Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Stomatologia 3/2003, s. 125-128
Ewa Iwanicka-Frankowska, Joanna Kępa, Elżbieta Pierzynowska
Ocena stanu zdrowotnego uzębienia dzieci w wieku przedszkolnym w Warszawie
Evaluation of the health status of dentition in the preschool children in Warsaw
z Zakładu Stomatologii Zachowawczej Instytutu Stomatologii Akademii Medycznej w Warszawie
Kierownik Zakładu: prof. dr hab. Maria Wierzbicka
Próchnica uzębienia mlecznego stanowi w Polsce poważny problem. Choroba ta, często o gwałtownym przebiegu, w krótkim czasie prowadzić może do zniszczenia twardych tkanek zęba. Znane są poważne konsekwencje kliniczne nieleczonej choroby próchnicowej. Wpływa ona nie tylko na stan całego narządu żucia, ale także na ogólny stan zdrowia dziecka. Sugerowany związek próchnicy uzębienia mlecznego z występowaniem tej choroby w uzębieniu stałym poparty jest licznymi dowodami (1). W społeczeństwie naszym leczenie próchnicy zębów mlecznych nadal nie jest powszechne, nie mówiąc już o podejmowaniu działań profilaktycznych. Badania stanu uzębienia dzieci przedszkolnych pozwalające na ocenę stanu zdrowotnego zębów mlecznych oraz na określenie potrzeb w zakresie opieki stomatologicznej są nieliczne, a w piśmiennictwie polskim dostępnych jest niewiele doniesień na ten temat.
Celem pracy była ocena stanu zdrowotnego uzębienia dzieci 3-6-letnich uczęszczających do jednego z przedszkoli w Warszawie.
MATERIAŁ I METODA
Badaniem stomatologicznym objęto 105 dzieci w wieku 3-6 lat, w tym 51 dziewczynek i 54 chłopców, uczęszczających do Przedszkola Sióstr Niepokalanek w Warszawie. Dzieci zostały poddane rutynowemu badaniu stomatologicznemu przy użyciu zgłębnika i lusterka stomatologicznego przy sztucznym oświetleniu. Oceny stanu uzębienia dokonano zgodnie z założeniami WHO Euro Oral Status (2). Uzyskane dane nanoszono na kartę własnego projektu. W badaniu oceniono ogólną liczbę zębów mlecznych i stałych obecnych w jamie ustnej, liczbę zębów z ubytkami próchnicowymi, liczbę zębów z wypełnieniami i liczbę zębów usuniętych z powodu próchnicy. Ze względu na występującą w grupie dzieci 5-6-letnich fizjologiczną wymianę uzębienia, za zęby usunięte z powodu próchnicy uważano nieobecne zęby mleczne trzonowe, nie brano pod uwagę zębów siecznych. Oceniano także liczbę zębów z płytką nazębną w systemie 0 – ząb bez płytki, 1 – ząb z płytką. Za 1 uznawano sytuację, gdzie podczas badania zgłębnikiem stomatologicznym stwierdzano obecność płytki do wysokości przynajmniej połowy korony klinicznej na co najmniej jednej powierzchni badanego zęba.
W oparciu o wyniki badań określono następujące wskaźniki: frekwencję próchnicy uzębienia mlecznego, intensywność próchnicy uzębienia mlecznego wyrażoną wskaźnikiem dmf, wskaźnik leczenia zębów mlecznych, frekwencję próchnicy dla pierwszych zębów trzonowych stałych oraz intensywność próchnicy dla pierwszych zębów trzonowych stałych wyrażoną DMF.
Wyniki badań stanu uzębienia poszczególnych grup wiekowych oraz całej badanej populacji przedstawiono w tabelach.
Tabela 1a. Frekwencja próchnicy w uzębieniu mlecznym w poszczególnych grupach wiekowych w badanej populacji.
Wiek i liczba zbadanych dzieci Chłopcy Dziewczynki Razem
Liczba dzieci z próchnicąOdsetek dzieci z próchnicąLiczba dzieci z próchnicąOdsetek dzieci z próchnicąLiczba dzieci z próchnicąOdsetek dzieci z próchnicą
3 lata29758,3%1376,5%2068%
4 lata271381,3%872,7%2177,8%
5 lat241083,3%12100%2291,7%
6 lat241292,3%1090,9%2291,7%
Średnia1044177,4%434384,3%8480,8%
Tabela 1b. Frekwencja próchnicy w uzębieniu mieszanym i stałym w grupie dzieci w wieku 5 i 6 lat.
Wiek i liczba zbadanych dzieci Chłopcy Dziewczynki Razem
Liczba dzieci z próchnicąOdsetek dzieci z próchnicąLiczba dzieci z próchnicąOdsetek dzieci z próchnicąLiczba dzieci z próchnicąOdsetek dzieci z próchnicą
5 lat 24uzębienie mieszane1083,3121002291,7
9uzębienie stałe350266,7555,6
6 lat 24uzębienie mieszane131001110024100
24 uzębienie stałe538,5981,81458,3

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Raadal A., Espelid I.: Caries prevalence in primary teeth as a predicator of early fissure caries in permanent first molars. Community Dent. Oral Epidem., 1992, 20:30-34. 2. WHO: Oral Health Surveys Basic Methods 1986. 3. Piętowska M., Perendyk J.: Stan zdrowotny uzębienia dzieci 6-letnich z makroregionu Warszawy. Przegląd Stomat. Wieku Rozwojowego, 1999, 1:33-36. 4. Kruszyńska-Rosada M., Borysewicz-Lewicka M.: Kliniczna ocena zaawansowania próchnicy zębów mlecznych u dzieci w wieku przedszkolnym. Czas. Stomat., 2000, LIII, 6:345-351. 5. Fetkowska-Mielnik K., Kogut G.: Ocena stanu uzębienia mlecznego u dzieci przedszkolnych z Lublina. Czas. Stomat., 1991, XLIV, 5:349-353. 6. Gromadzińska-Zapłata E. i wsp.: Stan uzębienia dzieci w wieku przedszkolnym zamieszkujących środowisko miejskie. Przegląd Stomat. Wieku Rozwojowego, 1996, 2-3:64-68. 7. Holt R.D.: The pattern of caries in group 5-years old children and the same cohort at 9-years of age. Community Dent. Health, 1995, 12:93-99. 8. Wochna-Sobańska M., Szydłowska-Rodziewicz B.: Ocena stomatologicznych potrzeb zdrowotnych dzieci przedszkolnych w zakresie zapobiegania i leczenia próchnicy zębów za pomocą wskaźnika TNI. Przegląd Stomat. Wieku Rozwojowego, 1995, 2, 10:39. 9. Davies G.M. et al.: Caries among 3-year-olds in greater Manchester. Br. Dent. J., 2001, Apr, 14, 190(7): 381-384. 10. Simonsen R.J.: Retention and effectiveness of dental sealants after 15 years. J. Am. Dent. Assoc., 1991, Oct, 122(11):34-42. 11. Vekhalathi M.M. et al.: An eight-year follow-up of occlusal surfaces of first permanent molars. J. Dent. Res., 1991, Jul, 70(7):1064-1067. 12. Ciesielska M. i wsp.: Stan uzębienia dzieci sześcio- i siedmioletnich zamieszkałych na terenie województwa krakowskiego. Czas. Stomat., 1997, L, 8:548-555.
Nowa Stomatologia 3/2003
Strona internetowa czasopisma Nowa Stomatologia