Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Postępy Fitoterapii 3/2019, s. 175-179 | DOI: 10.25121/PF.2019.20.3.175
*Anna Kędzia1, Andrzej W. Kędzia2
Przeciwgrzybicze działanie olejku imbirowego (Oleum Zingiberis)
Antifungal activity of ginger oil (Oleum Zingiberis)
1Emerytowany profesor dr hab. n. med. Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
2Katedra Auksologii Klinicznej i Pielęgniarstwa Pediatrycznego, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Andrzej W. Kędzia, prof. nadzw.
Streszczenie
Wstęp. Imbir był znany i stosowany w lecznictwie przez starożytnych Greków i Rzymian. Olejek i ekstrakty z kłącza tej rośliny wykazują m.in. działanie utleniające, antyagregacyjne, przeciwbólowe, przeciwzapalne, immunostymulujące i przeciwnowotworowe. Imbir jest używany także jako środek poprawiający smak niektórych leków. Składnikami olejku eterycznego są: α-zingiberen, α-farnazen, α-pinen, kamfen, linalol, β-pinen, geraniol, cytral, β-felandren, limonen, cyneol, octan geraniolu, α-myrcen, α-longipinen, β-selinen, β-bisabolol, (+)-β-cytronelol i nerolidol. Olejek imbirowy działa przeciwdrobnoustrojowo.
Cel pracy. Celem badań była ocena działania olejku imbirowego wobec grzybów drożdżopodobnych.
Materiał i metody. Badania objęły 43 szczepy grzybów drożdżopodobnych wyhodowanych z jamy ustnej pacjentów z kandydozą. Grzyby należały do gatunków: Candida albicans (21 szczepów), C. glabrata (4), C. guilliermondii (1) C. humicola (1), C. kefyr (2), C. krusei (4), C. lusitaniae (1), C. parapsilosis (4) i C. tropicalis (5). Doświadczenia objęły także 9 szczepów grzybów wzorcowych. Wrażliwość (MIC) grzybów drożdżopodobnych na olejek imbirowy z kłączy tej rośliny oznaczono metodą seryjnych rozcieńczeń w agarze Sabourauda. Stężenia użyte do badań wynosiły: 20,0, 15,0, 10,0 i 7,5 mg/ml. Inokulum zawierające 105 CFU na kroplę nanoszono aparatem Steersa na powierzchnię agaru zawierającego olejek lub bez niego (kontrola wzrostu szczepów). Płytki agarowe były inkubowane w temperaturze 37°C przez 24-48 godzin w warunkach tlenowych. Za MIC przyjmowano takie najniższe stężenie olejku imbirowego, które całkowicie hamowało wzrost testowanych grzybów.
Wyniki. Wyniki badań wskazują, że najbardziej wrażliwe na olejek imbirowy były szczepy z gatunku C. glabrata (MIC w zakresie od 10,0 do 20,0 mg/ml). Olejek wykazał niższą aktywność wobec szczepów C. humicola, C. lusitaniae, C. parapsilosis i C. tropicalis. Wzrost tych szczepów był hamowany przez stężenia > 20,0 mg/ml. Natomiast 48% szczepów z gatunku C. albicans było wrażliwych w zakresie 10,0-20,0 mg/ml. Pozostałe szczepy wymagały do zahamowania wzrostu wyższych stężeń (MIC > 20,0 mg/ml). Badania wskazują, że olejek imbirowy charakteryzował się umiarkowaną aktywnością wobec badanych grzybów drożdżopodobnych.
Wnioski. Olejek imbirowy wykazał największą aktywność wobec szczepów C. glabrata. Najmniej wrażliwe na olejek okazały się szczepy z gatunków C. humicola, C. lusitaniae, C. parapsilosis i C. tropicalis. Olejek imbirowy charakteryzował się umiarkowaną aktywnością wobec badanych szczepów grzybów drożdżopodobnych.
Summary
Introduction. Ginger was known and used in medicine by ancient Greeks and Romans. The oil and extract from rhizoma exhibited among others antioxidant, antiagregate, antinociceptive, anti-inflammatory, immunostimulated and anticancer activity. Ginger is used also to mask the unpleasant taste of the other medicines. Rhizoma produced essential oil whose constituents are: α-zingiberene, α-farnasene, α-pinene, camphene, linalool, β-pinene, geraniol, citral, β-phellandrene, limonene, cineole, geraniol acetate, α-myrcene, α-longipinene, β-selinene, β-bisabolol, (+)-β-cytronellol and nerolidol. Ginger oil has antimicrobial activity.
