Chcesz wydać pracę doktorską, habilitacyjną czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

© Borgis - Nowa Stomatologia 1/2018, s. 9-17 | DOI: 10.25121/NS.2018.23.1.9
Magdalena Świątkowska1, *Paula Piekoszewska-Ziętek1, Dariusz Gozdowski2, Dorota Olczak-Kowalczyk1
The usefulness of Spotchem® Analyser (Arkray) in determining the risk in oral diseases in adolescents – a pilot study
Ocena przydatności analizatora Spotchem® (Arkray) w diagnostyce ryzyka chorób jamy ustnej u dzieci. Badanie pilotażowe
1Department of Paediatric Dentistry, Medical University of Warsaw
Head of Department: Professor Dorota Olczak-Kowalczyk, MD, PhD
2Department of Experimental Design and Bioinformatics, Warsaw University of Life Sciences
Head of Department: Krzysztof Pawłowski, PhD
Streszczenie
Wstęp. Od dawna stosowanym testem oceny parametrów fizykochemicznych śliny jest test Saliva Check Buffer®, a poziomu bakterii kariogennych – CRT Bacteria®. Nowym urządzeniem oceny parametrów śliny jest analizator Spotchem®.
Cel pracy. Określenie zgodności wyników badań uzyskiwanych analizatorem Spotchem® i testami Saliva Check Buffer® i CRT Bacteria® oraz ocena korelacji uzyskanych wyników ze stanem higieny jamy ustnej, dziąseł i uzębienia w diagnostyce ryzyka chorób jamy ustnej u dzieci.
Materiał i metody. U pacjentów w wieku 12-17 lat oceniono: stan higieny jamy ustnej (%API; OHI), dziąseł (GI) i uzębienia (ICDAS II) oraz wykonano badania testami Saliva Check Buffer® (GC) i CRT Bacteria® (Ivoclar Vivadent) oraz analizatorem Spotchem® (Arkray). Uzyskano zgodę komisji bioetycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz pisemne zgody rodziców lub opiekunów prawnych pacjentów.
Wyniki. Zbadano 25 pacjentów (średnia wieku 13,7 ± 2,2 roku). Średnie wartości wskaźników wynosiły: OHI-S – 0,93 ± 0,43; API% – 72 ± 0,26; GI – 0,83 ± 0,61; PUWZ – 6,44 ± 4,12. Aktywne plamy próchnicowe występowały u 13 pacjentów (średnio 2,2 ± 2,92 plamy). Analiza Spearmana wykazała istotne związki pH w teście Saliva Check Buffer® i zdolności buforowej śliny (r = 0,608), jej kwasowości (r = -0,713) w badaniu Spotchem® oraz ujemną korelację buforowości i pH śliny w teście Spotchem® (r = -0,845). Wysoka liczebność bakterii Streptococcus mutans (> 105 CFU/ml) oceniana testem CRT Bacteria® istotnie korelowała z wysokim poziomem aktywności metabolicznej bakterii w badaniu analizatorem Spotchem® (r = 0,54). Potwierdzono istotne korelacje następujących parametrów: OHI i wysoka (r = 0,46) oraz średnia (r = -0,54) aktywność metaboliczna S. mutans; GI i poziom białka w ślinie (r = 0,42); obecność ubytków próchnicowych i poziom białek (r = 0,40), erytrocytów w ślinie (r = 0,47) (Spotchem®) oraz liczebność S. mutans i Lactobacillus spp. (CRT Bacteria®) (r odpowiednio 0,47 i 0,42).
Wnioski. Wyniki badania śliny analizatorem Spotchem® są skorelowane z uzyskiwanymi w znanych testach ślinowych oraz z parametrami zdrowia jamy ustnej. Jego przydatność kliniczna powinna być potwierdzona dalszymi badaniami.
Summary
Introduction. Saliva Check Buffer® has been long used for assessing saliva physical and chemical properties, while CRT Bacteria® is used for estimating the count of cariogenic bacteria. Spotchem® Analyser is a new device for the assessment of saliva properties.
Aim. To determine the consistency of results obtained using Spotchem®, Saliva Check Buffer® and CRT Bacteria® kits, as well as to evaluate the correlations between the obtained results and oral hygiene status, ICDAS II indices in the diagnosis of the risk of oral diseases in children.
Material and methods. Patients aged 12-17 years were evaluated for oral hygiene (% API, OHI), gingival inflammation (GI), and carious lesions (ICDAS II). Salivary tests using Saliva Check Buffer® (GC), CRT Bacteria® (Ivoclar Vivadent) and Spotchem® (Arkray) Analyser were conducted. The consent of the bioethical committee of Warsaw Medical University, as well as written consent from all the parents of all the subjects or legal guardians of all the subjects were obtained.
Results. The study included 25 patients (mean age 13.7 ± 2.2 years). The following mean index values were obtained: OHI-S – 0.93 ± 0.43; API% – 72 ± 0.26; GI – 0.83 ± 0.61; DMFt – 6.44 ± 4.12. Active white lesions were observed in 13 patients (mean number of lesions 2.2 ± 2.92). Spearman’s rank correlation coefficient showed significant correlations between pH values according to Saliva Check Buffer® and salivary buffer capacity (r = 0.608) and acidity (r = -0.713) according to Spotchem®; as well as a negative correlation between salivary buffer capacity and pH values in Spotchem® (r = -0.845). High count of S. mutans (> 105 CFU/mL) assessed by CRT Bacteria® correlated significantly with high bacteria count estimated by the Spotchem® Analyser (r = 0.54). Significant correlations were found between OHI and high (r = 0.46) and average (r = -0.54) metabolic activity of S. mutans; GI and salivary protein levels (r = 0.42); carious lesions and salivary protein levels (r = 0.40); salivary blood levels (r = 0.47) (Spotchem®) and the levels of S. mutans and Lactobacillus spp. (CRT Bacteria®) (0.47 and 0.42, respectively).
Conclusions. The parameters estimated by the Spotchem® Analyser were correlated with the results obtained with the commonly known salivary kits and oral health indices. However, its clinical relevance should be confirmed by further studies.
Introduction
Contemporary dental treatment involves risk assessment and monitoring for oral diseases, dental caries and periodontal diseases in particular (1, 2). Risk assessment for these diseases requires the determination of the balance between pathogenic factors and body defences, including salivary physicochemical properties and oral microbial load (3-6).
Commercially available saliva tests with proven clinical usefulness, such as Saliva Check Buffer®, CRT Baceria® (Ivoclar Vivadent), Dentocult SM and Dentobuff (Orion Diagnostica), have been long used in the clinical practice. Saliva Buffer Check® allows an assessment of salivary pH and buffer capacity. CRT Bacteria® is used to determine the levels of Streptococcus mutans and Lactobacillus spp. following stimulated saliva application in SM and LAB-AGAR culture medium and incubation at 37°C for 48 hours. Patients with bacterial count > 105 CFU/mL are considered to be at an increased risk of dental caries (5, 7, 8).
Spotchem® (Arkray) is a novel test that allows an assessment of salivary S. mutans count, acidity, and buffer capacity, as well as protein, blood, leukocyte and ammonia levels. The scale ranges between 0 and 100 units for each test. The analyser measures the following parameters: S. mutans levels (106-108 CFU/mL); acidity (pH 6.0-8.0); salivary buffer capacity (pH 2.8-6.0); salivary blood levels (0-0.50 mg/dL); salivary leukocyte count (0-200 U/L); salivary protein levels (0-6 mg/dL); and salivary ammonia levels (0-10 000 N-μg/dL). Mean values are as follows: 28-47 units for S. mutans levels; 35-52 for acidity; 28-47 for salivary buffer capacity; 14-29 for salivary blood levels; 37-60 for salivary leukocyte count; 36-53 for salivary protein levels; 43-83 for salivary ammonia levels.
So far, no studies using this device have been published.
Aim
The aim of the study was to determine the consistency of results using Spotchem®, Saliva Check Buffer® and CRT Bacteria® kits, as well as to assess correlations between the obtained results and oral hygiene status (including gingival and dental health status) in the diagnosis of the risk of oral diseases in paediatric patients.
Material and methods
Generally healthy patients with permanent dentition aged between 12 and 17 years, who reported for dental visits to the Department of Paediatric Dentistry of the Medical University of Warsaw, were included in the study. A written consent to participate in the study and patient’s cooperation were inclusion criteria. Patients using orthodontic appliances, as well as patients with a medical history of chronic diseases or pharmacotherapy affecting salivary properties were excluded from the study. This pilot study has been approved by the Bioethical Committee of the Medical University of Warsaw, no. of approval KB/6/2017. Written consent of the parents or guardians of the patients were obtained. The study involved clinical evaluation and assessment of salivary parameters using commercially available tests. Clinical evaluation was performed in a dental office setting to assess oral health (Approximal Plaque Index %API according to Lange et al., the Simplified Oral Hygiene Index OHI-S) (9, 10), gingival health (GI by Silness & Löe) (11, 12), and dental health – the presence of carious lesions (International Caries Detection and Assessment System II – ICDAS II) (13). Salivary properties were assessed using commercially available tests, such as Saliva Check Buffer® (GC) and CRT Bacteria® (Ivoclar Vivadent), in accordance with manufacturers’ instructions, as well as Spotchem® Analyser (Arkray). Saliva Check Buffer® (GC) and CRT Bacteria® (Ivoclar Vivadent) were used to assess parameters measured by Spotchem®. The tests were performed 30 minutes before the use of analyser. Both stimulated and unstimulated saliva (according to manufacturer’s instructions) was tested in the morning hours, at least 2 hours after last meal or tooth brushing. During the test with the Spotchem® Analyser, the patient received a rinse solution for a 10-second mouthwash, after which all of the liquid was spat into a disposable cup. Using a pipette, the spat liquid was applied on a test strip, which was placed in the analyser connected to the computer. After 260 seconds, the computer programme produced results for the metabolic activity of S. mutans, acidity, salivary buffer capacity, protein, blood, leukocyte and ammonia levels (fig. 1).
Fig. 1. An exemplary form with results obtained in the Spotchem® Analyser
Saliva Check Buffer® was used to assess unstimulated salivary pH and stimulated salivary buffer capacity. Unstimulated salivary pH was considered normal for 6.8-7.8; moderately acidic for 6.0-6.6, and acidic for 5.0-5.8. Salivary buffer capacity was assessed after stimulated saliva collection by the patient during a 5-minute paraffin chewing. Using a colour score (green – 4 points, green/blue – 3 points, blue – 2 points, blue/red – 1 point and red – 0 points), the parameter was ranked as high (10-12 points), average (6-9 points) or low (0-5). CRT Bacteria® was used to evaluate S. mutans counts (the result was recorded after 48 hours of incubation at 37°C). The assessment was performed based on the number of bacterial colonies on the agar. Patients with bacterial counts > 105 CFU/mL were considered to be at a high risk of dental caries.
Correlations between the analysed variables were assessed based on Spearman’s rank correlation coefficient. Additionally, a simple linear regression analysis or logistic regression was used to evaluate selected correlations. Statistica 8 used for statistical analysis and a p ≤ 0.05 was considered statistically significant.
Results
The study included 25 patients aged between 12 and 17 years (mean age 13.7 ± 2.2 years). The results for oral, gingival and dental health status are shown in table 1. Salivary assessment using the Saliva Check Buffer® (GC) and Spotchem® (Arkray) are summarised in table 2. CRT Bacteria® (Ivoclar Vivadent) detected high S. mutans counts in 8 (32.0%) patients and high Lactobacillus spp. counts in 17 (68.0%) patients.
Tab. 1. Clinical findings in patients included in the study
Clinical evaluation parametersValue
Hygiene statusOHI-Smean ± SD0.93 ± 0.43
API%72 ± 0.26
Gingival statusGI 0.83 ± 0.61
GI > 0.1n/% 21/84.0
Dental statusactive white lesionsn/%13/52.0
mean number ± SD2.2 ± 2.92
DMFT > 0 n/%23/92.0
DT > 014/56.0
DMFTmean ± SD6.44 ± 4.12
DMFS9.0 ± 6.84
Tab. 2. Salivary findings obtained with Saliva Check Buffer® and Spotchem®
Salivary propertiesn/% of patientsSaliva Check Buffer®Spotchem®
Salivary pHacidicn/%1/4.06/24.0
moderately acidic 10/40.05/20.0
normal14/56.014/56.0
mean score ± SD6.87 ± 0.5951.08 ± 20.29
Buffer capacity lown/%4/16.016/64.0
average18/72.05/20.0
high3/12.04/16.0
mean score ± SD7.12 ± 1.9625.36 ± 22.34
S. mutans metabolic activitylown/%parameters are not evaluated in the test10/40.0
averageparameters are not evaluated in the test12/48.0
highparameters are not evaluated in the test3/12.0
mean score ± SDparameters are not evaluated in the test24.88 ± 20.79
Ammonia levelslown/%parameters are not evaluated in the test19/76.9
averageparameters are not evaluated in the test3/12.0
normalparameters are not evaluated in the test3/12.0
mean score ± SDparameters are not evaluated in the test25.84 ± 28.42
Erythrocyte levels lown/%parameters are not evaluated in the test7/28.0
averageparameters are not evaluated in the test4/16.0
normalparameters are not evaluated in the test14/56.0
mean score ± SDparameters are not evaluated in the test37.56 ± 29.46
Leukocyte levelslown/%parameters are not evaluated in the test14/56.0
averageparameters are not evaluated in the test6/24.0
normalparameters are not evaluated in the test5/20.0
mean score ± SDparameters are not evaluated in the test35.08 ± 24.20
Protein levelslow parameters are not evaluated in the test19/76.0
averageparameters are not evaluated in the test5/20.0
normalparameters are not evaluated in the test1/4.0
mean score ± SDparameters are not evaluated in the test27.28 ± 12.89
Spearman’s analysis showed statistically significant correlations between pH values measured by Saliva Check Buffer® (GC) and salivary buffer capacity (r = 0.608) and acidity (r = -0.713) in Spotchem® (Arkray). Spotchem® salivary buffer capacity negatively correlated with salivary pH value (r = -0.845). Although the correlation coefficient between the results for acid buffer capacity was positive for both tests, it was not statistically significant. There was a statistically significant correlation between high S. mutans counts (> 105 CFU/mL) according to CRT Bacteria® and high bacterial metabolic activity in Spotchem® (Arkray) (r = 0.54). Both results indicate high oral S. mutans burden and are positively correlated with salivary ammonia levels (r = 0.41 for CRT Bacteria® and r = 0.45 for analyser, respectively). Also, statistically significant correlations were observed between salivary erythrocyte count and salivary leukocyte count (r = 0.57) and salivary protein levels (r = 0.43).
Correlations between salivary findings and clinical oral health parameters are shown in table 3. Mean GI values in patients with high/average and low salivary protein levels were 1.08 ± 0.44 and 0.75 ± 0.64, respectively. DMFT in patients with high and low S. mutans counts in CRT Bacteria® was 8.89 ± 3.98 and 5.06 ± 3.62, respectively. The results for pH and acid buffer capacity were not statistically significantly correlated with the evaluated clinical parameters. No significant correlations were observed between salivary findings and the presence and number of active white lesions. Compared to patients with present/absent active white lesions, Saliva Check Buffer® more often detected lower unstimulated salivary pH and lower stimulated salivary buffer capacity (fig. 2). However, these differences were statistically insignificant. Also, higher GI values were reported in patients with acidic saliva compared to normal and/or moderately acidic saliva (0.74 ± 0.51 vs. 0.95 ± 0.73). However, this difference was statistically insignificant.
Tab. 3. Statistically significant correlations between oral health parameters and salivary findings based on Spearman’s rank correlation analysis
Oral health indicatorSalivary parameterTestSpearman’s correlation coefficient
OHI-Shigh bacterial metabolic activitySpotchem®0.46
OHI-Saverage bacterial metabolic activitySpotchem®-0.54
API%average bacterial metabolic activitySpotchem®-0.43
GI > 0average bacterial metabolic activitySpotchem®-0.45
GIprotein levelsSpotchem®0.42
Carious lesions (DT > 0)colony count of S. mutans > 105 CFU/mLCRT Bacteria®0.47
colony count of Lactobacillus spp. > 105 CFU/mLCRT Bacteria®0.42
protein levelsSpotchem®0.40
erythrocyte levels Spotchem®0.47
DMFTcolony count of S. mutans > 105 CFU/mLCRT Bacteria®0.44
Fig. 2. Salivary properties assessed by Saliva Check Buffer® in patients with and without white lesions
Patients with active white lesions tested with Spotchem® presented with higher salivary acidity, leukocyte count, protein and ammonia levels, as well as metabolic S. mutans activity, and lower buffer capacity (fig. 3). High S. mutans and Lactobacillus spp. counts were recorded more frequently in CRT Bacteria® (fig. 4). However, the observed differences were not statistically significant.
Fig. 3. Salivary properties assessed by Spotchem® in patients with and without white lesions
Fig. 4. The rates of S. mutans and Lactobacillus spp. > 105 CFU/mL colony counts in CRT Bacteria® in patients with and without white lesions
Also, statistically significant correlations were observed between gingival inflammation and OHI-S (r = 0.61) and API% (r = 0.52), as well as between GI and hygiene status indicators (r = 0.57 and 0.48, respectively). No statistically significant correlations were reported between gingival and oral health status and the presence of carious lesions and DMFT and DMFS.
Discussion
The relationship between salivary parameters assessed using commercially available tests and dental caries is well documented in literature (5, 14-16). However, the knowledge of the usefulness of Spotchem® Analyser is insufficient.
Our study confirmed that there is a moderately strong correlation between physicochemical salivary findings according to Saliva Check Buffer® and Spotchem®, as well as a slightly weaker correlation between oral microbiological burden evaluated by CRT Bacteria® and analyser. Due to the small sample size it is difficult to statistically assess the compliance of salivary evaluation results obtained using different methods. Differences in the scale and assessment categories used in these tests are an additional difficulty. Similar difficulties may be found in the comparison of results for oral microbiological burden. Spotchem® classifies SM metabolic activity as low, average and high, while CRT Bacteria® allows for a quantitative assessment of S. mutans and Lactobacillus spp. colonies. The number is then subjectively evaluated by the investigator using two categories, i.e. above and below 105 CFU/mL.
The analysis of relationships between the evaluated physicochemical salivary parameters and clinical oral health assessment parameters showed no statistically significant correlations. However, higher salivary pH values were observed in patients with no active white lesions in each test, and higher GI values in patients with low salivary acidity according to Saliva Check Buffer®. Similar conclusions were drawn by other authors. Animireddy et al. (14) observed no statistically significant differences in salivary pH values according to Buffer Saliva Check Kit® in two groups of paediatric patients – with minor caries intensity and early childhood caries (formerly known as nursing bottle caries). However, the authors observed significantly higher salivary pH values in patients with dmft = 0 compared to patients with carious lesions. Similar results were obtained by other authors (15-19). An evaluation using a pH meter showed higher salivary pH values in caries-free patients compared to those with early childhood caries (ECC). Prabhakar et al. (20) and Preethi et al. (21), who used the same method, observed only a minor difference in salivary pH between the groups. According to the authors, the difference in caries activity indicators is due to other risk factors for dental caries, which dominated the initiation of the process. Piróg et al. (22) showed no significant correlation between salivary pH and permanent dental caries in their studies assessing the effects of physicochemical salivary parameters on dental, gingival and oral mucosal status in children. However, a negative statistically significant correlation was found between unstimulated salivary pH and gingival inflammation (r = -0.529), which supports the relationship reported by the authors and the effects of salivary buffer capacity on the intensity of permanent dental caries (22). An increase in buffer capacity by 1 unit resulted in a decrease in DMFt/dmft by about 1.26 and a decrease in DMFs/dmfs by 1.43. Our study did not show such correlations. However, lower salivary buffer capacity was reported for both evaluated tests (Saliva Check Buffer®, Spotchem®) in patients with active white lesions. Similar, yet statistically insignificant findings were presented by Prabhakar et al. (20), Preethi et al. (21) and Malekipour et al. (23). Singh et al. (16), on the other hand, obtained statistically significantly higher mean salivary buffer capacity levels in patients without active carious foci compared to patients with carious lesions (10.92 vs. 7.46). Animireddy et al. (14) observed significantly higher salivary buffer capacity in children with DMFs/dmfs = 0 compared to DMFs/dmfs ≤ 0. Sakeenabi and Hiremath (24) also reported that lower salivary buffer capacity was accompanied by higher dmfs, dmft, DMFs and DMFt. Piróg et al. (22) also showed statistically significant effects of lower salivary buffer capacity levels on increased DMFt/dmft and DMFS/dmfs (20). Different findings related to salivary buffer capacity were presented by Zabokova-Bilibilova et al. (6). Higher salivary carbohydrate levels were detected in caries-free patients.
Determination of cariogenic bacteria levels is an important element in the risk assessment of dental caries. Saakenabi and Hiremath (24) detected S. mutans in 98.47% of patients, including CFU > 105 in 29.59%, and Lactobacillus spp. (37.75% with CFU > 105) detected in 87.24% of patients. A statistically significant relationship was observed between the levels of these bacteria and DMFT/DMFS and dmft/dmfs. We observed a correlation between carious lesions and high Streptococcus mutans and Lactobacillus spp. counts in CRT Bacteria®. It should be also emphasised that patients with active white lesions presented with higher S. mutans colony counts in CRT Bacteria® and higher metabolic activity of these bacteria in Spotchem® Analyser (statistically insignificant differences). Gamboa et al. (25) demonstrated that culture on MSB agar allowed to detect S. mutans in only 62% of patients; however, no correlation with carious activity was found. Similar Streptococcus count was reported in caries-free patients and patients with active caries by Xu et al. (26), Tao et al. (27) and Jiang et al. (28). The authors explain this fact by the presence of many species of this genus, which may play different roles in the initiation of carious processes. Gilbert et al. (7) showed in their study in patients with severe early childhood caries that only isolated S. mutans colonies were found both in cavities and white lesions. However, the authors point to the diversified virulence of bacteria, which may cause rapid formation of carious lesions. However, Hallet and O’Rourke (29) observed no relationship between increased carious lesions and the presence of S. mutans colonies in their study. The author points to the important role of the already existing carious lesions, reduced salivary flow and the presence of orthodontic appliances in this process.
According to our analysis, the metabolic activity of S. mutans measured by Spotchem® Analyser was correlated with oral hygiene indicators and gingival inflammation. Spotchem® further allows for an assessment of salivary leukocytes, protein, blood and ammonia levels. Increased salivary protein, leukocyte and erythrocyte levels indicate oral inflammation. It is believed that gingival inflammation may indicate an increased risk of carious disease (30). Despite small sample size, a correlation was observed between protein levels and GI value. Also, a relationship was observed between the presence of active carious foci and salivary protein levels as well as salivary erythrocytes. This confirms that gingival inflammation is one of dental caries risk indicators. It should be also noted that bleeding from inflamed gums initiates the process of local salivary protein accumulation (immunoglobulins, albumins, glycoproteins), which act as first the line of defence against oral pathogens, which explains the relationship with high protein levels (31). A study conducted by Roa et al. (32) using the Bradford protein assay showed no relationship between salivary protein levels and DMFT. A study using protein electrophoresis showed a significant difference in protein levels between patients with active caries and caries-free individuals (33).
There are also studies assessing the relationship between salivary ammonia levels (based on urease levels) and dental caries activity. Shu et al. (34) observed significantly increased levels of urease, an enzyme degrading urea into ammonia, in caries-free patients compared to patients with active caries (< 0.0001). The risk of caries in patients with urease levels below the threshold (< 0.9> 3.6 units/mg of protein) is 10-17-fold higher compared to patients with urease levels above this value. Similar conclusions were drawn by Nascimento et al. (35), who observed a reverse correlation between urease activity and carious activity (p < 0.0001). Morou-Bermudez et al. (36), on the other hand, showed higher salivary urease activity in patients with active caries (mean DMFS > 2) and high S. mutans count (a mean ≥ 104 CFU/mL). Other authors showed no statistically significant relationship between the levels of salivary urease and dental caries activity as well as the level of cariogenic bacteria (37). Our study also demonstrated no correlation between salivary ammonia levels and carious activity; however, a relationship was observed between ammonia levels and high S. mutans count.
The presence of red blood cells in the saliva is another salivary parameter measured by Spotchem®. Statistical analysis showed a significant correlation been its levels and salivary levels of leukocytes and proteins as well as caries. However, no other current studies analysing this relationship using other methodologies were found.
Conclusions
The obtained results do not allow to draw final conclusions. The correlations between salivary findings obtained using the Spotchem® Analyser and those obtained using well-known salivary tests as well as oral health parameters point to the usefulness of the device in risk assessment of dental caries and gingival inflammation in adolescents. This, however, requires confirmation by further research.
Piśmiennictwo
1. Turska-Szybka A, Grudziąż-Sękowska J, Olczak-Kowalczyk D: Czynniki ryzyka próchnicy wczesnego dzieciństwa i indywidualna ocena poziomu ryzyka na podstawie CAMBRA. Nowa Stomatol 2011; 3: 119-127.
2. American Academy of Pediatric Dentistry: Guideline on caries-risk assessment and management for infants, children, and adolescents. Pediatr Dent 2013; 35(5): 157-164.
3. Ferreira-Nóbilo NP, Tabchoury CP, Sousa Mda L, Cury JA: Knowledge of dental caries and salivary factors related to the disease: influence of the teaching-learning process. Braz Oral Res 2015; 29(1): 1-7.
4. Leone CW, Oppenheim FG: Physical and chemical aspects of saliva as indicators of risk for dental caries in humans. J Dent Educ 2001; 65(10): 1054-1062.
5. Wongkamhaeng K, Poachanukoon O, Koontongkaew S: Dental caries, cariogenic microorganisms and salivary properties of allergic rhinitis children. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2014; 78(5): 860-865.
6. Zabokova-Bilbilova E, Sotirovska-Ivkovska A, Georgiev Z, Stefanovska E: Evaluation of buffer capacity of saliva in caries-free and caries-active children. Pril (Makedon Akad Nauk Umet Odd Med Nauki) 2013; 34(2): 151-157.
7. Gilbert K, Joseph R, Vo A et al.: Children with severe early childhood caries: streptococci genetic strains within carious and white spot lesions. J Oral Microbiol 2014; 6(1): 1-11.
8. Twetman S, Fritzon B, Jensen B et al.: Pre- and post-treatment levels of salivary mutans streptococci and lactobacilli in pre-school children. Int J Paediatr Dent 1999; 9(2): 93-98.
9. Lange DE, Plagmann HC, Eenboom A, Promsberger A: Klinische Bewertungsverfahren zur Objektivierung der Mundhygiene. Dtsch. Zahnärztl Z 1977; 32: 44-47.
10. Greene JC, Vermillion JR: The simplified oral hygiene index. JADA 1964; 68(1): 7-13.
11. Silness J, Löe H: Correlation between oral hygiene and periodontal condition. Acta Odontol Scand 1964; 22: 121-135.
12. Löe H: The gingival index, the plaque index and the retention index systems. J Periodontol 1967; 38 (suppl.): 610.
13. International Caries Detection and Assessment System (ICDAS) Coordinating Committee (2005) Criteria Manual: International Caries Detection and Assessment System (ICDAS II). www.icdas.org (data dostępu: 15.11.2008).
14. Animireddy D, Reddy Bekkem VT, Vallala P et al.: Evaluation of pH, buffering capacity, viscosity and flow rate levels of saliva in caries-free, minimal caries and nursing caries children: An in vivo study. Contemp Clin Dent 2014; 5(3): 324-328.
15. Kaur A, Kwatra KS, Kamboj P: Evaluation of non-microbial salivary caries activity parameters and salivary biochemical indicators in predicting dental caries. J Indian Soc Pedod Prev Dent 2012; 30(3): 212-217.
16. Singh S, Sharma A, Sood PB et al.: Saliva as a prediction tool for dental caries: an in vivo study. J Oral Biol Craniofac Res 2015; 5(2): 59-64.
17. Kuriakose S, Sundaresan C, Mathai V et al.: A comparative study of salivary buffering capacity, flow rate, resting pH, and salivary Immunoglobulin A in children with rampant caries and caries-resistant children. J Indian Soc Pedod Prev Dent 2013; 31(2): 69-73.
18. Makawi Y, El-Masry E, El-Din HM: Salivary carbonic anhydrase, pH and phosphate buffer concentrations as potential biomarkers of caries risk in children. J Unexplored Med Data 2017; 2: 9-15.
19. Bagherian A, Asadikaram G: Comparison of some salivary characteristics between children with and without early childhood caries. Indian J Dent Res 2012; 23(5): 628-632.
20. Prabhakar AS, Reshma D, Raju OS: Evaluation of flow rate, pH, buffering capacity, calcium, total protein and total antioxidant levels of saliva in caries free and caries active children – an in vivo study. Int J Clin Pediatr Dent 2009; 2(1): 9-12.
21. Preethi BP, Reshma D, Anand P: Evaluation of flow rate, pH, buffering capacity, calcium, total proteins and total antioxidant capacity levels of saliva in caries free and caries active children: an in vivo study. IJCB 2010; 25(4): 425-428.
22. Piróg A, Kalińska A, Gozdrowski D, Olczak-Kowalczyk D: Wpływ parametrów fizykochemicznych śliny na stan uzębienia, dziąseł i błony śluzowej jamy ustnej u dzieci zdrowych. J Stomatol 2013; 66(2): 154-169.
23. Malekipour MR, Messripour M, Shirani F: Buffering capacity of saliva in patients with active dental caries. Asian J Biochem 2008; 3: 280-283.
24. Sakeenabi B, Hiremath SS: Dental caries experience and salivary Streptococcus mutans, lactobacilli scores, salivary flow rate, and salivary buffering capacity among 6-year-old Indian school children. J Int Soc Prev Community Dent 2011; 1(2): 45-51.
25. Gamboa F, Estupifian M, Galindo A: Presence of Streptococcus mutans in saliva and its relationship with dental caries: Antimicrobial susceptibility of the isolates. Universitas Scientiarum 2004; 9: 23-27.
26. Xu H, Hao W, Zhou Q et al.: Plaque bacterial microbiome diversity in children younger than 30 months with or without caries prior to eruption of second primary molars. PLoS One 2014; 9(2): e89269.
27. Tao Y, Zhou Y, Ouyang Y, Lin H: Dynamics of oral microbial community profiling during severe early childhood caries development monitored by PCR-DGGE. Arch Oral Biol 2013; 58(9): 1129-1138.
28. Jiang S, Jin L, Lo ECM: Salivary microbiome diversity in caries-free and caries-affected children. Int J Mol Sci 2016; 17(12): 1978.
29. Hallett K, O’Rourke P: Baseline dental plaque activity, mutans streptococci culture, and future caries experience in children. Pediatr Dent 2013; 35(7): 523-528.
30. Bendoraitienė E, Z?bienė J, Vasiliauskienė I et al.: Periodontal status in 18-year-old Lithuanian adolescents: an epidemiological study. Medicina 2017; 53(4): 253-258.
31. Fábián TK, Hermann P, Beck A et al.: Salivary Defense Proteins: Their network and role in innate and acquired oral immunity. Int J Mol Sci 2012; 13(4): 4295-4320.
32. Roa NS, Chaves M, Gómez M, Jaramillo LM: Association of salivary proteins with dental caries in a Colombian population. Acta Odontol Latinoam 2008; 21(1): 69-75.
33. Bhalla S, Tandon S, Satyamoorthy K: Salivary proteins and early childhood caries: A gel electrophoretic analysis. Contemp Clin Dent 2010; 1(1): 17-22.
34. Shu M, Morou-Bermudez E, Suárez-Pèrez E et al.: The relationship between dental caries status and dental plaque urease activity. Oral Microbiol Immunol 2007; 22(1): 61-66.
35. Nascimento MM, Gordan VV, Garvan CW et al.: Correlations of oral bacterial arginine and urea catabolism with caries experience. Oral Microbiol Immunol 2009; 24(2): 89-95.
36. Morou-Bermudez E, Elias-Boneta A, Billings RJ et al.: Urease activity in dental plaque and saliva of children during a three-year study period and its relationship with other caries risk factors. Arch Oral Biol 2011; 56(11): 1282-1289.
37. Toro E, Nascimento MM, Suarez-Perez E et al.: The effect of sucrose on plaque and saliva urease levels in vivo. Arch Oral Biol 2010; 55(3): 249-254.
otrzymano: 2018-02-08
zaakceptowano do druku: 2018-02-28

Adres do korespondencji:
*Paula Piekoszewska-Ziętek
Zakład Stomatologii Dziecięcej Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Miodowa 18, 00-246 Warszawa
tel. +48 (22) 502-20-31
pedodoncja@wum.edu.pl

Nowa Stomatologia 1/2018
Strona internetowa czasopisma Nowa Stomatologia

Pozostałe artykuły z numeru 1/2018: