Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Balneologia Polska 1/2006, s. 6-11
Honorata Nawrocka1, Barbara Poniedziałek2, Feliks Jaroszyk1, Krzysztof Wiktorowicz2
Wpływ fal torsyjnych prawoskrętnych na wybuch oddechowy granulocytów obojętnochłonnych
Effects of right-handed torsion wave on respiratory burst of neutrophils
1 z Katedry Biofizyki Akademii Medycznej w Poznaniu,
Kierownik Katedry: prof. zw. dr hab. F. Jaroszyk
2 z Katedry Biologii i Ochrony Środowiska Akademii Medycznej w Poznaniu,
Kierownik Katedry: prof. dr hab. K. Wiktorowicz
Streszczenie
Zbadano wpływ fal torsyjnych prawoskrętnych (FTP) na pozamitochondrialny metabolizm tlenowy granulocytów (PTMG) obojętnochłonnych w stanie in vitro. Poddano również obserwacji zależność wielkości PTMG od odległości aplikatora fal torsyjnych w stosunku do badanych próbek krwi.
Do badań użyto krew stanowiącą materiał po rutynowych badaniach laboratoryjnych. Pole torsyjne (FTP) generowane było przez specjalny generator fal torsyjnych. Do oceny wybuchu oddechowego użyto DCFH-DA (dwuoctan 2´7´ ć dichlorofluorescyny). Jako substancję aktywującą wykorzystano PMA (12-myristynian, 13-octan forbölu). Pomiaru fluorescencji dokonano techniką cytometrii przepływowej.
Różnica w wielkości wybuchu oddechowego w próbkach poddanych i niepoddanych działaniu FTP była istotna statystycznie przy odległości aplikatora 6,5 cm od próbek z krwią.
Wpływ pola torsyjnego prawoskrętnego objawiał się zwiększeniem produkcji reaktywnych form tlenu (ROS) przez granulocyty stymulowane PMA. Wpływ ten zaobserwowano jedynie przy odległości 6,5 cm, co sugeruje przyjęcie tezy „dwustożkowości” fal torsyjnych wytwarzanych w generatorze.1. Wstęp
Istotę fal torsyjnych (FT) opisuje teoria Shipova (1, 2, 3, 4, 9). Powyższa teoria posiada swoich zwolenników jak również wielu przeciwników. Dlatego podjęto badania wpływu FT na modelowe struktury komórkowe, które stanowiły granulocyty obojętnochłonne (neutrofile). Podjęte badania dotyczyły analizy pozamitochondrialnego metabolizmu tlenowego oraz jego zmian pod wpływem FT. Fale torsyjne posiadały polaryzację kołową prawoskrętną (FTP) oraz energię (EFT) do 1000 razy większą od energii (EZ) ziemskich fal torsyjnych. Powyższe właściwości FTP uzyskiwano dzięki odpowiedniemu koncentratorowi nazywanemu również generatorem fal torsyjnych.
Granulocyty obojętnochłonne przeważają ilościowo wśród komórek żernych krążących we krwi obwodowej (7, 8, 11). Stanowią pierwszą linię obrony organizmu człowieka przed inwazjami bakterii, grzybów i niektórych wirusów. Posiadają zdolność do odbierania sygnałów chemotaktycznych, adhezji do śródbłonka oraz diapedezy przez ścianę naczynia do miejsca, w którym toczy się proces zapalny. Tam rozpoznają, fagocytują, a następnie niszczą pochłonięte bakterie, grzyby i niektóre wirusy. Granulocyty obojętnochłonne mogą być aktywowane między innymi przez składowe dopełniacza, produkty bakteryjne, a także samą fagocytozę powodując wytwarzanie większej ilości reaktywnych pochodnych tlenowych (ROS) (7, 8, 11).
Produkty pozamitochondrialnego metabolizmu tlenowego komórek (PTMG) mogą być wykrywane między innymi metodami pośrednimi, takimi jak cytometria przepływowa (6, 10). Do oceny wytwarzania ROS w cytometrii przepływowej stosuje się między innymi DCFH – DA (dwuoctan 2´7´ – dichlorofluorescyny), który po przeniknięciu przez błonę komórkową rozprasza się wewnątrz komórki i ulega deacetylacji w spolaryzowaną cząstkę DCFH (2´7´ – dichlorofluorescyna). DCFH po aktywacji komórki i w obecności powstałego H2O2, jonów żelaza i peroksydazy utlenia się do DCF (2´7´ – dichlorofluoresceina). Związek ten emituje sygnał fluorescencyjny w zakresie 530 nm, który może być analizowany w cytometrze przepływowym.
Wybuch oddechowy in vitro wymaga aktywacji granulocytów, ponieważ ich metabolizm tlenowy w spoczynku jest niewielki. Do stymulacji komórek używa się między innymi PMA (12 – myristynian, 13 – octan forbolu) (6, 10).
2. Materiał i metoda cytofluorymetrii przepływowej
Krew użyta do badań stanowiła niewykorzystany materiał po rutynowych badaniach diagnostycznych z laboratorium Szpitala PSK 1 w Poznaniu. Ze względu na ochronę danych osobowych brak jest informacji o ewentualnych chorobach, jakie przechodzili dawcy, ani o stosowanym leczeniu.
Badaniu poddano próbki zawierające po 50 μl krwi (krew została pobrana na środek przeciwkrzepliwy). Krew poddano działaniu pola torsyjnego FTP wytwarzanego przez specjalny generator przedstawiony bliżej w następnym punkcie niniejszej pracy. Badano wpływ FTP na wybuch oddechowy granulocytów umieszczając generator odpowiednio w odległościach: 3,5 cm, 6,5 cm i 12,5 cm od górnej powierzchni probówek z krwią. Do każdego badania użyto czterech probówek z krwią pochodzącą od tego samego dawcy. Badanie wpływu FTP wykonano na krwi osób dorosłych.
Do próbek z krwią (do każdej z czterech danego badania) dodawano 10 μl DCFH – DA, przy czym dwie poddawano działaniu pola torsyjnego, dwie pozostałe inkubowano w temperaturze pokojowej w ciemności. Po upływie 30 min do jednej z próbek poddanych działaniu pola FTP i do jednej znajdującej się poza polem dodawano 2 μl PMA. Wszystkie próbki razem inkubowano w ciemności przez 15 min. Następnie usuwano krwinki czerwone dodając do każdej próbki 700 μl płynu lizującego. Po 10 min dokonywano pomiaru fluorescencji DCF. Do tych pomiarów użyto cytofluorometru przepływowego Cytoron Absolute (Ortho, USA) wyposażonego w laser argonowy (15 mW), który emituje światło o długości 488 nm. Na podstawie zjawiska rozproszenia światła „do przodu” i „w bok” została oceniona wielkość i granularność komórki, która przechodziła w danym momencie przez wysoko zogniskowaną wiązkę lasera. Do dalszej analizy wybrano tylko granulocyty obojętnochłonne.
Pomiary fluorescencji DCF dokonywano stosując wzmocnienie logarytmiczne sygnału. Natężenie sygnałów fotoelektrycznych zostało skonwertowane w wartości numeryczne nazwane kanałami. Do pomiaru intensywności fluorescencji granulocytów używano wartości tzw. średniego kanału, wyliczonego przez program ImmunoCount 2. Aby dokonać oceny wielkości wybuchu oddechowego porównywano wielkość średniego kanału dla granulocytów stymulowanych PMA i niestymulowanych. Analizę otrzymanych wyników wykonano w oparciu o program Statistica wersja 6.0, stosując test kolejności par Wilcoxona, test K-S i macierze korelacji.
3. Metoda i koncentratory fal torsyjnych
Teoria Shipova (9) rozszerza ogólną teorię względności A. Einsteina. Zakłada się w niej, że siły bezwładności są siłami rzeczywistymi działającymi na układ materialny. Konsekwencją takiego założenia jest postać równania ruchu punktu materialnego o masie m w przestrzeni 10-ciowymiarowej (i = 0, 1, 2, ..., 9)
Stosunkowo niedawno profesjonalne medyczne zastosowanie znalazły fale torsyjne głównie pochodzenia ziemskiego. Podobnie jak pole grawitacyjne ziemskie tak pole ziemskich fal torsyjnych mają największy wpływ na żywe organizmy znajdujące się na naszej planecie. Stanowią one wynik ruchów rotacyjnych punktów materialnych naszej planety, między innymi: ruchów mórz i oceanów. Niewątpliwie pola te, podobnie jak pole grawitacyjne i promieniowanie słoneczne, wpływały na kształt procesów ewolucji życia na Ziemi.
W warunkach naturalnych fale torsyjne mogą być spolaryzowane prawoskrętnie lub lewoskrętnie oraz posiadać niewielkie natężenie (są rozproszone). Wyniki badań naukowych wskazują na wielką przydatność medyczną fal torsyjnych o polaryzacji kołowej prawoskrętnej i o odpowiednim ich natężeniu. Sytuacja jest podobna jak w przypadku światła. Światło spolaryzowane ma zdecydowanie większe znaczenie medyczne od niespolaryzowanego.
Do medycznego wykorzystania fal torsyjnych zostały zbudowane koncentratory tych fal oraz nadano im polaryzację kołową prawoskrętną. Firma P.P.H.U. TORST opracowała takie urządzenia nazwane odpowiednio: generatory oraz polaryzatory torsyjne. W omawianej pracy do wytwarzania FTP wykorzystano generator oznaczony symbolem P364529 przez Polski Urząd Patentowy. Ze względu na fakt, iż generator stanowi projekt patentowy zastrzeżony w Polskim Urzędzie Patentowym, autorzy niniejszej pracy nie mieli możliwości jego szerszego opisu.
4. Wyniki badań
W badaniach wpływu FTP na wybuch oddechowy granulocytów obojętnochłonnych przyjęto następujące oznaczenia próbek krwi:
1 – próbki z krwią niepoddane działaniu pola FTP, niestymulowane PMA
2 – próbki z krwią niepoddane działaniu pola FTP, stymulowane PMA
3 – próbki z krwią poddane działaniu pola FTP, niestymulowane PMA
4 – próbki z krwią poddane działaniu pola FTP, stymulowane PMA
W przedstawianym tekście pracy obecne są również oznaczenia wartości różnic średniej intensywności fluorescencji DCF, gdzie:
Δ(1-3) – różnice wartości średniej fluorescencji DCF pomiędzy próbkami oznaczonymi symbolami 1 i 3
Δ(2-4) – różnice wartości średniej fluorescencji DCF pomiędzy próbkami oznaczonymi symbolami 2 i 4
Δ((4-3)-(2-1)) – różnice w wartościach średniej fluorescencji DCF pomiędzy próbkami oznaczonymi symbolami 4, 3, 2, 1.
Wpływ FTP na wytwarzanie ROS przez granulocyty obojętnochłonne przy odległości R1=3,5cm, R2=6,5 cm, R3=12,5 cm został podany w tabeli 1.
Tabela 1. Wartości średniej intensywności fluorescencji DCF przy działaniu FTP z odległości R1=3,5 cm, R2=6,5 cm oraz R3=12,5 cm.
 R1=3,5 cmR2=6,5 cmR3=12,5 cm
próbaNśredniaodch. St.średniaodch. St.średniaodch. St.
118132,929,773,912,0109,429,2
218148,930,185,022,4129,122,4
318133,728,874,316,6108,828,1
418151,329,993,024,2127,920,1
Wartości różnic 
Δ(1-3) -0,8 -0,4 0,6
Δ(2-4)-2,3-8,01,2
Δ((4-3)-(2-1))1,57,6-0,6

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

19

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

49

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Akimov A., Shipov G.: Torsion fields and experimental manifestation, Proc. Internat. Conf. on New Ideas in Natural Sciences, St. Petersburg, June 1996, s. 221.
2. Akimov A., Tarasenko V.: Models of polarized states of the physical vacuum and torsion fields, Sov. Phys. J., March 1992, s. 214.
3. Bagrov V., et al.: Possible manifestations of the torsion field, Sov. Phys. J., march 1992, s. 208.
4. DeSabbata V., Gasperini M.: Torsion production by electromagnetic fields, Lett. Nuovo Cimento, march 1981,vol. 30, no. 12, s. 363.
5. Gołąb J., Jakóbisiak M.: Lasek W. (red.) Immunologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
6. Nielsen O.H., Ahnefelt-Ronne I.: Inflammation and free oxygen radicals, Ugeskr Laeger. 1989 Apr 17; 151(16): 976-8
7. Ptak W., Ptak M.: Podstawy immunologii, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1999.
8. Ribeiro L.M., Oxygen free radicals in medicine (I), Acta Meed Port. 1989 Mar-Apr, 2(2): 93-102.
9. Shipov G.I.: Teorija fiziczieskowo wakuma, Wydawnictwo Nauka, Moskwa 1997.
10. Walrand S., Valeix S., Rodriquez C., Ligot P., Chassogne J., Vasson M.P.: Flow cytometry study of polymorphonuclear neutrophil oxidative burst: a comparison of three fluorescent probes, Clin Chim Acta. 2003 May; 331(1-2): 103-10.
11. Zielińska M., Fenrych Wł., Kostrzewa A., Wiktorowicz K.: Cytometryczny pomiar produkcji nadtlenku wodoru, Diag. Lab. 1997 T. 33 nr 1 s.47-57.
otrzymano: 2005-12-16
zaakceptowano do druku: 2005-12-28

Adres do korespondencji:
Prof. zw. dr hab. Feliks Jaroszyk
ul. Fredry 10, 61-701 Poznań

Balneologia Polska 1/2006