Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Anestezjologia Intensywna Terapia 1/2002, s. 5-8
Grażyna Michalska-Krzanowska, Elżbieta Stasiak-Pikuła, Leon Drobnik
Odchylenia w badaniach tomografii komputerowej głowy u kobiet ciężarnych z towarzyszącymi objawami neurologicznymi w nadciśnieniu tętniczym indukowanym ciążą. Doniesienie wstępne
Computer tomography in the pregnancy induced hypertension women with neurological lesions
z Oddziału Anestezjologii, Reanimacji i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Ostrych Zatruć;
ordynator: dr n. med. G. Michalska-Krzanowska – SPSK Nr 2 w Szczecinie;
z Zakładu Anestezjologii Doświadczalnej Instytutu Anestezjologii i Intensywnej Terapii;
kierownik: prof. dr hab. n. med. L. Drobnik – AM w Poznaniu
Streszczenie
W pracy przedstawiono wyniki tomografii komputerowej głowy z objawami neurologicznymi u kobiet ciężarnych z indukowanym ciążą nadciśnieniem tętniczym. Nadciśnienie u tych kobiet pojawiło się po 25. tygodniu ciąży. Każda z nich miała ciśnienie tętnicze powyżej 160/90 mm Hg (21,3/12 kPa). Najczęstszymi objawami neurologicznymi były: bóle głowy, drżenia mięśniowe, zaburzenia widzenia, drgawki i utrata świadomości. Po konsultacji neurologicznej wykonano tomografię komputerową głowy, w której stwierdzono zmiany w strukturach ośrodkowego układu nerwowego. Kontrolne badania CT głowy wykazywały częściowe cofnięcie się zmian po 3-5 dniach, a całkowite po 9-14 dniach.
Summary
We present CT-scan analysis of three women with pregnancy induced hypertension that appeared around 25 weeks of pregnancy. All patients demonstrated markedly increased arterial blood pressure (over 21.3/12 kPa) and various degree neurological symptoms (headache, muscle tremor, vision lesions, convulsions or loss of consciousness). CT-scans revealed: low density areas, reduction of ventricles, brain oedema and small ischemic area. The picture returned to normal within 14 days.W ostatnich latach nadciśnienie tętnicze indukowane ciążą (PIH – pregnancy induced hypertension) stało się bardzo aktualnym problemem. Występuje u 5-7% kobiet w ciąży i jest jednym z poważniejszych powikłań jej przebiegu. Pojawia się po 20. tygodniu ciąży i ustępuje do 6 tygodni po porodzie [1,2,3]. Pomimo stosowania najnowszych sposobów leczenia, ciągle pozostaje zagrożeniem dla życia matki i płodu [3,4]. Niebezpieczeństwo zależy w głównej mierze od nadciśnienia tętniczego i jego konsekwencji [1,5,6,7,8,9].
Na podstawie objawów klinicznych PIH można podzielić na 3 grupy:
1) nadciśnienie ciążowe – ciśnienie tętnicze wynoszące co najmniej 140/90 mm Hg (22,7/12 kPa) lub wzrost ciśnienia skurczowego o 30 mm Hg (4 kPa) i rozkurczowego o 15 mm Hg (2 kPa) powyżej poziomu sprzed ciąży;
2) stan przedrzucawkowy – jest to nadciśnienie tętnicze z białkomoczem powyżej 300 mg l-1 w ciągu doby z uogólnionymi obrzękami lub bez. Ciężki stan przedrzucawkowy cechuje się jednym lub kilkoma następującymi objawami: ciśnienie skurczowe co najmniej 160 mm Hg (21,3 kPa) lub rozkurczowe co najmniej 110 mm Hg (14,3 kPa), białkomocz, skąpomocz, objawy mózgowe, zaburzenia widzenia, bóle głowy, obrzęk płuc, sinica, ból w nadbrzuszu, zespół HELLP ( hemolosis – elevated liver enzymes – low platelet count syndrome);
3) rzucawka – stan w którym występują drgawki lub śpiączka nieuwarunkowane żadną chorobą neurologiczną.
Tradycyjna triada objawów: obrzęki, białkomocz i nadciśnienie tętnicze nie jest już uważana przez większość badaczy za niezbędną do rozpoznania stanu przedrzucawkowego. Brak powszechnej zgody w odniesieniu do definicji stanu przedrzucawkowego spowodował, że do dnia dzisiejszego nie ustalono ostatecznie powszechnie uznawanych kryteriów rozpoznawczych i standardów leczenia. Powoduje to różnice w diagnozie i w metodach leczenia, a tym samym utrudnia porównywanie wyników [3,4]. Przed ostatecznym rozpoznaniem PIH konieczne jest wcześniejsze zróżnicowanie z przewlekłym nadciśnieniem tętniczym. Definiuje się je jako ciśnienie tętnicze powyżej 140/90 mm Hg (22,7/12 kPa) istniejące przed ciążą lub rozpoznane przed 20. tygodniem ciąży [1,5,6,7,8,9]. Podwyższone ciśnienie tętnicze stanowi tutaj istotny czynnik patogenetyczny i rozwija się powoli, latami. W przypadku PIH podwyższone wartości ciśnienia tętniczego sygnalizują istnienie choroby podstawowej, która może postępować bardzo szybko, zagrażając życiu matki i dziecka.
Kobiety z nadciśnieniem tętniczym indukowanym ciążą są predysponowane do wystąpienia szeregu objawów neurologicznych. Wśród czynników wywołujących te objawy wymienia się zmiany wewnątrzczaszkowe. Intensywność tych zmian zależy od stopnia rozwinięcia ostrej encefalopatii w przebiegu PIH. Konsekwencje kliniczne tych zmian mają istotne znaczenie dla anestezjologa, który może być zaangażowany w leczenie kobiet ciężarnych u których zawiodło rutynowe postępowanie zachowawcze. Postępowanie diagnostyczne w tych przypadkach jest takie samo jak u kobiet nieciężarnych, łącznie z wykorzystaniem badania tomografii komputerowej (CT) głowy. Należy jedynie zastosować specjalne osłony do ochrony płodu. Według większości autorów badanie CT głowy jest bezpieczną i użyteczną metodą ułatwiającą wykluczenie poważnych zmian wewnątrzczaszkowych, które mogą być przyczyną niepokojących objawów neurologicznych.
Celem niniejszej pracy jest przedstawienie informacji co do:
1) zmian w ośrodkowym układzie nerwowym, będących przyczyną występowania niepokojących objawów neurologicznych,
2) uzupełnienia postępowania diagnostycznego u kobiet ciężarnych o badanie CT głowy w budzących jakiekolwiek wątpliwości przypadkach powikłań neurologicznych.
Obserwacje własne
Ocenie poddano grupę 3 kobiet ciężarnych z indukowanym ciążą nadciśnieniem tętniczym, u których wystąpiły niepokojące objawy neurologiczne. Nadciśnienie tętnicze u tych kobiet pojawiło się po 25. tygodniu ciąży. Badania wykonano tylko u tych kobiet, które uprzednio zapoznały się z protokołem badań i wyraziły na nie pisemną zgodę. Każda z ciężarnych miała wykonane podstawowe badania laboratoryjne, EKG, badanie okulistyczne i neurologiczne. U wszystkich zapis EKG wykazywał rytm zatokowy bez odchyleń od normy. Badanie dna oka było charakterystyczne dla angiopatii I° lub II° wg Keith-Wegenera. Każda z zakwalifikowanych ciężarnych miała ciśnienie tętnicze krwi powyżej 160/90 mm Hg (21,3/12 kPa). Pomiarów ciśnienia tętniczego dokonywano sfigmomanometrem rtęciowym w pozycji leżącej. W tabeli I przedstawiono charakterystykę kobiet ciężarnych.
Tab. I. Charakterystyka kobiet ciężarnych (G) z nadciśnieniem tętniczym indukowanym ciążą
ChoreCiśnienie tętnicze (mm Hg)/(kPa)Wiek (lata)Wzrost (cm)Okres ciąży tygodnie)
G1190/110
25,3/14,7
4016936/37
G2200/110
26,7/14,7
3717039/40
G3175/110
23,3/14,7
4316438/39
Najczęstsze objawy neurologiczne obserwowane w indukowanym ciążą nadciśnieniu tętniczym u kobiet ciężarnych połączone z wykonanym po konsultacji neurologicznej badaniem tomograficznym głowy zestawiono w tabeli II.
Tab. II. Objawy neurologiczne u kobiet ciężarnych
ChoreBóle głowyDrżenia mięśnioweZaburzenia widzeniaDrgawkiUtrata świadomości
G1+++++
G2+++--
G3+++++
Dwie kobiety ciężarne pozostawały od początku ciąży pod stałą kontrolą Poradni K. U wszystkich kobiet cięcie cesarskie wykonano w analgezji podpajęczynówkowej.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Donaldson J.: Eclamptic hypertensive encephalopathy. Seminars in Neurology 1988, 8, 230-233.
2. Gyr T., Ramzin M.S., Zimmerli W.: Postpartuale Amaurose bei Patientinnen mit Präeklampsie. Zeitschrift f ü r Geburtshilfe und Perinatologie 1983, 187, 293-295.
3. Sheehan H.L., Jynch J.B.: Pathology of toxaemia of pregnancy. Churchil Livingstone, Edinburgh 1973.
4. Sobai B.M., Spinnato J.A., Watson D.L., Lewis J.A., Anderson G.D.:Eclampsia. IV. Neurological findings and future outcome. American Journal of Obstetrics and Gynecology 1985, 152, 184-192.
5. Achanna S., Monga D., Sivagnanam G.: Transient blindness in pregnancy induced hypertension. Asia-Oceania Journal of Obstetrics and Gynaecology 1994, 20, 49-52.
6. Donaldson J.: Neurologic emergencies during pregnancy; in : Critical of obstetric patients (Ed. Burkowitz R.L.), Churchill Livingston Inc., New York 1983.
7. Govan A.D.: The histology of eclamptic lesions. Journal of Clinical Pathology 1976, 29, 63-68.
8. Johansson B.B.: The blood-brain barrier and cerebral blood flow in acute hypertension. Acta Medica Scandinavica 1983, 678, Suppl., 107-112.
9. Weisberg L.A.: Benign intracranial hypertension. Medicine 1975, 54, 197-207.
10. Benson J.H., Duda E.E.: Computed axial tomography scan demonstration of cerebral edema in eclampsia by blindness. Obstetrics and Gynecology 1982, 60, 520-531.
11. Akan H., Kucuk M., Bolat O., Selcuk M.B., Tunali G.: The diagnostic value of cranial computed tomography in complicated eclampsia. Journal Belgie de Radiologie 1993, 76, 304-306.
12. Lewis L.K., Hinshaw D.B., Will A.D., Hasso A.N., Thompson J.R.: CT and angiographic correlation of severe neurological disease in toxemia of pregnancy. Neuroradiology 1988, 30, 59-64.
13. Wiebers D.O.: Ischemic cerebrovascular complications of pregnancy. Archives of Neurology 1985, 42, 1106-1113.
Adres do korespondencji:
Oddział Anestezjologii, Reanimacji i Intensywnej Terapii
z Pododdziałem Ostrych Zatruć; SPSK nr 2
ul. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin

Anestezjologia Intensywna Terapia 1/2002