Aim. The aim of this study was to evaluate the activity of ginger oil on yeastlike fungi.
Material and methods. The date included 43 strains yeastlike fungi isolated from oral cavity patient with candidosis. The strains belonging to the species: Candida albicans (21 strains), C. glabrata (4), C. guilliermondii (1) C. humicola (1), C. kefyr (2), C. krusei (4), C. lusitaniae (1), C. parapsilosis (4) and C. tropicalis (5) and 9 reference strains was tested. The susceptibility (MIC) yeastlike fungi to ginger oil was determined by means plate dilution technique in Sabouraud’s agar. The inoculum contained 105 CFU per spot were seeded with Steers replicator upon the surface of agar containing or without oil (strains growth control). The concentrations of oil were: 20.0, 15.0, 10.0, 7.5 and 5.0 mg/ml. The agar plate were incubated at 37°C for 24-48 hours in aerobic conditions. The MIC was defined as the lowest concentrations of ginger oil that inhibited growth of tested strains.
Results. The results indicated, that the most susceptible to ginger oil were strains from species of C. glabrata (MIC within the range from 10.0 to 20.0 mg/ml). The oil was less active against the strains C. humicola, C. lusitaniae, C. parapsilosis and C. tropicalis. The growth of the strains was inhibited by concentrations > 20.0 mg/ml. But 48% of the strains from species Candida albicans were susceptible in ranges 10.0-20.0 mg/ml. The remain strains required to inhibition of growth to use the high concentrations (MIC > 20.0 mg/ml). The date indicate that oil characterized a moderate activity towards tested yeastlike fungi.
Conclusions. The ginger oil was the most active towards C. glabrata strains. Strains of C. crusei, C. lusitaniae, C. parapsilosis and C. tropicalis were the lowest sensitive. Ginger oil was characterized of moderate activity against tested yeastlike fungi.Wstęp
Imbir był znany i stosowany w lecznictwie przez starożytnych Greków i Rzymian. Do Europy przywozili go średniowieczni kupcy wędrujący „szlakami korzennymi”. W medycynie chińskiej był używany jako środek przeciw bólowi zębów, w zaburzeniach krążenia i reumatyzmie. Natomiast Grecy wykorzystywali go w zaburzeniach żołądkowych, chorobach wątroby, w zatruciach pokarmowych i jako środek przeciwwymiotny (1-5). Służył też jako lek przeciw malarii. Doświadczalnie wykazano, że związki występujące w kłączu imbiru działają przeciwutleniająco, antyagregacyjnie na płytki krwi, immunostymulująco, przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwnowotworowo (6-15). Obecnie imbir jest wykorzystywany jako aromatyczna przyprawa w przemyśle spożywczym oraz do produkcji kosmetyków (6, 7). Jest też stosowany jako środek poprawiający smak niektórych leków (1).
W kłączu imbiru występuje olejek eteryczny, który otrzymywany jest metodą destylacji z parą wodną (16, 17). Jego składnikami są m.in.: α-zingiberen, α-farnazen, α-pinen, kamfen, linalol, β-pinen, geraniol, cytral, β-felandren, limonen, cyneol, octan geraniolu, α-myrcen, α-longipinen, β-selenen, β-bisabolol, (+)-β-cytronelol i neridol (8, 14, 18-20). Wyniki badań wskazują na przeciwdrobnoustrojową aktywność olejku eterycznego. Obejmuje ona bakterie i grzyby (21-31). W piśmiennictwie brakuje danych na temat działania olejku imbirowego na różne gatunki grzybów drożdżopodobnych występujących w jamie ustnej.
Cel pracy
Badania miały na celu oznaczenie aktywności olejku imbirowego wobec grzybów drożdżopodobnych.
