Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Postępy Fitoterapii 4/2020, s. 228-235 | DOI: 10.25121/PF.2020.21.4.228
*Katarzyna Antoniak1, Marlena Dudek-Makuch1, 2, Wiesława Bylka1
Lukrecja – czy tylko słodka? Badania kliniczne, bezpieczeństwo stosowania, preparaty
Liquorice – is sweet only? Clinical studies, safety of use, preparations
1Katedra i Zakład Farmakognozji, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Kierownik Katedry: prof. dr hab. n. farm. Judyta Cielecka-Piontek
2Pion Badań i Rozwoju, Curtis Health Caps Sp. z o.o., Wysogotowo, Przeźmierowo
Streszczenie
Lukrecja jest stosowana w medycynie od najdawniejszych czasów. Korzeń lukrecji zawiera związki czynne o różnorodnej aktywności biologicznej: saponiny, flawonoidy, kumaryny i olejek eteryczny. Wykazuje zróżnicowane właściwości biologiczne. Niniejszy artykuł przedstawia dotychczasowe osiągnięcia w zakresie prac klinicznych oraz sugeruje nowe możliwości aplikacyjne lukrecji. W badaniach klinicznych udowodniono skuteczność przetworów z lukrecji w łagodzeniu bólu gardła, aftowego zapalenia jamy ustnej, w chorobach i pielęgnacji skóry. Próby oceny wpływu preparatów lukrecjowych, zwłaszcza DGL, zalecanych w owrzodzeniu przewodu pokarmowego, nie potwierdzają aktywności działania przeciwwrzodowego. Wyniki niektórych badań klinicznych mogą budzić jednak wątpliwości ze względu na małe grupy, niekiedy brak randomizacji lub standaryzacji badanego preparatu. Dzięki słodkiemu smakowi jest stosowana jako corrigens.
Summary
Licorice has been used in medicine for ancient times. Licorice root contains active compounds with different activities: saponins, flavonoids, coumarins and essential oil. It shows diverse biological properties. This article presents current achievements with clinical trials and creates new possibilities to use licorice in therapy. It has been proved effectiveness of licorice preparations in infectious diseases of respiratory tract, aphthous stomatitis, in dermatoses and also in skin care. The conducted researches on licorice preparations, especially DGL, present on the pharmaceutical market, which are recommended in gastrointestinal ulceration, have not proved their anti-ulcerative effect. The results of some clinical trials may, however, raise doubts due to the small groups and sometimes the lack of randomization or standardization of the studied preparation. Due to its sweet taste, it is used as a corrigens.Wstęp
Lecznicze właściwości lukrecji są znane od czasów starożytnych. W celach terapeutycznych obecnie wykorzystywany jest korzeń lukrecji Liquiritiae radix (synonim Glycyrrhizae radix), który stanowią wysuszone, nieokorowane lub okorowane, całe lub rozdrobnione korzenie i rozłogi Glycyrrhiza glabra L. i/lub Glycyrrhiza inflata Batalin i/lub Glycyrrhiza uralensis Fisch., standaryzowane na zawartość kwasu 18β-glicyryzynowego (nie mniej niż 4,0%) (1).
Z piśmiennictwa wynika, że do najważniejszych składników korzeni należą saponiny triterpenowe (głównie glicyryzyna) oraz flawonoidy (z grupy flawanonów, chalkonów, izoflawonów).
Wyniki oceny aktywności biologicznej (badania in vitro i in vivo) wskazują na działanie przeciwkaszlowe, przeciwzapalne, przeciwdrobnoustrojowe, przeciwnowotworowe, zdolność do hamowania osteoporozy oraz świadczą o wpływie na proliferację fibroblastów i melanogenezę (2).
W pracy przedstawiono wyniki badań klinicznych, dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania i dostępne preparaty z lukrecji.
Badania kliniczne
Dotychczasowe badania kliniczne, oceniające wyciągi z korzenia lukrecji, tabletkowane lub kapsułkowane oraz wyciągi standaryzowane na zawartość kwasu glicyryzynowego dotyczyły ich wpływu na objawy niestrawności, wrzody żołądka i dwunastnicy (ang. deglycyrrhizinated licorice root extract – DGL), aftowe zapalenie jamy ustnej, stany zapalne skóry, pooperacyjny ból gardła, hiperlipidemię i miażdżycę oraz na masę mięśniową i tkankę tłuszczową.
Niestrawność, wrzody żołądka i dwunastnicy
W celu oceny efektywności stosowania korzenia lukrecji u pacjentów z funkcjonalną dyspepsją przeprowadzono randomizowane badanie z podwójnie ślepą próbą, w którym 25 pacjentów przyjmowało placebo, a 25 badanych wyciąg z korzenia lukrecji gładkiej w postaci kapsułek GutGard, zawierających ≥ 10% ww. flawonoidów, m.in. glabrydynę (≥ 3,5% w/w), glabrol (≥ 0,5% w/w) i glicyryzynę (≤ 0,5% w/w), 2 razy dziennie po 75 mg przez 30 dni. Nasilenie objawów oceniano w 7-stopniowej skali Likerta, a jakość życia indeksem Nepean Dyspepsia Index. W porównaniu z grupą placebo, wyciąg z korzenia lukrecji znacząco statystycznie (p ≤ 0,05) zmniejszał badane wartości mierzone 15. i 30. dnia leczenia, łagodził objawy niestrawności i był dobrze tolerowany (3).
W podwójnie ślepej próbie wzięło udział 47 pacjentów co najmniej od 6 miesięcy cierpiących na czynne owrzodzenie dwunastnicy. Pacjenci przez 30 dni otrzymywali 3 razy dziennie po posiłkach 2 tabletki (zalecano przeżuć je przed połknięciem) preparatu Caved-S, zawierającego m.in. 380 mg deglicyryzowanego wyciągu z korzenia lukrecji (DGL). Nie odnotowano znaczących korzyści ze stosowania badanego preparatu, nie obserwowano też działań ubocznych (4). Należy zwrócić uwagę na fakt, że badany preparat był złożony (oprócz deglicyryzowanej lukrecji zawierał azotan bizmutu, wodorotlenek glinu, węglan magnezu i korę kruszyny), badanie nie było randomizowane, mała też była grupa pacjentów (4). Podobne wyniki uzyskano w podwójnie ślepej próbie krzyżowej, w której 74 pacjentów z czynną chorobą wrzodową żołądka otrzymywało po 2 tabletki preparatu Caved-S 3 razy dziennie przez dwa kolejne 4-tygodniowe okresy. Nie zauważono różnic w aktywności między grupą kontrolną a badaną, nie zaobserwowano działań ubocznych preparatu (5). Podobnie jak w poprzednim badaniu, preparat był złożony, a liczba pacjentów mała. Należy też wziąć pod uwagę fakt, że zależnie od wielkości albo umiejscowienia wrzodu jego gojenie jest zróżnicowane. Następne badanie miało na celu ocenę bezpieczeństwa i efektywności deglicyryzowanego wyciągu z lukrecji podawanego długoterminowo w celu zapobiegania nawrotom choroby wrzodowej żołądka. Przez 2 lata 82 pacjentom z wyleczonym owrzodzeniem żołądka aplikowano 2 tabletki Caved-S 2 razy dziennie lub 400 mg cymetydyny na noc. W pierwszym roku badania nawrót choroby zaobserwowano u 12% (4 z 34) pacjentów z grupy Caved-S i u 10% (4 z 41) otrzymujących cymetydynę. Pod koniec drugiego roku częstość nawrotów była odpowiednio na poziomie 29% (9 z 31) i 25% (8 z 32). Wywiady wskazywały na częste występowanie nawrotów choroby u pacjentów z 6-miesięczną dyspepsją (p < 0,05) lub owrzodzeniem żołądka (p < 0,001). Po zaprzestaniu terapii, w ciągu 4 miesięcy owrzodzenia powracały: w przypadku Caved-S u 2 z 22 pacjentów, a w grupie przyjmującej cymetydynę – u 7 z 23. Badanie wykazało, że długotrwała terapia podtrzymująca jest bezpieczna i dość skuteczna. Wysoki odsetek nawrotów po zaprzestaniu terapii sugeruje, że leczenie u pacjentów wysokiego ryzyka lub w podeszłym wieku powinno być prowadzone przez całe życie (6).
W innej podwójnie ślepej, randomizowanej próbie 96 pacjentów z łagodnym owrzodzeniem żołądka przyjmowało po 2 kapsułki 500 mg DGL 5 razy dziennie przez 4 tygodnie lub 200 mg sacharozy. W badaniach gastroskopowym, radiologicznym i klinicznym nie odnotowano znaczących różnic między grupami. Nie zaobserwowano także zmniejszenia owrzodzenia (7). Ocenie poddano również preparat Ulcedal, zawierający 450 mg DGL. Do badania profilaktycznego potencjału deglicyryzowanego korzenia lukrecji wybrano 41 osób w wieku poniżej 75 lat (23 mężczyzn i 18 kobiet) z wyleczonym, łagodnym, przewlekłym owrzodzeniem żołądka, co wykazało badanie endoskopowe. W podwójnie ślepej, nierandomizowanej próbie pacjentom podawano dziennie po 5 kapsułek preparatu lub placebo. Biochemiczne i hematologiczne badanie pacjentów przeprowadzano co miesiąc, a gastroskopię i test z siarczanem baru co 6 miesięcy albo wcześniej, jeśli występowały niestrawność lub nawrót choroby wrzodowej. Obserwacje i badania prowadzono co najmniej przez 2 lata. Nie zaobserwowano znaczącej różnicy w nawrotach choroby między grupą badaną (45%) a placebo (59%), nie wykazano żadnych nieprawidłowości w badaniach biochemicznych i hematologicznych, co wskazuje na brak efektów ubocznych (8).
Kolejne badanie przebiegało z udziałem pacjentów z aktywnym owrzodzeniem dwunastnicy, którzy zostali przydzieleni losowo do grupy przyjmującej DGL w postaci 2 kapsułek lub 2 kawałków gumy do 30-minutowego żucia (po 900 mg DGL) 5 razy dziennie przed jedzeniem przez 8 tygodni lub do grupy placebo. 17 pacjentów otrzymało DGL i 17 placebo (20 pacjentów gumę do żucia, a 14 kapsułki). Na podstawie badań endoskopowych, przeprowadzonych przed badaniem i po jego zakończeniu, nie potwierdzono korzyści ze stosowania DGL w przyspieszaniu gojenia wrzodów dwunastnicy (9). Badanie odbyło się na małej grupie pacjentów, nie było randomizowane, nie zastosowano też ślepej próby.
Na efektywność kuracji przeciwwrzodowej tabletek zawierających DGL, zażywanych przed posiłkiem, może wpływać ich żucie lub rozgryzanie, podczas którego wyciąg miesza się ze śliną, oddziałując prawdopodobnie na uwalnianie składników stymulujących regenerację błony śluzowej przewodu pokarmowego (10).
Celem randomizowanego badania klinicznego z udziałem 120 pacjentów była ocena wpływu tabletek D-Reglis, zawierających 380 mg lukrecji, na eradykację H. pylori u pacjentów cierpiących na niestrawność z powodu choroby wrzodowej lub niestrawność niespowodowaną wrzodami, w porównaniu ze standardowym schematem potrójnej terapii z klarytromycyną (grupa kontrolna). Pacjenci oprócz standardowej terapii otrzymywali lukrecję (grupa badana). Dodanie lukrecji do schematu potrójnego z klarytromycyną zwiększało eradykację H. pylori u pacjentów z dyspepsją, zwłaszcza w grupie osób z chorobą wrzodową (11).
Skóra i stany zapalne błon śluzowych
Wyciągi z lukrecji mają znaczenie w leczeniu stanów zapalnych skóry i błon śluzowych. Krem zmiękczający, zawierający wyciągi z G. glabra, pełnił rolę wspomagającą w miejscowej kortykoterapii u pacjentów z łuszczycą dłoni i/lub stóp. W grupie 20 pacjentów, u których krem z lukrecją stosowano w obrębie skóry dotkniętej zmianami, zaobserwowano stopniowe zmniejszanie się rumienia, złuszczania się skóry i nacieków komórek zapalnych, w porównaniu z 20-osobową grupą pacjentów leczonych samym sterydem (12). Tonik zawierający likochalkon A, aplikowany przez 4 tygodnie 30 pacjentom, łagodził suchość skóry głowy, swędzenie, mikrozapalenia oraz normalizował zmiany w składzie lipidów skóry głowy (13). W badaniu klinicznym z podwójnie ślepą próbą prowadzonym przez 2 tygodnie (30 pacjentów z atopowym zapaleniem skóry w każdej grupie) zastosowano 1% i 2% żel zawierający wyciąg z lukrecji, standaryzowany na kwas glicyryzynowy. Żel z lukrecją, aplikowany miejscowo, wykazywał skuteczność w leczeniu atopowego zapalenia skóry w porównaniu z żelem zawierającym bazę żelową. Skuteczniejszy był żel 2% (14).
W badaniu randomizowanym, prospektywnym i podwójnie ślepym porównywano efektywność preparatu testowego o właściwościach nawilżających, składającego się z 4-t-butylocykloheksanolu i likochalkonu A (otrzymanego z Glycyrrhiza inflata) z 0,02% octanem triamcynolonu. 80 pacjentom, u których zdiagnozowano łagodne do umiarkowanego zapalenie skóry twarzy, podawano preparat testowany lub 0,02% octan triamcynolonu 2 razy dziennie przez 2 tygodnie. Przez następne 2 tygodnie wszyscy pacjenci stosowali tylko preparat testowy. Ocenę kliniczną przeprowadzono na początku badania, a następnie w 2. i 4. tygodniu. W obu grupach zaobserwowano statystycznie znaczącą poprawę. Pod uwagę brano: ocenę kliniczną lekarza, stopień nawilżenia skóry, transdermalną utratę wody i wizualną ocenę analogową pacjenta po 2 i 4 tygodniach leczenia w odniesieniu do stanu sprzed badania. Transdermalna utrata wody po 4 tygodniach aplikowania preparatu testowego była mniejsza w porównaniu ze stanem po 2 tygodniach stosowania kremu sterydowego (15).

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

19

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

49

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Farmakopea Polska XI, 2017. Liquiritiae radix. Urząd Rejestracji Leków, Warszawa 2017.
2. Antoniak K, Dudek-Makuch M, Bylka W. Lukrecja – czy tylko słodka? Związki chemiczne, aktywność biologiczna. Post Fitoter 2020; 3:154-60.
3. Raveendra KR, Jayachandra Srinivasa V, Sushma KR i wsp. An extract of Glycyrrhiza glabra (GutGard) alleviates symptoms of functional dyspepsia: A randomized, double-blind, placebo-controlled study. Evid Based Complement. Alternat Med 2012; 216970.
4. Feldman H, Gilat T. A trial of deglycyrrhizinated liquorice in the treatment of duodenal ulcer. Gut 1971; 12:449-51.
5. Engqvist A, Pyk E, Feilitzen F i wsp. Double-blind trial of deglycyrrhizinated liquorice in gastric ulcer. Gut 1973; 14:711-5.
6. Morgan AG, Pacsoo C, Mcadam WA. Maintenance therapy: a two year comparison between Caved-S and cimetidine treatment in the prevention of symptomatic gastric ulcer recurrence. Gut 1985; 26:599-602.
7. Bardhan KD, Cumberland DC, Dixon RA i wsp. Proceedings: Deglycyrrhizinated liquorice in gastric ulcer: a double blind controlled study. Gut 1976; 17:397.
8. Hollanders D, Green G, Woolf IL i wsp. Prophylaxis with deglycyrrhizinised liquorice in patients with healed gastric ulcer. Br Med J 1978; 1(6106):148.
9. Larkworthy W, Holgate PF, Mcillmurray MB i wsp. Deglycyrrhizinised liquorice in duodenal ulcer. Br Med J 1977; 2:1123.
10. Michael MT. Glycyrrhiza glabra (Licorice). Textbook of Natural Medicine 2020:641-647.e3.
11. Hajiaghamohammadi AA, Zargar A, Oveisi S i wsp. To evaluate of the effect of adding licorice to the standard treatment regimen of Helicobacter pylori. Braz J Infect Di 2016; 20:534-8.
12. Cassano N, Mantegazza R, Battaglini S i wsp. Adjuvant role of a new emollient cream in patients with palmar and/or plantar psoriasis: a pilot randomized open-label study. G Ital Dermatol Venereol 2010; 145:789-92.
13. Schweiger D, Baufeld C, Drescher P i wsp. Efficacy of a new tonic containing urea, lactate, polidocanol, and Glycyrrhiza inflata root extract in the treatment of a dry, itchy, and subclinically inflamed scalp. Skin Pharmacol Physiol 2013; 26:108-18.
14. Saeedi M, Morteza-Semnani K, Ghoreishi MR. The treatment of atopic dermatitis with licorice gel. J Dermatolog Treat 2003; 14:153-7.
15. Boonchai W, Varothai S, Winayanuwattikun W i wsp. Randomized investigator-blinded comparative study of moisturizer containing 4-t-butylcyclohexanol and licochalcone A versus 0,02% triamcinolone acetonide cream in facial dermatitis. J Cosmet Dermatol 2018; 17:1130-5.
16. Moghadamnia AA, Motallebnejad M, Khanian M. The efficacy of the bioadhesive patches containing licorice extract in the management of recurrent aphthous stomatitis. Phytother Res 2009; 23:246-50.
17. Ruetzler K, Fleck M, Nabecker S i wsp. A randomized, double-blind comparison of licorice versus sugar-water gargle for prevention of postoperative sore throat and postextubation coughing. Anesth Analg 2013; 117:614-21.
18. Najafi S, Koujan SE, Manifar S i wsp. Preventive effect of Glycyrrhiza glabra extract on oral mucositis in patients under head and neck radiotherapy: A randomized clinical trial. J Dent 2017; 14:267-74.
19. Agarwal A, Gupta D, Yadav G i wsp. An evaluation of the efficacy of licorice gargle for attenuating postoperative sore throat: a prospective, randomized, single-blind study. Anesth Analg 2009; 109:77-81.
20. Yu IC, Tsai YF, Fang JT i wsp. Effects of mouthwash interventions on xerostomia and unstimulated whole saliva flow rate among hemodialysis patients: A randomized controlled study. Int J Nurs Stud 2016; 63:9-17.
21. Bergeron C, Bodet C, Gafner S i wsp. Effects of licorice on Porphyromonas gingivalis growth and biofilm viability. J Dent Res 2008; 87 (Spec. Issue B):1277.
22. Bodet C, La Gafner S, Bergeron C i wsp. A licorice extract reduces lipopolysaccharide-induced proinflammatory cytokine secretion by macrophages and whole blood. J Periodontol 2008; 79:1752-61.
23. La VD, Tanabe S, Bergeron C i wsp. Modulation of matrix metalloproteinase and cytokine production by licorice isolates licoricidin and licorisoflavan A: potential therapeutic approach for periodontitis. J Periodontol 2011; 82:122-8.
24. Farhad SZ, Aminzadeh A, Mafi M i wsp. The effect of adjunctive low-dose doxycycline and licorice therapy on gingival crevicular fluid matrix metalloproteinase-8 levels in chronic periodontitis. Dent Res J (Isfahan) 2013; 10:624-9.
25. Fuhrman B, Volkova N, Kaplan M i wsp. Antiatherosclerotic effects of licorice extract supplementation on hypercholesterolemic patients: increased resistance of LDL to atherogenic modifications, reduced plasma lipid levels, and decreased systolic blood pressure. Nutrition 2002; 18:268-73.
26. Kinoshita T, Matsumoto A, Yoshino K i wsp. The effects of licorice flavonoid oil with respect to increasing muscle mass: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Sci Food Agric 2017; 97:2339-45.
27. Choi JS, Han JY, Ahn HK i wsp. Fetal and neonatal outcomes in women reporting ingestion of licorice (Glycyrrhiza uralensis) during pregnancy. Planta Med 2013; 79:97-101.
28. Le Moli R, Endert E, Fliers E i wsp. Establishment of reference values for endocrine tests. II: Hyperprolactinemia. Neth J Med 1999; 55:71-5.
29. Cuzzolin L, Zaffani S, Benoni G. Safety implications regarding use of phytomedicines. Eur J Clin Pharmacol 2006; 62:37-42.
30. Kamei J, Saitoh A, Asano T i wsp. Pharmacokinetic and pharmacodynamic profiles of the antitussive principles of Glycyrrhizae radix (licorice), a main component of the Kampo preparation Bakumondo-to (Mai-men-dong-tang). Eur J Pharmacol 2005; 507:163-8.
31. Heilmann P, Heide J, Hundertmark S i wsp. Administration of glycyrrhetinic acid: significant correlation between serum levels and the cortisol/cortisone ratio in serum and urine. Exp Clin Endocrinol Diab 1999; 107:370-8.
32. Sigurjonsdottir HA, Franzson L, Manhem K i wsp. Liquorice-induced rise in blood pressure: a linear dose response relationship. J Hum Hypertens 2001; 15:549-52.
33. Ploeger B, Mensinga T, Sips A i wsp. The pharmacokinetics of glycyrrhizic acid evaluated by physiologically based pharmacokinetic modeling. Drug Metab Rev 2001; 33:125-47.
34. Al-Qarawi AA, Abdel-Rahman HA, Ali BH i wsp. Liquorice (Glycyrrhiza glabra) and the adrenal-kidney-pituitary axis in rats. Food Chem Toxicol 2002; 40:1525-7.
35. Penninkilampi R, Eslick EM, Eslick GD. The association between consistent licorice ingestion, hypertension and hypokalaemia: a systematic review and meta-analysis. J Hum Hypertens 2017; 31:699-707.
36. Arjumand W, Sultana S. Glycyrrhizic acid: a phytochemical with a protective role against cisplatin-induced genotoxicity and nephrotoxicity. Life Sci 2011; 89:422-9.
37. Pandit S, Ponnusankar S, Bandyopadhyay A i wsp. Exploring the possible metabolism mediated interaction of Glycyrrhiza glabra extract with CYP3A4 and CYP2D6. Phytother Res 2011; 25:1429-34.
38. Armanini D, Castello R, Scaroni C i wsp. Treatment of polycystic ovary syndrome with spironolactone plus licorice. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2007; 131:61-7.
39. Zha J, Badri PS, Ding B i wsp. Drug interactions between hepatoprotective agents ursodeoxycholic acid or glycyrrhizin and ombitasvir/paritaprevir/ritonavir in healthy Japanese subjects. Clin Ther 2015; 37:2560-71.
40. Mizuhara Y, Takizawa Y, Ishihara K i wsp. The influence of the sennosides on absorption of glycyrrhetic acid in rats. Biol Pharm Bull 2005; 28:1897-902.
41. Mills S, Bone K. Principles and Practice of Phytotherapy: Modern Herbal Medicine. Churchill Livingstone, Edinburgh 2000.
42. Adamyan TI, Gevorkyan ES, Minasyan SM i wsp. Effect of licorice root on peripheral blood indexes upon vibration exposure. Bull Exp Biol Med 2005; 140:164-8.
otrzymano: 2020-05-04
zaakceptowano do druku: 2020-05-25

Adres do korespondencji:
*mgr farm. Katarzyna Antoniak
Katedra i Zakład Farmakognozji Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego
ul. Święcickiego 4, 60-781 Poznań
e-mail: antoniakkatarzyna@wp.pl

Postępy Fitoterapii 4/2020
Strona internetowa czasopisma Postępy Fitoterapii