Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Chcesz wydać pracę habilitacyjną, doktorską czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Stomatologia 3/2003, s. 120-124
Elżbieta Łuczaj-Cepowicz, Renata Milewska
Ocena stanu narządu żucia u dzieci, młodzieży i młodych dorosłych z cukrzycą insulinozależną (1 typu)
Evaluation of masticatory organ status in children, adolescents and young adults with isulin-dependent diabetes mellitus (type 1)
z Zakładu Stomatologii Dziecięcej Akademii Medycznej w Białymstoku
Kierownik Zakładu: dr hab. n. med. Danuta Waszkiel
Cukrzycę (diabetes mellitus) określa się jako zespół chorobowy o wieloczynnikowej etiologii i zróżnicowanym przebiegu klinicznym. Spośród wyróżnionych przez Światową Organizację Zdrowia trzech typów cukrzycy, wśród dzieci i młodzieży w większości przypadków występuje cukrzyca insulinozależna (1 typu), ujawniając się najczęściej po 10 roku życia. Przeprowadzone badania epidemiologiczne dowodzą, że u osób młodych, zarówno w Polsce, jak i w innych krajach Europy, wzrasta zapadalność na tę chorobę (1). Powikłania cukrzycy, w tym także dotyczące jamy ustnej, występowały często i były opisywane przed odkryciem i wprowadzeniem do terapii insuliny. Obecnie spotyka się je rzadziej, głównie u osób z cukrzycą chwiejną i nieuregulowaną. Nieprawidłowości w jamie ustnej mogą dotyczyć rozwoju i wyrzynania się zębów stałych, próchnicy zębów i jej powikłań oraz chorób przyzębia, zwłaszcza w okresach długotrwałego rozchwiania metabolicznego (1, 2).
Celem niniejszych badań była ocena stanu uzębienia u dzieci, młodzieży i młodych dorosłych leczonych z powodu cukrzycy insulinozależnej.
MATERIAŁ I METODYKA
Badaniem objęto 50 osób z cukrzycą insulinozależną (po 25 dziewcząt i chłopców) leczonych w Poradni Cukrzycowej Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Średni wiek badanych wynosił 14 lat 1 miesiąc (od 7 lat 4 miesięcy do 20 lat 9 miesięcy). Wszystkie osoby z diabetes mellitus leczone były insuliną, a czas jaki upłynął od momentu rozpoczęcia leczenia wynosił średnio 6,5 roku (od 1 roku do 12 lat). U wszystkich cukrzyków choroba była w fazie uregulowanej. Zbadano także grupę kontrolną 50 osób zdrowych (25 dziewcząt i 25 chłopców) wybranych losowo spośród pacjentów zgłaszających się celem leczenia stomatologicznego do Zakładu Stomatologii Dziecięcej Akademii Medycznej w Białymstoku. Średni wiek badanych w grupie kontrolnej wynosił 14 lat (od 7 lat 9 miesięcy do 20 lat).
Badanie przeprowadzono w gabinecie stomatologicznym w sztucznym oświetleniu, za pomocą zgłębnika i lusterka stomatologicznego, a metodyka była zgodna z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia (3).
Oceniono:
– warunki zgryzowe – występowanie wady zgryzu oraz ewentualne noszenie aparatu ortodontycznego,
– staw skroniowo-żuchwowy – występowanie zjawisk akustycznych podczas ruchów żuchwy,
– higienę jamy ustnej – na podstawie wskaźnika płytki nazębnej i uproszczonego wskaźnika higieny jamy ustnej (po uprzednim wybarwieniu płytki nazębnej preparatem Plaque-test firmy Vivadent),
– stan uzębienia – częstość próchnicy (odsetek osób z próchnicą) oraz intensywność próchnicy (na podstawie średniej liczby PUW),
– skuteczność świadczeń leczniczych – za pomocą wskaźnika leczenia próchnicy,
– obecność na powierzchni szkliwa zmętnień i hypoplazji.
Wyniki opracowano statystycznie z zastosowaniem testów: c2, t-Studenta oraz Manna-Whitneya.
WYNIKI I ICH OMÓWIENIE
Ocena warunków zgryzowych wykazała podobny i jednocześnie bardzo wysoki odsetek osób z wadami zgryzu w grupie z cukrzycą – 74% (37 osób) oraz w populacji zdrowej – 72% (36 osób). Nie zauważono znamiennych różnic związanych z płcią, chociaż u cukrzyków wady zgryzu występowały nieznacznie częściej u chłopców, zaś w grupie kontrolnej u dziewcząt. Godny zauważenia jest fakt, że tylko 19,18% osób z zaburzeniami zgryzu było leczonych ortodontycznie, statystycznie mniej cukrzyków (5,41%) niż zdrowych (33,33%) i taką zależność obserwowano zarówno u dziewcząt jak i u chłopców (tab. 1).
Tabela 1. Liczba i odsetek osób z wadami zgryzu w badanej populacji.
  Wada zgryzuLeczeni ortodontycznieNieleczeni ortodontycznie
n%n%n%
Grupa z cukrzycą Dziewczęta (25 osób) (A)1664,0016,251593,75
Chłopcy (25 osób) (B)2184,0014,762095,24
Ogółem (50 osób) (C)3774,0025,413594,59
Grupa kontrolna Dziewczęta (25 osób) (D)1976,00421,051578,95
Chłopcy (25 osób) (E)1768,00847,06952,94
Ogółem (50 osób) (F)3672,001233,332466,67
Razem (100 osób) 7373,001419,185980,82
Analiza statystyczna  D i E p < 0,05
C i E p < 0,05
A i D p < 0,05
B i E p < 0,01
 
U 36% osób z cukrzycą występowały trzaski w stawach skroniowo-żuchwowych, zaś w grupie kontrolnej odsetek ten był nieznacznie niższy – 32%. W obu populacjach nie odnotowano statystycznie istotnych różnic związanych z płcią. Zauważono również, że zjawiska akustyczne w stawach skroniowo-żuchwowych występowały tylko u osób z wadami zgryzu (tab. 2 – str. 122).
Tabela 2. Stan stawu skroniowo-żuchwowego w badanej populacji.
   Zjawiska akustyczne w stawie s-ż
%n
Grupa z cukrzycąDziewczęta (25 osób)936,00
Chłopcy (25 osób)936,00
Ogółem (50 osób)1836,00
Grupa kontrolna Dziewczęta (25 osób)832,00
Chłopcy (25 osób)832,00
Ogółem (50 osób)1632,00
Razem (100 osób) 3434,00
Stan higieny jamy ustnej w badanej populacji przedstawia tabela 3 (str. 122). Wskaźnik płytki nazębnej w grupie z cukrzycą wyniósł 1,15 (nie różnił się u dziewcząt i chłopców). W grupie kontrolnej wskaźnik ten był niższy – 1,00 (0,98 u dziewcząt i 1,02 u chłopców). Uproszczony wskaźnik higieny jamy ustnej przyjmował wyższe wartości u chorych na cukrzycę – 1,46 (dziewczęta – 1,49, chłopcy – 1,43), w porównaniu z populacją zdrową – 1,16 (dziewczęta – 1,08, chłopcy – 1,24). Jednak obserwowane różnice nie były statystycznie istotne.
Tabela 3. Stan higieny jamy ustnej w badanej populacji z cukrzycą i w grupie kontrolnej
 Wskaźnik płytki nazębnejWskaźnik higieny jamy ustnej
Grupa z cukrzycą Dziewczęta (25 osób)1,141,49
Chłopcy (25 osób)1,151,43
Ogółem (50 osób)1,151,46
Grupa kontrolna Dziewczęta (25 osób)0,981,08
Chłopcy (25 osób)1,021,24
Ogółem (50 osób)1,001,16
Razem (100 osób) 1,081,31

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 15 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 35 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Nowa Stomatologia 3/2003
Strona internetowa czasopisma Nowa Stomatologia