Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Chcesz wydać pracę doktorską, habilitacyjną czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Stomatologia 1/2018, s. 18-24
*Angelika Kobylińska1, Nicole Sochacki-Wójcicka2, Dariusz Gozdowski3, Dorota Bomba-Opoń2, Mirosław Wielgoś2, Dorota Olczak-Kowalczyk1
Opieka stomatologiczna w czasie ciąży w Polsce. Postnatalne badanie ankietowe
Dental care in pregnancy in Poland. A postnatal questionnaire study
1Zakład Stomatologii Dziecięcej, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Kierownik Zakładu: prof. dr n. med. Dorota Olczak-Kowalczyk
2I Klinika i Katedra Położnictwa i Ginekologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Kierownik Kliniki i Katedry: prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś
3Katedra Doświadczalnictwa i Bioinformatyki, Wydział Rolnictwa i Biologii, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Kierownik Katedry: dr hab. Krzysztof Pawłowski
Streszczenie
Wstęp. Ciąża jest okresem zwiększonego ryzyka występowania chorób w obrębie jamy ustnej, mających wpływ na przebieg ciąży i zdrowie dziecka. Kobiety ciężarne powinny dbać o zachowanie zdrowia uzębienia i przyzębia poprzez intensyfikację działań profilaktycznych i leczniczych.
Cel pracy. Ocena powodów zgłoszenia się kobiet w ciąży do dentysty i rodzaju udzielanych im świadczeń stomatologicznych z uwzględnieniem wpływu czynników socjodemograficznych, w tym miejsca zamieszkania, oraz rodzaju placówki medycznej.
Materiał i metody. Przeprowadzono elektroniczne badanie ankietowe kobiet do 5 lat po porodzie (zgoda Komisji Bioetycznej WUM). Pytania dotyczyły danych socjodemograficznych, przebiegu ciąży i porodu, wizyt w gabinecie stomatologicznym w czasie ciąży, rodzaju wykonywanych procedur oraz placówek, w których je wykonywano. Do analizy statystycznej zastosowano test chi-kwadrat, współczynnik korelacji rang Spearmana. Przyjęto poziom istotności p ≤ 0,05.
Wyniki. Analizowano 3439 ankiety kobiet w wieku 13,1-45,4 roku, wypełnione od 2 tygodni do 5 lat po porodzie, w tym 40,9% mieszkanek dużych miast, 74,8% z wykształceniem ponadmaturalnym, 41% w dobrej sytuacji ekonomicznej. Wizytę w gabinecie stomatologicznym w czasie ciąży, częściej prywatnym, odbyło 62,3% kobiet. Najczęściej przyczyną wizyty była potrzeba lecznicza. Zgłaszalność i powody wizyty zależały od: wieku, statusu ekonomicznego, aktywności zawodowej, miejsca zamieszkania, poziomu wykształcenia, opieki stomatologiczna przed ciążą i zaleceń ginekologa. Świadczeń stomatologicznych udzielono 63% kobietom, które zgłosiły się do dentysty. Najczęściej leczono próchnicę zębów (53,7%), wykonywano skaling (13,6%) i leczenie endodontyczne (9,5%), najrzadziej zdjęcia radiologiczne (2,5%). Z wyjątkiem ekstrakcji i leczenia endodontycznego wszystkie procedury wykonywano częściej w gabinetach prywatnych niż posiadających umowę z NFZ.
Wnioski. Zgłaszalność ciężarnych do dentysty, modyfikowana czynnikami socjodemograficznymi, jest związana z potrzebami leczenia stomatologicznego i skierowaniem od ginekologa. Zbyt rzadkie wykonywanie procedur profilaktycznych i unikanie diagnostyki radiologicznej w czasie ciąży wskazują na konieczność rozpowszechnienia wiedzy dotyczącej zasad opieki stomatologicznej w czasie ciąży wśród przyszłych matek i lekarzy dentystów.
Summary
Introduction. Pregnancy is a period of increased risk of oral diseases that affect both the course of pregnancy and child’s health. Pregnant women should pay particular attention to dental and periodontal health by implementing intensified preventive and therapeutic activities.
Aim. An evaluation of the reasons for dental visits and the types of dental services among pregnant women, with reference to the impact of the socio-demographic factors such as place of residence and the type of medical facility.
Material and methods. An electronic survey was conducted among women up to 5 years postpartum (consent of the bioethical committee of Medical University of Warsaw). Socio-demographic data as well as information on the course of pregnancy, dental appointments during pregnancy, the type of dental procedures and the type of attended healthcare facilities were collected. The chi-square test and Spearman’s rank correlation coefficient were used for statistical analysis. A p ≤ 0.05 was accepted as statistically significant.
Results. A total of 3,439 questionnaires completed 2 weeks to 5 years after delivery by women aged between 13.1 – 45.4 years, including 40.9% of urban residents, 74.8% of women with higher education, and 41% of women in good economic situation, were analysed. A total of 62.3% of respondents reported attending dental appointments (usually private) during pregnancy. The need for treatment was the most common reason for the visit. The attendance and the reasons for dental visits depended on the age, economic status, professional activity, place of residence, level of education, dental care before pregnancy and gynaecologist’s recommendations. A total of 63% of women who reported to the dentist received dental care. The most common procedures included dental caries treatment (53.7%), dental scaling (13.6%) and endodontic treatment (9.5%). Dental radiography was less common (2.5%). Except for tooth extraction and endodontic treatment, all procedures were usually performed in private practices rather than those having a contract with the Polish National Health Fund.
Conclusions. Dental attendance among pregnant women, which is modified by socio-demographic factors, is associated with the need for dental treatment and a referral from a gynecologist. The limited use of preventive procedures and avoiding diagnostic radiology during pregnancy indicate the need to educate both future mothers and dentists on dental care in pregnancy.
Wstęp
Zmiany zachodzące w organizmie kobiety w okresie ciąży, zwłaszcza dotyczące układu hormonalnego, immunologicznego, ilości i jakości śliny oraz zaburzenia przewodu pokarmowego, są przyczyną wzrostu ryzyka chorób w obrębie jamy ustnej, które mogą mieć negatywny wpływ na jakość życia, zdrowie ogólne kobiety, przebieg ciąży i zdrowie dziecka. Udowodniono związek pomiędzy występowaniem zapaleń przyzębia u kobiety ciężarnej a niską wagą urodzeniową i przedwczesnym porodem oraz między wysoką liczebnością bakterii próchnicotwórczych a próchnicą zębów mlecznych u dziecka (1-5). Opieka stomatologiczna nad kobietą w ciąży powinna więc być wzmocniona i kompleksowa (ang. concept of a whole mouth therapy), tj. obejmować intensywną profilaktykę chorób jamy ustnej, leczenie próchnicy i jej powikłań, chorób dziąseł i przyzębia oraz błony śluzowej jamy ustnej (6-9).
Kobietom w okresie ciąży i połogu w Polsce przysługuje większy zakres procedur leczniczych i profilaktycznych w ramach świadczeń refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, który pozwala na regularne, co 3 miesiące, badania kontrolne, wykonywanie niezbędnych zabiegów profilaktycznych i leczniczych oraz indywidualną edukację prozdrowotną. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 września 2010 roku (zastąpione następnie rozporządzeniem z dnia 20 września 2012 roku) wprowadziło dodatkowo standardy postępowania w okresie ciąży i połogu, które podkreślają konieczność wizyty u lekarza dentysty w okresie ciąży i znaczenie utrzymania zdrowia jamy ustnej. Uwzględniają one propagowanie zdrowego stylu życia, w tym zdrowia jamy ustnej (do 10. tyg. ciąży), kontrole stanu zdrowia jamy ustnej (w okresach 11.-14., 21.-26., 33.-37. tydzień ciąży) w ramach świadczeń profilaktycznych udzielanych przez lekarza lub położną oraz kontrolne badanie stomatologiczne z uwzględnieniem oceny stanu zdrowia jamy ustnej, określeniem potrzeb profilaktyczno-leczniczych i ustaleniem planu leczenia do 10. tygodnia ciąży. Podejmowane są także działania promocyjne i edukacyjne w zakresie zdrowia jamy ustnej, m.in. przez szkoły rodzenia, samorządy regionalne, towarzystwa naukowe i Ministerstwo Zdrowia.
Cel pracy
Celem pracy była ocena powodów zgłoszenia się kobiet w ciąży do dentysty i rodzaju udzielanych im świadczeń stomatologicznych z uwzględnieniem wpływu czynników socjodemograficznych, w tym miejsca zamieszkania, oraz rodzaju placówki medycznej.
Materiał i metody
Do anonimowego, elektronicznego badania ankietowego zaproszono kobiety po przebytej ciąży, rozwiązanej w okresie do 5 lat od daty wypełnienia ankiety. Badanie przeprowadzono w kwietniu i maju 2017 roku. Kwestionariusz ankiety zawierał pytania dotyczące: wieku w dniu rozwiązania ciąży i aktualnego miejsca zamieszkania (duże miasto, małe miasto i wieś), poziomu wykształcenia, sytuacji materialnej rodziny, aktywności zawodowej, przebiegu ciąży i porodu (choroby towarzyszące, termin porodu, sposób rozwiązania ciąży), masy urodzeniowej dziecka, korzystania z opieki stomatologicznej w czasie ciąży, przyczyn zgłoszenia się do dentysty oraz wykonywanych zabiegów profilaktycznych i leczniczych. Z analizy wykluczono kwestionariusze błędnie lub niekompletnie wypełnione. Kwestionariusz badań ankietowych dotyczący okresu ciąży był oceniony przez Komisję Bioetyczną WUM (zgoda nr KB/93/2015 z dn. 5/05/2015).
Uzyskane dane poddano analizie statystycznej z wykorzystaniem testu chi-kwadrat oraz analizy korelacji z użyciem współczynnika korelacji rang Spearmana. Analizy przeprowadzono w programie Statistica 12 (Statsoft), przyjęto poziom istotności p ≤ 0,05.
Wyniki
Spośród wypełnionych 3455 ankiet do ostatecznej analizy włączono 3439. Charakterystykę socjodemograficzną ankietowanych przedstawia tabela 1. Ankiety były wypełniane od 2 tygodni do 5 lat od rozwiązania ciąży (średnio po 1,78 ± 1,44 roku). Wiek kobiet w dniu rozwiązania wahał się od 13 do 43 lat (średni wiek 26,79 ± 4,06 roku), w czasie wypełnienia ankiety od 13,1 do 45,4 roku (średni wiek 28,84 ± 4,04 roku). W przypadku 2524 (73,4%) kobiet była to ciąża pierwsza. U 1019 (29,6%) ankietowanych w czasie ciąży wystąpiły zaburzenia ogólne. Najczęściej zgłaszano: zagrożenie porodem przedwczesnym (16,1%), choroby tarczycy (18,17%), nadciśnienie tętnicze (8,5%) i cukrzycę (7,7%), rzadziej stan przedrzucawkowy (2,0%) i cholestazę ciążową (1,7%). Ciąża była rozwiązywana o czasie u 92,9% kobiet, najczęściej przez poród siłami natury (61,8%). Cesarskie cięcie ze wskazań nagłych wykonano u 22,1% ankietowanych, a jako zabieg planowy u 16,1%. Z masą urodzeniową poniżej 2500 g (średnia masa urodzeniowa 3389 ± 532 g) urodziło się 170 dzieci (4,9%).
Tab. 1. Charakterystyka socjodemograficzna ankietowanych kobiet
Łączna liczba ankietowanych3439 (100%)
Wiek w dniu rozwiązania (w latach)≤ 20200 (5,8%)
21-251104 (32,1%)
26-301551 (45,1%)
> 30584 (17%)
Wiek w dniu badania (w latach)≤ 2062 (1,8%)
21-25620 (18,0%)
26-301633 (47,5%)
> 301124 (32,7%)
Miejsce zamieszkania wieś911 (26,5%)
małe miasto1122 (32,6%)
duże miasto1406 (40,9%)
Wykształcenie podstawowe/gimnazjalne/zasadnicze zawodowe117 (3,4%)
średnie 750 (21,8%)
niepełne wyższe/wyższe 2574 (74,8%)
Aktywność zawodowa w czasie ciąży 2750 (80,0%)
Sytuacja materialna zła316 (9,2%)
przeciętna1713 (49,8%)
dobra lub bardzo dobra1410 (41%)
Korzystanie z opieki stomatologicznej przed ciążą w razie potrzeby 1625 (47,3%)
1 raz w roku 1139 (33,1%)
częściej niż raz w roku 607 (17,7%)
Wizytę u dentysty w czasie ciąży odbyło 2142 (62,3%) spośród ankietowanych kobiet, rzadziej mieszkające na wsi (58,6%) i w małym mieście (60,6%) niż w dużym mieście (66,0%). Oprócz miejsca zamieszkania (r = 0,047) zgłaszanie się na wizytę do gabinetu stomatologicznego było związane także z sytuacją materialną (współczynnik korelacji rang Spearmana r = 0,076), poziomem wykształcenia (r = 0,090), aktywnością zawodową w czasie ciąży (r = 0,068), otrzymaniem skierowania od lekarza ginekologa (r = 0,287) oraz korzystaniem z opieki stomatologicznej przed zajściem w ciążę (r = 0,249). Nie miały natomiast wpływu czynniki związane ze stanem ogólnym zdrowia kobiety, ciążą i porodem.
Większość pierwszych wizyt odbyła się w środkowym (47,9%) i pierwszym (37,9%) trymestrze ciąży. Trymestru, w którym odbyły pierwszą wizytę, nie pamiętało 87 kobiet. Spośród ankietowanych, które odbyły wizytę u dentysty, skierowanych przez ginekologa zostało 529 (24,7%), od 255 (48,2% skierowanych) lekarz prowadzący ciążę wymagał również pisemnej informacji zwrotnej o stanie zdrowia jamy ustnej. Powody zgłoszenia się do dentysty w czasie ciąży i rodzaj wykonywanych zabiegów przedstawiają tabela 2 oraz rycina 1.
Tab. 2. Powody zgłoszenia się do dentysty w czasie ciąży i rodzaj wykonywanych zabiegów z uwzględnieniem miejsca zamieszkania
 Wieś
100%
Małe miasto
100%
Duże miasto
100%
pŁącznie
100%
n (%)
Odbyta wizyta u dentysty 534 (100)680 (100)928 (100)2142 (100)
Powód wizyty u dentysty
skierowanie od ginekologa 108 (20,2)128 (18,8)175 (18,9)0,722411 (19,2)
potrzeba profilaktyczna 141 (26,4)215 (31,6)301 (32,4)0,002*657 (30,7)
– profilaktyka próchnicy 44 (8,2)57 (8,4)108 (11,6)0,005*209 (9,8)
– usunięcie kamienia nazębnego119 (22,3)178 (26,2)253 (27,3)0,007*550 (25,7)
potrzeba lecznicza 403 (75,5)528 (77,6)642 (69,2)0,4451573 (73,4)
– krwawienie z dziąseł62 (11,6)98 (14,4)102 (11,0)0,218262 (12,2)
– leczenie próchnicy 335 (62,7)400 (58,8)501 (54,0)0,8301236 (57,7)
– ból zęba 151 (28,3)192 (28,2)240 (25,9)0,939583 (27,2)
– usunięcie zęba 32 (6,0)36 (5,3)46 (5,0)0,924114 (5,3)
Rodzaj wykonywanych procedur stomatologicznych
leczenie próchnicy zębów294 (55,1)375 (55,1)481 (51,8)0,6271150 (53,7)
skaling 47 (8,8)103 (15,1)142 (15,3)< 0,001*292 (13,6)
leczenie kanałowe60 (11,2)64 (9,4)80 (8,6)0,622204 (9,5)
ekstrakcja zęba30 (5,6)35 (5,1)44 (4,7)0,970109 (5,1)
znieczulenie miejscowe160 (30,0)205 (30,1)275 (29,6)0,454640 (29,9)
lakierowanie zębów28 (5,2)42 (6,2)71 (7,7)0,049*141 (6,6)
zdjęcie radiologiczne 18 (3,4)16 (2,4)20 (2,2)0,51754 (2,5)
*istotność statystyczna p ≤ 0,05
Ryc. 1. Częstość wykonywania stomatologicznych procedur profilaktycznych i leczniczych w poszczególnych trymestrach ciąży

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 15 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 35 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

otrzymano: 2018-02-12
zaakceptowano do druku: 2018-03-05

Adres do korespondencji:
*Angelika Kobylińska
Zakład Stomatologii Dziecięcej Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Miodowa 18 00-246 Warszawa
tel. +48 (22) 502 20 31
kobylinska.angelika@gmail.com

Nowa Stomatologia 1/2018
Strona internetowa czasopisma Nowa Stomatologia

Pozostałe artykuły z numeru 1/2018: