Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Medycyna 1/2009, s. 43-47
*Magdalena Druszczyńska, Dominik Strapagiel, Wiesława Rudnicka
Molekularne i komórkowe parametry w gruźlicy
Molecular and cellular parameters in tuberculosis
Zakład Immunologii Komórkowej, Katedra Immunologii i Biologii Infekcyjnej, Uniwersytet Łódzki
Kierownik Katedry: prof. dr hab Wiesława Rudnicka
Streszczenie
Background: One third of the human population is infected with Mycobacterium. tuberculosis, but only 5-10% of the infected subjects develop active disease. The host genetic background that determines macrophage and T-lymphocyte immune responses is considered as one of the causes of the diversified course of M. tuberculosis infection. It is possible that the different activity of macrophages, becoming apparent during mycobacterial infection, can be a factor that determines susceptibility/resistance of humans to tuberculosis.
Aim: The aim of the study was to estimate a potential role of the polymorphisms of genes cd14, tlr2, tlr4, mbl-2 and slc11a1, encoding products important for macrophage functions, in susceptibility/resistance of humans to tuberculosis. Considering the importance of TNF-α and IL-12 in the cellular immunity to mycobacteria the in vitro production of that cytokines by PBML stimulated with alive BCG bacilli was estimated.
Material and methods: A group of 283 volunteers, including 147 patients with tuberculosis and 136 healthy volunteers with no tuberculosis history was included into the study. The polymorphism of examined genes was determined using PCR or PCR-RFLP techniques. Serum sCD14 and MBL concentrations as well as levels of TNF-α and IL-12 produced by macrophages were tested by ELISA.
Results: There was no association between the polymorphism of examined genes and IL-12 and TNF-α secretion by BCG-stimulated macrophages from patients with tuberculosis and healthy controls. BCG-stimulated TNF-α and IL-12 production was found to be significantly decreased in patients with tuberculosis compared with healthy controls.
Conclusions: Decreased TNF-α and IL-12 production by macrophages may promote the development of mycobacteria and play an important role in the development of active tuberculosis.
Słowa kluczowe: tuberculosis, macrophages, CD14, TLR, MBL, SLC11A1.
Wstęp
Gruźlica stanowi wciąż olbrzymi problem biomedyczny na świecie. Szacuje się, że blisko 1/3 populacji przeszła zakażenie prątkami Mycobacterium. Każdego roku notuje się 7-10 milionów nowych zachorowań i 2 miliony zgonów spowodowanych tą chorobą. Poważnym problemem stojącym przed klinicystami jest szybko wzrastająca częstość izolowania prątków opornych na leki przeciwgruźlicze oraz notowana coraz częściej koinfekcja z HIV (1).
Wieloletnie badania epidemiologiczne wskazują, że na gruźlicę zapada nie więcej niż 10% osób, które uległy zakażeniu prątkami gruźlicy. Za przyczynę zróżnicowanego przebiegu zakażenia prątkami gruźlicy uznaje się podłoże genetyczne gospodarza warunkujące odpowiedź immunologiczną makrofagów oraz limfocytów T na antygeny tych bakterii (2).
Prątki przedostające się w kroplach aerozolu do dystalnych części układu oddechowego ulegają fagocytozie przez makrofagi alweolarne (3). Wiązanie bakterii i ich pochłanianie odbywa się przy współudziale receptorów PRR (pattern recognition receptors) rozpoznających wzorce strukturalne patogenów, takich jak cząsteczki Toll-like, CD14 czy receptory mannozowe (4, 5, 6, 7). Pobudzenie makrofagów przez związanie ligandów przez receptory prowadzi do aktywacji czynników transkrypcyjnych, w tym czynnika NFkb, nieodzownych dla pobudzenia produkcji cytokin i ekspresji cząsteczek kostymulujących. Odpowiadając na sygnały bakteryjne makrofagi uwalniają IL-12 promującą rozwój limfocytów Th1 i aktywującą komórki T i NK do produkcji IFN-γ, który nasila aktywność prątkobójczą makrofagów. Komórki makrofagowe wydzielają również monokiny zapalne (TNF-α, IL-1) angażujące w reakcję limfocyty o różnej swoistości antygenowej, jak i inne komórki zapalne (8, 9).
Cel
Doceniając kluczową rolę makrofagów w przebiegu zakażeń mykobakteriami i towarzyszących im reakcjach odpornościowych, uzasadnione jest pytanie, czy zróżnicowana aktywność tych komórek ujawniająca się podczas zakażenia prątkami gruźlicy może pozostawać w związku ze zróżnicowanym przebiegiem takich zakażeń. Odpowiedzi na takie pytanie można szukać badając polimorfizm genów, których produkty są istotne dla przebiegu interakcji makrofagów z mykobakteriami – CD14, TLR2, TLR4, MBL oraz badając aktywność makrofagów in vitro, ocenianą na podstawie produkcji IL-12 i TNF-α w hodowlach zakażanych prątkami BCG.
Materiał i metody
Badaniami objęto grupę 283 ochotników, w tym 147 pacjentów z aktywną gruźlicą płuc, potwierdzoną w badaniu mikroskopowym plwociny i metodą hodowli, oraz 136 wiekowo dobranych ochotników z grupy kontrolnej, którzy nigdy nie chorowali na gruźlicę, do której zaliczono 68 osób zdrowych w momencie prowadzenia badań oraz 68 osób z różnymi chorobami płuc, z wykluczeniem obecnej lub przebytej gruźlicy. Od wszystkich ochotników pobierano próbki krwi w celu izolacji genomowego DNA, uzyskania surowicy oraz przygotowania frakcji komórek jednojądrzastych (PBML). Zróżnicowanie genów kodujących cząsteczki CD14 oraz SLC11A1 określano wykorzystując reakcję łańcuchowej polimerazy. Polimorfizm genów tlr2, tlr4oraz mbl oceniano techniką PCR-RFLP. Zawartość rozpuszczalnej formy CD14 (sCD14) oraz MBL w surowicy, a także poziom cytokin (TNF-α, IL-12) wydzielanych przez stymulowane antygenami prątków BCG makrofagi oceniano immunoenzymatycznie.
Wyniki
Uzyskane wyniki nie wykazały związku pomiędzy występowaniem polimorfizmu genów tlr2 (R677W, R753Q) tlr4 (D299G, T399I), oraz slc11a1 (INT-4) i zwiększonym ryzykiem zachorowania na gruźlicę (tab. 1, 2). Badania dotyczące genów cd14 (-159 C/T) i mbl-2 (kodony 52, 54, 57) również nie wykazały znamiennej roli tych polimorfizmów w patogenezie gruźlicy w badanej kaukaskiej populacji Polaków (tab. 3).
Tabela 1. Polimorfizm genów tlr2 i tlr4 u osób z grupy kontrolnej i pacjentów z gruźlicą.
 tlr2 R753Q
liczba osób (%)
tlr4 D299G
liczba osób (%)
tlr4 D299G
liczba osób (%)
R/RR/QQ/QD/DD/GG/GT/TT/II/I
Grupa kontrolna119
(89%)
14
(11%)
0119
(89%)
14
(11%)
0119
(89%)
14
(11%)
0
Pacjenci z gruźlicą132
(90%)
15
(10%)
0131
(89%)
16
(11%)
0132
(90%)
15
(10%)
0
OR (95%CI)1,035
(0,48-2,23)
0,966
(0,45-2,08)
-0,963
(0,45-2,06)
1,038
(0,49-2,22)
-1,035
(0,48-2,06)
0,966
(0,45-2,08)
-
pp>0,05p>0,05-p>0,05p>0,05-p>0,05p>0,05-
Tabela 2. Polimorfizm genów slc11a1 u osób z grupy kontrolnej i pacjentów z gruźlicą.
 slc11a1
G/GG/CC/C
Grupa kontrolna79 (60%)47 (36%)5 (4%)
Pacjenci z gruźlicą85 (58%)54 (37%)8 (5%)
OR (95%CI)0,902 (0,56-1,46)1,037 (0,64-1,69)1,450 (0,46-4,55)
pp>0,05p>0,05p>0,05
Tabela 3. Polimorfizm genów cd14 i mbl-2 u osób z grupy kontrolnej i pacjentów z gruźlicą.
 cd14
liczba osób (%)
mbl-2
liczba osób (%)
CCCTTTABCD
Grupa kontrolna44 (33%)64 (47%)27 (20%)69 (57%)36 (30%)2 (2%)13 (11%)
Pacjenci z gruźlicą58 (39%)66 (45%)23 (16%)93 (63%)31 (21%)3 (2%)20 (14%)
OR (95%CI)1,348 (0,83-2,2)0,904 (0,57-1,44)0,742 (0,4-1,37)1,273 (0,78-2,08)0,624 (0,36-1,09)1,229 (0,2-7,48)1,296 (0,62-2,73)
pp>0,05p>0,05p>0,05p>0,05p>0,05p>0,05p>0,05
W badaniach stwierdzono znamiennie podwyższoną zawartość rozpuszczalnej formy CD14 (sCD14) w surowicach pacjentów z gruźlicą (2781 ± 1214 ng/ml) w porównaniu do poziomu tej cząsteczki w surowicach osób z grupy kontrolnej (1578 ± 416 ng/ml).
Prowadzone badania wykazały zależność pomiędzy polimorfizmem tego genu i stężeniem MBL w surowicy. Mutacje w kodonach 52, 54 i 57 mbl-2powodowały znamienne obniżenie stężenia surowiczej MBL.U chorych na gruźlicę, z każdym wariantem allelicznym genu mbl-2stwierdzono statystycznie istotny wzrost poziomu MBL (średnio 1211 ± 1394 ng/ml) w porównaniu do poziomu lektyny w surowicach grupy kontrolnej (572 ± 743ng/ml).

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

otrzymano: 2009-02-25
zaakceptowano do druku: 2009-03-27

Adres do korespondencji:
*Magdalena Druszczyńska
Katedra Immunologii i Biologii Infekcyjnej,Zakład Immunologii Komórkowej, Uniwersytet Łódzki
ul. Banacha 12/16, 90-237 Łódź
tel.: (0-42) 635-44-70
e-mail: majur@biol.uni.lodz.pl

Nowa Medycyna 1/2009
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna