Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Balneologia Polska 1/2006, s. 12-16
Honorata Nawrocka1, Barbara Poniedziałek2, Feliks Jaroszyk1, Krzysztof Wiktorowicz2
Wpływ fal torsyjnych lewoskrętnych na wybuch oddechowy granulocytów obojętnochłonnych
Effects of left-handed torsion wave on respiratory burst of neutrophils
1 z Katedry Biofizyki Akademii Medycznej w Poznaniu
Kierownik Katedry: prof. zw. dr hab. F. Jaroszyk
2 z Katedry Biologii i Ochrony Środowiska Akademii Medycznej w Poznaniu
Kierownik Katedry : prof. dr hab. K. Wiktorowicz
Streszczenie
Badano wpływ fal torsyjnych lewoskrętnych (FTL) na pozamitochondrialny metabolizm tlenowy granulocytów (PMTG) obojętnochłonnych w stanie in vitro. Poddano również obserwacji zależność wielkości PMTG od odległości aplikatora fal torsyjnych w stosunku do badanych próbek krwi.
Do badań użyto krew stanowiącą materiał po rutynowych badaniach laboratoryjnych. Pole torsyjne (FTL) generowane było przez specjalny aplikator zwany też generatorem torsyjnym lewoskrętnym. Do oceny wybuchu oddechowego użyto DCFH-DA. Jako substancję aktywującą zastosowano PMA. Pomiaru fluorescencji dokonano techniką cytometrii przepływowej.
Różnica w wielkości wybuchu oddechowego w próbkach poddanych i niepoddanych działaniu FTL była istotna statystycznie tylko przy odległości aplikatora 12,5 cm od próbek z krwią.
Wpływ FTL sprowadzał się do zmniejszenia produkcji reaktywnych form tlenu (ROS) przez granulocyty niestymulowane PMA. Wpływ ten zaobserwowano jedynie przy odległości 12,5 cm, co sugeruje przyjęcie tezy „dwustożkowości” fal torsyjnych wytwarzanych w generatorze fal torsyjnych lewoskrętnych.1. Wstęp
Istotę fal torsyjnych (FT) opisuje teoria (TPF) Shipova (1, 2, 3, 4, 11). Zakłada ona istnienie zarówno lewo (FTL) – jak i prawoskrętnych (FTP) fal torsyjnych. Wpływ FTP na pozamitochondrialny metabolizm tlenowy granulocytów obojętnochłonnych (PMTG) opisano w pracy Wpływ pola prawoskrętnego torsyjnego na wybuch oddechowy granulocytów obojętnochłonnych (6).
Z uwagi na interesujące wyniki badań wpływu fal torsyjnych prawoskrętnych podjęto badania wpływu FTL na PMTG. Badania zostały wykonane przy wykorzystaniu generatora koncentrującego fale torsyjne o polaryzacji kołowej lewoskrętnej.
Granulocyty obojętnochłonne przeważają ilościowo wśród komórek żernych krążących we krwi obwodowej (9, 10, 12). Stanowią pierwszą linię obrony organizmu człowieka przed inwazjami bakterii, grzybów i niektórych wirusów. Granulocyty obojętnochłonne mogą być zaktywowane między innymi przez produkty bakteryjne powodując wytwarzanie większej ilości reaktywnych pochodnych tlenowych (ROS) (9, 11, 12).
2. Materiał i metoda cytofluorymetrii przepływowej
Krew użyta do badań stanowiła niewykorzystany materiał po rutynowych badaniach diagnostycznych z laboratorium Szpitala PSK 1 w Poznaniu. Ze względu na ochronę danych osobowych brak jest informacji o ewentualnych chorobach, jakie przechodzili dawcy, ani o stosowanym leczeniu.
Metoda wykorzystana w badaniach oraz cytofluorometr przepływowy Cytoron Absolute (Ortho, USA) zostały opisane w pracy Wpływ pola prawoskrętnego torsyjnego na wybuch oddechowy granulocytów obojętnochłonnych (6).
3. Metoda i koncentratory fal torsyjnych
Teoria Shipova (10) została opisana szerzej we wcześniejszej naszej pracy (6). Warto przypomnieć, iż rozszerza ona ogólną teorię względności A. Einsteina. Zakłada się w niej, że siły bezwładności są siłami rzeczywistymi działającymi na układ materialny.
W warunkach naturalnych fale torsyjne mogą być spolaryzowane prawoskrętnie lub lewoskrętnie oraz posiadać niewielkie natężenie (są rozproszone). Działanie fal prawoskrętnych na PMTG granulocytów obojętnochłonnych zostało opisane w pracy (6).
W niniejszej pracy wykorzystano generator FTL, który został opracowany przez firmę P.P.H.U. TORST, oznaczony symbolem P359829 w Polskim Urzędzie Patentowym. Generator ten posiada ochronę patentową. Ze względu na powyższy fakt, autorzy niniejszej pracy nie mieli dostępu do szczegółowego opisu generatora fal torsyjnych lewoskrętnych.
4. Wyniki badań
W badaniach wpływu FTL na wybuch oddechowy granulocytów obojętnochłonnych przyjęto następujące oznaczenia próbek krwi:
1 – próbki z krwią niepoddane działaniu pola FTL, niestymulowane PMA
2 – próbki z krwią niepoddane działaniu pola FTL, stymulowane PMA
3 – próbki z krwią poddane działaniu pola FTL, niestymulowane PMA
4 – próbki z krwią poddane działaniu pola FTL, stymulowane PMA
W przedstawianym tekście pracy obecne są również oznaczenia wartości różnic średniej intensywności fluorescencji DCF, gdzie:
Δ(1-3) – różnice wartości średniej fluorescencji DCF pomiędzy próbkami oznaczonymi symbolami 1 i 3
Δ(2-4) – różnice wartości średniej fluorescencji DCF pomiędzy próbkami oznaczonymi symbolami 2 i 4
Δ(4-3)-(2-1) – różnice w wartościach średniej fluorescencji DCF pomiędzy próbkami oznaczonymi symbolami 4, 3, 2, 1.
Wpływ FTL na wytwarzanie ROS przez granulocyty obojętnochłonne przy odległości R1=3,5cm, R2=6,5 cm, R3=12,5 cm został podany w tabeli 1.
Tabela 1. Wartości średniej intensywności fluorescencji DCF przy działaniu FTL z odległości R1=3,5cm, R2=6,5cm, oraz R3=12,5 cm.
 R1=3,5 cmR2=6,5 cmR3=12,5 cm
próbaNśredniaodch. St.średniaodch. St.średniaodch. St.
118139201433314315
218153291613216825
318136221423013717
418155301623516629
Wartości różnic
Δ(1-3) 3 1 6 
Δ(2-4)-2-12
Δ((4-3)-(2-1))524
Na rycinach 1-3 podano w sposób graficzny wyliczone wartości różnic średniej fluorescencji DCF między poszczególnymi próbkami w zależności od odległości R.
Ryc. 1. Wartości różnic Δ(1-3) DCF dla zbadanych odległości.
Ryc. 2. Wartości różnic Δ(2-4) DCF dla zbadanych odległości.
Ryc. 3. Wartości różnic Δ((4-3)-(2-1)) DCF dla zbadanych odległości.
Wartości różnic Δ(1-3) obrazują wpływ FTL na produkcję ROS w próbach niestymulowanych PMA. Wartości różnic Δ(1-3) dla poszczególnych odległości przedstawia tabela 1. Widać, że przy R=12,5 cm ta różnica ma największa wartość. Również test par 1 i 3 pokazuje istotność statystyczną dla odległości 12,5 cm (tab. 3).
Wartości różnic Δ(2-4) obrazują wpływ FTL na wytwarzanie ROS w próbach stymulowanych PMA. Uzyskane niskie wartości różnic w przypadku wszystkich trzech stosowanych odległości (tabela 1) nie są istotne statystycznie (tab. 3). Nie zaobserwowano również zależności pomiędzy wartością Δ(2-4) a odległością od generatora.
Wartości różnic Δ(4-3)-(2-1) obrazują różnicę w wielkości wybuchu oddechowego w próbach poddanych i niepoddanych działaniu FTL. Wyniki testu pra Wilcoxona dla różnic Δ(4-3) i Δ(2-1) we wszystkich odległościach nie są istotne statystycznie (tabela 2). Nie zaobserwowano zależności między wartością Δ(4-3)-(2-1) a odległościami generatora od badanego materiału.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Akimov A., Shipov G.: Torsion fields and experimental manifestation, Proc. Internat. Conf. on New Ideas in Natural Sciences, St. Petersburg, June 1996, s. 221.
2. Akimov A., Tarasenko V.: Models of polarized states of the physical vacuum and torsion fields, Sov. Phys. J., March 1992, s. 214.
3. Bagrov V., et al.: Possible manifestations of the torsion field, Sov. Phys. J., march 1992, s. 208.
4. DeSabbata V., Gasperini M.: Torsion production by electromagnetic fields, Lett. Nuovo Cimento, march 1981,vol. 30, no. 12, s. 363.
5. Gołąb J., Jakóbisiak M.: Lasek W. (red.) Immunologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
6. Nawrocka H., Poniedziałek B., Jaroszyk F., Wiktorowicz K.: Wpływ fal torsyjnych prawoskrętnych na wybuch oddechowy granulocytów obojętnochłonnych (przesłana do druku w Balneologii Polskiej).
7. Nielsen O.H.: Ahnefelt-Ronne I., Inflammation and free oxygen radicals, Ugeskr Laeger. 1989 Apr 17; 151(16): 976-8.
8. Ptak W., Ptak M.: Podstawy immunologii, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1999.
9. Ribeiro L.M.: Oxygen free radicals in medicine (I), Acta Meed Port. 1989 Mar-Apr, 2(2): 93-102.
10. Shipov G.I.: Teorija fiziczieskowo wakuma, Wydawnictwo Nauka, Moskwa 1997.
11. Walrand S., Valeix S., Rodriquez C., Ligot P., Chassogne J., Vasson MP.: Flow cytometry study of polymorphonuclear neutrophil oxidative burst: a comparison of three fluorescent probes, Clin Chim Acta. 2003 May; 331(1-2): 103-10.
12. Zielińska M., Fenrych Wł., Kostrzewa A., Wiktorowicz K.: Cytometryczny pomiar produkcji nadtlenku wodoru, Diag. Lab. 1997 T. 33 nr 1 s.47-57.
otrzymano: 2005-12-16
zaakceptowano do druku: 2005-12-28

Adres do korespondencji:
Prof. zw. dr hab. Feliks Jaroszyk
ul. Fredry 10, 61-701 Poznań

Balneologia Polska 1/2006