Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Postępy Fitoterapii 4/2020, s. 219-227 | DOI: 10.25121/PF.2020.21.4.219
*Beata Jasińska1, Katarzyna Tomaka1, Angelika Uram-Dudek1, Katarzyna Paradowska2
Fizykochemiczna analiza miodów z rejonu Podkarpacia
Physicochemical analysis of honeys from the Podkarpacie region
1Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie
Dyrektor Instytutu Zdrowia i Gospodarki: dr n. med. Renata Dziubaszewska
2Katedra Farmacji Fizycznej i Bioanalizy, Zakład Chemii Fizycznej, Wydział Farmaceutyczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Kierownik Zakładu: dr hab. n. farm. Dariusz Pisklak
Streszczenie
Wstęp. Miód to składnik diety o wyjątkowych walorach smakowych i zdrowotnych. Jest jednym z najczęściej fałszowanych produktów.
Cel pracy. Za cel pracy przyjęto ocenę jakości miodów na podstawie wybranych parametrów, ich zgodności z normami oraz oznaczenie właściwości przeciwutleniających miodów.
Materiał i metody. Materiał doświadczalny stanowiły 22 próbki czterech odmian miodu: rzepakowego, akacjowego, spadziowego i wielokwiatowego. Badania obejmowały oznaczenie zawartości wody i ekstraktu, ilości wolnych kwasów (kwasowość). Wykonano pomiary przewodności elektrycznej oraz oznaczono całkowitą zawartość: związków polifenolowych (TP), karotenoidów (TC), sacharozy. Aktywność przeciwutleniającą określono spektrofotometrycznie z wykorzystaniem rodnika DPPH oraz metodą FRAP.
Wyniki. Całkowita zawartość polifenoli waha się od 0,2 do ok. 1,2 mg w 1 g miodu, zawartość karotenoidów między 4,34 do 5,26 mg/kg, w dwóch przypadkach wilgotność przekroczyła wymaganą wartość, wszystkie miody mają odpowiednią przewodność (z wyjątkiem spadziowych), kwasowość i zawartość sacharozy. Badania właściwości antyoksydacyjnych różnych odmian miodów (DPPH i FRAP) wykazały przewagę miodów spadziowych nad innymi odmianami.
Wnioski. Większość badanych miodów spełniała wymogi stawiane przez normy. Zaobserwowane ewentualne odstępstwa były niewielkie. Można zauważyć, że miody jednej odmiany różnego pochodzenia mają odmienne parametry, co świadczy o wpływie wielu czynników na proces wytwarzania miodu.
Summary
Introduction. Honey is a dietary component with exceptional taste and health benefits. It is one of the most frequently counterfeit food products.
Aim. The aim of the study was to assess the quality of honey on the basis of selected parameters, their compliance with standards and to determine the antioxidant properties of honey.
Material and methods. The experimental material consisted of 22 samples of four types of honey: rapeseed, acacia, honeydew and multiflorous honey. The tests included the determination of water and extract content, the amount of free acids (acidity). The electrical conductivity was measured and the content of: total phenolics (TP), carotenoids (TC), and sucrose was determined. The antioxidant activity was determined spectrophotometrically using the DPPH radical and the FRAP method.
Results. The total polyphenols content ranges from 0.2 mg to about 1.2 mg in 1 g of honey, carotenoid content between 4.34 to 5.26 mg/kg, in two cases, the moisture content exceeded the required value, all honeys are appropriate conductivity (except for honeydew), acidity and sucrose content. Research on the antioxidant properties of various honey varieties (DPPH and FRAP) showed the advantage of honeydew honey over other varieties.
Conclusions. Most of the tested honey met the requirements of the standards. Possible deviations were minor. It can be noticed that honeys of one variety of different origin have different parameters – which proves the influence of many factors on the honey production process.Wprowadzenie
Według Rozporządzenia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi miód jest naturalną słodką substancją wytworzoną przez pszczoły (Apis mellifera) z nektaru roślin lub wydzielin owadów wysysających soki z żywych części roślin, które pszczoły zbierają, łączą ze specyficznymi substancjami własnymi i pozostawiają do dojrzewania w plastrach. Produkt ten może być płynny, lepki lub skrystalizowany. Miód w zależności od pochodzenia dzieli się na nektarowy, zwany również kwiatowym, oraz miód spadziowy (1). Miody wielokwiatowe bywają też traktowane jako produkty autochtoniczne/endemiczne/lokalne, np. miód z Pirenejów, miód z Prowansji czy miód alpejski. Polska zarejestrowała podkarpacki miód spadziowy jako wyrób regionalny 6 sierpnia 2010 roku (rozporządzenie Komisji UE nr 710/2010) (2). Skład miodu to w 70-80% węglowodany, przy czym w najwyższych ilościach występują cukry proste, takie jak fruktoza i glukoza, natomiast w znacząco mniejszych ilościach dwucukry, np. sacharoza, maltoza, oraz trójcukry – melecytoza i erloza. Ponadto miód zawiera 10-20% wody oraz wiele istotnych dla człowieka składników, tj.: kwasy organiczne, fenole, flawonoidy, aminokwasy, witaminy oraz makro- i mikroelementy. Ważnymi składnikami są substancje białkowe, m.in. inhibitory i enzymy (3). Skład chemiczny miodu, niezwykle zróżnicowany, zależy przede wszystkim od rodzaju i gatunku rośliny, z której pszczoły zbierają nektar lub spadź (tzw. botaniczne pochodzenie miodu). Różnice w składzie chemicznym dotyczą głównie odmiennych typów miodu, ale zmienność obserwuje się także dla miodów w obrębie jednego typu (4).
