Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Medycyna Rodzinna 2/2018, s. 139-146 | DOI: 10.25121/MR.2018.21.2.139
Ewa Jackowska
Zrozumieć aleksytymię
Understanding alexithymia
Wydział Technologii i Edukacji, Politechnika Koszalińska
Summary
The main goal of this article is to present a specific personality disorder that manifests in disorders of cognitive processing and emotion regulation that is known as alexithymia. Alexithymia reduces the chances of high quality of life in the psychosomatic and social aspects. Empirical research has indicated correlates with certain personality traits that affect the quality of interpersonal relations, such as low extraversion, avoidance coping, low self-esteem, poor adaptive skills, predisposition for social isolation. In this review, relationship between alexithymia and somatic health problems is discussed, along with selected research on this subject. Alexithymia is considered a biological predisposition for personality disorders and functional mental disorders. The final part of the article contains recommendations on psychotherapeutic interactions, which should be directed at deepening the awareness of experienced emotional states and modifications of pattern of interpersonal behavior.W kształceniu studentów studiów medycznych coraz większą wagę przywiązuje się do wyposażenia przyszłych lekarzy w umiejętność dostrzegania związku między stanem psychicznym pacjenta a jego kondycją zdrowotną. Wiedza dotycząca wpływu na stan somatyczny zaburzeń lękowych, depresji, sytuacji stresowych, szczególnie o charakterze urazowym, jest ogólnie znana i stosowana w praktyce. Nie o wszystkich jednak dysfunkcjach psychicznych ważnych z punktu widzenia obrazu klinicznego pacjenta można przeczytać w podręcznikach psychiatrii. Niniejszy artykuł poświęcony jest nieznanemu szerzej tematowi, skupiającemu uwagę czytelnika na osobowości określonej nazwą „aleksytymii” w przekroju jej odniesień do różnych aspektów zdrowia.
Aleksytymia – co to jest?
Aleksytymia jest złożoną strukturą osobowości, która obejmuje specyficzne (subkliniczne) deficyty emocjonalne i poznawcze. Deficyty emocjonalne ujawniają się istotnie osłabioną zdolnością do spontanicznego, żywego, zróżnicowanego doznawania uczuć. Deficyty poznawcze obejmują: trudności z rozpoznawaniem uczuć własnych i innych ludzi, trudności z odróżnianiem doświadczanych emocji od pobudzenia fizjologicznego organizmu, niemożność (trudność) werbalnego opisu przeżywanego stanu emocjonalnego i komunikowania innym osobom o jego obecności (1-3). Szczególnym znakiem są deficyty w posługiwaniu się metaforami i językiem emocji. Ludzie z aleksytymią wykazują małą wrażliwość na emocjonalne znaczenie określeń słownych, mniejszą skłonność do posługiwania się słownikiem dotyczącym kontekstów emocjonalnych, w istotnie mniejszym stopniu dostosowują prozodię i melodię do treści wypowiedzi słownych (4).
Pojęcie „aleksytymii” wprowadził do literatury psychiatrycznej w 1973 roku psychiatra amerykański P. Sifneos. Nazwę skonstruował z trzech słów greckich: a – brak, lexis – słowo i thymos – emocja. W swojej definicji wymienił charakterystyczne dla tej osobowości deficyty: „Te deficyty obejmują niezdolność do identyfikacji uczuć, a także do wykorzystywania języka do opisu uczuć, niezdolność do różnicowania między emocjami a ich odczuciami cielesnymi, ubóstwo w zakresie marzeń i fantazji oraz tendencję do opisywania bez końca szczegółów dotyczących danego epizodu wywołującego emocje, którą określono jako operacyjny sposób myślenia albo jako pensèe opèratoire” (1).
Ostatni wskaźnik nazwany „operacyjnym stylem myślenia” lub nastawieniem na działanie wymaga krótkiego komentarza. Cechą aleksytymii jest brak lub słaby rozwój tendencji do introspekcji, do zanurzania się we wnętrzu własnego życia psychicznego. Skupiając uwagę na tym, co konkretne, osoba aleksytymiczna rzadko wykazuje tendencję do kwestionowania zastanego stanu rzeczy: „jest demotywowana do dokonywania zmian w istniejącej rzeczywistości” (1). Suzuki (5) odnosi ten styl myślenia do opisanego w roku 1963 przez Marty’ego i de M’Uzana „myślenia mechanicznego”, którego cechami są: brak psychicznej fantazji i zdominowanie zawartości przez detale zdarzeń dotyczące świata zewnętrznego.
Chociaż najkrótsza definicja aleksytymii brzmi „no words for feelings”, to współzależność między rozwojem funkcji werbalnych a aleksytymią nie jest dostatecznie wyjaśniona. Wskazują na to m.in. wyniki eksperymentu Irwina i Melbin-Helberg (6), w którym polecono badanym osobom słowne generowanie (przez 60 sekund) jak największej liczby słów należących do czterech kategorii: dzikie zwierzęta, pozytywne emocje, negatywne emocje i meble. Nazwa każdej kategorii została zdefiniowana, a dodatkowo przy kategoriach dotyczących emocji zasygnalizowano różnice między stanem psychicznym a fizycznym. Nie stwierdzono korelacji pomiaru aleksytymii z wynikami testu. Badania wykazały, że ludzie z podwyższonym wskaźnikiem aleksytymii mają „normalne” słownictwo w zakresie emocji. Zatem nie zakres słownika jest cechą aleksytymii. Niezdolność do opisu własnych uczuć, zdaniem autorów badań, może być skutkiem dysocjacji (rozbicia) między sferą emocji a procesami werbalnymi.
Aleksytymia nie znajduje się na liście zaburzeń psychicznych. Nie figuruje w klasyfikacji chorób i zaburzeń psychicznych DSM-IV-TR według APA 2000 ani w ICD-10. W rozumieniu psychologicznym (7) aleksytymia jest cechą osobowości, która pod względem nasilenia i częstotliwości występuje zgodnie z rozkładem normalnym. Zainteresowania psychiatrów i psychologów aleksytymią wynikają stąd, że wysokie nasilenie tej cechy współwystępuje z problemami zdrowotnymi i trudnościami w przystosowaniu społecznym.
W niniejszym opracowaniu słowo „aleksytymia” jest używane w znaczeniu wysokiego nasilenia przedstawianej cechy osobowości potwierdzonego wynikiem uzyskanym w badaniu 20- lub 26-itemowymi skalami TAS (Toronto Alexithymia Scale; wersja TAS-20 lub TAS-26), które stanowią wystandaryzowane narzędzia pomiaru aleksytymii. Obecnie częściej jest stosowana skala TAS-20, która zawiera 3 podskale odnoszące się do istotnych właściwości wymiaru aleksytymii: trudności w identyfikowaniu uczuć, trudności w słownym opisie uczuć, zewnętrznie zorientowany styl myślenia (8).
Aleksytymia występuje u ok. 10% ogólnej populacji (4, 7), z większą częstotliwością u mężczyzn niż u kobiet. Z tym, że w grupach klinicznych pacjentów z zaburzeniami psychicznymi, szczególnie u leczonych z powodu uzależnienia od środków psychoaktywnych, wskaźnik wzrasta nawet powyżej 50% (9).
Etiologia aleksytymii nie jest dostatecznie wyjaśniona. Najbardziej prawdopodobnym modelem wyjaśniającym źródła aleksytymii jest model interakcji trzech czynników:
1. neurobiologicznego,
2. konfliktów emocjonalnych z okresu wczesnego dzieciństwa,
3. zaniedbań w procesie socjalizacji.
Ad. 1. Istotą aleksytymii jest powstałe na poziomie centralnego układu nerwowego zakłócenie w procesach automatycznego przetwarzania pobudzenia emocjonalnego. W procesach regulacji emocjonalnej podstawową rolę odgrywa przepływ impulsów między prawą i lewą półkulą, a także układem limbicznym i korą mózgową. Struktura, a także drożność szlaków i dróg nerwowych łączących te obszary warunkują intensywność stanów emocjonalnych, towarzyszące im reakcje fizjologiczne, akty poznawcze, w tym świadomość przeżywanego stanu emocjonalnego. Przyjmuje się, że aleksytymia wywołana jest przez deficyt połączeń między dwoma półkulami mózgu oraz układem limbicznym i korą mózgową, szczególnie w obszarze ośrodków mowy (2, 3).
W prowadzonych przez neurobiologów badaniach laboratoryjnych ustala się „odpowiedzialność” poszczególnych struktur i połączeń za symptomy aleksytymii. Ostatnio udało się udowodnić niską reaktywność na stymulację ciała migdałowatego, obszaru potyliczno-skroniowego i insuli odpowiedzialnych za ocenę, dekodowanie i afektywną odpowiedź na bodźce wzrokowe (10).
Ad. 2. Niezdolność do rozpoznania i regulowania emocji może wynikać z wypracowanych przez ego mechanizmów obronnych (zaprzeczania, represji czy dysocjacji), które aktualizują się w sytuacji nieuświadomionych konfliktów emocjonalnych. Szczególne znaczenie ma tu konflikt powstały na podłożu wczesnego odrzucenia emocjonalnego (11). Niektórzy badacze upatrują przyczyny aleksytymii w tzw. przywiązaniu pozabezpiecznym lub traumie relacyjnej (3, 12).
Ad. 3. Zaniedbania socjalizacyjne w kontekście etiologii aleksytymii to przede wszystkim brak w środowisku wychowawczym adekwatnych wzorców ekspresji emocjonalnej, naśladownictwo reakcji i zachowań, które w obrazie słownym, mimice i gestach minimalizują komponent emocjonalny.
Wzorce regulacji emocjonalnej
Fenomen aleksytymii ujawnia się przede wszystkim w życiu emocjonalnym człowieka, ale życia emocjonalnego nie da się oddzielić od sfery fizjologicznej, poznawczej i motoryczno-behawioralnej. Splot wzajemnych powiązań między komponentami życia emocjonalnego zostanie rozpatrzony w aspekcie istotnym dla zrozumienia specyficznych cech procesów regulacji emocjonalnej aleksytymika.
Podstawowe wzorce regulacji emocjonalnej można przedstawić na czterech modelach.
Pierwszy model powiązań jest najbardziej typowy i uznawany za jedno z kryteriów zintegrowanego, dojrzałego ego, stanowiącego fundament przystosowanej społecznie osobowości.
Wzbudzonej emocji towarzyszy percepcja (postrzeganie, świadomość), czyli wiedza o tym, że emocja jest odczuwana. Świadomość (percepcja) obejmuje też oceny poznawcze o przyczynach, które ją wzbudziły i okolicznościach, które towarzyszą tym przeżyciom. Dzięki ocenom poznawczym człowiek uzyskuje kontrolę nad emocjami, możliwość modulowania ich intensywności. Świadomość przeżywanych uczuć i „opracowanie” poznawcze dają człowiekowi także komfort wyboru rodzaju zachowania, uniezależniając go od chwilowego impulsu emocjonalnego. Zachowanie staje się spójne ze strukturą osobowości, dostosowane do sytuacji i wyznaczonych standardów. Struktura zdrowego ego podtrzymuje harmonię emocji, aktów poznawczych i reakcji behawioralnych. Taki stan rzeczy ilustruje wypowiedź: „Czułem się poniżony, ale osoba, która mnie poniżyła, działała w złej woli. Nie zareagowałem, bo to wzmocniłoby obraz mojej osoby jako nieprzystosowanej. Udałem, że sytuacja mnie nie dotyczy” (wypowiedzi osób zamieszczone w tekście, podane w cytatach, pochodzą z dokumentacji Autorki).
W drugim wzorcu ogniwa schematu ulegają redukcji. Z emocją współwystępuje (przynajmniej w pewnym zakresie) świadomość jej powstania, a także – wiedza na temat przyczyn, które tę emocję wzbudziły, ale bez elementu pełniejszego opracowania poznawczego sterującego reakcjami behawioralnymi, co w konsekwencji prowadzi do impulsywnych działań. Ten model dotyczy ludzi, którzy są skłonni do niekontrolowanych wybuchów, do zmiennych nastrojów, łatwo popadają w złość. W przedstawianym wzorcu brakuje procesów poznawczych (ocen) regulujących reakcje behawioralne. Wypowiedź osoby z opisaną regulacją emocjonalną brzmi następująco: „Tak się zdenerwowałam, że podarłam w strzępki ten list, a teraz muszę posklejać kawałki, żeby odtworzyć adres nadawczy”.
W trzecim modelu zubożone są dwa elementy schematu. Emocja pojawia się w postaci nieokreślonego, niezróżnicowanego stosownie do sytuacji bodźcowej napięcia, wywołanego stanem pobudzenia fizjologicznego o mniejszym lub większym nasileniu. Nie towarzyszą jej wyraziste akty poznawcze, tzn. percepcja (świadomość) pojawienia się emocji i wiedza na temat przyczyn, które ją wywołały. Opracowanie poznawcze jest fragmentaryczne. Akty behawioralne są reakcją na sytuację, w której podmiot się znajduje, ale bez motywującej siły emocji. Osoby takie przez specjalistów są opisywane jako „blade emocjonalnie”, a w otoczeniu społecznym odbierane jako „zobojętniałe”, „oschłe”, „puste emocjonalnie”. W kwestionariuszu TAS-20 zgodne z ich sposobem odczuwania są itemy: „1. Często doznania z mojego organizmu stanowią dla mnie zagadkę. 2. Mam odczucia, które niezupełnie potrafię określić. 3. Często nie wiem, dlaczego jestem zły”.
Reakcje fizjologiczne wywołujące stan napięcia, „zastępujące” przeżycie emocjonalne, którego podmiot nie jest świadomy, mogą mieć różną intensywność. Jeżeli są znaczne, struktura ego radzi sobie z nim na różne sposoby, z których dwa warianty są z punktu widzenia klinicznego bardzo ważne.
W pierwszym wariancie (A) napięcie zostaje przeniesione na objawy somatyczne. Bodziec emocjonalny został odebrany, wywołał pobudzenie, ale nie nastąpiła percepcja (świadomość) przeżywania emocji. Pobudzenie zostało zapisane w reakcji cielesnej, objawie somatycznym. Mamy tu do czynienia z klasyczną konwersją lub objawem psychosomatycznym.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Maruszewski T, Ścigała E: Emocje – aleksytymia – poznanie. Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 1998: 134-238.
2. Taylor GJ: Recent developments in alexithymia theory and research. Can J Psychiatry 2000; 45(2): 134-142.
3. Taylor G, Bagby MR: New trends in alexithymia research. Psychother Psychosom 2004; 73: 68-77.
4. Samur D, Tops M, Schlinken C et al.: Four decades of research on alexithymia: moving toward clinical applications. Front Psychol 2013; 4: 861.
5. Suzuki T: Hypnotic imagery – therapy for a hives patient with alexithymic characteristics. Contemporary Hypnosis 2005; 2: 94-98.
6. Irvin HJ, Melbin-Helberg EB: Alexithymia and dissociative tendencies. J Clin Psychol 1997; 2: 159-166.
7. Franz M, Popp K, Schaefer R et al.: Alexithymia in the German general population. Soc. Psychiatry Psychiatr Epidemiol 2008; 43: 54-62.
8. Bagdy RM, Taylor GJ, Parker JDA et al.: The development of the Toronto Structured Interview for Alexithymia: Item Selection, Factor Structure, Reliability and Concurrent Validity. Psychother Psychosom 2006; 75: 25-39.
9. Tacon A: Alexithymia: a challenge for mental health nursing practice. Australian and New Zealand. J Ment Health Nurs 2001; 10: 229-235.
10. Donges US, Suslov T: Alexithymia and automatic processing of emotional stimuli: a systematic review. Rev Neurosci 2017; 28(3): 247-264.
11. Jackowska E: Teoria więzi kluczem do wyjaśnienia wzrostu i deficytów w rozwoju kompetencji emocjonalnych. [W]: Jackowska E, Kromolicka B (red.): Młodzież w XXI wieku. Źródła wzrostu i kryzysów. Print Group Daniel Krzanowski, Szczecin 2010: 101-121.
12. Schier K: Bez tchu i bez słowa. GWP, Gdańsk 2005: 61-67.
13. Yekta M, Besharat MA, Roknoldini E: Explanation of alexithymia in terms of personality dimensions in a sample of general populations. Social and Behavioral Sciences 2011; 30: 133-137.
14. Salminen JK, Saarijarvit S, Aarelat E et al.: Prevalence of alexithymia and its association with sociodemographic variables in general population of Finland. J Psychosom Res 1999; 46(1): 75-82.
15. Bilotta E, Giacomantonio M, Leone L et al.: Being alexithymic: Necessity or convenience, negative emotionality, avoidant coping interactions and alexithymia. Psychol Psychother 2016; 89(3): 261-275.
16. Uziałlo J: Ocena wybranych parametrów osobowości aleksytymicznej. Postepy Psychiatr Neurol 1999; 9: 477-480.
17. Besharat MA: Relationship of alexithymia with coping styles and interpersonal problems. Procedia Social and Behavioral Sciences 2010; 5: 614-618.
18. Meloni L, Montisci R, Pippia V et al.: Alexithymia affects the time from symptom onset to calling the emergency system in STEMI patients referred for primary PCI. Int J Cardiol 2016; 15(219): 428-432.
19. Sullivan L, Camic PM, Brown JSL: Masculinity, alexithymia, and fear of intimacy as predictors of UK men’s attitudes towards seeking professional psychological help. Br J Health Psychol 2015; 20(1): 194-211.
20. Jackowska E: Aleksytymia jako wyjaśnienie zaburzeń w relacjach społecznych u dzieci i dorosłych. [W:] Kaldon B, Kurlak I (red.): Człowiek w obliczu trudnej sytuacji życiowej. UKSW, Sandomierz-Warszawa 2011: 39-55.
21. Peasley-Miklus CE, Panayiotou G, Vrana SR: Alexithymia predicts arousal-based processing deficits and discordance between emotion response system during emotional imagery. Emotion 2010; 16(2): 164-174.
22. Kauhanen J, Kaplan GA, Cohen RD et al.: Alexithymia May Influence the Diagnosis of Coronary Heart Disease. Psychosom Med 1994; 56: 237-244.
23. Valkamo M, Hintikka K, Honkalampi K et al.: Alexithymia in patients with coronary heart disease. J Psychosom Res 2001; 50(3): 125-130.
24. Van Kerkhoven L: Alexithymia is associated with gastrointestinal symptoms, but does not predict endoscopy outcome in patients with gastrointestinal symptoms. J Clin Gastroentorol 2006; 3: 195-199.
25. Baudic S, Jayr C, Albi-Feldzer A et al.: Effect of Alexithymia and Emotional Repression on Postsurgical Pain in Women With Breast Cancer: A Prospective Longitudinal 12-Month Study. J Pain 2016; 17(1): 90-100.
26. Martínez MP, Sánchez AI, Miró E et al.: Relationships between physical symptoms, emotional distress, and pain appraisal in fibromyalgia: the moderator effect of alexithymia. J Psychol 2015; 149(1-2): 115-140.
27. Loas G, Baelde O, Verrier A: Relationship between alexithymia and dependent personality disorder: a dimensional analysis. Psychiatry Res 2015; 225(3): 484-488.
28. Luminet O, Bagby M, Taylor GJ: An evaluation of the absolute and relative stability of alexithymia in patients with major depression. Psychother Psychosom 2001; 70: 754-760.
29. Wout M, Aleman A, Bermond D et al.: No words for feeling: alexithymia in schizophrenia patients and first-degree relatives. Compr Psychiatry 2007; 48(1): 27-33.
30. Januszko P, Radziwoń-Zaleska M, Gmaj B et al.: Aleksytymia jako czynnik prognostyczny abstynencji od alkoholu. Alkohol Narkom 2004; 3-4: 187-195.
31. Pedersen AF, Sørensen JK, Bruun NH et al.: Risky alcohol use in Danish physicians: Associated with alexithymia and burnout? Drug Alcohol Depend 2016; 160: 119-126.
otrzymano: 2018-04-20
zaakceptowano do druku: 2018-05-11

Adres do korespondencji:
Ewa Jackowska
ul. gen. Józefa Chłopickiego 16/2
71-204 Szczecin
tel.: +48 662 566 404
jackowska.ewa@wp.pl

Medycyna Rodzinna 2/2018
Strona internetowa czasopisma Medycyna Rodzinna

Pozostałe artykuły z numeru 2/2018: