adam Kretowski5, Jacek Dadan1, Jerzy Robert Ladny1, 6
Laparoscopic sleeve gastrectomy (LSG) as a operative method of morbid obesity treatment and resolution of its comorbidities
Laparoskopowa rękawowa resekcja żołądka jako metoda operacyjnego leczenia otyłości patologicznej i chorób współistniejących
1Ist Department of General and Endocrine Surgery, University Clinical Hospital of Bialystok, Poland
2Department of Health Sciences, Medical University of Bialystok, Poland
3Department of General Surgery, College of Medicine, University of Kufa, Iraq
4Department of General Surgery, Grodno State Medical University, Belarus
5Department of Endocrinology, Diabetology and Internal Medicine, University Clinical Hospital in Bialystok, Poland
6Department of Emergency and Disaster Medicine, Medical University of Bialystok, Poland
Streszczenie
Wstęp. Globalna epidemia otyłości, jej szybko rosnące występowanie i zagrażające życiu powikłania są jednym z głównych wyzwań opieki zdrowotnej w XXI wieku. Badania nad współistniejącymi z otyłością zaburzeniami metabolizmu doprowadziły do opisania zespołu metabolicznego. Pilna potrzeba poszukiwania skutecznych metod leczenia otyłości patologicznej spowodowała rozwój wielu technik w chirurgii bariatrycznej, a wśród nich – stosunkowo nowej procedury nazywanej LSG, która okazała się bezpieczną i skuteczną metodą w leczeniu otyłości wraz z towarzyszącymi jej zaburzeniami metabolizmu i chorobami współistniejącymi.
Cel pracy. Celem niniejszej pracy była analiza przebiegu chorób towarzyszących otyłości oraz zmian BMI, ciśnienia krwi, poziomu glukozy, lipidów i innych parametrów metabolicznych u chorych otyłych poddanych operacji LSG i pooperacyjnej obserwacji jednorocznej.
Materiał i metody. Opracowanie bazowało na retrospektywnej analizie danych zebranych na materiale własnym podczas prospektywnego, jednorocznego badania 142 pacjentów otyłych, zoperowanych metodą LSG w naszej Klinice w latach 2012-2015. Uzyskano zgodę Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz pisemne zgody pacjentów biorących udział w badaniu.
Wyniki. Analiza statystyczna danych zebranych w czasie jednorocznej obserwacji wykazała efektywną utratę masy ciała, poprawę parametrów metabolicznych glukozy i lipidów, a także częściowe lub nawet całkowite ustąpienie chorób współistniejących, w szczególności tych będących częścią zespołu metabolicznego, u większości pacjentów z otyłością patologiczną poddanych operacji LSG.
Wnioski. Laparoskopowa rękawowa resekcja żołądka (LSG) jest procedurą bezpieczną, skuteczną i leczącą także choroby współistniejące z otyłością, rekomendowaną jako pierwotne leczenie chirurgiczne pacjentów z otyłością patologiczną.
Summary
Introduction. Global pandemic of obesity, its quickly growing prevalence and life threatening comorbidities are one of the main healthcare issues of the 21st century. Research on metabolic disorders coexisting with obesity led to description of metabolic syndrome (MS). Urgent need to find effective methods of morbid obesity treatment provoked development of many bariatric surgery procedures, and among them, a relatively new procedure called LSG, that stands out to be safe and effective method in treating obesity and its comorbidities with their metabolic disorders.
Aim. Aim of the study was to analyze course of comorbidities and changes in BMI, blood pressure, glucose, lipids and other metabolism parameters in obese patients who undergone LSG procedure in 1-year follow-up.
Material and methods. The study is based on retrospective statistical analysis of own material acquired at 1-year prospective follow-up of 142 obese patients after LSG procedure, hospitalized and treated in our Clinic in years 2012 to 2015. The consent of the Bioethical Committee of Medical University of Bialystok, as well as written consent from all the subjected patients were obtained.
Results. Statistical analysis of data recorded at 1-year follow-up showed effective body weight loos, edification in glucose and lipid metabolism parameters and also total or partial remission on comorbidities, especially those forming metabolic syndrome, in majority of patients with morbid obesity subjected to LSG operation.
Conclusions. Laparoscopic sleeve gastrectomy (LSG) is safe, effective and comorbidity resolving procedure recommended as a primary surgical treatment method for patients with morbid obesity.
Introduction
Global pandemic of obesity is one of the main healthcare issues of the 21st century. It has a significant impression in socioeconomic and psychosocial areas of public health’s interests. According to the newest WHO report from year 2011, number of people with BMI exceeding 30 has increased above 500 million, that makes up to 10% of worldwide population. Especially worth emphasizing is fact, that in last 30 years obesity occurrence increased almost twice among World’s population (1). Quickly increasing number of obesity cases promotes development of many important comorbidities, such as: hypertension, non-insulin dependent diabetes (NIDDM), cardiovascular diseases, sleep apneas, osteoarticular system’s diseases, depression and other (2, 3). In the last decades, much research work, aimed on reduction of mortality caused by cardiovascular diseases, that are main cause of death in general, has been taken to find associations between many metabolic disorders. In effect, the metabolic syndrome (MS) was described, named also as syndrome X, insulin resistance syndrome or deadly quartet, compromising abdominal obesity, hypertension, glucose intolerance and dyslipidemia. Conception of metabolic syndrome exists since about 80 years (4). However, only in the last decade a few trials to define it’s uniform diagnostic criteria have been taken. The most well-known definition of the metabolic syndrome belonged to World Health Organization (WHO), stated in year 1998 (5), but nowadays it has become obsolete and has only historical importance. Actually, the most commonly used definition comes from American Heart Association (AHA) (6). According to variety of metabolic syndrome’s diagnostic criteria, that result in many interpretational difficulties, there was a joint consensus published in year 2009. It states that necessary for MS diagnosis is coexistence of 3 among 5 previous criteria, without preferring obesity as a main criterion (7). In Poland, according to AHA-NHLBI definition, 23% men and 20% of women meet metabolic syndrome’s diagnostic criteria (8-12). The results of epidemiological research prove, that the metabolic syndrome is also widespread in USA (13) and Europe (5, 12). Hitherto epidemiological researches asses, that among developed countries’ population about 20-25% people meet the metabolic syndrome’s diagnostic criteria (13, 14). Proved fact is also that patients with diagnosed MS undergo myocardial infarction or stroke 3 times more often and 5 times more often develop NIDDM than general population. According to proven relationship between metabolic syndrome and increased morbidity and mortality caused by cardiovascular diseases, in connection with obesity pandemic among World’s population, reducing or stopping of wide spreading metabolic disorders is one of the most important challenges for contemporary medicine (15-17). Thus it seems obvious, that besides urgent need for effective prophylaxis of obesity, also appropriate treatment of already existing obesity cases is necessary. Interesting fact is that to certain moment, obesity was treated as a result, not as a cause of metabolic disorders. Nowadays, with contribution to bariatric surgery’s development, comes possibility to observe how much normalization of patient’s weight influences and even cures disorders in glucose and lipids metabolism. Thus it is reasonable to research among all bariatric procedures those, which not only permanently reduce body mass, but also normalize lipid levels the most and bring the best therapeutic effects in diabetes treatment (18). Among all surgical methods of morbid obesity treatment used in last 5 years, a relatively new procedure called laparoscopic sleeve gastrectomy (LSG) stands out very promising results in long- and short-term postoperative observation. These results are continuously published in actual scientific literature (19-21). LSG was first described by Iless and Marceau in 1988, as a part of duodenal switch (DS) with biliopancreatic diversion (BPD) operation (22). Further development led Johnston and affiliates to describe this method in 1993 as an isolated operation (23), and in year 1999, Gagner performed the first primary LSG. Laparoscopic sleeve gastrectomy operation technique compromises sub-total resection of stomach with creating a long, tubular gastric conduit based on minor curvature of the stomach. Weight loss and alignment in metabolic parameters within metabolic syndrome is caused not only by gastric resection itself, but also by following neurohormonal changes. LSG, as a procedure with relatively low postoperative complications risk, was at first indicated especially for super-obese patients (BMI > 60 kg/m2), with high perioperative complication risk or as a procedure following laparoscopic Roux-en-Y gastric bypass (LGBP) operation. At present, it is also recommended as a isolated, definitive and effective bariatric operation (24), providing high therapeutic effectiveness in treatment of many metabolic syndrome’s elements (20, 25).
According to fact, that LSG is one of the newest bariatric operations for morbid obesity treatment, there is few reports in scientific literature referring to its influence on obesity comorbidities. Our study aims to enrich knowledge base in this area.
Aim
The aim of this study was to analyze the influence of laparoscopic sleeve gastrectomy (LSG) procedure on diseases accompanying obesity – their partial remission, total resolution or worsening and also to collect, measure and statistically asses changes in biometric and biochemical metabolic parameters in patients with morbid obesity, who undergone this operation during 1-year follow-up.
Material and methods
Our study bases on retrospective review of prospectively collected data derived form group of 142 patients with morbid obesity, qualified to bariatric surgery and operated using LSG procedure in the 1st Department of General and Endocrine Surgery of the University Hospital in Bialystok between years 2012 to 2015 (tab. 1). The consent of the Bioethical Committee of Medical University of Bialystok, as well as written consent from all the subjected patients were obtained. All operated patients were subsequently examined in 1-year follow-up. The patient follow up visits were scheduled at 1, 3, 6 and 12 months following the surgery at which the BMI and %EWL, %EBL (percentage of excess weight loos and excess BMI loos) was calculated and the resolution of comorbid illnesses was noted. %EWL and %EBL calculations was based on guidelines from year 2007, while resolution of comorbidities was based on cessation of medicine taken, symptoms’ severity reduction and normalization of laboratory values. The patients have had diagnosed comorbidities, namely: depression, hypertension, non-insulin dependent diabetes (NIDDM), sleep apnea, chronic obstructive pulmonary disease (COPD), coronary disease, cholecystolithiasis, varicose veins of inferior limbs, hemorrhoids, deep vein thrombosis of inferior limbs, leg ulcerations, gastric and duodenal ulcers, gastritis, duodenitis, gastroesophageal reflux disease (GERD), oesophagitis, osteoarthritis of hip and knee joints, spinal pain, undergone myocardial infarction, that coexisted with obesity. Incidence percentages and numbers of these comorbidities in study group are presented in table 2.
Tab. 1. Demographic data and mean preoperative biometric values of patients in study group with deviations
N = 142Females = 78Males = 64
Age (years)45.82 ± 9.246.44 ± 12.2
Body weight (kg)144.2 ± 21.14151.3 ± 22.43
BMI (kg/m2)48.18 ± 6.551.08 ± 8.2
Tab. 2. Preoperative comorbidity types. Numbers and percentages among analyzed group of patients
 
Comorbidities
Before surgical treatment
F 78M 64
n%n%
Depression3625.35%2114.78%
Type 2 diabetes2819.71%2316.20%
Hypertension3423.94%3826.76%
Sleep apnea1510.56%2114.78%
Chronic obstructive pulmonary disease (COPD)96.33%1711.97%
Coronary disease96.33%2215.49%
Cholecystolithiasis1812.67%74.92%
Varicose veins of inferior limbs1611.26%139.15%
Hemorrhoids53.52%117.74%
Deep vein thrombosis of inferior limbs32.11%21.4%
Trophic leg ulcerations64.22%85.63%
Peptic ulcer disease of stomach and duodenum117.74%149.85%
Gastritis and duodenitis2618.30%3222.32%
Gastro-esophageal reflux disease (GERD)85.63%64.22%
Oesophagitis128.45%1510.56%
Hip joint osteoarthritis85.63%42.81%
Knee joint osteoarthritis42.81%53.52%
Spinal pain1913.38%2618.30%
Undergone hearth infarct0053.52%
During follow-up, also laboratory values of certain metabolism-related parameters, such as insulin, glucose, total cholesterol with LDL and HDL factions, triglycerides, urea, uric acid serum levels, were measured, recorded and monitored for their variability over the observation time. Mean preoperative values and deviations of these lab tests are collected in table 3. Our study took into account also values and deviations of HOMA-IR (homeostatic model assessment insulin resistance index), calculated from the following formula:
HOMA-IR = {[fasting insulin [uU/ml] x fasting glucose [mmol/l]}/22.5.
Tab. 3. Mean preoperative values and deviations of laboratory tested metabolic parameters
Fasting insulin (uU/L)42.4 ± 21.62
Fasting glucose (mg/dl)146.2 ± 52.30
Total cholesterol (mg/dl)221.95 ± 19.40
Triglycerides (mg/dl)176.4 ± 45.70
LDL-cholesterol (mg/dl)152.40 ± 31.30
HDL-cholesterol (mg/dl)44.20 ± 12.10
Uric acid (mg/dl)5.81 ± 1.81
Urea (mg/dl)35.34 ± 7.40
HOMA-IR12.90 ± 10.60
Statistical analysis was done using the software Statistics 6.0 for Windows. The continuous variables were expressed as mean and standard deviation and compared using Students T-test. The p value < 0.05 was considered as statistically significant.
Results
Our study group compromised 78 females (of average age 45.82 ± 9.2) and 64 males (of average age 46.44 ± 12.2). Mean preoperative body mass index (BMI) values and deviations were 48.18 ± 6.5 among females and 51.08 ± 8.2 in males. Recorded demographic and biometric data mentioned above, including also preoperative body weight and observed deviations of these parameters, are shown in table 1. Calculations of BMI among all analyzed cases during 1-year follow-up showed a gradual decrease in average initial values from mean 44.70 ± 6.7 (p < 0.01) after 1 month of observation to 30.6 ± 3.6 (p < 0.00001) at the end (12th month), which is a 36.5% decrease (tab. 4, fig. 1). %EWL and %EBL in study group were also measured and took under analysis. We noted significant increase of those parameters from 23.34 ± 3.65 (p < 0.001) for %EWL and 25.62 ± 5.8 (p < 0.0001) for %EBL, to 60.25 ± 8.35 (p < 0.00001) and 62.02 ± 6.90 (p < 0.00001) respectively in whole observation period, that means effective body weight loos in comparison to ideal body weight (IBW) among our patients after LSG operation (tab. 5, fig. 2). Another area of the postoperative follow-up was to mark and asses laboratory values of certain metabolic parameters in the study group. Postoperative glucose metabolism was evaluated on the basis of fasting glucose and insulin serum levels. Glycemia levels decreased from mean 107.2 ± 11.5 (p < 0.05) in 1st month of observation, to medium 89.76 ± 8.2 (p < 0.05) in 12th month. Insulin values decreased respectively from 20.3 ± 14.4 (p < 0.01) to 12.5 ± 4.5 (p < 0.05). That suggests statistically significant drop in mean fasting glycemia by 16.3% and insulin by 38.4%. Derived from these laboratory tests mean HOMA-IR ratio decreased gradually by 1.18, that is 28.1% in relation to the initial values (tab. 6, fig. 3a, b). Lipid metabolism was assessed by analyzing laboratory values of total cholesterol (TC), HDL and LDL factions and triglycerides (TG) levels. Mentioned assessment revealed decrease in TC, LDL and TG values by medium 50 mg/dl (22.9%), 32.2 mg/dl (22.8%) and 36.2 mg/dl (28.1%) respectively, wherein HDL faction mean value rose by 13.9 mg/dl (26.5%) in our study group’s follow-up (tab. 7, fig. 4). Observed changes in glucose and lipid metabolism laboratory parameters suggest positive influence of undergone LSG operation in that matter. One of the main aims of this study was evaluation of LSG’s procedure impact on coexisting with obesity diseases in patients who undergone our follow-up. From all diagnosed comorbidity cases, majority partially recovered or was totally resolved. Especially worth emphasizing, with contribution to previously described metabolic effect, was therapeutic influence of LSG procedure on NIDDM’s partial or total remission, that was observed in all 51 recorded cases of this disease. Total remission cases, understood as symptoms’ relief and medicines cessation, was observed in some patients with comorbidities such as: depression, hypertension, sleep apnea, chronic obstructive pulmonary disease (COPD), peptic ulcer disease, after 1 year of follow-up or earlier. Substantial remission was also frequently observed especially in patients with deep vein thrombosis, trophic leg ulcerations, gastritis, duodenitis, peptic ulcer disease, COPD, coronary disease, sleep apnea and spinal pain. Within those patients significant relief in the symptoms of the diseases was noted in number of cases ranging from 44-100%. Lower, but still significant remission percentages were observed among patients suffering from depression, hypertension, varicose veins of inferior limbs and hemorrhoids, where number of partially resolved cases ranged from 23.8 to 40%. All comorbidities and resolution rates with their numbers and percentages are recorded in table 8. At the follow-up we also observed some diseases, which were noted more often after undergoing LSG operation. Initially diagnosed number of GERD cases (8 males, 5.63% of study group and 6 females, 4.22%), after 1-year postoperative observation rose by 37.5% among men and by 50% in women. Increase in oesophagitis incidence from 12 (8.45% patients) to 15 cases among males, and from 15 (10.56% patients) to 19 cases among females also occurred at this follow-up (tab. 9). Cholecystolithiasis was noted in 25 (17.6%) patients from our study group. Seven (28%) of them underwent cholecystectomy before LSG procedure, and another 5 (20%) ?– after the operation. The patients with hip or knee osteoarthritis who underwent LSG procedure were afterwards prosthetized in 8 (66.6%) cases for hip joint and 4 (44.4%) cases for knee joint.
Tab. 4. BMI mean values and deviations in study group at 1st, 3rd, 6th and 12th month of observation
BMI1st month3rd month6th month1 year
44.70 ± 6.7
p < 0.01
41.7 ± 5.2
p < 0.0001
33.9 ± 3.8
p < 0.00001
30.6 ± 3.6
p < 0.00001
Fig. 1. Chart of BMI changes over the time of observation
Tab. 5. %EWL and %EBL changes among analyzed patients after LSG procedure
 1st month3rd month6th month1 year
%EWL 23.34 ± 3.65
p < 0.001
33.25 ± 4.6
p < 0.00001
49.1 ± 5.9
p < 0.0001
60.25 ± 8.35
p < 0.00001
%EBL25.62 ± 5.8
p < 0.0001
37.74 ± 7.3
p < 0.00001
52.50 ± 7.8
p < 0.0001
62.02 ± 6.90
p < 0.00001
Fig. 2. Chart of %EWL and %EBL changes during follow-up
Tab. 6. Glucose and insulin fasting serum levels with calculated HOMA-IR at 1st, 3rd, 6th and 12th month of observation
 1st monthp3rd monthp6th monthp1 yearp
Fasting insulin20.3 ± 14.4< 0.0115.8 ± 1.3< 0.0114.7 ± 7.6< 0.0512.5 ± 4.5< 0.05
Fasting glucose107.2 ± 11.5< 0.05102.5 ± 9.4< 0.0196.6 ± 7.2< 0.0589.76 ± 8.2< 0.05
HOMA-IR4.2 ± 2.9< 0.0013.9 ± 2.8< 0.013.4 ± 2.25< 0.013.02 ± 1.66< 0.05
Fig. 3a. Chart of glucose serum levels variability after the LSG operation
Fig. 3b. Chart of insulin fasting serum levels with calculated HOMA-IR variability after the LSG operation
Tab. 7. TC, HDL, LDL and TG lipid fractions serum levels at 1st, 3rd, 6th and 12th month of observation
 1st monthp3rd monthp6th monthp1 yearp
Cholesterol218.5 ± 28.5NS187.5 ± 12.4< 0.0001182.64 ± 8.7< 0.0001168.5 ± 7.6 
HDL38.5 ± 8.6< 0.00138.7 ± 8.4< 0.0144.5 ± 7.9< 0.000152.40 ± 6.8< 0.001
LDL141 ± 28.3< 0.05120 ± 23.5< 0.05116.7 ± 8.25< 0.05108.80 ± 8.4 
Triglycerides128.7 ± 26.2< 0.01121.5 ± 19.5< 0.01114.65 ± 36.2< 0.0192.5 ± 23.12< 0.01
Fig. 4. Chart of TC. HDL. LDL and TG lipid fractions serum levels variability after the LSG operation
Tab. 8. Comorbidities, resolution rates, numbers and percentages observed at the follow-up
Comorbidity typeBefore surgical treatment N = 142Partial remission after 1 year
N = 142
Total remission
F 78M 64F 78M 64F 78M 64
Depression36 25.35%21 14.78%12
33.33%
5
23.8%
3
8.33%
1
4.76%
Non-insulin dependent diabetes (NIDDM)28 19.71%23 16.20%21
75%
19 82.6%7
25%
4
17.40%
Hypertension34 23.94%38 26.76%16 47.05%12 31.57%4 11.76% 
Sleep apnea15 10.50%21 14.78%10 66.66%11 52.38%5
33.33%
6
28.57%
Chronic obstructive pulmonary disease (COPD)9
6.33%
17 11.97%5 55.55%9 52.94%2 22.22%3 17.64%
Coronary disease9
6.33%
22 15.49%4 44.45%13 59.09%  
Cholecystolithiasis18 12.67%7
4.92%
    
Varicose veins of inferior limbs16 11.26%13 9.15%4
25%
3 23.07%  
Hemorrhoids5
3.52%
11
7.74%
2
40%
4
36.4%
  
Deep vein thrombosis of inferior limbs3
2.11%
2
1.4%
3
100%
2
100%
  
Trophic leg ulcerations6
4.22%
8
5.63%
6
100%
5
62.5%
  
Peptic ulcer disease of stomach and duodenum11
7.74%
14 9.85%6 54.55%8 57.14% 2 14.28%
Gastritis and duodenitis26 18.30%32 22.32%18 69.23%19 59.4%  
Gastro-esophageal reflux disease (GERD)8
5.63%
4
2.81%
    
Oesophagitis4
2.81%
5
3.52%
    
Hip joint osteoarthritis19 13.38%26 18.30%17 89.47%22 84.61%  
Knee joint osteoarthritis 5
3.52%
    
Tab. 9. Numbers and percentages for comorbidities with increased prevalence after the LSG procedure
GERD8 5.63%6
4.22%
11
37.5%
9
50%
Oesophagitis12 8.45%15 10.56%15
25%
19 26.66%
Discussion
Nowadays, metabolic syndrome (MS), due to its significant prevalence and continuously growing number of cases, has very important epidemiological purport. Likewise its clinical impact cannot be missed, because cardiovascular disease’s morbidity and mortality risk is undeniably higher in patients suffering from one or more metabolic syndrome’s components (25-27). One of the most important within those components is obesity, therefore comes a necessity for multidisciplinary approach aimed for researching and implementation of effective therapeutic methods. Such approach is shared and developed by many authors in scientific literature and clinical practice (27-29). Many effective therapeutic options developed owing to bariatric surgery. Despite this, there’s still too few publications and large scale researches taking up the subject of the influence of existing operative methods on metabolic syndrome’s remissive effects. One of those techniques is laparoscopic sleeve gastrectomy (LSG), which is proven to be very effective in postoperative body weight loss and, in comparison with other surgical methods, is one of the safest and provides fastest weight reduction at > 1 year long follow-ups (30-34). Thus it is recommended as a primary restrictive procedure even for super-obese patients and those with high perioperative risk caused by numerous comorbidities and is fraught with low complication risk (34, 35). Such patients were also treated with LSG procedure and prospectively followed up in our Clinic. Assessment of recorded data resulted in similar conclusions that those in mentioned above publications: we achieved effective body loss in our study group using LSG operation technique, described by mean BMI reduction from above 40 to below 30 and %EWL, %EBL percentages reaching 62%. Postoperative body weight reduction not only improves patient’s comfort of the life, but is also connected with many metabolic syndrome’s components resolution (35, 36). Particularly interesting is widely analyzed and described positive impact on glucose metabolism and NIDDM remission in patients who undergone surgical treatment of morbid obesity. Numerous researches show significant edification in NIDDM course or its resolution, supported by glucose serum levels, insulin secretion and insulin resistance reduction after LSG operation (18, 19, 24, 25, 33-36). Our follow-up also proved gradual mean fasting serum glucose and insulin levels reduction after 12 months of observation with accompanying insulin resistance reduction, that was assessed by HOMA-IR calculations. Total remission of diabetes was observed in 21.6% cases from our study group. For more accurate NIDDM’s remission evaluation, acquiring also postoperative HbA1C (glycated hemoglobin) values would be useful to better asses long-term glucose level fluctuations. Another important factor, that contributes atherosclerotic diseases morbidity and mortality risk, is lipid metabolism, especially total, HDL and LDL cholesterol factions and triglycerides levels. These parameters were also measured and recorded during our follow-up. Our results shown, that undergoing LSG operation influences in reduction of pro-atherosclerotic lipids level, namely TC, LDL and TG, meanwhile it increases HDL faction, that is considered a protective factor. Similar results can be found in scientific literature, so there comes a conclusion, that LSG procedure reduces cardiovascular diseases morbidity and mortality itself (35-39). Other area of this study compromised an observation of influence of LSG operation on coexisting with obesity diseases. We noted partial remission or total resolution of almost all diagnosed comorbidities. Such effects were also observed by other authors performing LSG procedure in patients suffering from morbid obesity and other coexisting illnesses (25, 35, 40-44). Especially worth emphasizing are casers of total comorbidity remission, understood as symptoms’ relief and medicines cessation, observed in some patients with depression, hypertension, sleep apnea, chronic obstructive pulmonary disease (COPD), peptic ulcer disease, after 1 year of follow-up or earlier. Summarizing, laparoscopic sleeve gastrectomy appears to be safe, effective and comorbidity resolving procedure, but taking under consideration many coexisting factors, such as long-term outcome for the patient, qualification recommendations, patient’s compliance with postoperative recommendations, obesity recurrence risk, anesthesia and operation technique related complication risk is still essential and demand individual and holistic approach in every case (14, 25, 41, 43, 44).
Conclusions
Laparoscopic sleeve gastrectomy (LSG) is effective and safe method for surgical treatment of morbid obesity, providing not only significant and fast body weight loss, but also resolving or reducing many comorbidities, especially those belonging to metabolic syndrome’s components. Positive metabolic effect of LSG operation reduces cardiovascular morbidity and mortality risk, thus this method should be considered not only as a therapeutic, but also as a prophylaxis in issue of worldwide spreading metabolic disorders and reducing cardiovascular mortality rates.
Piśmiennictwo
1. National, regional, and global trends in body-mass index since 1980: systematic analysis of health examination surveys and epidemiological studies with 960 country-years and 9,1 million participants. The Lancet 2011; 377: 557- 567.
2. Grundy SM: Multifactorial causation of obesity: implication for prevention. Am J Clin Nutr 1998; 67: 563-572.
3. Hill JO, Peters JC: Environmental contributions to the obesity epidemic. Science 1998; 280: 1371-1374.
4. Kylin E: Studien ueber das Hypertonie-Hyperglykamie-Hyperurikamiesyndrom. Zentralblatt fuer Innere Medizin 1923; 44: 105-127.
5. Alberti KG, Zimmet PZ: Definition, diagnosis and classification of diabetes mellitus and its complications. Part 1: Diagnosis and classification of diabetes mellitus provisional report of a WHO consultation. Diabet Med 1998; 15: 539-553.
6. Grundy SM, Cleeman JI, Daniels SR et al.: Diagnosis and management of the metabolic syndrome – An American Heart Association/National Heart, Lung and Blood Institute Scientific Statement. Circulation 2005; 112: 2735-2752.
7. Alberti KG, Eckel RH, Grundy SM et al.: Harmonizing the metabolic syndrome. A joint interim statement of the International Diabetes Federation Task Force on Epidemiology and Prevention; National Heart, Lung, and Blood Institute, American Heart Association, World Heart Federation, International Atherosclerosis Society and International Association for the Study of Obesity. Circulation 2009; 120: 1640-1645.
8. Wyrzykowski B, Zdrojewski T, Syganowska E et al.: Epidemiologia zespołu metabolicznego w Polsce. Wyniki programu WOBASZ. Kardiol Pol 2005; 63(4): S1-S4.
9. Eckel RH, Grundy SM, Zimmet PZ: The metabolic syndrome. Lancet 2005; 365: 1415-1428.
10. Reaven G: Role of insulin resistance in human disease. Diabetes 1988; 37: 1595-1607.
11. DeFronzo RA, Ferrannini E: Insulin resistance. A multifaceted syndrome responsible for NIDDM, obesity, hypertension, dyslipidemia, and atherosclerotic cardiovascular disease. Diabetes Care 1991; 14: 173-194.
12. Kaplan NM: The deadly quartet. Upper-body obesity, glucose intolerance, hypertriglyceridemia, and hypertension. Arch Intern Med 1989; 149: 1514-1520.
13. Ford ES, Giles WH, Dietz WH: Prevalence of the metabolic syndrome among US adults. Findings from the Third National Health and Nutrition Examination Survey. JAMA 2002; 287: 356-359.
14. Himpens J, Dobbeleir J, Peeters G: Long-term results of laparoscopic sleeve gastrectomy for obesity. Ann Surg 2010; 252: 319-324.
15. Hu G, Qiao Q, Tuomilehto J et al.: Prevalence of the metabolic syndrome and its relation to all-cause and cardiovascular mortality in nondiabetic European men and women. Arch Intern Med 2004; 164: 1066-1076.
16. Isoma B, Almgren P, Tuomi T et al.: Cardiovascular morbidity and mortality associated with the metabolic syndrome. Diabetes Care 2001; 24: 683-689.
17. Lakka HM, Laaksonen DE, Lakka TA et al.: The metabolic syndrome and total and cardiovascular disease mortality in middle-aged men. JAMA 2002; 288: 2709-2716.
18. Vidal J, Ibarzabal A, Romero F et al.: Type 2 diabetes mellitus and the metabolic syndrome following sleeve gastrectomy in severely obese subjects. Obes Surg 2008; 18(9): 1077-1082.
19. Clinical Issues committee of the American Society for Metabolic and Bariatric Surgery: Sleeve gastrectomy as a bariatric procedure. Surg Obes Rel Dis 2007; 3: 573-576.
20. Kral JG, Naslund E: Surgical treatment of obesity. Nat Clin Pract Endocrinol Metab 2007; 3: 574-583.
21. WHO Fact sheet “Obesity and overweight” February 2018; http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/, downloaded 15-03-2018.
22. Hess DS, Hess DW: Biliopancreatic diversion with a duodenal switch. Obes Surg 1988; 8: 267-282.
23. Marceau P, Hould FS, Simard S et al.: Biliopancreatic diversion with duodenal switch. World J Surg 1988; 22(9): 947-954.
24. Xinze S, Shahzeer K: A review of laparoscopic sleeve gastrectomy for morbid obesity. Obes Surg 2010; 20: 1171-1177.
25. Buchwald H, Avidor Y, Brawnwald E et al.: A systematic review and meta-analysis. Jama 2004; 292: 1724-1737.
26. Rosiek A, Frackowiak-Maciejewska N, Leksowski K et al.: Effect of Television on Obesity and Excess of Weight and Consequences of Health. Int J Environ Res Public Health 2015; 12(8): 9408-9426.
27. Obesity Update June 2014, OECD; http://www.oecd.org/health/Obesity-Update-2014.pdf (data dostępu: 1.03.2016).
28. Hossain P, Kawar B, El Nahas M: Obesity and diabetes in the developing world – a growing challenge. N Engl J Med 2007; 356: 213-215.
29. Wylezol M, Pasnik K, Dabrowiecki S et al.: Polish recommendations for bariatric surgery. Videosurgery Mininv 2009; 4(1): 5-8.
30. Karamanakos SN, Vegenas K, Kalfarenteos F et al.: Weight loss, appetite suppression, and changes in fasting and postprandial ghrelin and peptide-YY levels after Roux-en-Y gastric bypass and sleeve gastrectomy: a prospective, double blind study. Ann Surg 2008; 247(3): 401-407.
31. Shi X, Karmali S, Sharma AM et al.: A review of laparoscopic sleeve gastrectomy for morbid obesity. Obes Surg 2010; 20: 1171-1177.
32. Nocca D, Krawczykowsky D, Bomans B et al.: A prospective muliticenter study of 163 sleeve gastrectomies: results at 1 and 2 years. Obes Surg 2008; 18: 560-566.
33. Himpens J, Dobbeleir J, Peeters G: Long-term results of laparoscopic sleeve gastrectomy for obesity. Ann Surg 2010; 252: 319-324.
34. Hoyuela C: Five-year outcomes of laparoscopic sleeve gastrectomy as a primary procedure for morbid obesity: A prospective study. World J Gastrointest Surg 2017; 279(4): 109-117.
35. Chih-Kun H, Amit G, Hsin-Chih K et al.: Bariatric surgery in old age: a comparative study of laparoscopic Roux-en-Y gastric bypass and sleeve gastrectomy in an Asia centre of excellence. J Biomed Sci Res 2015; 29(2): 118-124.
36. Mio T, Miwa K, Yumi O et al.: Body Weight Reduction Program for Metabolic Syndrome – Evaluation of Effect after One-year-Intervention. Asian Pacific Journal of Disease Managment 2008; 2(3): 93-96.
37. Hutter MM, Schirmer BD, Jones DB et al.: First report from the American College of Surgeons Bariatric Surgery Center Network: laparoscopic sleeve gastrectomy has morbidity and effectiveness positioned between the band and the bypass. Ann Surg 2011; 254(3): 410-420.
38. Carlin AM, Zeni TM, English WJ et al.: The comparative effectiveness of sleeve gastrectomy, gastric bypass, and adjustable gastric banding procedures for the treatment of morbid obesity. Ann Surg 2013; 257(5): 791-797.
39. Major P, Kowalczuk A, Budzyński A et al.: Effects of bariatric surgery on cardiovascular risk factors among morbidly obese patients. Pol Przegl Chir 2017; 89(1): 41-49.
40. Süleyman Ç, Hasan E, Recep A et al.: The effect of laparoscopic sleeve gastrectomy on morbid obesity and obesity-related comorbidities: A cohort study. Ulus Cerrahi Derg 2015; 31(4): 202-206.
41. D’Hondt M, Vanneste S, Pottel H et al.: Laparoscopic sleeve gastrectomy as a single-stage procedure for the treatment of morbid obesity and the resulting quality of life, resolution of comorbidities, food tolerance, and 6-year weight loss. Surgical Endoscopy 2011; 25(8): 2498-2504.
42. Favricatore AN, Wadden TA, Sarwer DB et al.: Health-related quality of life and symptoms of depression in extremely obese persons seeking bariatric surgery. Obes Surg 2005; 15: 304-309.
43. Padwal R, Klarenbach S, Wiebe N et al.: Bariatric surgery: a systematic review and network meta-analysis of randomized trials meta-analysis of randomized trials. Obes Rev 2011; 12(8): 602-621.
44. Gianfranco S, Boru C, Pecchia A et al.: Effectiveness of Laparoscopic Sleeve Gastrectomy (First Stage of Biliopancreatic Diversion with Duodenal Switch) on Co-Morbidities in Super-Obese High-Risk Patients. Obesity Surgery 2006; 16(9): 1138-1144.
otrzymano: 2018-03-02
zaakceptowano do druku: 2018-03-26

Adres do korespondencji:
*Hady Razak Hady
I Klinika Chirurgii Ogólnej
i Endokrynologicznej
Uniwersytecki Szpital Kliniczny
w Białymstoku
ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A
15-276 Białystok
tel. +48 (85) 831-86-72
hadyrazakh@wp.pl

Postępy Nauk Medycznych 2/2018
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych