Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Postępy Fitoterapii 1/2017, s. 17-23
Katarzyna Owczarek, Jakub Fichna, *Urszula Lewandowska
Aktywność przeciwzapalna związków polifenolowych
Anti-inflammatory activity of polyphenolic compounds
Zakład Biochemii, Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Kierownik Zakładu: prof. nadzw. dr hab. n. med. Jakub Fichna
Streszczenie
Polifenole to naturalne związki o dużym zróżnicowaniu strukturalnym, a ich powszechne występowanie w roślinach sprawia, że są nierozłącznymi składnikami diety. Obecnie polifenole uznaje się za wtórne metabolity o szerokim spektrum aktywności biologicznej. Rośnie także liczba dowodów potwierdzających ich potencjał przeciwzapalny. Wiadomo, że stan zapalny odgrywa kluczową rolę w przebiegu wielu przewlekłych chorób, takich jak choroby układu krążenia, płucne, autoimmunologiczne, cukrzyca, choroby nowotworowe i neurodegeneracyjne. Mechanizm przeciwzapalnego działania związków polifenolowych polega na kontroli syntezy prozapalnych cytokin, takich jak IL-1ß, IL-6, IL-8, TNF-α oraz enzymów zaangażowanych w metabolizm kwasu arachidonowego. Polifenole wykazują aktywność przeciwzapalną poprzez hamowanie NF-κB oraz regulację MAPK, iNOS i niektórych czynników wzrostu. Celem niniejszej pracy było omówienie aktywności przeciwzapalnej i terapeutycznej wybranych związków polifenolowych i ekstraktów bogatych w polifenole.
Summary
Polyphenols are natural compounds characterized by a high structural diversity, and their common occurrence in plants renders them intrinsic dietary components. At present, polyphenols are looked upon as secondary metabolites characterized by a wide spectrum of biological activities. There is also a growing body of evidence on their anti-inflammatory activity. It is well known that inflammation plays a key role in many chronic diseases such as circulatory, pulmonary, autoimmune, and neurodegenerative diseases, as well as diabetes and cancer. The mechanism of polyphenol activity in the inflammatory process is associated with control and inhibition of proinflammatory cytokines such as IL-1ß, IL-6, IL-8, TNF-α and enzymes involved in the metabolism of arachidonic acid. Furthermore, polyphenols exhibit inflammatory activity on many levels by NF-κB inhibition, MAPK, iNOS and growth factors regulation. This review discusses the anti-inflammatory and therapeutic activity of some polyphenolic compounds and polyphenol-rich extracts.Wprowadzenie
Aktualna wiedza na temat polifenoli i ekstraktów bogatych w te związki, potwierdzona badaniami in vitro i in vivo, wskazuje na ich właściwości przeciwzapalne.
Zasadniczy wpływ polifenoli na przebieg procesów zapalnych polega na hamowaniu syntezy prozapalnych cytokin, takich jak IL-1ß, IL-2, IL-6, γ-interferonu (ang. interferon-gamma – IFN-γ), czynnika martwicy nowotworów α (ang. tumor necrosis factor αTNF-α) oraz chemokin w różnych typach komórek (1, 2). Ponadto polifenole wykazują właściwości przeciwzapalne na wielu poziomach, głównie na drodze hamowania czynnika jądrowego κB (ang. nuclear factor-κB – NF-κB), regulacji kinazy białkowej aktywowanej mitogenami (ang. mitogen-activated protein kinases – MAPK), indukowalnej syntazy tlenku azotu (ang. inducible nitric oxide synthase – iNOS) oraz hamowania enzymów zaangażowanych w metabolizm kwasu arachidonowego – cyklooksygenazy-2 (ang. cyclooxygenase-2 – COX-2) i lipooksygenazy (ang. lipoxygenase – LOX), a także obniżenia syntezy reaktywnych form tlenu (ang. reactive oxygen species ROS) w stosunku do reaktywnych form azotu (ang. reactive nitrogen species – RNS) (3-5).
Celem niniejszego artykułu jest przegląd aktualnych danych pochodzących z badań in vitro i in vivo, wskazujących na przeciwzapalne działanie niektórych polifenoli oraz ekstraktów bogatych w te związki, poprzez hamowanie aktywności NF-κB, COX-2 oraz iNOS.
Wpływ polifenoli na aktywację jądrowego czynnika transkrypcyjnego NF-κB
Istotnym celem działania polifenolowych związków roślinnych jest czynnik NF-κB, odgrywający znaczącą rolę w procesach odpornościowych i zapalnych. NF-κB występuje w niemalże wszystkich organizmach eukariotycznych w postaci homo- i heterodimerów, uformowanych z rodziny białek transkrypcyjnych Rel, tworząc nieaktywny kompleks z inhibitorem białkowym (ang. inhibitor of NF-κB – IκB) w cytoplazmie. Fosforylacja IκB powoduje aktywację i umożliwia przemieszczenie NF-κB do jądra, czego wynikiem jest również aktywacja transkrypcji genów kodujących białka, odpowiedzialnych za komórkową odpowiedź na czynniki chorobotwórcze i stresowe (6). NF-κB kontroluje ekspresję cytokin prozapalnych i chemokin (IL-1α, IL-1β, IL-2, IL-6, IL-8, TNF-α), COX-2, niektórych czynników wzrostu i regulatorów apoptozy poprzez indukcję proliferacji oraz stymulację angiogenezy w komórkach (7). Dlatego czynniki, które ograniczają aktywację NF-κB, mogą potencjalnie zapobiegać także ekspresji cytokin, a tym samym blokować odpowiedź zapalną. Zaburzenia wydzielania NF-κB są istotne w wielu chorobach związanych z procesem zapalnym, takich jak astma, stwardnienie rozsiane, miażdżyca, choroba Leśniowskiego-Crohna czy wrzodziejące zapalenie jelit (5, 8). Nadmierna aktywność tego czynnika jest także obserwowana w rozwoju cukrzycy typu 2 połączonej z otyłością (9).
Badania ostatnich lat wskazują, że modulacja NF-κB pod wpływem działania polifenoli wywołuje pozytywny efekt przeciwzapalny (5).
Dowiedziono, że galusan epigallokatechiny (ang. (–)-epigallocatechin-3-gallate – EGCG), kapsaicyna i kurkumina hamują działanie czynnika NF-κB, przeciwdziałają aktywacji kinazy IκB, ograniczając tym samym ekspresję regulowanych przez ten czynnik genów (10). W komórkach nowotworowych jelita grubego Caco-2 oraz mastocytach stwierdzono hamowanie aktywności NF-κB przez chryzynę (11, 12). Wykazano, że chryzyna w stężeniu 10 μg/ml łagodziła alergiczne stany zapalne mastocytów na drodze hamowania aktywności NF-κB oraz TNF-α, IL-1β, IL-4 i IL-6 (3). Podobny przeciwzapalny efekt powodowały antocyjany wyizolowane z owoców borówki amerykańskiej (frakcja PC18), które blokowały translokację NF-κB do jądra mysich komórek mikrogleju (BV-2) (13). Aktywacja BV-2 może prowadzić do postępujących uszkodzeń układu nerwowego, w tym udaru mózgu, stwardnienia rozsianego, a także chorób Parkinsona i Alzheimera. Udokumentowano, że badana frakcja PC18 w stężeniu 100 μg/ml na poziomie transkrypcyjnym hamuje indukowaną lipopolisacharydem (ang. lipopolysacharide – LPS) syntezę prozapalnych mediatorów COX-2 (40%) i iNOS (80%) w stosunku do kontroli. Malwidyno-3-glukozyd (Mv3glc), również należący do antocyjanów, hamował aktywowaną nadtlenoazotynem ekspresję iNOS, NF-κB, COX-2 i IL-6 w bydlęcych komórkach śródbłonka aorty, pozyskanych z aorty klatki piersiowej. Poziom NF-κB już po 14 godz. inkubacji komórek w obecności 25 μM Mv3glc uległ obniżeniu przez ograniczenie degradacji cytoplazmatycznego inhibitora IkBα (14). Ekspresja regulowanych przez NF-κB prozapalnych mediatorów została zredukowana o 50% w przypadku COX-2 i prawie w 100% dla IL-6 już po 1 godz. inkubacji z malwidyną.
Mito i wsp. (15) dowiedli natomiast kardioochronnych właściwości kurkuminy, dzięki zahamowaniu ekspresji NF-κB oraz IL-1 i TNF-α, jako strategii leczenia zapalenia mięśnia sercowego. Badania (in vitro i in vivo) dotyczące raka prostaty wykazały, że kurkumina w stężeniu 15 μM blokowała translokację NF-κB do jądra przez inhibicję kinazy IκB oraz znacząco redukowała ekspresję COX-2, której nadekspresja powiązana jest z rozrostem gruczołu krokowego (2). Z kolei apigenina, należąca do flawonów, w komórkach RAW 264.7 ograniczyła aktywność kinazy IκB, blokując fosforylację podjednostki p65 NF-κB wzbudzanej przez LPS oraz in vivo zahamowała syntezę TNF-α (16, 17). Przeciwzapalny efekt działania tego flawonu zaobserwowano u myszy z ostrym urazem płucnym, wywołanym przez LPS, odpowiedzialnym za aktywację makrofagów. Apigenina podana dootrzewnowo w dawce 20 mg/kg obniżyła ekspresję NF-κB (30%), a także TNF-α (60%) i COX-2 (20%) w stosunku do grupy kontrolnej (17).
Skutecznym polifenolem zapobiegającym stanom zapalnym wątroby okazała się genisteina obecna w soi (18). Szybko postępującą niewydolność wątroby indukowaną u szczurów D-galaktozoaminą zahamowano dożołądkowym podawaniem genisteiny w dawce 5 mg/kg przez 30 dni. Powyższy efekt przeciwzapalny był wynikiem redukcji białka iNOS i COX-2 poprzez zablokowanie aktywacji NF-κB i fosforylacji p38 MAPK. Celem badań przeprowadzonych przez Terrę i wsp. (8) była ocena przeciwzapalnych właściwości ekstraktu z pestek winogron i jego wpływu na ekspresję NF-κB w komórkach RAW 264.7. Komórki makrofagów inkubowano przez 4 godz. z ekstraktem w stężeniu 65 μg/ml, a następnie stymulowano mieszaniną LPS i IFN-γ. Okazało się, że ekstrakt z pestek winogron zahamował translokację p65 NF-κB prawie o 40%.
Badania przeprowadzone na 120 zdrowych ochotnikach, spożywających dwa razy dziennie przez trzy tygodnie suplement diety Medox, odpowiadający 100 g świeżych owoców jagodowych, wykazały znaczne różnice w ekspresji prozapalnych mediatorów kontrolowanych przez NF-κB (19). Obserwacje dotyczyły między innymi chemokiny IL-8 oraz interferonu α (IFNα), których poziom w osoczu w grupie przyjmującej suplement Medox uległ obniżeniu odpowiednio o 45 i 40%, w porównaniu z grupą przyjmującą placebo. Powyższe przykłady sugerują, że suplementacja diety polifenolami może odgrywać ważną rolę w zapobieganiu i leczeniu chorób o podłożu zapalnym, przez hamowanie aktywności NF-κB oraz ograniczenie wydzielania w osoczu prozapalnych chemokin i cytokin.
Wpływ polifenoli na aktywność cyklooksygenazy
Cyklooksygenaza (ang. cyclooxygenase – COX) występuje w postaci trzech izoform: COX-1, COX-2 i COX-3. COX-1 jest formą konstytutywną w większości komórek. COX-2 jest natomiast enzymem indukowalnym, którego ekspresję stymulują czynniki prozapalne (20, 27). Ekspresja COX-3 dotyczy zaś ośrodkowego układu nerwowego, obecność tego enzymu wykryto w korze mózgowej, rdzeniu kręgowym i sercu (21). Ekspresja genu COX-2 pobudzana jest przez wiele czynników, wśród których wyróżniamy: czynniki wzrostu, NF-κB oraz mediatory zapalenia IL-1 i TNF-α. Prawie we wszystkich typach komórek poddanych działaniu TNF-α, LPS lub innych czynników stymulujących zachodzi aktywacja NF-κB i aktywatora białka-1 (ang. activating protein-1 – AP-1), prowadząc do pobudzenia ekspresji genów COX-2, iNOS, cząstek adhezyjnych, cytokin i chemokin (22). Istnieje ścisły związek między procesem kancerogenezy a toczącym się w obrębie danej tkanki stanem zapalnym. Syntetyzowane z udziałem COX-2 prostaglandyny pełnią istotną rolę w patogenezie nowotworów, wpływając na proliferację komórek, adhezję komórkową oraz przez działanie immunosupresyjne zmniejszając szanse na rozpoznanie i eliminację nieprawidłowych komórek (23). Długotrwała synteza prostaglandyn lub nadekspresja COX-2 związana jest z zaburzeniami o charakterze zapalnym, takimi jak astma, reumatoidalne zapalenie stawów oraz choroba Alzheimera.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

19

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

49

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Valko M, Leibfritz D, Moncol J i wsp. Free radicals and antioxidants in normal physiological functions and human disease. Int J Biochem Cell Biol 2007; 39:44-84.
2. Killian PH, Kronski E, Michalik KM i wsp. Curcumin inhibits prostate cancer metastasis in vivo by targeting the inflammatory cytokines CXCL1 and -2. Cancerogenesis 2012; 33:2507-19.
3. Aggarwal BB, Shishodia S. Molecular targets of dietary agents for prevention and therapy of cancer. Biochem Pharmacol 2006; 71:1397-421.
4. Ammar-el SM, Gameil NM, Shawky NM i wsp. Comparative evaluation of anti-inflammatory properties of thymoquinone and curcumin using an asthmatic murine model. Int J Immunopharmacol 2011; 11:2232-6.
5. Park MH, Hong JT. Roles of NF-κB in cancer and inflammatory diseases and their therapeutic approaches. Cells 2016; 5(2):15.
6. Mincheva-Tasheva S, Soler RM. NF-kappaB signaling pathways: role in nervous system physiology and pathology. Neuroscientist 2013; 19:175-94.
7. Karin M. NF-kappaB as a critical link between inflammation and cancer. Cold Spring Harb Perspect Biol 2009; 1(5):a000141. DOI: 10.1101/cshperspect.a000141.
8. Terra X, Valls J, Vitrac X i wsp. Grape-seed procyanidins act as anti-inflammatory agents in endotoxin-stimulated RAW 264.7 macrophages by inhibiting NFκB signaling pathway. J Agric Food Chem 2007; 55:4357-65.
9. Cottam DR, Mattar SG, Barinas-Mitchell E i wsp. The chronic inflammatory hypothesis for the morbidity associated with morbid obesity: implications and effects of weight loss. Obes Surg 2004; 14:589-600.
10. Cheng TO. All teas are not created equal: the Chinese green tea and cardiovascular health. Int J Cardiol 2006; 108:301-8.
11. Bae Y, Lee S, Kim SH. Chrysin suppresses mast cell-mediated allergic inflammation: involvement of calcium, caspase-1 and nuclear factor-κB. Toxicol Appl Pharmacol 2011; 254:56-64.
12. Romier B, Van De Walle J, During A i wsp. Modulation of signalling nuclear factor-kappaB activation pathway by polyphenols in human intestinal Caco-2 cells. Br J Nutr 2008; 100:542-51.
13. Lau FC, Josepha JA, McDonald JE i wsp. Attenuation of iNOS and COX2 by blueberry polyphenols is mediated through the suppression of NF-κB activation. J Funct Foods 2009; 1:274-83.
14. Paixao J, Dinis TC, Almeida LM. Malvidin-3-glucoside protects endothelial cells up-regulating endothelial NO synthase and inhibiting peroxynitrite-induced NF-κB activation. Chem Biol Interact 2012; 199:192-200.
15. Mito S, Watanabe K, Harima M i wsp. Curcumin ameliorates cardiac inflammation in rats with autoimmune myocarditis. Biol Pharm Bull 2011; 34:974-9.
16. Liang YC, Huang YT, Tsai SH i wsp. Suppression of inducible cyclooxygenase and inducible nitric oxide synthase by apigenin and related flavonoids in mouse macrophages. Carcinogenesis 1999; 20:1945-52.
17. Wang J, Liu YT, Xiao L i wsp. Anti-inflammatory effects of apigenin in lipopolysaccharide-induced inflammatory in acute lung injury by suppressing COX-2 and NF-κB pathway. Inflammation 2014; 37:2085-90.
18. Ganai AA, Khan AA, Malik ZA i wsp. Genistein modulates the expression of NF-κB and MAPK (p-38 and ERK1/2), thereby attenuating d-Galactosamine induced fulminant hepatic failure in Wistar rats. Toxicol Appl Pharmacol 2015; 283:139-46.
19. Karlsen A, Retterstol L, Laake P i wsp. Anthocyanins inhibit nuclear factor-kappaB activation in monocytes and reduce plasma concentrations of pro-inflammatory mediators in healthy adults. J Nutr 2007; 137:1951-4.
20. Morita I. Distinct functions of COX-1 and COX-2. Prostaglandins Other Lipid Mediat 2002; 68:165-75.
21. Schwab JM, Schluesener HJ, Meyermann R i wsp. COX-3 the enzyme and the concept: steps towards highly specialized pathways and precision therapeutics? Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids 2003; 69:339-43.
22. Shalini V, Pushpan CK. Tricin, flavonoid from Njavara reduces inflammatory responses in hPBMCs by modulating the p38MAPK and PI3K/Akt pathways and prevents inflammation associated endothelial dysfunction in HUVECs. Immunobiology 2016; 221:137-44.
23. Olejnik A, Tomczyk J, Kowalska K i wsp. Antocyjany w chemoprewencji nowotworu jelita grubego. Post Fitoter 2009; 3:180-8.
24. Farzaei MH, Abdollahi M, Rahimi R. Role of dietary polyphenols in the management of peptic ulcer. World J Gastroenterol 2015; 21:6499-517.
25. Pairet M, Engelhardt G. Distinct isoforms (COX-1 and COX-2) of cyclooxygenase: possible physiological and therapeutic implications. Fundam Clin Pharmacol 1996; 10:1-17.
26. Vanamala J, Reddivari L, Radhakrishnan S. Resveratrol suppresses IGF-1 induced human colon cancer cell proliferation and elevates apoptosis via suppression of IGF-1R/Wnt and activation of p53 signaling pathways. BMC Cancer 2010; 10:238. DOI: 10.1186/1471-2407-10-238.
27. D’Argenio G, Mazzone G, Tuccillo C i wsp. Apple polyphenol extracts prevent aspirin-induced damage to the rat gastric mucosa. Br J Nutr 2008; 100:1228-36.
28. Obata K, Kojima T, Masaki T i wsp. Curcumin prevents replication of respiratory syncytial virus and the epithelial responses to it in human nasal epithelial cells. Plos One 2013; 8(9):e70225. DOI: 10.1371/journal.pone.0070225.
29. Gonzales AM, Orlando RA. Curcumin and resveratrol inhibit nuclear factor-kappaB-mediated cytokine expression in adipocytes. Nutr Metab (Lond) 2008; 5:17.
30. Yoon HY, Lee EG, Lee H i wsp. Kaempferol inhibits IL-1β-induced proliferation of rheumatoid arthritis synovial fibroblasts and the production of COX-2, PGE2 and MMPs. Int J Mol Med 2013; 32:971-7.
31. Kim SK, Kim HJ, Choi SE i wsp. Anti-oxidative and inhibitory activities on nitric oxide (NO) and prostaglandin E2 (COX-2) production of flavonoids from seeds of Prunus tomentosa Thunberg. Arch Pharm Res 2008; 31:424-8.
32. Shin JS, Yun CH, Cho YW i wsp. Indole-containing fractions of Brassica rapa inhibit inducible nitric oxide synthase and pro-inflammatory cytokine expression by inactivating nuclear factor-kappaB. J Med Food 2011; 14:1527-37.
33. Leyva-López N, Nair V, Bang WY i wsp. Protective role of terpenes and polyphenols from three species of Oregano (Lippia graveolens, Lippia palmeri and Hedeoma patens) on the suppression of lipopolysaccharide-induced inflammation in RAW 264.7 macrophage cells. J Ethnopharmacol 2016; 187:302-12.
34. Kankuri E, Hämäläinen M, Hukkanen M i wsp. Suppression of pro-inflammatory cytokine release by selective inhibition of inducible nitric oxide synthase in mucosal explants from patients with ulcerative colitis. Scand J Gastroenterol 2003; 38:186-92.
35. Sharma JN, Al-Omran A, Parvathy SS. Role of nitric oxide in inflammatory diseases. Inflammopharmacology 2007; 15:252-9.
36. Holt EM, Steffen LM, Moran A i wsp. Fruit and vegetable consumption and its relation to markers of inflammation and oxidative stress in adolescents. J Am Diet Assoc 2009; 109:414-21.
37. Szabo C, Ohshima H. DNA damage induced by peroxynitrite: subsequent biological effects. Nitric Oxide 1997; 1:373-85.
38. Schroeder P, Zhang H, Klotz L i wsp. (-)-Epicatechin inhibits nitration and dimerization of tyrosine in hydrophilic as well as hydrophobic environments. Biochem Biophys Res Commun 2001; 289:1334-8.
39. Brossette T, Hundsdörfer C, Kröncke KD i wsp. Direct evidence that (–)-epicatechin increases nitric oxide levels in human endothelial cells. Eur J Nutr 2011; 50:595-9.
40. Sogo T, Terahara N, Hisanaga A i wsp. Anti-inflammatory activity and molecular mechanism of delphinidin 3-sambubioside, a Hibiscus anthocyanin. Biofactors 2015; 41:58-65.
41. Eo HJ, Park JH, Park GH i wsp. Anti-inflammatory and anti-cancer activity of mulberry (Morus alba L.) root bark. BMC Complement Altern Med 2014; 14:200.
42. Li L, Wang L, Wu Z i wsp. Anthocyanin-rich fractions from red raspberries attenuate inflammation in both RAW 264.7 macrophages and a mouse model of colitis. Sci Reports 2014; 4:6234. DOI: 10.1038/srep06234.
43. Cárdeno A, Sánchez-Hidalgo M, Aparicio-Soto M i wsp. Extra virgin olive oil polyphenolic extracts down regulate inflammatory responses in LPS-activated murine peritoneal macrophages suppressing NF-κB and MAPK signalling pathways. Food Funct 2014; 5:1270-7.
44. Candiracci M, Piatti E, Dominguez-Barragán M i wsp. Anti-inflammatory activity of a honey flavonoid extract on lipopolysaccharide-activated N13 microglial cells. J Agric Food Chem 2012; 60:12304-11.
45. Jia Z, Nallasamy P, Liu D i wsp. Luteolin protects against vascular inflammation in mice and TNF-alpha-induced monocyte adhesion to endothelial cells via suppressing I?Bα/NF-κB signaling pathway. J Nutr Biochem 2015; 26:293-302.
otrzymano: 2016-10-14
zaakceptowano do druku: 2016-11-23

Adres do korespondencji:
*dr hab. n. med. Urszula Lewandowska
Zakład Biochemii, Wydział Lekarski Uniwersytet Medyczny w Łodzi
ul. Mazowiecka 6/8, 92-215 Łódź
tel. +48 (42) 272-57-14
e-mail: urszula.lewandowska@umed.lodz.pl

Postępy Fitoterapii 1/2017
Strona internetowa czasopisma Postępy Fitoterapii