Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Anestezjologia Intensywna Terapia 1/2002, s. 21-23
Agnieszka Bątkiewicz-Samorodna, Marek Wites, Ewa Radziszewska, Szymon Pawlak, Beata Wites, Dariusz Pypłacz, Piotr Stanek
Ocena wpływu aprotyniny na wielkość drenażu po operacjach ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej serca u dzieci
Effects of aprotinin on postoperative blood loss in atrial septum defect surgery in children
z Katedry i Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii;
kierownik: prof. dr hab. n. med. A. Dyaczyńska -Herman
i z Kliniki Kardiochirurgii Dziecięcej;
kierownik: dr hab. n. med. M. Wites – Śl. AM w Katowicach
Streszczenie
W pracy oceniano wpływ użycia aprotyniny (Traskolan, Polfa,) na zmniejszenie drenażu pooperacyjnego u dzieci operowanych z powodu ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej (ASD II). Operacje przeprowadzano ze sternotomii z założeniem drenu do śródpiersia w końcowym etapie operacji. Grupę kontrolną stanowiły dzieci operowane z powodu tej samej wady, u których nie stosowano w przebiegu okołoperacyjnym aprotyniny. Wyniki wykazały jednoznacznie brak znamiennych statystycznie różnic w utracie krwi u dzieci otrzymujących aprotyninę.
Summary
KIU followed by 300,000 KIU for every 500 cc of priming solution, in fifteen children, aged 24–182 months, scheduled for ASD II closure. Thirty-four children, aged 2-214 months, operated without antithrombolysis, served as a control. The postoperative blood loss was similar in both groups. We conclude that routine aprotinin prophylaxis should not be used in the ASD II closure surgery.Operacje kardiochirurgiczne wiążą się wielokrotnie ze wzmożonym krwawieniem pooperacyjnym, często niezależnym od hemostazy chirurgicznej [1,2]. W krążeniu pozaustrojowym krew kontaktuje się ze sztuczną powierzchnią pompy, co sprzyja zaburzeniom krzepnięcia. Uszkodzone zostają elementy morfotyczne, w tym krwinki płytkowe; uaktywniają się procesy krzepnięcia – fibrynolizy. Efektem tych zaburzeń może być zwiększone krwawienie pooperacyjne.
Aprotynina – inhibitor enzymów proteolitycznych (w tym plazminy, kalikreiny, trypsyny, elastazy, urokinazy i trombiny) – jest uważana za jeden z czynników mogących zmniejszać konsekwencje zaburzeń hemostazy. W kardiochirurgii została wprowadzona do użytku klinicznego w Stanach Zjednoczonych w 1989 r. Podkreślany jest jej korzystny wpływ prewencyjny na hiperfibrynolizę oraz ochronna rola wobec krwinek płytkowych [2,3,4,5]. Stąd w wielu doniesieniach pojawia się ona w terapii okołooperacyjnej w kardiochirurgii. Mało jest jednak prac poświęconych jej stosowaniu w kardiochirurgii dziecięcej, zwłaszcza w korekcjach poszczególnych wrodzonych wad serca. Z reguły doniesienia dotyczą reoperacji, bądź korekcji wad złożonych albo siniczych [6]. Publikacje uwzględniają również operacje wykonywane u świadków Jehowy [7].
Celem pracy było określenie wpływu aprotyniny na wielkość drenażu pooperacyjnego od momentu założenia drenu do śródpiersia w końcowym etapie operacji do 24 h po zabiegu oraz ilość stosowanej krwi i preparatów krwiopochodnych u dzieci operowanych z powodu ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej (ASD II).
DOBÓR CHORYCH I METODA
Grupa badana obejmowała 15 dzieci w wieku od 24 do 182 miesięcy (średnio 89 miesięcy), masie ciała od 10 do 64 kg (średnio 25,7 kg), wzroście od 92 cm do 180 cm (średnio 125 cm), obojga płci (12 dziewcząt i 3 chłopców). W okresie od 1 stycznia do grudnia 1998 r., do korekcji typu ASD II zastosowano aprotyninę, podając lek według następującego, wybranego przez nas schematu: 15 000 KIU kg-1 m.c dożylnie po indukcji, przed rozpoczęciem krążenia pozaustrojowego oraz 300 000 KIU na każde 500 ml primingu pompy do krążenia pozaustrojowego.
Do badania włączono dzieci świadków Jehowy, którym na prośbę rodziców nie podawano śródoperacyjnie ani pooperacyjnie krwi i preparatów krwiopochodnych.
Wyłączono z grupy badanej dziecko, u którego wystąpiło nadmierne krwawienie pooperacyjne, wymagające ponownej kontroli chirurgicznej, po której nastąpiło wyraźne zmniejszenie krwawienia. W żadnej z badanych grup nie obserwowano wyjściowo zaburzeń hemostazy (opierając się na badaniach przedoperacyjnych APTT, INR, zawartości protrombiny oraz liczby trombocytów). Do wstępnego wypełnienia pompy do krążenia pozaustrojowego (tzw. primingu) nie stosowano osocza świeżo mrożonego ani albumin. Koloidami stosowanymi w primingu były 6% HAES i Gelafundin. U dzieci z niskimi wartościami wyjściowymi Hb i Ht stosowano masę erytrocytarną (z wyjątkiem świadków Jehowy).
Grupę kontrolną stanowiły dzieci operowane w latach 1997-98 z powodu tej samej wady serca (ASD II), u których nie podawano aprotyniny śródoperacyjnie. W grupie tej było 34 dzieci w wieku od 2 do 214 miesięcy (średnio 69,3 miesiąca), masie ciała od 3,2 do 61 kg (średnio 21,4 kg), wzroście od 51 cm do 172 cm (średnio 108 cm) obojga płci (24 dziewczęta i 10 chłopców).
W obydwu grupach, wykorzystując powyższe dane obliczano powierzchnię ciała pacjentów według nomogramu Crawforda, Terryego i Rouiko [8].
W obu grupach porównano wielkość drenażu pooperacyjnego w mililitrach w ciągu 24 godzin po korekcji wady, przeliczając go na powierzchnię i masę ciała.
W większości przypadków po tym czasie drenaż usuwano, gdyż nie było wskazań do jego dalszego utrzymywania.
WYNIKI
Zebrane dane opracowano stosując test chi2 dla małych grup (test Fishera). Za poziom istotności statystycznej uznano p<0,05. Nie wykazano różnic znamiennych statystycznie pomiędzy grupami.
W grupie dzieci otrzymujących aprotyninę (tab. I) drenaż pooperacyjny wahał się w granicach od 35,0 do 175,0 ml (x- ± SD 96,7 ± 42,8 ml). W przeliczeniu na powierzchnię ciała wartości te wyniosły od 39,3 do 220,9 ml m-2 (113,2 ± 60,6 ml m-2).

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Bidstrup B.P., Harrison J., Royston D., Taylor K.M., Treasure T.: Aprotinin therapy in cardiac operations: a report on use in 41 cardiac centers in the United Kingdom. Annals of Thoracic Surgery 1993, 55, 971-976.
2. Boldt J., Knothe Ch.,Zickman B., Bill S., Dapper F., Hempelmann G: Platelet function in cardiac surgery: influence of temperature and aprotinin. Annals of Thoracic Surgery 1993, 55, 652-658.
3. Lavee J., Raviv Z., Smolinsky A.., Savion N., Varon D., Goor D., Mohr R.: Platelet protection by low-dose aprotinin in cardiopulmonary bypass: electron microscopic study. Annals of Thoracic Surgery 1993, 55, 114-119.
4. Mastroroberto P., Chello M., Zofrea S., Marchese A.R: Supressed fibrynolisis after administration of low-dose aprotinin: reduced level of plasmin-alpha2-plasmin inhibitor complexes and postoperative blood loss. European Journal of Cardiothoracic Surgery 1995, 9, 143-145.
5. Levy J.H.: Hemostatic agents and their safety. Journal of Cardiothoracic and Vascular Anesthesia 1999, 13, 6-11.
6. Carrel T.P., Schwanda M., Vogt P.R.: Aprotinin in pediatric cardiac operations: a benefit in complex malformations and with high-dose regimen only. The Annals of Thoracic Surgery 1998, 66, 153-158.
7. Wites M,. Skalski J., Bochenek A., Żmuda A., Stanek P., Komarski K.: Leczenie operacyjne wad wrodzonych serca u świadków Jehowy. Polski Przegląd Chirurgiczny 1994, 66, 432-435.
8. Larsen R.: Anestezjologia. Urban & Partner, Wrocław 1996.
9. Suchorzewska J., Król T., Wujtewicz M., Karwacki Z.: Porównanie wpływu małych i dużych dawek aprotyniny na pooperacyjną utratę krwi u chorych operowanych w krążeniu pozaustrojowym. Anestezjologia Intensywna Terapia 1997, 29, 215-217.
10. Scheule A.M., Beierlein W., Wendel H.P., Eckstein F.S.Heinemann M.K., Ziemer G.: Fibrin sealant, aprotinin,and immune response in children undergoing operations for congenital heart disease. The Journal of Thoracic Cardiovascular Surgery 1998, 115, 883-889.
Adres do korespondencji:
Klinika Kardiochirurgii Dziecięcej
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka i Matki
ul. Medyków 16, 40-752 Katowice

Anestezjologia Intensywna Terapia 1/2002