Materiał i metody badań
Szczepy grzybów drożdżopodobnych zostały wyizolowane od pacjentów z kandydozą jamy ustnej. Pobrane z błony śluzowej wymazy były posiewane na podłoże Sabourauda, które inkubowano w warunkach tlenowych w temperaturze 37°C przez 24-48 godzin. Badaniu poddano 43 szczepy grzybów drożdżopodobnych z gatunków: Candida albicans (21 szczepów), C. glabrata (4), C. guilliermondii (1) C. humicola (1), C. kefyr (2), C. krusei (4), C. lusitaniae (1), C. parapsilosis (4) i C. tropicalis (5). Doświadczenia objęły także 9 szczepów grzybów wzorcowych, w tym C. albicans ATCC 10231, C. glabrata ATCC 66032, C. guilliermondii ATCC 6260, C. kefyr ATCC 4130, C. krusei ATCC 14243, C. lusitaniae ATCC 34499, C. parapsilosis ATCC 22019, C. tropicalis ATCC 750 i C. utilis ATCC 9958.
Oznaczenie wrażliwości przeprowadzano metodą seryjnych rozcieńczeń w agarze Sabourauda. Użyty olejek imbirowy (firmy Semifarm) najpierw rozpuszczono w DMSO (Serva). Dalsze rozcieńczenia były wykonywane w jałowej wodzie destylowanej, w stężeniach: 20,0, 15,0, 10,0 i 7,5 mg/ml. Użyta hodowla zawierała 105 drobnoustrojów w 1 ml i była przenoszona aparatem Steersa na podłoże Sabourauda z odpowiednim stężeniem olejku i bez jego dodatku (kontrola wzrostu szczepów). Hodowlę posianych podłoży agarowych prowadzono w warunkach tlenowych w temperaturze 37°C przez 24-48 godzin. MIC określono jako najmniejsze stężenie olejku imbirowego, które całkowicie hamowało wzrost badanych grzybów drożdżopodobnych.
Wyniki i dyskusja

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Ojewole JA. Analgesic, inflammatory and hypoglycaemic effects of ethanol extract of Zingiber officinale (Roscoe) rhizomes (Zingiberaceae) in mice and rats. Phytother Res 2006; 20:764-72.
2. Zadeh JB, Kor NM. Physiological and pharmaceutical effects of Ginger (Zingiber officinale Roscoe) as a valuble medicinal plant. Euro J Exp Biol 2014; 4(1):87-90.
3. Liu C-T, Raghu R, Lin S-H i wsp. Metabolomics of ginger essential oil against alcoholic fatty liver in mice. J Agric Food Chem 2013; 61(46):11231-40.
4. Chrubasika S, Pirrerc MH, Roufogalis BD. Zingiberis rhizoma: a comprehensive review on the ginger effect and efficacy profiles. Phytomed 2005; 12:684-701.
5. Gardiner P, Kempler KJ. Herbs in pediatric and adolescent medicine. Pediatr Rev 200; 21:44.
6. Masuda Y, Kikuzaki H, Hisamoto M i wsp. Antioxidant properties of gingerol related compounds from ginger. Biofactors 2004; 21(1-4):293-6.
7. Ali BH, Blunden G, Tamira MO i wsp. Some physico-chemical, pharmacological and toxicological properties of ginger (Zingiber officinale) – a review. Food Chem Toxicol 2008; 46:409-10.
8. Fuhrman B, Rosenblat M, Hayek T i wsp. Ginger extract consumption reduces plasma cholesterol, inhibits LDL, oxidation and attenuates development of atherosclerosis in atherosclerothic apolipoprotein E-deficient mice. J Nutr 2000; 130(5):1124-31.
9. Young HY, Liao JC, Chang YS i wsp. Synergistic effect of ginger and nifedipine on human platelet aggregation: a study in hypotensive patients and normal volunteers. Am J Clin Med 2006; 34(4):545-51.
10. Suekawa M, Ishige A, Yuasa K i wsp. Pharmacological studies on ginger. I. Pharmacological action of pungent constituents, [6]-gingerol and [6]-shoagoal. J Pharmobiodyn 1984; 7:836-48.
11. Young HV, Luo YL, Chang NY i wsp. Analgesic and anti-inflammatory activities of [6]-gingerol. J Ethnopharmacol 2005; 96:207-10.
12. Jenna K, Liju VB, Kuttan R. Antitumor and cytotoxic activity of ginger essential oil (Zingiber officinale Roscoe). Int J Pharm Sci 2015; 7(8):341-4.
13. Masco N, Jain R, Jain SC i wsp. Ethnopharmacologic investigation of ginger (Zingiber officinale). J Ethnopharmacol 1989; 27:129-40.
14. Jeya Kumari A, Venkateshwarlu G, Choukse MK i wsp. Effect of essential oil and aqueous extract of ginger (Zingiber officinale) on oxidative stability of fish oil-in-water emulsion. J Food Proc Technol 2015; 6:412-9.
15. Norani F, Yeganehzad S, Arianfart A i wsp. Investigation on antioxidant effect of ginger (Zingiber officinale) essential oil on oily cake. Nat Prod Ind J 2016; 12(3):1-9.
16. Buang F, Joutan I, Amran AZ i wsp. Optimalization of ginger (Zingiber officinale) oil yield from Malaysia in different hydrodistillation physical parameters via centrum composite design of response surface methodology (RSM). Res J Appl Sci Engin Technol 2014; 7(24):5098-105.
17. Shirooye O, Mokaberinejad R, Ara L i wsp. Volatile constituents of ginger oil prepared according to Iranian traditional medicine and conventional method: A comparative study. Afr J Trad Comp Altern Med 2016; 13(6):68-73.
18. Nour A, Yap SS, Nour AH. Extraction and chemical composition of ginger (Zingiber officinale Roscoe) essential oils as cockroaches repellent. Austr J Bas Appl Sci 2017; 13(3):1-8.
19. Mesomo MC, Corazza ML, Ndiaye PM i wsp. Supercritical C02 extracts and essential oil of ginger (Zingiber officinale R.): Chemical composition and antibacterial activity. J Supercrit Fluids 2013; 80:44-9.
20. Kiran CR, Chakka AK, Padmakumari Amma KP i wsp. Essential oil composition of fresh ginger cultivars from North-East India. J Essent Oil Res 2013; 25(5):380-7.
21. Hammer KA, Carson CF, Riley TV. Antimicrobial activity of essential oils and other plant extracts. J Appl Microbiol 1999; 86:985-90.
22. Kędzia B, Hołderna-Kędzia B. Badanie wpływu olejków eterycznych na bakterie, grzyby i dermatofity chorobotwórcze dla człowieka. Post Fitoter 2007; (2):71-7.
23. Kloucek P, Smid J, Frankowa A i wsp. Fast screening method for assessment of antimicrobial activity of essential oils in vapor phase. Food Res Intern 2011; 5:1-5.
24. Chao S, Young G, Oberg G i wsp. Inhibition of methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) by essential oils. Flavour Fragr J 2008; 23:444-9.
25. Inouye S, Uchida K, Abe S. Vapor activity of 72 essential oils against a Trichophyton mentagrophytes. J Infect Chemother 2006; 12:210-6.
26. Maruzzella J, Ligouri L. The in vitro antifungal activity of essential oils. J Am Pharm Assoc 1956; 47(4):250-4.
27. Andriambeloson HO, Rasolomampianina R, Ralambondrahety R i wsp. Biological potentials of ginger associated streptomyces compared with ginger essential oil. Am J Life Sci 2016; 4(6):152-63.
28. Kocić-Tanackov D, Dimić GR. Antifungal activity of essential oils in the control of food-borne fungi growth and mycotoxin biosynthesis in food. Microbial pathogens and strategies for combating: Science, technology and education. Ed A. Mendez-Vilas 2010.
29. Lee J-H, Lee J-S. Inhibitory effect of plant essential oils on Malassezia pachydermatis. J Appl Biol Chem 2010; 53(3):184-8.
30. Maruthi Prasad E, Sayyadifar F, Peddanna K i wsp. Identification of antimicrobial activity of Zingiber officinale. Int J Anal Pharm Biomed Sci 2012; 1(3):1-8.
31. Aghazadeh M, Bialvaei AZ, Aghazadeh M i wsp. Survey of the antibiofilm and antimicrobial effect of Zingiber officinale (in vitro study). Jundishapur J Microbiol 2016; 9(2):1-6.
32. Agaral V, Lal P, Pruthi V. Effect of plant oil on Candida albicans. J Microbiol Immunol Infect 2010; 43(5):447-51.
33. Rawal P, Adhikari RS. Evaluation of antifungal activity of Zingiber officinale against Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici. Adv Appl Sci Res 2016; 7(2):5-9.
otrzymano: 2019-06-03
zaakceptowano do druku: 2019-07-05

Adres do korespondencji:
*prof. dr hab. n. med. Anna Kędzia
ul. Małachowskiego 5/5
80-262 Gdańsk Wrzeszcz
e-mail: anak@gumed.edu.pl

Postępy Fitoterapii 3/2019
Strona internetowa czasopisma Postępy Fitoterapii