Miód rzepakowy jest typowym miodem wiosennym pozyskiwanym w maju. W stanie płynnym ma barwę jasnożółtą, z lekkim zielonkawym odcieniem. Po krystalizacji przybiera barwę żółtawą, prawie białą. Należy do miodów najszybciej krystalizujących (jak wszystkie miody z roślin z rodziny krzyżowych). Ulega krystalizacji nawet w plastrach. Szybkie tempo krystalizacji tej odmiany jest spowodowane małą zawartością wody i ilościowym stosunkiem glukozy do fruktozy (5).
Miód akacjowy jest kolejną odmianą, która pozyskiwana jest w połowie czerwca. Jest on wytwarzany przez pszczoły z nektaru robinii akacjowej. Ma barwę lekko żółtawą. Najczystszy odmianowo miód akacjowy w stanie płynnym jest prawie bezbarwny. Po krystalizacji przyjmuje barwę kremowożółtą. Krystalizuje drobnokrystalicznie, lecz po tym procesie ma znacznie gęstszą konsystencję niż miód rzepakowy. W smaku jest mdły i prawie bez zapachu (5).
Miód wielokwiatowy, jak sama nazwa wskazuje, jest pozyskiwany przez pszczoły z różnych gatunków roślin. Nie sposób więc traktować go jako miodu odmianowego. Różnorodność tych miodów jest tak wielka, jak liczba pasiek. Są one niepowtarzalne, typowe dla danego miejsca. Ich barwa może być od jasnokremowej do ciemnoherbacianej. W smaku także bardzo zróżnicowane, od delikatnych do ostrych, nawet lekko piekących.
Miód spadziowy, w odróżnieniu od miodów nektarowych, nie powstaje z nektaru kwiatów. Jest to zebrana przez pszczoły wydzielina mszyc i czerwców żerujących na liściach drzew. Charakteryzuje go kolor – ciemny z zielonkawym lub szarym odcieniem. Odznacza się dużą lepkością i gęstością, w związku z czym jest cięższy od miodów nektarowych. Krystalizuje dość trudno i nierównomiernie, przy czym podczas krystalizacji nabiera jaśniejszej barwy (5).
Cel pracy
Celem badań była ocena jakości wybranych miodów odmianowych dostępnych na rynku polskim oraz ocena, czy wybrane parametry jakościowe miodu spełniają wymagania określone w obowiązujących przepisach. Dodatkowo zostały zbadane właściwości antyoksydacyjne poszczególnych odmian miodów: wielokwiatowego, spadziowego, rzepakowego i akacjowego.
Materiał i metody
Materiał doświadczalny stanowiły 22 próbki miodów czterech odmian: rzepakowego, spadziowego, akacjowego i wielokwiatowego. Wszystkie pochodziły z Polski i są dostępne w handlu. Oznaczenia próbek z opisem przedstawiono w tabeli 1.
Tab. 1. Opis i oznaczenia próbek doświadczalnych
Lp.Odmiana/nazwa Krótki opis z etykiety (np. data produkcji, do spożycia)
1Wojewódzki Związek Pszczelarski Rzeszów – wielokwiatowy Przed końcem 2021
2Miody dworskie – Sokołów Małopolski – wielokwiatowy 2021
3Wista Rudna Wielka – wielokwiatowy 15.09.2021
4A. & A. Rosenbajger Krosno – wielokwiatowy 24.11.2020
5Eko Bałon Niżna Łąka – wielokwiatowy Przed końcem 2021
6Miodzio Odrzykoń – wielokwiatowy 02.2019
7Apis Lublin – wielokwiatowy 11.2021
8Wojewódzki Związek Pszczelarski Rzeszów – spadziowy Przed końcem 2021
9Miody dworskie – Sokołów Małopolski – spadziowy2021
10Z.H.P. „Wista” Rudna Wielka – spadziowyMinimalna trwałość 09.2020
11A. & A. Rosenbajger Krosno – spadziowy15.12.2020
12Miodzio Odrzykoń – spadziowy18.01.2020
13Wojewódzki Związek Pszczelarski Rzeszów – rzepakowyPrzed końcem 2021
14Miody dworskie Sokołów Małopolski – rzepakowy2021
15Leśny Dwór Szczytno – rzepakowy 14.12.2021
16Eko Bałon Niżna Łąka – rzepakowy 2019
17Miodzio Odrzykoń – rzepakowy2020
18Wojewódzki Związek Pszczelarski Rzeszów – akacjowyPrzed końcem 2021
19Miody dworskie Sokołów Małopolski – akacjowy2021
20Gospodarstwo Pasieczne Brodala Zaniemyśl – akacjowy06.2021
21Wista Rudna Wielka – akacjowy13.09.2020
22Miodzio Odrzykoń – akacjowy03.07.2020
Kolorystykę analizowanych próbek z podziałem na odmiany przedstawia tabeli 2.
Tab. 2. Barwa analizowanych próbek miodów
OdmianaKolor próbki miodu
I. Miody wielokwiatowe
II. Miody spadziowe
III. Miody rzepakowe
IV. Miody akacjowe
Oznaczanie całkowitej zawartości polifenoli metodą Folina-Ciocalteu’a (TP)
Zawartość polifenoli oznaczono metodą Folina-Ciocalteu’a (6). Absorbancję mierzono przy długości fali 765 nm wobec próby zerowej. Oznaczenia wykonano przy użyciu spektrofotometru Jenway 6850 UV/Vis w temp. 20 ± 2°C. Próbki miodu w ilości 10 g rozpuszczono w 100 mL wody destylowanej. Wyniki zostały wyrażone jako ekwiwalent kwasu galusowego w 1 g miodu (mg GAE/g) na podstawie krzywej wzorcowej:
y = 0,957 x + 0,1139, r2 = 0,998
gdzie y – wartość absorbancji, x – stężenie kwasu galusowego (mg/g).
Oznaczanie zawartości karotenoidów (TC)

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

19

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

49

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Rozporządzenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 października 2003 r., Dz. U. 2003, nr 181, poz. 1773.
2. Basista K. Właściwości biologiczne i prozdrowotne miodu oraz jego zastosowanie jako zdrowa żywność. Gazeta Farm 2013; 26-8.
3. Śliwińska A, Bazylak G. Wstępna ocena jakości miodów pszczelich na podstawie wybranych parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych. Bromat Chem Toksykol 2014; 44(3):784-91.
4. Wesołowska M, Dżugan M. Aktywność i stabilność termiczna diastazy występującej w podkarpackich miodach odmianowych. ŻNTJ 2017; 4(113):103-12.
5. Guderska J, Lisiecki H. Poradnik pszczelarski. Państw Wyd Roln i Leśne 1961; 394-7.
6. Meda A, Lamien CE, Romito M i wsp. Determination of the total phenolic, flavonoid and proline contents in Burkina Fasan Honey, as well as their radical scavenging activity. Food Chem 2005; 91(3):571-7.
7. Carvalho LMJ, Gomes PB, de Oliveira Godoy RL i wsp. Total carotenoid content, α-carotene and β-carotene, of landrace pumpkins (Cucurbita moschata Duch): A preliminary study. Food Res Int 2012; 47(2):337-40.
8. Nagata M, Yamashita I. Simple method for simultaneous determination of chlorophyll and carotenoids in tomato fruit. J Japan Soc Food Sci Technol 1992; 39(10):925-8.
9. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie metod analiz związanych z dokonywaniem oceny miodu.
10. Sykut B, Kowalik K, Hus W. Badanie jakości i zafałszowań miodów naturalnych. Post Tech Przetw Spoż 2018; 1:60-4.
11. Sanna D, Delogu G, Mulas M i wsp. Determination of free radical scavenging activity of plant extracts through DPPH assay: an EPR and UV-Vis study. Food Anal Method 2012; 5(4):759-66.
12. Benzie IF, Strain JJ. The ferric reducing ability of plasma (FRAP) as a measure of „Antioxidant Power”: The FRAP Assay. Anal Biochem 1996; 239(1):70-6.
13. Jasicka-Misiak I, Kafarski P. Chemiczne markery miodów odmianowych. Wiad Chem 2011; 65(9-10):821-37.
14. Zujko ME, Witkowska AM, Łapińska A. Właściwości antyoksydacyjne miodów pszczelich. Bromat Chem Toksykol 2005; 38:7-11.
15. Kędzia B, Hołderna-Kędzia E. Występowanie związków fenolowych w miodzie pszczelim. Post Fitoter 2008; (4):225-32.
16. Gheldof N, Engeseth NJ. Antioxidant capacity of honeys from various floral sources based on the determination of oxygen radical absorbance capacity and inhibition of in vitro lipoprotein oxidation in human serum samples. J Agric Food Chem 2002; 50:3050-5.
otrzymano: 2020-08-17
zaakceptowano do druku: 2020-10-07

Adres do korespondencji:
*Beata Jasińska
Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie
ul. Dmochowskiego 12, 38-400 Krosno
tel.: +48 514-609-752
e-mail: beatajasinska76@gmail.com

Postępy Fitoterapii 4/2020
Strona internetowa czasopisma Postępy Fitoterapii