Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Fitoterapii 2/2015, s. 89-95
*Katarzyna Sułkowska-Ziaja, Paulina Motyl, Bożena Muszyńska, Anna Firlej
Piptoporus betulinus (Bull.) P. Karst. – bogate źródło związków aktywnych biologicznie
Piptoporus betulinus (Bull.) P. Karst. – a rich source of biologically active compounds
Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie
Kierownik Katedry i Zakładu: prof. dr hab. Halina Ekiert
Summary
Piptoporus betulinus Bull. P. Karst. is a mushroom species belonging to the family of Fomitopsidaceae. It is a relatively common component of the native mycoflora. This species had been used in folk medicine due to its antimicrobial properties, helping agent in acceleration of wounds healing, but also as laxative as well as assisting in stomach diseases. Chemical and biological studies have shown that extracts of its fruiting bodies as well as isolated from them compounds are curative, comprising a multidirectional antimicrobial and antiviral activity. They have the ability to inhibit cell mitoses in plants, stimulate the growth of yeasts and moulds, and the induction of interferon synthesis. The present work describes the chemical composition and biological activity of extracts from fruiting bodies and biomass from in vitro cultures of this species.
Pozycja taksonomiczna i etymologia
Piptoporus betulinus (Bull.) P. Karst białoporek brzozowy, przedstawiciel rodziny Fomitopsidaceae – Pniarkowate, jest grzybem bardzo pospolitym. Swoim zasięgiem obejmuje półkulę północną. Charakterystyczną cechą tego gatunku jest kolonizowanie brzóz (Betula sp.). Występuje zarówno na żywych, jak i martwych pniach i gałęziach tego gatunku. Najczęściej spotykany jest on w lasach, zaroślach, parkach, przy drogach, szczególnie w miejscach wilgotnych i zacienionych. Jego owocniki wyrastają od wiosny do jesieni, są jednoroczne. Przez niektórych autorów młode owocniki tego gatunku uważane są za jadalne. Powszechnie jest on jednak zaliczany do grzybów niejadalnych (1).
Nazwa piptoporus to połączenie dwóch słów – greckiego czasownika piptein, które oznacza „spadać”, „zrzucać” i wywodzącego się z łaciny słowa porus, które oznacza „pory”. Drugi człon nazwy betulinus (łac.) oznacza „brzozowy” i nawiązuje do rodzaju drzewa, na którym rośnie białoporek (2).
Opis morfologiczny
Owocniki białoporka osiągają rozmiary od 50 do 200 mm szerokości i od 20 do 60 mm grubości. Występują pojedynczo lub w nielicznych grupach. Są mocno zrośnięte z drewnem, przyrośnięte bokiem do podłoża lub też wyrastają z silnie skróconego, szczątkowego trzonu. Początkowo owocnik ma barwę białą, ciemniejącą z czasem w brudnoorzechową, płową. Młode owocniki mają kształt kolisty, przechodzący następnie w nerkowaty. Powierzchnia początkowo jest gładka i sprawiająca wrażenie pokrytej cienką, przypominającą papier błonką. Z wiekiem staje się matowa, często popękana i lekko się złuszcza. Brzegi owocnika są tępe, nabrzmiałe, mocno zaokrąglone i często podwinięte, o wałkowatym kształcie.
Pory warstwy hymenialnej są białe, jasnobrązowe lub białoszare, o średnicy od 0,15 do 0,25 mm, mają kształt kulisty bądź lekko kanciasty. Rurki mają początkowo barwę białą, która z wiekiem przechodzi w słomkową. Są one krótkie, od 1 do 8 mm długości, w jednej warstwie. Charakterystyczną cechą jest ich oddzielanie się od miąższu. Grubość miąższu mieści się pomiędzy 15 a 40 mm. Miąższ barwy białej, w młodych owocnikach miękki, soczysty i elastyczny, z wiekiem szarzeje, staje się kruchy i bardzo lekki. Smak grzyba jest łagodny lub nieco gorzkawy i kwaskowaty (1).
Skład chemiczny owocników Piptoporus betulinus
Analiza cukrów prostych wchodzących w skład polisacharydów nierozpuszczalnych w wodzie, a rozpuszczalnych w środowisku zasadowym, określonych jako WIP (ang. water insoluble polysaccharides) wykazała, że w przeważającej ilości składają się one z glukozy (94,3%), w niewielkiej ilości z mannozy (4,1%) i ksylozy (1,5%), zaś galaktoza występowała tylko w ilościach śladowych.
Wiązaniem przeważającym w polisacharydach jest połączenie α-(1→3) (3). Całkowitą zawartość węglowodanów w owocnikach określono na poziomie 12,51 g/100g s.m., w tym ok. 0,36 g/100 g s.m. stanowi mannitol i ok. 12,15 g/100 g s.m. trehaloza.
Analiza profilu kwasów tłuszczowych dowiodła, że ilościowo dominują nienasycone kwasy tłuszczowe: PUFA (61,98%) i MUFA (8,92%). Owocniki zawierają również witaminy, m.in. α-, β-, γ- i δ-tokoferol (577,62 μg/100 g s.m.) oraz witaminę C (87,9 mg/100 g s.m.). Ponadto stwierdzono obecność β-karotenu (0,09 mg/100 g s.m.) i likopenu (0,23 mg/g s.m.), a także oznaczono całkowitą zawartość flawonoidów (6,79 mg/g ekstraktu) i związków fenolowych (34,94 mg/g ekstraktu) (4).
Szeroko reprezentowane są związki o strukturze terpenów, takie jak neosterol czy fitosterol. W owocnikach zidentyfikowano również ergosta-7,22-dien-3-β-ol, fungisterol, ergosterol oraz kwas tumulozowy (ryc. 1) (5, 6).
Ryc. 1. Budowa chemiczna kwasu tumulozowego.
Badania produktów hydrodestylacji owocników pozwoliły na identyfikację związków reprezentujących różne grupy chemiczne. Stwierdzono obecność mono- i seskwiterpenów, alkoholi alifatycznych, aldehydów, ketonów, a także związków aromatycznych. Po raz pierwszy w historii wyizolowano (S)-(-)-daucen, izobazzanen oraz (-)-β-barbaten (ryc. 2) – związki terpenowe o uznanej aktywności biologicznej (6).
Ryc. 2. Budowa chemiczna (S)-(-)daucenu (A), izobazzanenu (B) i (-)-β-barbatenu (C).
Podczas analizy GC/MS lotnych związków występujących w ekstrakcie dichlorometanowym z owocników stwierdzono, że dominującymi ilościowo składnikami są 1-okten-3-ol i 1-oktanol. Oznaczono też niewielkie ilości 3-heptanonu i limonenu (ryc. 3). Związek 1-okten-3-ol, powszechnie występujący w grzybach, zwany alkoholem grzybowym, odpowiada za intensywny zapach owocników, zaś 1-oktanol jest mniej wyczuwalny i nadaje grzybom słodki owocowo-kwiatowy zapach (7, 8).
Ryc. 3. Budowa chemiczna 1-okten-3-olu (A) i limonenu (B).
W 2011 roku grupa rosyjskich badaczy wyizolowała i określiła strukturę głównego polisacharydu występującego w owocnikach P. betulinus – piptoporanu I (9). Jest to rozgałęziony glukan, którego szkielet zbudowany jest z reszt α-(1→3)-glukopiranozy podstawionej w pozycji C-6 przez pojedyncze reszty β-D-glukopiranozy. Taka struktura charakteryzuje glukany typu mieszanego, tzn. zawierające zarówno wiązania α, jak i β. Przeprowadzając reakcję piptoporanu I z czerwienią Kongo, po raz pierwszy wykazano, że glukany typu mieszanego nie mają struktury helikalnej.
N-glikany to związki, które są przyłączone do asparaginy w motywie Asn-Xxx-Ser (Thr), gdzie Xxx jest dowolnym aminokwasem z wyjątkiem proliny. Obecnie N-glikany budzą znaczne zainteresowanie, ze względu na ich obecność w wielu biofarmaceutykach. Istnieje wiele metod strukturalnej analizy tych związków, takich jak spektroskopia masowa, HPLC, elektroforeza, jednakże nie są one precyzyjne i szybkie. N-glikany uwolnione z glikoprotein zawierają izomery, a więc wymagają wcześniejszego rozfrakcjonowania przed masową analizą spektralną. Aby uniknąć tych problemów wykorzystuje się technikę mobilności jonowej. Metoda ta opiera się na kształcie oddzielanych cząsteczek i umożliwia wytworzenie pewnego odstępu pomiędzy izomerami w milisekundowym przedziale czasowym zamiast dziesiątek minut, które są typowe dla rozdzielania w fazie ciekłej. Technika mobilnych jonów została wykorzystana do zbadania ekstraktów P. betulinus trawionych endoglikozydazą H. W otrzymanym widmie dominowały oligomery heksozy, prawdopodobnie α-(1→3)-D-glukany. Uwolnione N-glikany wytworzyły jony o niskiej liczebności. Oligomery heksozy oraz jony N-glikanów powstałe z ekstrakcji mają różne linie trendu – większe związki są stosunkowo dobrze rozdzielone, chociaż pewne nakładanie odbywa się w dolnej części mas. Analiza składu wykazała, że główne piki N-glikanów składają się z serii Hex5-10HexNAc2 (9).
W ekstrakcie metanolowym z owocników P. betulinus wyodrębniono sześć kwasów triterpenowych typu lanostanu, m.in. kwasy poliporenowe A i C (ryc. 4), a także dwie pochodne kwasu poliporenowego A (10). Podczas poszukiwań związków odpowiedzialnych za działanie przeciwzapalne i hamujące aktywność hialuronidazy w ekstrakcie etylooctanowym zidentyfikowano kolejne triterpeny pochodne lanostanu: kwas 3α-acetylo-poliporenowy A oraz kwas (25S)-(+)-12α-hydroksy-3α-metylokarboksyacetylo-24-metylolanosta-8,24(31)-dien-26-owy (11).
Ryc. 4. Budowa chemiczna kwasu poliporenowego A i kwasu poliporenowego C.
Innym związkiem o udowodnionym działaniu biologicznym zidentyfikowanym w ekstrakcie z P. betulinus jest (E)-2-(4-hydroksy-3-metylo-2-butenylo)-hydrochinon (ryc. 5) (12).
Ryc. 5. Budowa chemiczna pochodnej hydrochinonu (A) i piptaminy (B) wyizolowanych z P. betulinus.
Wynikiem badań przesiewowych, mających na celu poszukiwanie nowych metabolitów wśród gatunków z gromady Basidiomycota o potencjalnym działaniu antybiotycznym, było oznaczenie w 2000 roku piptaminy (N-benzylo-N-metylopentadecano-1-amina). Wyizolowana ona została z hodowli głębinowej P. betulinus Lu 9-1 (13). Przegląd związków chemicznych występujących w owocnikach P. betulinus zestawiono w tabeli 1.
Tabela 1. Przegląd związków chemicznych występujących w owocnikach Piptoporus betulinus.
Grupa związkówZidentyfikowane związkiPiśmiennictwo
Związki terpenowe– kwas poliporenowy A, B, C
– kwas (25S)-(+)-12α-hydroksy-3α-malonyloksy-24-metylolanosta-8,24(31)-dien-26-owy
– kwas (25S,3’S)-(+)-12α-hydroksy-3α-(3’-hydroksy-3’-metyloglutaryloksy)-24-metylolanosta-8,24(31)-dien-26-owy
– kwas 3α-acetylopoliporenowy A
– kwas (25S)-(+)-12α-hydroksy-3α-metylokarboksyacetylo-24-metylolanosta-8,24(31)-dien-26-owy
– kwas tumulozowy
– linalol
– α-terpineol
– α-pinen
– Δ-3-karen
– pentalenen
– α-kubeben
– (S)-(-)-daucen
– β-kubeben
– β-elemen
– tujopsen
– (+)-α-barbaten
– izobazzanen
– (-)-β-barbaten
– kadina-1(6),4-dien
– β-chamigren
– selina-4,11-dien
– α-kuprenen
– α-chamigren
– δ-kadinen
– β-bazzanen
– cyklobazzanen
– (R)-trans-nerolidol
– t-kadinol
– 1-epi-kubenol
– limonen
(6, 8, 10, 11, 15, 17)
Sterole
 
– neosterol
– fitosterol
– ergosta-7,22-dien-3-β-ol
– fungisterol
– ergosterol
(15, 17)
Kwasy tłuszczowe– kwas palmitynowy
– kwas stearynowy
– kwas oleinowy
– kwas linolowy
(4, 17)
Alkohole, ketony i aldehydy alifatyczne
 
– 1-okten-3-ol
– 1-oktanol
– 3 heptanon
– 3-oktanol
– (Z)-1,5-oktadien-3-ol
– 3-oktanon
– (Z)-2-okten-1-ol
(6, 7)
Węglowodany– α-(1→3)-D-glukany
– mannitol
– trehaloza
– piptoporan I
(3, 4, 9)
Witaminy, karotenoidy– α-tokoferol
– β-tokoferol
– γ-tokoferol
– δ-tokoferol
– kwas askorbinowy
– β-karoten
– likopen
(4)
Inne
 
– (E)-2-(4-hydroksy-3-metylo-2-butenylo)-hydrochinon
– piptamina
– związki fenolowe
– flawonoidy
(4, 12, 13, 24)
Działanie biologiczne wyciągów i związków wyizolowanych z owocników Piptoporus betulinus

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

otrzymano: 2015-05-20
zaakceptowano do druku: 2015-06-01

Adres do korespondencji:
*dr Katarzyna Sułkowska-Ziaja
Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
ul. Medyczna 9, 30-688 Kraków
tel. +48 (12) 620-54-33
e-mail: katarzyna.sulkowska-ziaja@uj.edu.pl

Postępy Fitoterapii 2/2015
Strona internetowa czasopisma Postępy Fitoterapii