Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Chcesz wydać pracę habilitacyjną, doktorską czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - New Medicine 4/2017, s. 115-134 | DOI: 10.25121/NewMed.2017.21.4.115
*Agnieszka Dmowska-Koroblewska, Michał Michalik, Adrianna Podbielska-Kubera, Włodzimierz Jakub Siemianowski
Drug-induced sleep endoscopy in assessing airway patency – own experiences
Badanie endoskopowe drożności dróg oddechowych w czasie snu farmakologicznego – wstępne wyniki
Department of Otolaryngology, MML Medical Center, Warsaw
Head of Department: Michał Michalik, MD, PhD
Streszczenie
Wstęp. Zespół obturacyjnego bezdechu sennego należy do zaburzeń oddychania w czasie snu. Brak poprawy stanu zdrowia po wcześniej wykonanych zabiegach laryngologicznych stanowi wskazanie do badania endoskopowego w czasie snu indukowanego (DISE– ang. drug-induced sleep endoscopy). DISE dostarcza istotnych informacji na temat czynnościowej drożności górnych dróg oddechowych.
Materiał i metody. Badania przeprowadzono na grupie pacjentów, u których wcześniejsze leczenie chrapania i bezdechu sennego było nieskuteczne. U pacjentów przeprowadzono endoskopię w czasie snu indukowanego DISE. Do znieczulenia zastosowano propofol podawany w ciągłym wlewie dożylnym, co zapewniło bezpieczeństwo wykonywanej procedury.
Wyniki. Od 2007 do 2017 roku w Centrum Medycznym MML przeprowadzono 3911 zabiegów leczących chrapanie i bezdechy podczas snu. W tym czasie wykonano 176 procedur DISE. Sposoby leczenia przyczynowego określano na podstawie ankiety, tomografii komputerowej z promieniem stożkowym (CBCT – ang. cone beam computed tomography), badania laryngologicznego i DISE. Subiektywną poprawę z ustąpieniem objawów uzyskano u 80% pacjentów. W 70% przypadków chrapanie zmniejszyło się. U pozostałej części pacjentów wymagane było poszukiwanie przyczyn ogólnoustrojowych: kardiologicznych, neurologicznych gastrologicznych lub endokrynologicznych.
Wnioski. W grupie pacjentów Centrum Medycznego MML zastosowanie techniki DISE przyczyniło się do precyzyjnego określenia miejsca wibrowania i zapadania się dróg oddechowych.
Badanie DISE daje powtarzalne pomiary drożności dróg oddechowych na poziomie gardła dolnego. DISE umożliwia efektywną diagnostykę przyczyn zaburzeń snu w sytuacji, gdy inne metody, takie jak tomografia stożkowa czy cefalometria, nie są wystarczające.
Summary
Introduction. Obstructive sleep apnea is a disorder of breathing during sleep. Lack of clinical improvement after previously performed laryngological procedures is an indication for endoscopic examination during drug – induced sleep. Drug-induced sleep endoscopy (DISE) provides important information about functional upper airways patency.
Material and methods. The study was performed in patients in whom other treatment methods had not been effective. DISE was performed in these patients. Continuous intravenous propofol infusion was given as general anesthetic to ensure the safety of the procedure.
Results. From 2007 to 2017, 2897 procedures for snoring and sleep apnea were performed at the MML Medical Center. At this time, 176 DISE examinations were performed.
Causative treatment methods were determined by the means of questionnaire, CBCT, laryngological examination, and DISE examination. Subjective improvement of apnea symptoms was achieved in 80% of patients. In 70% of cases, snoring decreased. The rest of the patients are required to look for systemic causes of cardiological, neurological gastrological, or endocrine origin.
Conclusions. In our patients, the use of the DISE examination enabled to precisely determine the location of the vibration and of the collapse of the respiratory tract. DISE enables to effectively diagnose the cause of sleep disorders when other methods, such as cone beam computed tomography (CBCT) or cephalometry are not sufficient.
Introduction
Obstructive sleep apnea syndrome (OSAS) affects between 2% and 4% of the population, mostly adults (1). About 80-90% of cases of OSAS remain undiagnosed (2). OSAS also occurs in children, in particular children older than 3-6 years of age (1).
Obstructive sleep apnea is characterized by high morbidity and mortality and is considered a public health problem. Clinical signs of OSAS include snoring and restless sleep (2). OSAS can also be associated with poor concentration, morning headache, excessive sleepiness during the day, and reduced intellectual ability (3). OSAS leads to hypoxia and significantly reduces patient’s quality of life (4). Factors such as obesity, allergy, and facial deformities may aggravate the problem (4). One of the most common risk factor for OSAS is obesity (5). The accumulation of excessive amounts of adipose tissue around the neck is of particular importance (6).
Obstructive sleep apnea may result in complications in different systems: vascular (myocardial infarction), neurological (stroke), endocrine (growth disturbance in children), and pulmonary (pulmonary hypertension) (7). Therefore, it is important to diagnose this condition and treat it adequately.
Obstructive sleep apnea is a result of anatomical abnormalities of upper respiratory airways, such as nasal turbinate hypertrophy, nasal polyps, deviated nasal septum, adenoid hypertrophy, tonsillar hypertrophy, dropping of soft palate, especially of the uvula, hypertrophy of the base of the tongue, and a pathology of larynx (8). Apnea is defined as a complete blockage of the airflow through the airways lasting at least 10 seconds (4). The goal of treating obstructive sleep apnea is to maintain the patency of the upper respiratory tract.
The severity of OSAS symptoms varies and is dependent on many factors that are not fully known (9). It has been confirmed that sleeping position has an impact on the incidence and severity of symptoms of sleep apnea. Symptoms in patients with OSAS (frequency of apnea, its duration, and desaturation) are increased when the patient is supine. Changes in the upper respiratory tract that are dependent on position during sleep correspond to a different severity of apnea. The mechanism responsible for an increase in symptoms when lying on the back is not clear. Most likely, it is related to the influence of gravity on the arrangement of individual sections of the upper respiratory tract. In the supine position, the tendency of the airways to collapse is greater. After changing the sleeping position from supine to lateral, the obstruction in the structures such as tongue base and larynx is less common. The assessment of changes of the anatomical elements of the upper respiratory tract depending on the sleep position can be used to plan targeted treatment in patients (9).
The diagnostic of OSAS include laryngological examination, endoscopic examination, polysomnography (PSG), cone beam computed tomography (CBCT), rhinomanometry, and drug-induced sleep endoscopy (DISE).
Polysomnography, first described in 1965 by Gastaut, is used for the diagnosis and assessment of severity of OSAS. Continuous Positive Airway Pressure (CPAP) is considered a golden standard of treatment of OSAS (10).
Lack of improvement after previous laryngological surgical procedures (such as septoplasty, palatoplasty, tonsillotomy, and tonsillectomy) is an indication for DISE (11). This applies to both adult and pediatric patients. DISE should be performed in children who continue to snore and wake up during the night after adenotonsillotomy (11).
In 1991, Croft and Pringle first applied drug-induced sleep endoscopy to examine respiratory tract in sedation (12).
Surgical treatment of obstructive sleep apnea requires knowing the exact location of the obstacle. Only the examination of the upper respiratory tract during in a sleeping patient can provide complete information about the state of health (13). To date, there is no optimal method for determining the location of airway obstruction (3). Unfortunately, most of the techniques used to investigate the location of the obstruction are based on the examination in an awake patient and include static rather than dynamic observation. DISE is a unique examination for assessing the cause of apnea and/or snoring, thanks to the patient’s light sleep caused by a pharmacological agent (10).
The examination is completely safe for the patient and is conducted in the presence of an anesthesiologist in an operating room or in a suitably equipped treatment room. Vital parameters are constantly monitored, and if necessary, the patient can be intubated and connected to a life support machine (14).
Different classification systems, such as VOTE classification system (velum, oropharynx lateral walls, tongue base, epiglottis) and NOHL classification system (nose, oropharynx, hypopharynx, larynx) are used to determine the location and severity of the upper respiratory tract obturation. VOTE classification enables quantitative assessment (3). For every level, the severity of obturation is assessed in a three-level scale: 0 – no obstruction (no vibration); 1 – partial obstruction (vibration); 2 – complete obstruction – collapse of airways. Oropharyngeal obturation is classified as: ap – anteroposterior, l – lateral (fig. 1), or c – circular. Not all the obturation patterns can occur on all the assessed levels (11).
Fig. 1. Lower end of tonsil compressing epiglottis
In the NOHL classification system, obturation grade is assessed on a scale from 0 to 4. Oropharyngeal obturation is classified as: ap – anteroposterior, l – lateral, or c – circular. Laryngeal obstruction is also assessed: on an a (epiglottis) or b (glottis) level, as p – positive, or n – negative (fig. 2, 3) (15).
Fig. 2. Collapse of epiglottis
Fig. 3. Airway obstruction at the level of epiglottis
The majority of researchers use the VOTE system (3).
Material and Methods
The study was retrospective. DISE was performed on patients with obstructive sleep apnea. Before the procedure, patients were asked to complete the questionnaire, consisting of an original questionnaire for diagnosing breathing disorders during sleep (fig. 4), based on Berlin Questionnaire – enabling to assess the relationship between respiratory disturbances during sleep and cardiovascular and respiratory diseases – and Epworth Sleepiness Scale by the British Snoring and Sleep Apnoea Association (fig. 5) – enabling the assessment of daytime sleepiness and probability of falling asleep in everyday situations.
Fig. 4. Original questionnaire for diagnosing breathing disorders during sleep
Fig. 5. Epworth Sleepiness Scale
In some of the patients, as a part of extended diagnostic process, apnea/hypopnea index (AHI) was also determined. AHI describes the severity of sleep apnea and is expressed as a number of apnea and hypopnea episodes per hour of sleep (tab. 1).
Tab. 1. AHI score and severity level of OSAS
AHISeverity of OSAS
< 5normal
5-14mild OSAS
15-24moderate OSAS
> 24severe OSAS
For each patient, body mass index (BMI) was also calculated and neck circumference was measured.
In laryngological examination, the following structures were assessed: external nose (symmetry and potential deformations), anterior nares, nasal septum, and inferior nasal conchae. Additionally, soft palate was assessed according to Mallampati classification (tab. 2), and tonsils were evaluated with Pirquet Tonsillar Hypertrophy Grading Scale (tab. 3).
Tab. 2. Mallampati score
GradeDescription
1.soft palate, uvula, fauces, pillars visible
2.soft palate, uvula, fauces visible
3.soft palate, base of uvula visible
4.soft palate not visible
Tab. 3. Pirquet score
GradeDescription
1.Tonsils hidden behind tonsillar pillars
2.Tonsils extend to pillars
3.Tonsils visible beyond pillars
4.Tonsils covering 50% of space between pillars
5.Tonsils extend to midline
Patients underwent endoscopic examination and CBCT (fig. 6). The indications for surgical treatment included deviated nasal septum, turbinate hypertrophy, and dropping of the soft palate.
Fig. 6. Airway obstruction at the level of velum and tongue root
The patients qualified for surgery underwent different procedures, including palatoplasty, coblation inferior turbinate reduction, septoplasty, tonsillotomy, or tonsillectomy. Different surgical techniques were applied, including Shaver method, Celon-coblation turbinate reduction, and contact diode laser.
Patients had control visits one and four weeks after the procedure. Treatment outcomes were evaluated 3 months after surgery. Patients re-filled in the questionnaires, laryngological examination was also performed. Moreover, CBCT and rhinomanometry were performed in every patient. If nasal patency was maintained and soft palate was lifted, but the symptoms persisted, it was attempted to find a cause of obstruction in lower pharynx and larynx.
Lack of improvement after previous laryngological procedures had been considered to be an indication for DISE.
During DISE, the following equipment was used: video processor Olympus CV-170; video rhinolaryngoscope Olympus ENF-V3, diameter: 2.6 mm, length: 30 cm; video rhinolaryngoscope Olympus ENF-VH, diameter: 3.9 mm, length: 30 cm.
On the examination day, patients were admitted on a day-case basis.
A standard procedure for preparation for surgical procedure with general anesthesia was implemented.
The patients were asked to refrain from eating and drinking before the procedure. No additional blood tests before the anesthesia were required, but medical interview concerning chronic diseases was collected.
During the examination, patients were lying supine on the operating table. Standard life parameters monitoring included ECG, heart rate, blood pressure, and oxygen saturation monitoring. Nasal cannulas were introduced into the nasal cavity. During the examination, the cannulas were subsequently transferred and introduced into the oral cavity in order to avoid the interference with the introduction of the soft endoscope. During the examination, oxygen was administered in the amount of 2-3 l/min. Ineach patient, intravenous access to a vein of the forearm was obtained. After premedication with 3 mg midanium intravenously, anesthesia was induced with 1-1.5 mg/kg body weight propofol. Subsequently, anesthesia was maintained with propofol infusion at the rate of 3-6 mg/kg body weight/hour for the entire time of the procedure. The administration of propofol ensured that the sedation was safe and stable (9).
The patients of the MML Medical Center usually did not require the supply of narcotic analgesics. After the end of the examination, intravenous propofol was discontinued. After about 5 to 10 minutes, the patients awoke from the induced sleep and were transported to the recovery room. After 2 to 3 hours, they were released from the hospital.
VOTE classification system was used for the assessment of the obturation (7).

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

otrzymano: 2017-10-16
zaakceptowano do druku: 2017-11-30

Adres do korespondencji:
*Agnieszka Dmowska-Koroblewska
Centrum Medyczne MML ul. Bagno 2, 00-112 Warszawa, Polska
tel. +48 605-950-500
e-mail: agnieszkodmowska@wp.pl

New Medicine 4/2017
Strona internetowa czasopisma New Medicine