Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 3/2014, s. 145-149
*Olga Niewiadomska1, Dariusz Lebensztejn2, Agnieszka Bakuła1, Mikołaj Teisseyre1, Piotr Czubkowski1, Wojciech Kwiatkowski3, Piotr Socha1, Irena Jankowska1
Charakterystyka kliniczna dzieci z kamicą pęcherzyka żółciowego – badanie dwuośrodkowe
Clinical characteristics of children with cholelithiasis – experience of the two centers
1Klinika Gastroenterologii, Hepatologii i Zaburzeń Odżywiania, Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”, Warszawa
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. med. Józef Ryżko
2Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Alergologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny, Białystok
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. med. Maciej Kaczmarski
3Klinika Chirurgii Dziecięcej i Transplantacji Narządów, Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”, Warszawa
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. med. Piotr Kaliciński
Streszczenie
Wstęp. Na przestrzeni ostatnich lat kamica pęcherzyka żółciowego jest coraz częściej rozpoznawana u dzieci. Częstość kamicy w populacji wieku rozwojowego ocenia się na 0,13-1,9%.
Cel pracy. Scharakteryzowanie pacjentów z kamicą żółciową pod kątem wieku zachorowania, występujących czynników ryzyka, przebiegu choroby oraz powikłań.
Materiał i metody. Do badania włączono 113 pacjentów z kamicą żółciową będących pod opieką dwóch ośrodków badawczych w okresie od października 2012 do września 2013 roku.
Wyniki. W badanej grupie 113 pacjentów stwierdzono podobną częstość występowania zachorowań zarówno wśród chłopców, jak i dziewcząt (50,4 vs. 49,6%). Mediana wieku zachorowania wyniosła 5 lat. U 15 pacjentów (13,3%) współistniała inna choroba przewlekła. Inne czynniki ryzyka stwierdzono u 39,8% pacjentów, w tym najczęściej obciążenie rodzinne kamicą żółciową (32,7%), nawracające zakażenia układu moczowego (15%) i otyłość (11%). Bezobjawowy przebieg choroby obserwowano u 39 pacjentów (34,5%). Najczęściej występującym objawem był napadowy, typowo zlokalizowany ból brzucha, który stanowił 60% wszystkich objawów i dotyczył niemal 40% pacjentów. U 28 pacjentów zastosowano leczenie zabiegowe (25,2%), 68 pacjentów (60,7%) leczono zachowawczo, a u 25 dzieci (22,3%) nie zastosowano terapii (u niektórych pacjentów zastosowano zarówno leczenie zabiegowe, jak i zachowawcze, w związku z czym, suma przekracza 100%). Powikłania wystąpiły u 15 pacjentów (13,4%), głównie w postaci ostrego zapalenia trzustki.
Wnioski. W badanej grupie pacjentów głównym czynnikiem predysponującym do zachorowania na kamicę żółciową było obciążenie rodzinne. Biorąc pod uwagę powyższe oraz niemożność ustalenia innych istotnych czynników ryzyka kamicy, należy w dalszych badaniach u dzieci poszukiwać głównie podłoża genetycznego w patogenezie kamicy żółciowej.
Summary
Introduction. Cholelithiasis has been diagnosed in children more frequently over last few years. The frequency of cholelithiasis in children is assessed to range from 0.13 to 1.9%.
Aim. The aim of the study was to evaluate risk factors, course of cholelithiasis and its complications in patients selected from two pediatric liver centers.
Material and methods. 113 patients with cholelithiasis treated in two clinical centers between October 2012 and September 2013 were enrolled into the study.
Results. The frequency of cholelithiasis was similar in boys and girls (50.4 vs. 49.6%). The median age of onset of cholelithiasis was 5 years. In 15 patients (13.3%), other chronic diseases were reported. Other risk factors were described in 39.8% of patients. The most common risk factors were: family history of cholelithiasis (32.7%), recurrent urinary tract infection (15%) and obesity (11%). Asymptomatic course of disease was observed in 39 patients (34.5%). The most common symptom of cholelithiasis was paroxysmal, abdominal pain with typical location which was reported by nearly 40% of the patients. Surgery or ERCP was performed in 28 patients (25.2%), whereas 68 patients (60.7%) were treated with pharmacotherapy. In 25 patients (22.3%), no therapy was applied. Selected patients were treated with surgery and pharmacotherapy at the same time (therefore, the sum of percentages exceeds 100%). Complications occurred in 15 patients (13.4%) and the most frequent one was acute pancreatitis.
Conclusions. Family history of cholelithiasis was the most frequent risk factor observed in the analyzed sample of patients. Taking into account the above and lack of other significant risk factors identified, we conclude that further genetic investigation should be performed to explain pathogenesis of cholelithiasis in children.Wstęp
Kamica pęcherzyka żółciowego (cholelithiasis) jest częstą chorobą u osób dorosłych i dotyczy ona 10-15% Europejczyków (1). W Stanach Zjednoczonych corocznie stwierdza się 800 tys. nowych zachorowań i wykonuje się z tego powodu ok. 700 tys. cholecystektomii (2). Na przestrzeni ostatnich lat wraz z upowszechnieniem badania ultrasonograficznego jamy brzusznej (USG) kamica pęcherzyka żółciowego jest coraz częściej rozpoznawana u dzieci (3-5). Częstość kamicy w populacji wieku rozwojowego ocenia się na 0,13-1,9% (6, 7). Kamienie żółciowe rozwijają się wówczas, gdy żółć zawiera więcej cholesterolu niż może ulec rozpuszczeniu w mieszaninie miceli złożonych z fosfatydylocholiny i soli żółciowych w stanie równowagi (8).
Pod względem chemicznym wyróżniamy kamienie: cholesterolowe, barwnikowe brązowe, barwnikowe czarne oraz mieszane (9). W populacji polskich dzieci najczęściej występują kamienie cholesterolowe, które z czasem ulegają uwapnieniu (6, 10, 11). Istnieje wiele czynników predysponujących do wystąpienia kamicy, m.in. wcześniactwo, całkowite żywienie pozajelitowe, leki, choroby hemolityczne, zakażenia układu moczowego, otyłość (2, 5, 12) oraz czynniki genetyczne (13). U części pacjentów choroba przebiega bezobjawowo. Leczenie zachowawcze polega na stosowaniu preparatów kwasu ursodezoksycholowego (UDCA), wskazaniem do terapii jest stwierdzenie licznych małych (< 1 cm), nieuwapnionych złogów (14, 15). Do powikłań kamicy żółciowej dochodzi rzadko, najczęściej jest to przewlekłe zapalenie pęcherzyka żółciowego oraz ostre zapalenie trzustki (5, 6). Nawracające dolegliwości bólowe są wskazaniem do leczenia chirurgicznego (6).
Cel pracy
Scharakteryzowanie pacjentów z kamicą żółciową pod kątem wieku zachorowania, występujących czynników ryzyka, przebiegu choroby oraz powikłań.
Materiał i metody
Do badania rekrutowano pacjentów zgłaszających się do Poradni Chorób i Transplantacji Wątroby IP-CZD w Warszawie oraz Poradni Gastrologicznej Kliniki Pediatrii, Gastroenterologii i Alergologii Dziecięcej UM w Białymstoku od października 2012 do września 2013 roku. Włączano dzieci z kamicą pęcherzyka żółciowego lub kamicą przewodową rozpoznaną na podstawie objawów klinicznych oraz potwierdzoną przy pomocy badań obrazowych (USG jamy brzusznej lub zdjęcia przeglądowego jamy brzusznej). Wśród pacjentów przeprowadzono wystandaryzowaną ankietę dotyczącą współistniejących chorób przewlekłych, obciążenia rodzinnego kamicą żółciową, przebiegu klinicznego, leczenia oraz wystąpienia powikłań kamicy żółciowej.
Wyniki
Ostatecznie badaniem objęto 113 pacjentów z kamicą żółciową, w tym 57 chłopców (50,4%) i 56 dziewcząt (49,6%). Wiek dzieci w momencie badania wynosił od 0,5 roku do 18,8 roku. Mediana wieku zachorowania wyniosła 5 lat, minimalny wiek zachorowania to 1 miesiąc, maksymalny 16 lat (ryc. 1).
Ryc. 1. Zestawienie wieku pacjentów (w latach) w momencie badania oraz zachorowania.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

19

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

49

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Krawczyk M, Lütjohann D, Schirin-Sokhar R et al.: Phytosterol and cholesterol precursor levels indicate increased cholesterol excretion and biosynthesis in gallstone disease. Hepatology 2012; 55: 1507-1517.
2. Grünhage F, Lammert F: Gallstone disease. Pathogenesis of gallstones: a genetic perspective. Best Pract Res Clin Gastroenterol 2006; 20: 997-1015.
3. Stringer MD, Soloway RD, Taylor DR et al.: Calcium carbonate gallstones in children. J Pediatr Surg 2007; 42: 1677-1682.
4. Balaguer EJ, Price MR, Burd RS: National trends in the utilization of cholecystectomy in children. J Surg Res 2006; 134: 68-73.
5. Bogue CO, Murphy AJ, Gerstle JT et al.: Risk factors, complication, and outcomes of gallstones in children: single-centre review. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2010; 50: 303-308.
6. Dębek W, Lebenstejn DM: Wybrane aspekty diagnostyki i terapii kamicy żółciowej u dzieci. Hepatologia 2009; 9: 91-94.
7. Wesdorp I, Bosman D, de Graaf A et al.: Clinical presentations and predisposing factors of cholelithiasis and sludge in children. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2000; 31: 411-417.
8. Paumgartner G, Sauerbruch T: Gallstones: pathogenesis. Lancet 1991; 338: 1117-1121.
9. Tazuma S: Gallstones disease: Epidemiology, pathogenesis and classification of billiary stones (common bile duct and intrahepatic). Best Pract Res Clin Gastroenterol 2006; 20: 1075-1083.
10. Iwańczak F, Stawarski A, Iwańczak B et al.: Czynniki ryzyka i objawy kliniczne kamicy żółciowej u dzieci. Pediatria Polska 2004; 79: 520-528.
11. Lebenstejn D, Skiba E, Kaczmarski M: Objawy kliniczne i biochemiczne oraz czynniki predysponujące do kamicy pęcherzyka żółciowego u dzieci w różnym wieku w badaniach własnych. Pediatria Polska 2003; 78: 21-26.
12. Soysal A, Eraşov K, Akpinar I, Bakir M: Biliary precipitation during ceftriaxon therapy: frequency and risk factors. Turk J Pediatr 2007; 48: 404-407.
13. Nakeeb A, Comuzzie AG, Martin L et al.: Gallstones: genetics versus environment. Ann Surg 2002; 235: 842-849.
14. Portincasa P, Di Ciaula A, Wang HH et al.: Medicinal treatments of cholesterol gallstones: old, current and new perspectives. Curr Med Chem 2009; 16: 1531-1542.
15. Di Ciula A, Wang DQ, Wang HH et al.: Targets for current pharmacologic therapy in cholesterol gallstone disease. Gastroenterol Clin North Am 2010; 39: 245-264.
16. Della Corte C, Falchetti D, Nebbia G et al.: Management of cholelithiasis in Italian children: A national multicenter study. World J Gastroenterol 2008; 14: 1383-1388.
17. Mehta S, Lopez ME, Chumpitazi BP et al.: Clinical characteristics and risk factors for symptomatic pediatric gallbladder disease. Pediatrics 2012; 129: 82-88.
18. Tannuri AC, Leal AJ, Velhote MC et al.: Management of gallstone disease in children: a new protocol based on the experience of a single center. J Pediatr Surg 2012; 47: 2033-2038.
19. Uścinowicz M, Kowalczuk-Krystoń M, Bobrus-Chociej A et al.: Częstość i przyczyny hospitalizacji dzieci z kamicą żółciową – obserwacje własne. Med Wieku Rozwoj 2011; 15: 467-471.
20. Wittenburg H: Hereditary liver disease: Gallstones. Best Pract Res Clin Gastroenterol 2010; 24: 747-756.
21. Palczewska I, Niedżwiecka W: Siatki centykowe do oceny rozwoju somatycznego dzieci i młodzieży. Zakład Rozwoju Dzieci i Młodzieży, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa 1999.
otrzymano: 2013-12-20
zaakceptowano do druku: 2014-02-06

Adres do korespondencji:
*Olga Niewiadomska
Klinika Gastroenterologii, Hepatologii i Zaburzeń Odżywiania Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”
Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa
tel. +48 (22) 815-73-84
fax +48 (22) 815-73-82
olga.niewiadomska@gmail.com

Postępy Nauk Medycznych 3/2014
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych