Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Chcesz wydać pracę doktorską, habilitacyjną czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Stomatologia 1/2018, s. 25-31
*Diana Karolak, Joanna Lange
Leczenie interdyscyplinarne (chirurgiczno-ortodontyczne) zębiaka zestawnego związanego z zatrzymanym stałym siekaczem bocznym żuchwy – opis przypadku
Interdisciplinary (surgical and orthodontic) treatment in a patient with compound odontoma associated with impacted permanent lateral incisor of the mandible – a case report
Poradnia Ortodoncji, Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr. Tytusa Chałubińskiego
Kierownik Poradni: lek. dent. Anna Jasińska
Streszczenie
Jedną z przyczyn zgłoszenia się do lekarza ortodonty są zęby zatrzymane. Aby uznać ząb za zatrzymany, muszą być spełnione dwa warunki, tzn. w pełni ukształtowany ząb, który nie uległ wyrznięciu w odpowiednim dla siebie czasie. Szczególną sytuacją, kiedy obserwujemy zęby zatrzymane, jest obecność zębiaka w kościach szczęk. W niniejszej pracy przedstawiono leczenie interdyscyplinarne (chirurgiczno-ortodontyczne) pacjenta z zębiakiem zestawnym zlokalizowanym w przednim odcinku trzonu żuchwy, związanym z zatrzymanym stałym siekaczem bocznym po stronie prawej.
Celem pracy było przedstawienie postępów leczenia interdyscyplinarnego (chirurgiczno-ortodontycznego) pacjenta z zębiakiem zestawnym związanym z zatrzymanym zębem stałym – siekaczem bocznym żuchwy po stronie prawej – oraz przegląd piśmiennictwa dotyczącego tego zagadnienia.
Analizie poddano przegląd piśmiennictwa z lat 1990-2016. Wykorzystano bazy medyczne PubMed i Medline. Użyto słów kluczowych: „ząb zatrzymany”, „zębiak”, „leczenie ortodontyczne”. Dodatkowo przeprowadzono manualne przeszukanie specjalistycznej literatury w dziedzinie ortodoncji i chirurgii szczękowo-twarzowej. Uzyskano pisemną zgodę pacjenta/rodziców pacjenta/opiekunów prawnych pacjenta. Uwzględniono publikacje w języku polskim i angielskim.
Wczesna diagnoza zębiaków umożliwia mniej skomplikowane i tańsze leczenie. Plan leczenia powinien być ustalony indywidualnie dla każdego pacjenta. Wymagane są dalsze badania dotyczące prognozowania zachowania zębów zatrzymanych związanych z zębiakami.
Summary
Impacted teeth are one of the reasons for orthodontic appointments. Two conditions must be met for the tooth to be considered impacted, i.e. a fully developed tooth that has not erupted on time. The presence of an odontoma in the maxillary bone when the impacted teeth are observed is a particular situation. We present a case of a patient with a compound odontoma located in the anterior part of the mandible and associated with an impacted right lateral incisor, who received interdisciplinary (surgical and orthodontic) treatment.
The aim of the study was to present the advances in interdisciplinary (surgical and orthodontic) treatment of the compound odontoma associated with the impacted permanent lateral incisor of the mandible and a review of relevant literature.
A literature review covering years 1990-2016 was performed. Medical databases, such as PubMed and Medline, were used. The following keywords were used: “impacted tooth”, “odontoma”, “orthodontic treatment”. Additionally, a manual search of specialist literature on orthodontics and maxillofacial surgery was conducted. Written consent from the subject/subject’s parents/subject’s legal guardians was obtained. Polish- and English-language publications were included.
Early diagnosis of odontoma enables less complicated and less expensive treatment. The treatment plan should be tailored to each patient. More research is needed on predicting the behaviour of impacted teeth related to odontomas.
Wstęp
Jedną z przyczyn zgłoszenia się do lekarza ortodonty są zęby zatrzymane. Aby uznać ząb za zatrzymany, muszą być spełnione dwa warunki, tzn. w pełni ukształtowany ząb, który nie uległ wyrznięciu w odpowiednim dla siebie czasie. Ząb całkowicie zatrzymany otoczony jest kością, natomiast częściowo zatrzymany pokryty jest błoną śluzową lub tylko fragment jego korony przebił się przez dziąsło (1). Istnieje szereg powodów występowania zębów zatrzymanych, np.: brak miejsca w łuku zębowym (wynikający z tendencji do zmniejszania kości szczęki i żuchwy w toku ewolucji oraz z niezgodności w liczbie i rozmiarze zębów), czynniki urazowe i uwarunkowane genetycznie, stany zapalne toczące się w kości, niedobór witamin A i D, zaburzenia wydzielania wewnętrznego. Zęby zatrzymane występują też w zespołach chorobowych, np. w zespole obojczykowo-czaszkowym (1, 2). Szczególną sytuacją, kiedy obserwujemy zęby zatrzymane, jest obecność zębiaka w kościach szczęk. W niniejszej pracy przedstawiono opis przypadku zębiaka zestawnego zlokalizowanego w przednim odcinku trzonu żuchwy, związanego z zatrzymanym stałym siekaczem bocznym po stronie prawej.
Celem pracy było przedstawienie postępów leczenia interdyscyplinarnego chirurgiczno-ortodontycznego zębiaka zestawnego związanego z zatrzymanym stałym zębem siecznym bocznym żuchwy po stronie prawej oraz przegląd piśmiennictwa dotyczącego tego zagadnienia.
Analizie poddano przegląd piśmiennictwa z lat 1990-2016. Wykorzystano bazy medyczne PubMed i Medline. Użyto słów kluczowych: „ząb zatrzymany”, „zębiak”, „leczenie ortodontyczne”. Dodatkowo przeprowadzono manualne przeszukanie specjalistycznej literatury w dziedzinie ortodoncji i chirurgii szczękowo-twarzowej. Uwzględniono publikacje w języku polskim i angielskim.
Opis przypadku
Siedemnastoletnia pacjentka zgłosiła się do Poradni Ortodontycznej Radomskiego Szpitala Specjalistycznego (RSzS) w celu konsultacji i leczenia z powodu przetrwałego siekacza bocznego żuchwy po stronie prawej oraz wygórowania na wewnętrznej powierzchni trzonu żuchwy. W wywiadzie rodzinnym oraz wywiadzie ogólnomedycznym bez istotnych odchyleń. Nie zanotowano żadnych wcześniejszych urazów ani infekcji w przedniej okolicy żuchwy. W badaniu zewnątrzustnym nie stwierdzono nieprawidłowości. W badaniu wewnątrzustnym zaobserwowano uzębienie mieszane, a w żuchwie po prawej stronie: przetrwały ząb mleczny siekacz boczny, brak stałego siekacza bocznego oraz obrzmienie wewnętrznej powierzchni trzonu w odcinku przednim (ryc. 1a-e). Zęby sąsiadujące ze zmianą (siekacz centralny i kieł żuchwy strony prawej) wykazywały prawidłowy kolor oraz reakcję na chlorek etylu. Okoliczna błona śluzowa była gładka, różowa, wilgotna i lśniąca. W badaniu ortodontycznym stwierdzono tendencję do II klasy Angle’a i 1/2 II klasy kłowej po stronie prawej oraz I klasę Angle’a i I klasę kłową po stronie lewej, a także przesunięcie dolnej linii pośrodkowej 3 mm w stronę prawą oraz stłoczenia niewielkiego stopnia w obrębie zębów szczęki i żuchwy.
Ryc. 1a-e. Fotografie wewnątrzustne przed leczeniem ukazujące przetrwały mleczny ząb sieczny boczny żuchwy po stronie prawej
W badaniu radiologicznym na zdjęciu pantomograficznym (ryc. 2) uwidoczniono owalną zmianę otoczoną rąbkiem przejaśnienia i wypełnioną masą drobnych tworów, mogącą odpowiadać zębiakowi zestawnemu. Analiza cefalometryczna wykazała I klasę szkieletową i anteriorotację (ryc. 3). Wykonano także CBCT (tomografia wiązki stożkowej) żuchwy w celu dokładnej lokalizacji zmiany oraz zaplanowania leczenia. W CBCT nie stwierdzono resorpcji zębów sąsiadujących z guzem – przyśrodkowego siekacza i kła (ryc. 4).
Ryc. 2. Ortopantomogram – widoczny zębiak i zatrzymany stały siekacz boczny po prawej stronie w żuchwie
Ryc. 3. Wyniki analizy cefalometrycznej wg Steinera z modyfikacją Kaminka
Ryc. 4. CBCT uwidaczniające pozycję zmiany i zatrzymanego stałego zęba siecznego bocznego żuchwy po stronie prawej
Po badaniu klinicznym i radiologicznym postawiono rozpoznanie wstępne: zębiak zestawny w przednim odcinku żuchwy, zatrzymany ząb sieczny boczny żuchwy po stronie prawej. Plan leczenia obejmował postępowanie interdyscyplinarne, chirurgiczno-ortodontyczne. Zaplanowano dwuetapowe leczenie chirurgiczne. W pierwszym etapie wykonano chirurgiczne wyłuszczenie guza, natomiast w drugim etapie odsłonięcie zęba i przyklejenie do zęba zatrzymanego zaczepu ortodontycznego w celu przyłożenia siły ortodontycznej. Leczenie ortodontyczne zakładało odtworzenie miejsca dla zatrzymanego stałego siekacza bocznego żuchwy, a następnie wprowadzenie go do łuku zębowego poprzez przyłożenie siły ortodontycznej. Uzyskano pisemną zgodę pacjenta/rodziców pacjenta/opiekunów prawnych pacjenta.
Interdyscyplinarne leczenie chirurgiczno-ortodontyczne rozpoczęto od przyklejenia górnego i dolnego cienkołukowego aparatu stałego (zamki Elite Opti MIM 022 Roth). Zastosowano bierną sprężynkę w celu utrzymania miejsca po ekstrakcji przetrwałego mlecznego siekacza bocznego żuchwy po stronie prawej. Następnie wykonano pierwszy etap leczenia chirurgicznego w znieczuleniu ogólnym w związku z dużym rozmiarem zmiany zębopochodnej (12,4 mm) oraz niekorzystnym jej umiejscowieniem. Usunięto w całości guz żuchwy, a także ząb przetrwały. W badaniu histopatologicznym potwierdzono wstępną diagnozę: zębiak zestawny. Po 3 miesiącach w dolnym łuku zębowym założono łuk stalowy o średnicy 0,018 cala. Przeprowadzono drugi etap leczenia chirurgicznego, tzn. odsłonięcie zęba zatrzymanego i przyklejenie zaczepu ortodontycznego z wyprowadzeniem ligatury metalowej (ryc. 5). Następnie przeprowadzano aktywację ligatury metalowej podczas kolejnych wizyt ortodontycznych. Pięć miesięcy później, z powodu odklejenia zaczepu ortodontycznego, konieczne było przeprowadzenie ponownego zabiegu odsłonięcia zęba zatrzymanego.
Ryc. 5. Zdjęcie wewnątrzustne. Widoczny zatrzymany stały ząb sieczny boczny żuchwy po stronie prawej z przyklejonym zaczepem ortodontycznym
W trakcie dotychczasowego leczenia ortodontycznego wykonano trzy zdjęcia rentgenowskie celowane w okolicy zęba siecznego bocznego żuchwy po stronie prawej. Na pierwszym zdjęciu (12. miesiąc od rozpoczęcia leczenia) uwidoczniono poprawę pozycji zęba zatrzymanego i konieczność zmiany kierunku aktywacji. Na drugim i trzecim zdjęciu (17. i 22. miesiąc od rozpoczęcia leczenia) zaobserwowano progresję wyrzynania zęba zatrzymanego (ryc. 6a-c).
Ryc. 6a-c. Zdjęcia rentgenowskie zębowe przedstawiające poprawę pozycji zatrzymanego zęba w trakcie leczenia ortodontycznego
W chwili obecnej nadal trwa ortodontyczne sprowadzanie zęba zatrzymanego do łuku.
Dyskusja
Zębiaki są najczęściej występującymi zębopochodnymi guzami nowotworopodobnymi (20-67% wszystkich tego typu zmian) (3, 4). Zawierają one komponentę nabłonkową i mezenchymalną (5, 6), dlatego zaliczane są do mieszanych guzów zębopochodnych. Według Światowej Organizacji Zdrowia zębiaki można podzielić na dwa typy (7, 8):
– zębiak złożony (ang. complex odontoma, łac. odontoma complexum) – chaotyczna masa złożona z zębiny, cementu i szkliwa,
– zębiak zestawny (ang. compound odontoma, łac. odontoma compositum) – skupienie odontoidów, czyli tworów składających się ze szkliwa, cementu, zębiny i miazgi w prawidłowym układzie przypominającym drobne zęby (3, 9, 10).

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 15 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 35 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

otrzymano: 2018-02-09
zaakceptowano do druku: 2018-03-01

Adres do korespondencji:
*Diana Karolak
Poradnia Ortodoncji Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr. Tytusa Chałubińskiego
ul. Lekarska 4, 26-600 Radom
tel. +48 (22) 361-55-24
d.karolak@interia.pl

Nowa Stomatologia 1/2018
Strona internetowa czasopisma Nowa Stomatologia

Pozostałe artykuły z numeru 1/2018: