Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Fitoterapii 2/2015, s. 83-88
*Elżbieta Anuszewska, Janina Drozd, Ewa Drozd, Beata Gruber
Aktywność immunostymulująca frakcji polisacharydowych uzyskanych z produktu leczniczego Biostymina® (Aloe arborescens folii recentis extractum fluidum)
Immunomodulatory activity of two polysaccharide fractions isolated from Biostymina® (Aloe arborescens folii recentis extractum fluidum)
Zakład Biochemii i Biofarmaceutyków, Narodowy Instytut Leków w Warszawie
Kierownik Zakładu: prof. dr hab. n. farm. Elżbieta Anuszewska
Summary
Aloe arborescens Mill. is one of the most wide-ranging species in the genus Aloe L. and has been reported to have several medicinal uses, including anti-bacterial, anti-viral, anti-fungal and anti-inflammatory activity.
Fresh leaves of Aloe arborescens contain various groups of chemical compounds which show multidirectional therapeutic action: glycoproteins, polysaccharides, anthraquinones, amino acids, vitamins and minerals. Polysaccharide substances are characterized as the modulating the human immune system by stimulating the production of macrophages and improving the activity of T-lymphocytes. Therapeutic qualities of fresh leaves are used in Poland by Phytopharm Klęka S.A. in the manufacture of medicinal product – Biostymina® (Aloe arborescens folii recentis extractum fluidum).
The present work was undertaken to evaluate the immunomodulatory activity of two polysaccharide fractions isolated from Biostymina® which differ in molecular weight. The influence of polysaccharide fraction on the mouse immune system were estimated by testing of the survival rate of mouse thymocytes cultured with hydrocortisone in cytotoxicity test and the increase of the ability of splenocytes to attach to sheep erythrocytes in E-rosette test.
The obtained results show that polysaccharide fractions increase the survival rate of mouse thymocytes and the count of splenocytes forming spontaneous rosettes. Comparison of the results for polysaccharide fractions with those obtained for Biostymina® shows the differences between the immunomodulatory activity of both. Biostymina® exerts the higher stimulatory effect on mouse immune system than polysaccharide fractions.
Wstęp
Spośród przeszło 300 gatunków aloesu, z których tylko 20 uważa się za lecznicze, powszechne zastosowanie znalazły dwa: aloes zwyczajny (Aloe barbadensis Mill., znany także pod nazwą Aloe vera L.) i aloes drzewiasty (Aloe arborescens Mill.).
Aloes drzewiasty jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych gatunków z rodzaju Aloe L., a z uwagi na szerokie zastosowanie w przemyśle żywnościowym, kosmetycznym i farmaceutycznym, poza stanem naturalnym, uprawiany jest także na plantacjach, głównie w Chinach, Japonii, obu Amerykach, a także w Polsce (1) (ryc. 1).
Ryc. 1. Kwitnący aloes drzewiasty (Aloe arborescens Mill.).
Preparaty uzyskiwane z tej rośliny od dziesiątków lat stosowane są w profilaktyce i terapii ludzi i zwierząt, w wielu chorobach, takich jak zakażenia bakteryjne, wirusowe i grzybicze, rany i owrzodzenia oraz choroby układu pokarmowego (2). Właściwości przeciwutleniające i stymulujące układ odpornościowy wykorzystywane są także w zapobieganiu chorobom cywilizacyjnym i ich terapii (3-6).
W procesie wytwarzania różnych produktów stosuje się sok, miąższ lub świeże liście aloesu. Skład substancji aktywnych w gotowym produkcie jest zmienny, w zależności od gatunku, wieku rośliny, warunków uprawy i klimatu, a także od sposobu przygotowania, czyli rodzaju ekstrahenta i warunków przeprowadzenia ekstrakcji (7-10). Jednakże wszystkie produkty w mniejszej lub większej ilości zawierają (2, 11):
– glikozydy antranoidowe,
– cukry proste i złożone – polisacharydy,
– glikoproteiny,
– sole licznych pierwiastków,
– witaminy,
– aminokwasy i enzymy.
Produkty pochodzenia naturalnego, a zwłaszcza pochodzenia roślinnego, cechuje złożony skład chemiczny i zazwyczaj cały zespół substancji znajdujących się w surowcu decyduje o jego działaniu biologicznym. Jednakże szereg badaczy podejmuje próby izolacji substancji czynnych z surowców roślinnych, mając nadzieję na uzyskanie produktu o lepszym indeksie terapeutycznym. Uważa się, że za aktywność biologiczną preparatów aloesowych odpowiedzialne są głównie substancje o budowie wielocukrów i glikoprotein, i te dwie grupy związków najbardziej interesują badaczy (11-13).
Hodowlę aloesu drzewiastego na terenie Polski prowadzi na skalę przemysłową Phytopharm Klęka S.A., w Klęce pod Poznaniem. Uprawy szklarniowe zapobiegają bardzo łatwemu krzyżowaniu aloesu drzewiastego z innymi gatunkami, przez co rośliny tam hodowane zachowują stabilny skład substancji czynnych. Z liści trzyletniego aloesu drzewiastego produkowany jest wodny wyciąg, który pod nazwą handlową Biostymina® stosowany jest w lecznictwie od kilkudziesięciu lat. Wytwórca Biostyminy® podjął próbę identyfikacji związków odpowiedzialnych za działanie wyciągu stymulujące układ immunologiczny.
Podjęte badania miały na celu ocenę aktywności immunostymulującej dwóch wyizolowanych frakcji polisacharydowych różniących się masą cząsteczkową i porównanie ich z produktem macierzystym – Biostyminą®, i syntetycznym immunostymulatorem – izoprynozyną.
Materiały i metody
Zwierzęta
W badaniach użyto myszy szczepu wsobnego Balb/c, samic w wieku 4 tyg., o masie ciała ok. 16 g (test cytotoksyczności), oraz w wieku 6-8 tyg., o masie ciała ok. 20 g (test hemaglutynacji i test tworzenia rozet). Zwierzęta pozyskiwano z hodowli Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny.
Doświadczenia z udziałem zwierząt wykonano za zgodą IV Lokalnej Komisji Etycznej (zezwolenie nr 47/2013; 06/NIL/2010).
Płyny hodowlane
Stosowano następujące płyny hodowlane:
– podłoże RPMI-1640, z glutaminą i NaHCO3 (Sigma),
– zbuforowany roztwór soli fizjologicznej PBS (IITD Wrocław),
– płyn Hanksa (z 0,5% dodatkiem hydrolizatu laktoalbuminy) (IITD Wrocław).
Odczynniki
Używano następujące odczynniki chemiczne:
– hydrokortyzon (Corhydron), 25 mg, proszek i rozpuszczalnik (Jelfa S.A.),
– krwinki czerwone owcy (SRBC), stabilizowane w płynie Alsewera (GRASO Biotech),
– płyn Alsewera (glukoza, cytrynian sodu, chlorek sodu, kwas cytrynowy) (POCH),
– izofluran (Aerrane), płyn (Baxter),
– surowica cielęca płodowa (Bioprodukt),
– błękit trypanu substancja i fiolet krystaliczny substancja (Merck),
– Gradisol L 1,077 g/ml (Aqua Medica).
Immunostymulatory
W badaniach wykorzystano wymienione poniżej immunostymulatory:
– Biostymina®, płyn doustny (Phytopharm Klęka S.A.),
– frakcja I (FI) – polisacharyd o masie 8 kDa (Phytopharm Klęka S.A.),
– frakcja II (FII) – polisacharyd o masie 0,8 kDa (Phytopharm Klęka S.A.),
– izoprynozyna substancja (AKSci).
Biostyminę® w teście cytotoksyczności stosowano w dawkach 2, 4, 6 i 8 μl/ml hodowli oraz w teście hemaglutynacji i tworzenia rozet w dawkach 2, 4, 6 i 8 μl/mysz – podanie doustne (14, 15).
Izoprynozynę po rozpuszczeniu w PBS stosowano w dawkach: 0,1, 1,0, 1,5 i 2,0 mg/ml hodowli/mysz (podanie doustne) (15).
Frakcje FI i FII po rozpuszczeniu w PBS stosowano w ilościach odpowiadających ich zawartości w Biostyminie®. Zgodnie z deklaracją wytwórcy 1,0 ml Biostyminy® zawiera 1,7 mg FI i 0,83 mg FII (tab. 1).
Tabela 1. Dawki immunostymulatorów stosowane w badaniach na zwierzętach.
Biostymina®
(μl/1 ml hodowli)
Frakcja FI
(μg/μl)
Frakcja FII
(μg/μl)
2 3,4/21,67/2
4 6,9/43,34/4
610,2/65,01/6
813,8/86,68/8
Test cytotoksyczności
Test wykonano w warunkach jałowych. Czterotygodniowe myszy usypiano izofluranem, pobierano grasice, a następnie przecierano je przez metalowe sito (średnica oczek ok. 300 μm). Tymocyty otrzymane z rozdrobnionych grasic przepłukiwano trzykrotnie RPMI-1640 i wirowano (1800 obr./min przez 7-8 min). Po ostatnim wirowaniu tymocyty w liczbie 4 x 106 komórek w 1 ml zawieszano w RPMI-1640 z dodatkiem 10% płodowej surowicy cielęcej. Zawiesinę tymocytów rozlewano po 1 ml do jałowych probówek i dodawano odpowiednie ilości: Biostyminy®, frakcji FI i FII lub izoprynozyny. Po upływie 1 godz. do hodowli tymocytów dodawano hydrokortyzon w stężeniu 50 μg/ml. Tak przygotowane próby inkubowano przez 18-20 godz. w temperaturze 37oC i w atmosferze 5% CO2. Po tym czasie w każdej hodowli zliczano po zabarwieniu 0,04% roztworem błękitu trypanu 100 komórek, osobno liczbę żywych i martwych.
W hodowlach kontrolnych bez hydrokortyzonu liczba żywych komórek powinna wynosić powyżej 80% pierwotnej liczby komórek (tab. 2). Względna przeżywalność komórek (stosunek procentu komórek żywych w hodowlach z hydrokortyzonem do procentu żywych komórek w hodowli kontrolnej) powinna mieścić się w granicach 50-65%. Względna przeżywalność komórek poniżej 50% lub powyżej 65% dyskwalifikuje doświadczenie (tab. 2).
Tabela 2. Odsetek żywych tymocytów w hodowlach kontrolnych.
KontrolaKontrola + HCWzględna przeżywalność
tymocytów
89,0 ± 1,81
n = 16
50,7 ± 1,82
n = 16
57,0 ± 2,04
n = 16
Wyniki obliczano jako procentowy wzrost lub spadek liczby żywych tymocytów poddanych działaniu zastosowanych immunostymulatorów, w stosunku do kontroli, którą stanowiły hodowle z hydrokortyzonem.
Test hemaglutynacji według Adlera (16) w modyfikacji własnej (17)
Myszom 6-8-tygodniowym w celu immunizacji podawano dootrzewnowo 4 x 108 erytrocytów owcy. Zwierzęta kontrolne otrzymywały odpowiednią objętość PBS. Biostyminę® oraz frakcje polisacharydowe FI i FII podawano doustnie w dawkach 2, 4 i 6 μl/mysz, które w teście cytotoksyczności zwiększały liczbę żywych tymocytów. Izoprynozynę również podawano doustnie, w dawkach 1,0, 1,5 i 2,0 mg/mysz. Po 5 dniach myszy usypiano i pobierano krew oraz śledzionę do testu tworzenia rozet. Pobraną krew wstawiano do cieplarki na 15 min, następnie umieszczano w temperaturze 4oC i po 30 min odcinano skrzep. Próbki wirowano 10 min przy szybkości 2500 obr./min i zbierano surowice. W celu inaktywacji dopełniacza, surowice inkubowano w łaźni wodnej o temperaturze 56oC w czasie 30 min. Do przygotowanych mikropłytek rozlewano kolejne rozcieńczenia surowic, dodawano 1% zawiesinę SRBC i inkubowano 2 godz. w 37oC, a następnie umieszczano w temperaturze 4oC na 18-20 godz. Kontrole stanowiły surowice myszy, którym podawano PBS.
Za miano aglutynacji surowicy (szacunkowa ilość przeciwciał w surowicy) uważano najwyższe jej rozcieńczenie, przy którym następowała jeszcze aglutynacja (ocena mikroskopowa – co najmniej 3 zlepy w polu widzenia pod powiększeniem 200 x).
Test tworzenia rozet E
Wszystkie czynności wykonywano utrzymując próby i podłoża w lodzie oraz stosowano wirówkę z chłodzeniem.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

otrzymano: 2015-04-10
zaakceptowano do druku: 2015-04-28

Adres do korespondencji:
*prof. dr hab. n. farm. Elżbieta Anuszewska
Zakład Biochemii i Biofarmaceutyków Narodowy Instytutut Leków
ul. Chełmska 30/34, 00-725 Warszawa
tel./fax +48 (22) 841-54-31
e-mail: e.anuszewska@nil.gov.pl

Postępy Fitoterapii 2/2015
Strona internetowa czasopisma Postępy Fitoterapii