Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Anestezjologia Intensywna Terapia 3/2004, s. 177-180
Hanna Misiołek, Hanna Kucia, Jacek Karpe, Małgorzata Werner, Aleksandra Kwosek, Dariusz Budziński, Piotr Knapik
Porównanie znieczulenia podpajęczynówkowego z zastosowaniem czystej bupiwakainy i zredukowanej dawki bupiwakainy z dodatkiem fentanylu do zabiegów przezcewkowej resekcji prostaty
Comparison of spinal anaesthesia using heavy bupivacaine with spinal anaesthesia using a mixture of haevy bupivacaine and fentanyl, for transurethral prostatectomy
Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wydziału Lekarskiego w Zabrzu ŚlAM w Katowicach
kierownik: prof. dr hab. n. med. P. Knapik
Summary
Background. Spinal anaesthesia is routinely used for transurethral prostatectomy (TURP) and is especially attractive in elderly patients with concomitant diseases. Methods. We have compared spinal anaesthesia using hyperbaric bupivacaine 15-20 mg (group I) and hyperbaric bupivacaine 5-10 mg with fentanyl 100 mcg (group II) in terms of sensory and motor blocks, and haemodynamic function. Results. The sensory block was rated adequate in all patients. Patients in group I experienced a higher level of motor block, greater changes in systolic arterial pressure (p <0.05), and larger fluid (p = 0.01) and ephedrine requirements. Discussion and conclusions. Subarachnoid injection of fentanyl, mixed with a reduced dose of bupivacaine, significantly decreased the frequency of haemodynamic side effects and the need for fluid and ephedrine, providing satisfactory analgesia in patients undergoing transurethral prostatectomy. We therefore recommend the described protocol for elderly, high risk patients.Anest Inten Terap 2004; 36, 177-180
Przezcewkowa resekcja prostaty ( transurethral resection of the prostate – TURP) wykonywana jest głównie w populacji pacjentów w wieku podeszłym, niejednokrotnie obciążonych chorobami układu sercowo-naczyniowego, oddechowego, endokrynologicznego i metabolicznymi, które zwiększają ryzyko zabiegu. Okołooperacyjna chorobowość w tej grupie chorych wynosi około 20%, a śmiertelność 1% [1].
U pacjentów kwalifikowanych do TURP najkorzystniejsze wydaje się zastosowanie znieczulenia przewodowego, które przez zmniejszenie fizjologicznej odpowiedzi hormonalnej i metabolicznej na stres operacyjny, a także zwiększenie pojemności układu żylnego i przez zmniejszenie okołooperacyjnego przewodnienia, oferuje większe korzyści w porównaniu ze znieczuleniem ogólnym [2].
Dużą popularność zyskało znieczulenie podpajęczynówkowe do wysokości Th10, które stosuje się niemal rutynowo w tej grupie pacjentów [2, 3]. Znieczulenie to, wykonywane w sposób typowy z użyciem roztworu 0,5% „ciężkiej” bupiwakainy, pozwala uzyskać dobrą blokadę czuciową i ruchową, zapewniającą odpowiednie warunki do wykonania zabiegu. Zaletą takiego znieczulenia, w porównaniu ze znieczuleniem ogólnym, jest zachowanie kontaktu z pacjentem podczas całego zabiegu, co pozwala szybciej zauważyć objawy ewentualnego przewodnienia, wynikającego z absorpcji płynu irygacyjnego oraz inne powikłania zabiegu (np. perforację pęcherza) [2, 4, 5]. Ma to szczególne znaczenie, gdyż wchłanianie płynu irygacyjnego jest znacznie bardziej zaznaczone w przypadku chorych znieczulanych przewodowo, niż u pacjentów poddanych znieczuleniu ogólnemu [6]. Wynika to z faktu rozszerzenia naczyń i obniżenia ośrodkowego ciśnienia żylnego wskutek blokady układu współczulnego w przebiegu znieczulenia podpajęczynówkowego, co powoduje różnicę ciśnienia hydrostatycznego i osmotycznego między pęcherzem moczowym a żyłami prostaty. Rozszerzenie naczyń żylnych sprzyja również hipotonii układowej [3, 7] w trakcie i po zabiegu, oraz hipotermii [8] w okresie pooperacyjnym.
W znieczuleniu do TURP rutynowo stosuje się hiperbaryczny 0,5% roztwór bupiwakainy. Z wieloletniej praktyki wynika, iż dobrą analgezję daje również połączenie małej dawki bupiwakainy z fentanylem [5, 9]. Takie postępowanie pozwala zmniejszyć ryzyko obniżenia ciśnienia w okresie pooperacyjnym a także zmniejsza częstość krwawień pooperacyjnych, co wiąże się z szybszym ustępowaniem blokady i zwężeniem naczyń [3, 10, 11].
