Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Medycyna 1/2009, s. 56-60
Renata Matuszewska, *Bożena Krogulska
Problem występowania pałeczek Legionella w instalacjach i urządzeniach wytwarzających aerozol wodno-powietrzny w obiektach służby zdrowia w Polsce
Occurence of Legionella in water systems and water-air aerosol producing devices in inpatient healthcare facilities in Poland
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Państwowy Zakład Higieny, Zakład Higieny Komunalnej
Kierownik Zakładu: Bożena Krogulska
Streszczenie
Aim:The aim of the study was to determine the frequency of L. pneumophila colonization in hot water systems and water-air aerosol producing devices in inpatient healthcare facilities in Poland.
Material and methods: Water samples were examined according to own NIH method and International Standard Method PN ISO 11731-2:2006. Water samples were concentrated by membrane filtration and cultured after low pH treatment on selective GVPC medium. Plates were incubated at 36±2oC for up to 7 days and colonies with typical morphology were counted. Presumptive positive Legionella colonies were subsequently plated on medium without cysteine. The L-cysteine dependent strains were confirmed by latex agglutination (Legionella Latex Test).
Results: A total of 169 water samples were collected. L. pneumophila was isolated from 132 samples (78,7%). In 72,8% of positive samples the number of isolated L. pneumophila organisms exceeded the limit set in the Minister of Health Order of 29 March 2007 (O.J. 07.61.417) and ranged from 1,1x102 jtk/100 ml to 1,3x105 jtk/100 ml. The most frequently isolated serogroups included 2-14, but the serogroup 1 was also detected (14,4% of samples).
Conclusions: Legionella frequently colonizing hot water systems and water-air aerosol producing devices in inpatients healthcare facilities is a potential cause of severe infection in hospitalized patients. Regular monitoring of hot water quality with periodic sampling and testing for the presence of legionella bacteria is necessary, as well as routine inspection of the water system condition and performance.
WSTĘP
Wewnętrzna instalacja wodna dużych budynków, w tym również obiektów służby zdrowia, często bywa siedliskiem pałeczek Legionella (1, 2, 3, 4, 5). Stan ten stwarza ryzyko zakażenia ludzi tymi bakteriami, zwłaszcza pacjentów przebywających w szpitalu, nie można też wykluczyć wystąpienia zachorowań wśród personelu medycznego. Ryzyko jest tym większe im instalacja jest bardziej zasiedlona pałeczkami Legionella, szczególnie na oddziałach z pacjentami, którzy na skutek zahamowania reakcji układu immunologicznego z różnych powodów znajdują się w stanie zmniejszonej odporności. W Europie i w USA spośród 20% zgłoszonych zachorowań, legioneloza jako zakażenie szpitalne rozpoznawana jest najczęściej u chorych hospitalizowanych na oddziałach intensywnej terapii. Zachorowania te często są związane z występowaniem pałeczek Legionella nie tylko w wodzie z instalacji wodociągowych, ale również w urządzeniach medycznych wytwarzającymi aerozol wodno-powietrzny.
Spośród rejestrowanych zachorowań 80-90% wywołanych jest przez gatunek L. pneumophila,w tym50-75% przez L. pneumophila sg 1, 5-20% zachorowań może być spowodowanych przez L. micdadei, L. longbeache, L. dumofii, L. bozemanii, inne gatunki izolowane są z materiału klinicznego bardzo rzadko (1, 6, 7). Liczba gatunków włączanych do rodzaju Legionella stale rośnie, w 1983 roku znano tylko 10 gatunków i9 grup serologicznych, w 1993 roku ponad 25 gatunków i 48 grup serologicznych, obecnie wyodrębniono już 50 gatunków i 70 grup serologicznych (6).
Zakażenie tymi bakteriami następuje drogą inhalacyjną przez przedostanie się skażonego aerozolu wodno-powietrznego bezpośrednio do płuc człowieka. Pałeczki Legionella są czynnikiem etiologicznym ciężkiego atypowego zapalenia płuc (choroba legionistów), jak również zachorowań o charakterze grzypopodobnym (Gorączka Pontiac, Gorączka Lochgoilhead).Postać płucna stanowi od 3 do 8% wszystkich zachorowań wywołanych przez Legionella. Śmiertelność pacjentów z postacią płucną legionelozy jest bardzo duża, wynosi od 15 do 20%, w przypadku zakażeń szpitalnych przekracza nawet 30% (1, 4, 8). Przy czym szacuje się, że postać ta występuje jedynie u ok. 2% osób narażonych na zakażenie (6, 7). W przypadku gorączki Pontiac dotychczas nie zanotowano zgonów, wyleczenie następuje samoistnie po 3-5 dniach, nie występują objawy zapalenia płuc. Ta postać legionelozy występuje u ponad 90% eksponowanej populacji, diagnozowana jest na podstawie serokonwersji (6). Najbardziej narażoną grupą na wystąpienie postaci płucnej legionelozy są mężczyźni w wieku 40-69 lat oraz kobiety w wieku 50-69 lat. Ryzyko zachorowania zwiększają: palenie tytoniu, picie alkoholu, cukrzyca, choroby wymagające leczenia immunosupresyjnego i cytostatycznego (6, 7). Osobami szczególnie narażonymi są pacjenci oddziałów intensywnej terapii, pacjenci z uszkodzonym systemem odpornościowym, po chemioterapii i transplantacjach, jak również pacjenci oddziałów laryngologicznych i zakładów przyrodo-leczniczych. Zakażenie człowieka następuje na drodze inhalacyjnej w przypadku przedostania się tych mikroorganizmów wraz z aerozolem wodno-powietrznym bezpośrednio do układu oddechowego (1, 6).
Dawka infekcyjna nie jest jeszcze do tej pory ściśle określona. Dane szacunkowe wskazują, że w przypadku skażenia wody bakteriami Legionella w liczbie 103-105 jtk/l mogą wystąpić zachorowania sporadyczne, natomiast przy liczbie przekraczającej 105 jtk/l można spodziewać się wybuchu epidemii legionelozy (1, 7).
Źródłem zakażenia pałeczkami Legionella w obiektach służby zdrowia mogą być instalacje wody ciepłej, zbiorniki do jej magazynowania, kurki czerpalne, sitka prysznicowe, urządzenia klimatyzacyjne, nawilżacze, baseny z hydromasażem i inne urządzenia stosowane w balneoterapii, urządzenia do wspomagania oddychania, turbiny dentystyczne i dializatory itp. (1, 6, 7, 9). Kolonizacji wymienionych rezerwuarów przez bakterie Legionella, sprzyjają: podwyższona temperatura (25-45oC), korozja, niskie stężenie środka dezynfekcyjnego, zastoiny wody, oraz czynniki biotyczne (obecność innych mikroorganizmów, biofilmu) (2, 7, 9, 10, 11, 12, 13).
CEL
Celem przeprowadzonych badań było określenie częstości występowania pałeczek Legionella w instalacjach i urządzeniach wytwarzających aerozol wodno-powietrzny w obiektach służby zdrowia (szpitale, sanatoria) w Polsce.
MATERIAŁ I METODY
Próbki do badań (1000 ml) pobierano z instalacji wodociągowej (zasobniki/podgrzewacze, punkty czerpalne: krany, prysznice), urządzeń klimatyzacyjnych (komory zraszania) oraz z urządzeń do balneoterapii (baseny z hydromasażem, bicze wodne, wanny z solanką) w obiektach służby zdrowia (szpitale, sanatoria). Ogółem do badań pobrano 169 próbek wody.
Próbki pobierano do sterylnych 1-litrowych butelek szklanych lub z polipropylenu i badano metodą filtracji membranowej wg metodyki PZH (14) oraz PN-ISO 11173-2:2006 (15). Posiewano próbki objętości 1ml, 10 ml, 100 ml i 500 ml. W celu zredukowania mikroflory towarzyszącej stosowano bufor o pH 2,2 zalewając filtr membranowy na czas 5-10 minut. Następnie, po przepłukaniu płynem Ringera (rozcieńczonym w stosunku 1:40), filtr umieszczano na podłożu namnażająco-wybiórczym GVPC (OXOID). Płytki z posiewami inkubowano w temperaturze 36 ± 2oC, obserwacje wzrostu kolonii prowadzono codziennie. Ostateczne wyniki odczytywano 7 dnia inkubacji. Badania potwierdzające wyizolowanych szczepów bakterii prowadzono na podłożu bez cysteiny (brak wzrostu), a identyfikację przy użyciu testu lateksowego Legionella Latex Test (OXOID).
WYNIKI I DYSKUSJA
Przeprowadzone badania wykazały obecność bakterii z rodzaju Legionella w 132 próbkach wody co stanowiło 78,7% próbek pobranych, ze wszystkich rodzajów badanych instalacji i urządzeń. Wśród próbek pobranych z instalacji wodociągowych, w skład których wchodziły próbki pobrane z podgrzewaczy, zbiorników do magazynowania wody i z punktów czerpalnych aż w 81,9% wykryto obecność pałeczek Legionella. Najbardziej niebezpieczna Legionella pneumophilasg 1 (Lp sg 1) była izolowana z 19 próbek (16,1% próbek dodatnich) przy czym w 16 próbkach (13,5%) szczepyL. pneumophila sg 1 stanowiły populację mieszaną z L. pneumophila sg 2-14 (Lp sg 2-14). Największy odsetek 83,9% stanowiły próbki, w których wykryto tylko obecność szczepów zidentyfikowanych jako L. pneumophila sg 2-14. Uzyskane wyniki przedstawiono w tabeli 1.
Tabela 1. Występowanie bakterii L. pneumophila w próbkach wody pobranych z instalacji i urządzeń na terenie obiektów służby zdrowia (badania NIZP-PZH).
Miejsce pobrania próbekLiczba próbek pobranychLiczba próbek L. pneumophila pozytywnych (%)Liczba próbek pozytywnych
Lp sg 1Lp sg 2-14
Instalacje wodociągowe
w tym:
- zbiorniki/podgrzewacze
- punkty czerpalne

144
23
121

118 (81,9)
23 (100)
95 (78,9)

19 (16)*
7 (5)
*12 (11)*

99
16
83
Urządzenia klimatyzacyjne74 (57,1)04
Baseny/urządzeniado terapii1710 (58,8)010
SUMA168132 (78,7)19 (16)*113
(n)*w tym liczba próbek z populacją mieszaną Lp sg 1 i Lp sg 2-14.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

otrzymano: 2009-02-25
zaakceptowano do druku: 2009-03-27

Adres do korespondencji:
*Bożena Krogulska
Zakład Higieny Komunalnej NIZP-PZH
ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa
tel.: (0-22) 542-13-82
e-mail: bkrogulska@pzh.gov.pl

Nowa Medycyna 1/2009
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna