Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 8/2016, s. 575-577
*Diana Szymańska-Miller1, Joanna Zawitkowska2, Magdalena Cienkusz2, Beata Kulik-Rechberger1, Jerzy R. Kowalczyk2
Severe acquired neutropenia in 15-month old girl – a case report
Ciężka nabyta neutropenia u 15-miesięcznej dziewczynki – opis przypadku
1Department of Pediatric Propedeutics, Medical University in Lublin
Head of Department: Professor Beata Kulik-Rechberger, MD, PhD
2Department of Pediatric Hematology, Oncology and Transplantation, Medical University in Lublin
Head of Department: Professor Jerzy R. Kowalczyk, MD, PhD
Streszczenie
Neutropenia jest częstym problem w praktyce hematologicznej. Ze względu na etiologię możemy wyróżnić neutropenie wrodzone i nabyte. Zdecydowanie częściej obserwujemy neutropenie nabyte, których dominującą przyczyną są zakażenia wirusowe. Opisywany przypadek dotyczy 15-miesięcznej dziewczynki, która dwukrotnie była hospitalizowana w Oddziale Patologii Niemowląt Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie z powodu ciężkiej nabytej neutropenii. Podczas pierwszej hospitalizacji trafiła z gorączką, zapaleniem płuc, gardła i jamy ustnej. Następnie dołączyły się zmiany skórne o typie opryszczki. W badaniach laboratoryjnych stwierdzono agranulocytozę (neutrofile – 170/μl), podwyższone CRP, posiewy krwi ujemne, wymaz z gardła – Staphylococcus aureus, Candida famata. Badania serologiczne potwierdziły zakażenie HSV. Po tygodniu od wypisu ze szpitala, ponowna hospitalizacja – również przebiegająca z gorączką, zapaleniem gardła i płuc oraz neutropenią. W badaniach laboratoryjnych agranulocytoza (neutrocyty – 70/μl). Poszerzono diagnostykę o badania wirusologiczne, bakteriologiczne, immunologiczne i metaboliczne. Stwierdzono wysokie miano przeciwciał EBV i Mycoplasma pneumoniae w klasie IgM, Chlamydia pneumoniae oraz Pneumocystis carini w klasie IgG. W wykonanej biopsji aspiracyjnej szpiku odsetek dojrzałych granulocytów obojętnochłonnych był bardzo niski (1,2%). Na tej podstawie rozpoznano ciężką nabytą neutropenię. Do leczenia, poza lekami stosowanymi poprzednio (antybiotyki, lek przeciwgrzybiczy), włączono rekombinowany ludzki czynnik wzrostu kolonii granulocytarnych (rHuG-CSF), uzyskując poprawę stanu ogólnego dziecka oraz parametrów krwi obwodowej (granulocyty – 3760/μl). Kontrolne badanie szpiku wykonane po 7 miesiącach, wykazało wzrost odsetka dojrzałych granulocytów obojętnochłonnych (6,8%). Obecnie dziewczynka bez cech infekcji, z utrzymującą się jednak neutropenią (neutrocyty – 160/μl).
Summary
Neutropenia is a common problem in the practice of hematology. Acquired neutropenia is observed more frequently and mainly caused by viral infections. Described case concerns a 15 month old girl, who was hospitalized twice in the Department of Pathology Infants University Children’s Hospital in Lublin because of neutropenia. During the first hospitalization hit with fever, pneumonia, inflammation of the throat and mouth. Then joined rash on the skin in type of herpes. In laboratory studies: agranulocytosis (neutrophils – 170/μl), elevated CRP, blood cultures negative, throat swab – Staphylococcus aureus, Candida famata. Serological tests have confirmed infection with HSV. After a week of discharge from the hospital, another hospitalization also with fever, inflammation of the throat and lungs, and neutropenia. In laboratory studies agranulocytosis (neutrophils – 70/μl). Expanded diagnostics of viral, bacteriological, immunological and metabolic tests. It was found a high antibody level of EBV and Mycoplasma pneumoniae – IgM; Chlamydia pneumoniae and Pneumocystis carini – IgG. The bone marrow aspiration biopsy of mature neutrophils was very low (1.2%). On this basis, the acquired severe neutropenia was diagnosed. For the treatment, except for those used previously (antibiotics, antifungal medicine), activated recombinant human granulocyte colony stimulating factor (rHuG-CSF), resulted in an improvement of the general condition of the child and the parameters of peripheral blood (granulocytes – 3760/μl). Control bone marrow examination after 7 months, showed an increase in the proportion of mature neutrophils (6.8%). Today, the girl without signs of infection with persistent neutropenia (neutrophils – 160/μl).Introduction
Neutropenia is a common problem in the practice of hematology. Congenital neutropenia is observed extremely rare (1). It may be the only symptom of disease or a component of the syndrome. More frequently we can see acquired neutropenia. Globally, the most common cause of this type of neutropenia is considered malnutrition (2). The dominant cause of acquired neutropenia are also viral and bacterial infections (3). Equally toxic operate certain drugs, chemicals contained in paints, solvents, detergents and pesticides (1, 4). Other major causes of acquired neutropenia include proliferative diseases, displacement correct weaving bone (5).
Case description

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
Matysiak M: Zaburzenia dotyczące układu granulocytarnego. [W:] Matysiak M (red.): Hematologia w praktyce pediatrycznej. Wydwnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2002: 56-59.
Boxer LA: Zaburzenia układu granulocytarnego. Ped po Dypl 2003; 7(5): 52-60.
Klaudel-Dreszler K, Pietrucha B, Heropolitańska-Pliszka E, Kałwak K: Autoimmunizacyjna neutropenia niemowląt – najczęstsza przyczyna przewlekłej neutropenii u dzieci młodszych. Standardy Medyczne/Pediatria 2013; 10: 407-419.
Andres E, Zimmer J, Mecili M et al.: Clinical presentation and management of drug-induced agranulocytosis. Expert Rev Hematol 2011; 4(2): 143-151.
Kowalczyk JR, Dudkiewicz E, Balwierz W et al.: Incidence of childhood cancers in Poland in 1995-1999. Med Sci Monit 2002; 8: CR587-590.
Donadieu J, Fenneteau O, Beaupain B et al.: Congenital neutropenia: diagnosis, molecular bases and patient management. Orphanet J Rare Dis 2011; 6: 26.
Walkovich K, Boxer LA: How to approach neutropenia in childhood. Pediatr Rev 2013; 34: 173-184.
Lanzkowsky P: Manual of pediatric hematology and oncology. 5th ed. Churchill Livingstone Inc, New York 2011: 275-295.
Menegazzi R, Decleva E, Dri P: Killing by neutrophil extracellular traps: fact or folklore? Blood 2012; 119(5): 1214-1216.
Boxer L, Dale DC: Neutropenia: causes and consequences. Semin Hematol 2002; 39: 75-81.
Berliner N, Horwitz M, Loughran TP Jr: Acquired neutropenia. Hematology Am Soc Hematol Educ Program 2004: 63-79.
Bux J, Behrens G, Welte K: Diagnosis and clinical course of autoimmune neutropenia in infancy: analysis of 240 cases. Blood 1998; 91(1): 181-186.
Ociepa T: Nieprawidłowości układu białokrwinkowego u dzieci na przykładzie wybranych stanów chorobowych – spojrzenie hematologa. Pediatria Po Dyplomie 2015; 19(4): 6-15.
Dale DC, Bonilla MA, Davis R et al.: A randomized controlled phase III trial of recombinant human G-CSF for treatment of severe chronic neutropenia. Blood 1993; 81: 2496-2502.
Dror Y, Durie P, Ginzberg H et al.: Clonal evolution in marrows of patients with Shwachman-Diamond syndrome: a prospective 5-year follow-up study. Exp Hematol 2002; 30(7): 659-669.
Skokova J, Germeshausen M, Zeidler C et al.: Severe congenital neutropenia: inheritance and pathophysiology. Curr Opin Hematol 2007; 14: 22-28.
Klaudel-Dreszler M, Irga N, Bernatowska E: Przewlekła neutropenia u dzieci – diagnostyka różnicowa oraz leczenie. Stand Med 2004; 12: 1300-1306.
Bernatowska E (red.): Profilaktyka chorób zakaźnych w stanach zaburzonej odporności. Stand Med 2008; 34 (supl.): 10.
otrzymano: 2016-07-06
zaakceptowano do druku: 2016-07-27

Adres do korespondencji:
*Diana Szymańska-Miller
Department of Pediatric Propedeutics Medical University in Lublin
ul. prof. A. Gębali 6, 20-093 Lublin
tel. +48 660-492-332
diana.szymanska-miller@umlub.pl

Postępy Nauk Medycznych 8/2016
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych

Pozostałe artykuły z numeru 8/2016: