Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Stomatologia 3/2003, s. 141-143
Jolanta Szymańska, Anna Piątkowska, Maria Mielnik-Błaszczak
Analiza potrzeb leczniczych w chorobach miazgi zębów mlecznych u dzieci zgłaszających się do Zakładu Stomatologii Wieku Rozwojowego AM w Lublinie
The analysis of treatment needs in pulp diseases of milk teeth of the children treated in the Department of Paedodontics Medical University of Lublin
z Katedry i Zakładu Stomatologii Wieku Rozwojowego AM w Lublinie
Kierownik Katedry: prof. dr hab. Maria Mielnik-Błaszczak
Zwykle próchnica jest przyczyną chorób miazgi zębów, zarówno mlecznych jak i stałych. Leczenia miazgi częściej wymagają zęby mleczne i stałe niedojrzałe niż zęby stałe dojrzałe, co jest uwarunkowane cienką warstwą tkanek twardych, dużą komorą zęba, wydatnymi rogami miazgi. Cechą charakterystyczną przebiegu procesów chorobowych w zębach mlecznych jest wczesne występowanie zmian zapalnych w miazdze, i bezobjawowy ich przebieg w początkowym okresie zapalenia, a występowanie objawów chorobowych stosunkowo późno, w stanie daleko zaawansowanego procesu chorobowego (1, 2, 3).
Metody leczenia chorób miazgi zębów mlecznych są ogólnie znane, obejmują: pokrycie miazgi (pośrednie i bezpośrednie), amputację miazgi (przyżyciową i mortalną) i leczenie kanałowe. Na wybór metody leczenia mają wpływ następujące czynniki: stan miazgi, wiek dziecka, ogólny stan zdrowia dziecka, możliwość odbudowy korony zęba, warunki zgryzowe, stan uzębienia, stopień resorpcji korzenia/-i, postawa emocjonalna dziecka i stosunek rodziców dziecka do proponowanego leczenia (3, 4, 5). Leczenie endodontyczne zębów mlecznych stwarza możliwość zachowania pełnego uzębienia. Jest to istotne ze względów estetycznych, funkcjonalnych i rozwojowych.
Celem pracy była ocena potrzeb leczniczych dotyczących chorób miazgi zębów mlecznych u dzieci 4- i 5-letnich.
MATERIAŁ
W latach 1998-2002 do Zakładu Stomatologii Wieku Rozwojowego AM w Lublinie zgłosiło się do leczenia stomatologicznego 805 dzieci w wieku 4 i 5 lat. 166 pacjentów wymagało leczenia chorób miazgi zębów mlecznych. Dzieci w tym przedziale wiekowym stanowiły najliczniejszą grupę pacjentów wymagających tego rodzaju leczenia.
WYNIKI BADAŃ
Z powodu chorób miazgi zębów mlecznych leczono ogółem 166 dzieci 4- i 5-letnich. W grupie było 79 dziewcząt i 87 chłopców. Łącznie leczono 386 zębów, w tym u dziewcząt 194 i u chłopców 192 (ryc. 1).
Ryc. 1. Liczba zębów mlecznych leczonych z powodu chorób miazgi z uwzględnieniem płci.
Tabela 1. Liczba zębów mlecznych leczonych z powodu chorób miazgi z podziałem na grupy zębów.
 4-latki5-latkin%
Siekacze684411229,0
Kły2130,8
Trzonowce11815327170,2
Razem188198386100
Tabela 1 (str. 142) przedstawia odsetek leczonych zębów mlecznych w poszczególnych grupach zębowych u obu płci w grupie dzieci 4- i 5-letnich. Najczęściej leczonymi zębami mlecznymi z powodu chorób miazgi, zarówno u dzieci 4-letnich, jak i 5-letnich, były zęby trzonowe, które stanowiły 70,2% ogółu leczonych zębów, w następnej kolejności siekacze – 29,0% i kły – 0,8%.
Ryc. 2. Odsetek leczonych zębów mlecznych z uwzględnieniem rozpoznania.
Rycina 2 obrazuje odsetek leczonych zębów z uwzględnieniem rozpoznania. Najczęściej stwierdzano zgorzel miazgi – w 124 zębach (32,1%). W 101 zębach (26,2%) stwierdzono zapalenie miazgi II stopnia, w 75 zębach (19,4%) – przewlekłe ropne zapalenie ozębnej, a w 60 zębach (15,6%) – próchnicowe obnażenie miazgi. W 26 zębach (6,7%) leczono miazgę z innych przyczyn, takich jak: polip miazgi, pulpopatia III stopnia, choroby miazgi związane z urazem, martwica miazgi, czy też kontynuowanie leczenia po dewitalizacji.
Ryc. 3. Stosowane metody leczenia.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Szpringer-Nodzak M.: Choroby miazgi w zębach dziecięcych. Czas. Stomat. 1991, 44, 10:728-731. 2. Arabska-Przedpełska B.: Endodontologia. Med Tour Press International. Warszawa 1996. 3. Limanowska-Shaw H.: Aktualne poglądy na leczenie endodontyczne u dzieci. Czas. Stomat., 1997, 50, 11:726-732. 4. Wochna-Sobańska M.: Leczenie endodontyczne zębów mlecznych i stałych z nie zakończonym rozwojem korzeni. Stomat. Współczesna, 1994, 2:120-123. 5. Szymańska J.: Leczenie chorób miazgi zębów trzonowych mlecznych z zastosowaniem amputacji przyżyciowej. Mag. Stomat. 2001, 9:66-68. 6. Mielnik-Błaszczak M., Struska A.: Evaluation of state deciduous dentition in children in Lublin day nurseries. Ann U.M.C.S., S.D, 2002, 57, 1:299-302. 7. Mielnik-Błaszczak M. et al.: Status of deciduous dentition in children from Lublin aged 1-4. I. J. Paed. Dent. 1999, 9:97. 8. Fetkowska-Mielnik K. i wsp.: Ocena porównawcza stanu uzębienia mlecznego dzieci z Lublina na przełomie 16 lat. Czas. Stomat. 2002, 55, 3:165-168. 9. Wochna-Sobańska M.: Wyniki leczenia chorób miazgi zębów zmodyfikowaną metodą formokrezolową. Czas. Stomat. 1989, 42, 7-9:446-450. 10. Daszkowska M.: Ocena kliniczna leczenia chorób miazgi zębów trzonowych mlecznych metodą amputacji mortalnej z zastosowaniem aldehydu glutarowego. Przeg. Stomat. Wieku Rozw., 4-1996/1-1997, 16/17:4-5. 11. Wochna-Sobańska M.: Leczenie chorób miazgi zębów mlecznych chlorokamfomentolem. Czas. Stomat. 1990, 43, 3:144-147. 12. Postek-Stefańska L., Dąbal I.: Formokrezol i aldehyd glutarowy w leczeniu endodontycznym zębów mlecznych. Przeg. Stomat. Wieku Rozw. 2/3, 1998 (22/23):4-8.
Nowa Stomatologia 3/2003
Strona internetowa czasopisma Nowa Stomatologia