W piśmiennictwie światowym nadal dyskutowane są proporcje ilościowe bupiwakainy i fentanylu. Istnieje wyraźna tendencja do zmniejszania dawki bupiwakainy w stosowanym roztworze na korzyść fentanylu. Kararmaz i wsp. opisują skuteczne znieczulenie podpajęczynówkowe do TURP z zastosowaniem zaledwie 4 mg bupiwakainy z dodatkiem 25 mcg fentanylu [5].
Celem pracy było porównanie znieczulenia podpajęczynówkowego do TURP z użyciem minimalnej skutecznej dawki analgetycznej „ciężkiej” bupiwakainy z dodatkiem fentanylu z klasycznym znieczuleniem rdzeniowym „ciężką” bupiwakainą bez dodatku fentanylu.
Metoda
Badaniem prospektywnym randomizowanym objęto 40 pacjentów w wieku 56-89 lat, o masie ciała 55-104 kg i wzroście 159-188 cm (tab. I). Chorych podzielono na dwie grupy: grupa I – 20 osób, w której do znieczulenia użyto 0,5% roztwór bupiwakainy (0,5% Marcaine Heavy Spinal, AstraZeneca, Szwecja) w ilości 15 mg, grupa II – 20 osób, w której do znieczulenia użyto 0,1 mg fentanylu (Fentanyl, Polfa) z dodatkiem 5 mg bupiwakainy (0,5 % Marcaine Haevy Spinal, AstraZeneca, Szwecja). Podane dawki dotyczyły osób do 180 cm wzrostu. W przypadku pacjentów o wzroście powyżej 180 cm w obu grupach zastosowano o 5 mg większą dawkę 0,5 % bupiwakainy. W ten sposób całkowita objętość roztworu podanego do przestrzeni podpajęczynówkowej w obu grupach była jednakowa i wynosiła 3 ml dla osób do 180 cm wzrostu, lub 4 ml w przypadku pacjentów o wzroście powyżej 180 cm.
Tab. I. Charakterystyka badanych grup (średnia i odchylenie standardowe).
ParametrGrupa I (n=20)Grupa II (n=20)p
Wiek (lata)62,8 ? 11,9069,3 ? 7,58p=0,04
Waga (kg)79,4 ? 12,6083,7 ? 11,60NS
Wzrost (cm)173,6 ? 6,89173,0 ? 6,16NS
Do premedykacji u wszystkich badanych zastosowano doustnie midazolam (Dormicum, Roche, Szwajcaria) w dawce 7,5 mg u chorych o masie ciała <80 kg lub 15 mg u pacjentów o masie ciała> 80kg.
Przed znieczuleniem pacjentów nawadniano dożylnie płynem wieloelektrolitowym w ilości 500 ml. Znieczulenie podpajęczynówkowe wykonywano u pacjentów w pozycji siedzącej, na poziomie L3-L4 lub L2-L3, za pomocą igły Pencil Point Spinal Needle 27G (SIMS Portex, Wielka Brytania).
W trakcie zabiegu chorzy otrzymywali tlen przez maskę – przepływ 4 l/min, oraz w celu uzyskania sedacji – midazolam (Dormicum, Roche, Szwajcaria) dożylnie w dawkach frakcjonowanych 2-3 mg w zależności od potrzeb. Łożysko naczyniowe wypełniano płynem wieloelektrolitowym. W razie spadku ciśnienia o ponad 30% w stosunku do wartości wyjściowej podawano efedrynę w jednorazowych dawkach po 5-10 mg do łącznej dawki maksymalnej 25 mg. W razie zwolnienienia czynności akcji serca poniżej 60 uderzeń na minutę podawano atropinę w dawce 0,01 mg kg-1.
Poziom blokady czuciowej oceniano w sposób standardowy przez badanie czucia zimna kostką lodu, oraz poziom blokady ruchowej na podstawie skali Bromage´a. Wyniki odnotowywano po ustabilizowaniu się znieczulenia.
Monitorowano następujące parametry rejestrowane co 5 minut: częstość pracy serca (HR), ciśnienie skurczowe (SBP), wysycenie hemoglobiny tlenem (SaO2).
Oceniano również zapotrzebowanie na leki w trakcie trwania znieczulenia oraz na płyny dożylne. W analizie statystycznej zastosowano dla wartości o rozkładzie normalnym test t-Studenta dla danych niepowiązanych, dla rozkładu innego niż normalny – test U Manna-Whitney´a. Wyniki przedstawiono w postaci średniej i odchylenia standardowego. Jako istotne przyjęto p <0,05.
Wyniki
Chorzy w obu grupach nie różnili się znacząco w zakresie wagi i wzrostu, natomiast wiek chorych był nieco wyższy w grupie II (tab. I). Wysokość uzyskanej analgezji nie różniła się istotnie pomiędzy badanymi grupami (tab. II). Żaden pacjent nie wymagał podczas zabiegu dodatkowych dawek analgetyków.
Tab. II. Wysokość osiągniętej analgezji.
Wysokość osiągniętej analgezjiGrupa I (n=20)Grupa II (n=20)p
Th6
Th7
Th8
Th9
Th10
3 (15%)
5 (25%)
2 (10%)
5 (25%)
5 (25%)
4 (20%)
4 (20%)
3 (15%)
4 (20%)
5 (25%)
NS
Blokadę ruchową w grupie I oceniono we wszystkich przypadkach na stopień III w skali Bromage oraz na stopień I w 12 przypadkach i stopień II u 8 chorych w grupie II. Stopień blokady motorycznej w grupie II był więc istotnie mniejszy w porównaniu do osiągniętego w grupie I (p <0,0005).

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Malhotra V: Transurethral resection of the prostate. Anesthesiol Clin North Am 2000; 18: 883-897.
2. Osadzińska J, Kruszyński Z: Porównanie podpajęczynówkowego znieczulenia 0,5% ciężką bupiwakainą z dodatkiem klonidyny lub morfiny w przezcewkowej elektroresekcji prostaty. Konferencja Naukowa – Sympozjum „Ciechocinek ´97”.
3. Piotrowski D, Ulbrich K, Gaszyński W: Znieczulenie pod-pajęczynówkowe roztworem ciężkiej 0,5% bupiwakainy z dodatkiem fentanylu do przezcewkowej elektroresekcji guzów pęcherza moczowego. Anest Inten Terap 2000; 32: 247-250.
4. Tominen M: Bupivacaine spinal anesthesia. Acta Anaes-thesiol Scand 1991; 35: 1-10.
5. Kararmaz A, Kaya S, Turhanoglu S, Ozyilmaz MA: Low-dose bupivacaine-fentanyl spinal anesthesia for transurethral prostatectomy. Anaesthesia 2003; 58: 526-530.
6. Gehring H, Nahm W, Baerwald J, Fornara P, Schneeweiss A, Roth-Isigkeit A, Schmucker P: Irrigation fluid absorption during transurethral resection of the prostate: spinal vs. general anaesthesia. Acta Anaesthesiol Scand 1999; 43: 458-463.
7. Favarel-Garrigues JF, Sztark F, Petitjean ME, Thicoipe M, Lassie P, Dabadie P: Hemodynamic effects of spinal anesthesia in the elderly: single dose versus titration through a catheter. Anesth Analg 1996; 82: 312-316.
8. Frank SM, El-Rahmany HK, Cattaneo CG, Barnes RA: Predictors of hypothermia during spinal anesthesia. Anesthesiology 2000; 92: 1330-1334.
9. Kuusniemi KS, Pihlajamaki KK, Pikanen MT, Helenius HY, Kirvela OA: The use of bupivacaine and fentanyl for spinal anesthesia for urologic surgery. Anesth Analg 2000; 91: 1452-1456.
10. Chestnut DH, Laszewski LJ, Pollak KL: Continuous epidural infusion of 0,0625% bupivacaine-0,0002% fentanyl during the second stage of labor. Anesthesiology 1990; 72: 613-618.
11. Martyr JW, Clark MX: Hypotension in elderly patients undergoing spinal anaesthesia for repair of fractured neck of femur. A comparison of two different spinal solutions. Anaesth Inten Care 2001; 29: 501-505.
12. Ben-David B, Frankel R, Arzumonov T, Marchevsky Y, Volpin G: Minidose bupivacaine-fentanyl spinal anestesia for surgical repair of hip fracture in the aged. Anesthesiology 2000; 92: 6-10.
13. Vaghadia H, McLeod DH, Mitchell GW, Merrick PM, Chilvers CR: Small-dose hypobaric lidocaine-fentanyl spinal anesthesia for short duration outpatient laparoscopy. A randomized comparison with conventional dose hyperbaric lidocaine. Anesth Analg 1997; 84: 59-64.
14. Gombar S, Lata S, Gombar KK: Low dose intrathecal bupivacaine-fentanyl anaesthesia for transurethral resection of prostate (TURP): a double blind study. Eur J Anaesthesiol 2003; 30: (Suppl 1) 115-116.
15. Varrassi G, Celleno D, Caponga P Costantino P, Emanuelli M, Sebastiani M, Pesce AF, Niv D: Ventilatory effects of subarachnoid fentanyl in the eldery. Anaesthesia 1992; 47: 558-562.
16. Fernandez-Galinski D, Rue M, Moral V, Castells C, Puig MM: Spinal anaesthesia with bupivacaine and fentanyl in geriatric patients. Anesth Analg 1996; 83: 1288-1293.
Adres do korespondencji:
Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wydziału Lekarskiego ŚlAM
ul. 3 Maja 13/15, 41-800 Zabrze
katanestez@slam.katowice.pl

Anestezjologia Intensywna Terapia 3/2004

Pozostałe artykuły z numeru 3/2004: