Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Medycyna 1/2009, s. 37-42
*Katarzyna Kruczak1, Wojciech Skucha2, Mariusz Duplaga1, Marek Sanak1, Ewa Niżankowska-Mogilnicka1
Ocena stopnia zakażenia prątkiem gruźlicy (utajonej infekcji gruźliczej) przy pomocy testu QuantiFERON-GIT (QFT-GIT) w wybranych grupach ryzyka w populacji Krakowa
Assessment of the latent tuberculosis infection (LTBI) with QuantiFERON-GIT (QFT-GIT) assay in selected risk groups in Krakow
1Klinika Pulmonologii, II Katedra Chorób Wewnętrznych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków Kierownik Kliniki: dr hab. med. Ewa Niżankowska-Mogilnicka2Oddział Pulmonologii, Szpital Powiatowy, Proszowice
Streszczenie
Introduction:Poland is characterized by high prevalence of tuberculosis (22.7/100 000 in 2007). Diagnostics of the infection caused by M. tbc (latent tuberculosis infection) is difficult due to obligatory multiple BCG vaccination for many years and low specificity of tuberculin skin test. Specific risk groups are particularly endangered with infection.
Aim: The objective of the study was assessment of the prevalence of latent tuberculosis infection in risk groups including homeless as well as persons being so called „close contacts” or „transient contacts” for patient suffering from tuberculosis.
Material and methods: QFT-GIT test was performed in 397 subjects: 134 homeless persons, 121 persons remaining „close contacts” and 142 persons remaining „transient contacts” within the period from June 2007 to May 2008. Skin tuberculin test was carried out in 89, 112 and 122 subjects respectively belonging to appropriate groups. All subjects answered to specially prepared questionnaire for the study. In each group, the correlation between the results of QFT-GIT test and age, results of skin tuberculin tests (serum level of interferon-gamma and diameter of skin reaction to tuberculin were considered). The threshold level for positive tuberculin skin test for good correlation with QFT-GIT test results was also analysed.
Results: The authors observed high level of M. tbc latent infection in relevant studied groups: 38%, 26% and 18% respectively. The correlations were significantly positive between QFT-GIT test results and age of subjects included in the study, between QFT-GIT test results and skin tuberculin tests as well as between serum levels of interferon-gamma and diameter of skin tuberculin tests. Concordance levels between QFT-GIT test and skin tuberculin test (10 mm skin reaction interpreted as positive) were: 78.5%, 68.2% and 60.3% respectively while kappa coefficients were: 0.38, 0.37 and 0.17 respectively.
Conclusions: Prevalence of M. tbc latent infection in risk groups for infection remains high. Threshold of skin tuberculin test for good correlation with QFT-GIT test results is lower than assumed previously. Skin tuberculin test is characterized by lower diagnostic value in Polish population vaccinated with BCG.
Wstęp
Gruźlica jest drugą pod względem częstości przyczyną zgonów z powodu chorób zakaźnych na całym świecie; jest najczęstszą przyczyną zgonów wśród chorych na AIDS (1, 2). Polska jest krajem o wysokim współczynniku zapadalności na gruźlicę (w 2007 roku około 22,7/100 000). Szybka diagnostyka i leczenie chorych na gruźlicę jest podstawowym czynnikiem gwarantującym opanowanie tej choroby. W krajach o niskim i średnim współczynniku zapadalności leczenie tzw. utajonej infekcji gruźliczej ( latent tuberculosis infection – LTBI), czyli zakażenia prątkiem gruźlicy służące zahamowaniu progresji zakażenia w czynną postać choroby jest istotnym elementem walki z tą chorobą. Ocenę zjawiska utajonego zakażenia prątkiem gruźlicy umożliwia test tuberkulinowy. W krajach, w których szczepienia, a zwłaszcza szczepienia powtórne tzw. rewakcynacje są obowiązkowe (do tych krajów należy też Polska) pomiar współczynnika zakażenia prątkiem poprzez wykonanie testu tuberkulinowego jest praktycznie niemożliwy ponieważ zjawisko alergii tuberkulinowej powstaje zarówno po naturalnym zakażeniu prątkiem, jak i w wyniku podania szczepionki BCG. W krajach tych stopień zakażenia prątkiem gruźlicy szacowany jest na podstawie tzw. modeli epidemiometrycznych. Według tych oszacowań obecnie w Polsce około 20% populacji zostało w sposób naturalny zakażone prątkiem gruźlicy (80% zakażonych przypada na ludzi powyżej 40. roku życia) (3). Leczenie utajonej infekcji gruźliczej obniża ryzyko przejścia w aktywną postać choroby o ok. 90% (4, 5, 6). W Polsce, odmiennie od krajów o niskim współczynniku zapadalności na gruźlicę, leczenie utajonej infekcji gruźliczej obejmuje jedynie dwie grupy zakażonych tj. dzieci i osoby HIV dodatnie (3).
Czynnikami ryzyka przejścia zakażenia w czynną chorobę jest świeża infekcja prątkiem gruźlicy, a także wiele czynników zależnych od gospodarza, takich jak: młody wiek (zwłaszcza dzieci poniżej 5. roku życia), zakażenie HIV, choroby przewlekłe, takie jak: niewydolność nerek, cukrzyca, leczenie immunosupresyjne, przeszczepy narządów, układowa kortykosteroidoterapia.
Klasyczną i jedyną dotąd metodą diagnostyki zakażenia prątkiem gruźlicy był tzw. test tuberkulinowy ( tuberkulin skin test – TST), znany również jako test Mantoux. Podstawą jego jest obecność w ustroju uczulonych limfocytów, które w przypadku ponownej stymulacji antygenami prątka gruźlicy szybko gromadzą się i rozmnażają nie dopuszczając do inwazji patogenu. Pierwszym badaczem reakcji organizmu na tuberkulinę był R. Koch, który próbował ją wykorzystywać w celach leczniczych. Jest wiele sposobów aplikacji tuberkuliny, najczęściej stosowaną jest podanie śródskórne oczyszczonej tuberkuliny PPD-S ( purified protein derivative) w ilości 5 jednostek międzynarodowych. Odpowiednikiem 5 jednostek PPD-S jest stosowanie w Polsce i innych krajach europejskich 2 jednostek tuberkuliny Rt23. Tuberkulinę podaje się śródskórnie na dłoniową powierzchnię przedramienia (2, 3).
Indukuje to tzw. opóźniony typ nadwrażliwości komórkowej – DTH ( delayed type of hypersensivity), w której uczestniczą limfocyty T i makrofagi. W związku z tym test tuberkulinowy jest mało czuły w przypadku obniżonej odporności typu komórkowego. Jest on również mało swoisty, ponieważ PPD jest mieszaniną wielu białek, których determinanty antygenowe obecne są w większości gatunków prątków, włącznie ze szczepionką BCG. U osób szczepionych BCG oraz zakażonych prątkami środowiskowymi wynik testu tuberkulinowego może być fałszywie dodatni (2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13).
Przyczynami ujemnego odczynu tuberkulinowego może być bardzo młody lub bardzo podeszły wiek, choroby wirusowe, choroby metaboliczne jak cukrzyca, niewydolność nerek, sarkoidoza, choroby nowotworowe, w tym przede wszystkim dotyczących układu chłonnego i ziarnica złośliwa. Odczyn tuberkulinowy może również stać się ujemny w przebiegu leczenia immunosupresyjnego, lekami cytoredukcyjnymi, cyklosporyną, czy surowicami antylimfocytarnymi. Chorzy ci stanowią tzw. grupy ryzyka zachorowania na gruźlicę. Odczyn tuberkulinowy może być przejściowo ujemny w czasie ciąży. Najważniejszy jest fakt, że może być on ujemny w bardzo ciężkiej postaci gruźlicy, a więc w przebiegu prosówki, serowatego zapalenia płuc, czy zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych na tle gruźliczym (3).
Ujemne wyniki skórnych testów tuberkulinowych uniemożliwiają właściwą kwalifikację do zastosowania chemioprofilaktyki.
W ciągu ostatnich kilku lat pojawiły się nowe możliwości rozpoznania utajonego zakażenia prątkiem gruźlicy. Powstały testy IGRA (interferon gamma realased assays), QuantiFERON-TbGold (Cellestis, Carnegie, Australia) oraz T-SPOT.TB (Oxford Immunotec, Abingdon, Wielka Brytania), które są wysoce specyficzne i czułe w wykrywaniu zakażenia prątkiem gruźlicy (5). Zasada ich działania opiera się na pomiarze IFN-g, wydzielanego przez swoiste limfocyty T stymulowane przez antygeny specyficzne dla M. tuberculosis i nielicznych innych gatunków prątków ( M. kansasi, M. szulgai, M. microti), co podnosi wartość diagnostyczną testów; brak ich natomiast u bakterii szczepu BCG. Są to: ESAT6 ( early secretory antigen target 6) oraz CFP 10 ( culture filtrate protein 10), a w nowszej wersji testu QuantiFERON-TbGold in tube tzw. QuantiFERON-GIT w zestawie antygenów jest jeszcze Tb 7,7 (swoisty antygen dla prątków gruźlicy) (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25).
Antygeny ESAT6 oraz CFP10 kodowane są przez tzw. Region of Diference 1 (RD1). Jest to fragment genomu prątka, który występuje tylko w M. tuberculosis (nie ma go natomiast w genomie prątków BCG oraz w większości prątków środowiskowych z wyjątkiem wspomnianych wyżej M. kansasi, M. szulgai i M. microti).
Testy IGRA w populacjach, które stanowią grupy ryzyka zachorowania na gruźlicę wykazują większą czułość niż TST, aczkolwiek z drugiej strony cechują się znaczną liczbą wyników tzw. „ indeterminate ”, czyli nieokreślonych, w których stwierdza się utratę zdolności odpowiedzi również na mitogen (w tych przypadkach wskazane jest wykonanie dodatkowego testu z mitogenem), co wynika z nieprawidłowej liczby lub funkcji limfocytów CD4 (12, 13, 19).
Cel

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

otrzymano: 2009-02-25
zaakceptowano do druku: 2009-03-27

Adres do korespondencji:
*Katarzyna Kruczak
Klinika Pulmonologii, II Katedra Chorób Wewnętrznych Collegium Medicum UJ
ul. Skawińska 8, 31-066 Kraków
tel.: (0-12) 430-52-66
e-mail: krucza@gmail.com

Nowa Medycyna 1/2009
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna