Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Anestezjologia Intensywna Terapia 3/2004, s. 210-213
Roman Szulc1, Witold Jurczyk1, Tadeusz Szreter2, Janusz Andres3, Elżbieta Buczkowska1
Kształcenie ustawiczne w anestezjologii i intensywnej terapii w Europie Środkowej: kursy FEEA (Foundation for European Education in Anaesthesiology) w Polsce
Continuing medical education in anaesthesiology and intensive therapy in Central Europe – postgraduate courses of the Foundation for European Education in Anaesthesiology (FEEA) in Poland
1Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii AM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
kierownik: prof. dr hab. n. med. R. Szulc
2Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii IPCZD w Warszawie p.o.
kierownika: dr n. med. B. Wołoszczuk-Gębicka
3Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii CM UJ w Krakowie
kierownik: prof. dr hab. n. med. J. Andres
Summary
Promotion, organization and coordination of continuing education of the highest quality are, according to the FEEA bylaws, the main tasks of Foundation regional centres. Regular courses were commenced in Poland in 1995 and at present there are three centres (Poznan, Cracow and Warsaw) with a fourth one (Wroclaw) under development. 932 anaesthetists have so far been trained. Courses are regularly assessed by trainees and audited by FEEA. This form of postgraduate training has been widely acknowledged in Europe.Anest Inten Terap 2004; 36, 210-213
Ukończenie szkoły medycznej nie jest końcem medycznej edukacji. Jakkolwiek wiele wysiłku włożono dotychczas w jakość szkolenia przeddyplomowego, to obszarem wymagającym szczególnej uwagi jest wymóg stałego nabywania wiedzy i umiejętności przez lekarzy w całym okresie ich życia zawodowego [1]. Narasta przekonanie, iż na lekarzach ciąży moralne, jeśli nie prawne zobowiązanie do bycia na bieżąco z osiągnięciami wiedzy medycznej i świadczenia swych usług na poziomie najwyższym. Wiedza nabyta w czasie studiów staje się bowiem nieomal przestarzała w całości w okresie, w którym student kończy studia [1].
W polskim Kodeksie Etyki Lekarskiej sformułowano dlatego w sposób następujący jego 55. artykuł: „ Powinnością każdego lekarza jest uzupełnianie, doskonalenie wiedzy i umiejętności zawodowych, a także przekazywanie ich swoim współpracownikom.” [2]. Ustawiczne kształcenie medyczne określa się jako „każdy i wszystkie sposoby, za pomocą których lekarze uczą się nadal po formalnym ukończeniu ich szkolenia” [1].
Europejska Fundacja ds. Szkolenia w Anestezjologii (Foundation for European Education in Anaesthesiology, FEEA) jest członkiem Europejskiej Unii Specjalistów Medycznych (UEMS), a jej głównym celem jest podnoszenie i utrzymywanie usług w zakresie anestezjologii na poziomie najwyższym z możliwych.
Działalność FEEA w Polsce
W 1995 r. powołany został pierwszy w Polsce Ośrodek Regionalny FEEA w Poznaniu, a jego dyrektorem został prof. Witold Jurczyk kierujący wówczas Instytutem Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Instytut jako jedyna jednostka akademicka w Polsce uzyskała w 1997 r. akredytację Zarządu Anestezjologii Europejskiej Unii Specjalistów Medycznych i Europejskiej Akademii Anestezjologii w zakresie szkolenia podyplomowego w anestezjologii i intensywnej terapii. Akredytacja ta została następnie przedłużona na okres do 2007 r. i dotyczy obecnie kierowanej przeze mnie Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, jako jednostki powstałej w miejsce Instytutu.
Ośrodkiem regionalnym w Poznaniu kieruje obecnie dr hab. med. K. Kusza, profesor Pomorskiej Akademii Medycznej im. L. Rydygiera w Bydgoszczy.
Prof. Jurczyk jest koordynatorem działań FEEA w zakresie ustawicznego kształcenia podyplomowego na terenie całej Polski.
Od chwili powstania Ośrodka Regionalnego FEEA w Poznaniu, w 1995 r., szkolenie podyplomowe w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii (w systemie pięciu kursów) ukończyło 286 lekarzy anestezjologów.
W latach 2001-2003 sześciokursowy cykl szkolenia w ośrodku poznańskim ukończyło 106 lekarzy anestezjologów.
W kwietniu 2001 r. kursem nr 5 rozpoczął działalność swą Ośrodek Regionalny w Krakowie, prowadzony przez prof. J. Andresa. W Krakowie przeprowadzono dotąd pięć kursów pierwszej (sześciokursowej) edycji szkolenia podyplomowego FEEA. W każdym z kursów brało udział od 71 do 137 lekarzy. Oprócz lekarzy polskich w kursach tych uczestniczyło czworo lekarzy z zagranicy, a mianowicie po jednej osobie z Anglii i Austrii i dwóch lekarzy z Ukrai-ny. W grudniu 2003 r. kursem nr 5 rozpoczęto w Krakowie kolejną, drugą edycję sześciokursowych szkoleń podyplomowych FEEA.
W maju 2001 r. kursem nr 4 (matka i dziecko) rozpoczął swą działalność prowadzony przez prof. T. Szretera, w Instytucie Pomniku Zdrowia Dziecka Ośrodek Regionalny w Warszawie. Od tego czasu kurs nr 4 prowadzony jest wyłącznie w Warszawie, dla wszystkich uczestników szkoleń FEEA w Polsce. W Warszawie przeprowadzono dotychczas 7 kursów, w których każdorazowo brało udział od 25 do 28 uczestników. Ośrodek posiada własną salę wykładową z pełnym wyposażeniem dydaktycznym. Szkolenie praktyczne umożliwia sprzęt do nauki resuscytacji krążeniowo-oddechowej, do nauki resuscytacji i intubacji u dzieci i noworodków, również z wykorzystaniem fibroskopu. Ośrodek jako jeden z dwóch w kraju umożliwia szkolenie metodą symulacji, dzięki posiadaniu symulatora anestezjologicznego Sima 1.0, wraz z oprzyrządowaniem i programem komputerowym. Uczestnicy kursów FEEA w Warszawie biorą zatem udział (opcjonalnie) w szkoleniach z użyciem symulatora. Ośrodek posiada własny serwer internetowy (http://anestzja.czdwaw.pl) zawierający materiały szkoleniowe.
Szkolenie podyplomowe w anestezjologii i intensywnej terapii w formie kształcenia ustawicznego na kursach FEEA prowadzone jest obecnie w Polsce wyłącznie w cyklu sześciokursowym.
W 2004 r. przewiduje się uruchomienie czwartego w Polsce Ośrodka Regionalnego FEEA we Wrocławiu, prof. A. Küblera, we współpracy z dr. hab. E. Karpel z Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach.
Każdy z ośrodków regionalnych dysponuje możliwością wydawania materiałów szkoleniowych w postaci zestawu wykładów dotyczących poszczególnych kursów. Materiały te (na prawach publikacji) przekazywane są uczestnikom kursów, są też w formie odpłatnej możliwe do nabycia przez innych zainteresowanych. Jak z dotychczasowego doświadczenia wynika cieszą się one dużym zainteresowaniem wśród lekarzy, nie tylko anestezjologów.
W okresie od 1995 do 2003 r. w kursach kształcenia ustawicznego organizowanych w Polsce przez regionalne ośrodki FEEA wzięło udział 932 lekarzy.
Ocena kształcenia podyplomowego FEEA w Poznaniu
W latach 1995-2000 w poznańskim Ośrodku Regionalnym w Kiekrzu koło Poznania przeprowadzono dwie edycje pięciokursowych szkoleń FEEA, zgodnie z obowiązującą tematyką przedstawioną poniżej:
Kurs nr 1: Oddychanie, znieczulenie w torakochirurgii, chirurgii głowy i szyi;
Kurs nr 2: Układ krążenia, krew, transfuzje;
Kurs nr 3: Intensywna terapia, nerki, medycyna stanów nagłych;
Kurs nr 4: Matka, dziecko, wątroba, znieczulenie w chirurgii jamy brzusznej, znieczulenia drobne;
Kurs nr 5: Neurologia, znieczulenie przewodowe i terapia bólu.
W opracowaniu niniejszym przedstawiono kompleksową ocenę wyników tego szkolenia w obrębie wymienionych dwóch edycji kursów FEEA. Dokonano tego w oparciu o dane dysertacji doktorskiej E. Buczkowskiej, pod tytułem: „Ocena kształcenia podyplomowego europejskiej fundacji ds. szkolenia w anestezjologii (Foundation for European Education in Anaesthesiology – F.E.E.A.) w warunkach polskich”, przygotowanej pod kierunkiem prof. Jurczyka i obronionej przez autorkę na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w 2003 r. [3].
Informację o szkoleniach FEEA umieszczono w czasopismach lekarskich „Anestezjologia Intensywna Terapia” i „Eter” o zasięgu ogólnopolskim. Informację taką skierowano także do Okręgowych Izb Lekarskich, z prośbą o jej upowszechnienie. W wyniku tych informacji spośród 300 kandydatów na pierwszy kurs zakwalifikowano 95 osób, zaś spośród 250 kandydatów do drugiej edycji szkolenia wybrano 96 osób.
W cyklach dwóch szkoleń uczestniczyło zatem 191 lekarzy specjalistów anestezjologów, zaś szkolenie ukończyło 180 lekarzy. W szkoleniach tych uczestniczyli lekarze specjaliści o różnym, przeważnie jednak długim stażu pracy w anestezjologii i intensywnej terapii. Spośród 95 lekarzy biorących udział w pierwszej edycji pięciokursowego cyklu szkolenia ustawicznego 10 uzyskało specjalizację w okresie do 5 lat, 29 w okresie od 5 do 10 lat, 28 w okresie od 10 do 20 lat i 28 w okresie powyżej 20 lat.
Szkolenie prowadzone było przez 58 wykładowców, a w dyspozycji uczestników kursów były przygotowane uprzednio materiały szkoleniowe w postaci skryptów wykładów. Do każdego modułu tematycznego przypisano dwóch wykładowców, w celu niezakłóconej realizacji programu szkolenia.
Zgodnie z założeniami programu szkolenia zajęcia obligatoryjne uzupełnione były opcjonalnymi, w postaci popołudniowych i wieczorowych dyskusji, nieformalnych spotkań z wykładowcami i prezentacji filmów szkoleniowych i demonstracji sprzętu.
Wielostronnej oceny szkolenia ustawicznego na wymienionych kursach dokonano za pomocą następujących instrumentów:
1) odpowiedniej konstrukcji ankiet skierowanych do osób, które ukończyły pięciokursowy cykl szkolenia,
2) testów samooceny uczestników szkoleń,
3) wypełnianych przez uczestników kursów anonimowych kart oceny wykładowców,
4) ankiet skierowanych do wykładowców.
Wyniki
Ad 1.
Ze skierowanych do 180 absolwentów szkoleń ankiet odpowiedzi uzyskano od 95 osób, tj. 52,8% uczestników kursów.
W ich opinii satysfakcję z uczestniczenia i ukończenia szkolenia zadeklarowało 96% respondentów, umieszczając swe odpowiedzi w przedziałach „zdecydowanie tak” (49,5%) i „raczej tak” (47,4%).
Wpływ szkolenia na osobisty zasób wiedzy i umiejętności był w opinii ankietowanych wysoki u ponad 10% ankietowanych, zaś umiarkowany u 66% respondentów. U 17% ankietowanych szkolenie to nie miało wpływu na zasób wiedzy i umiejętności jego uczestników. Dotyczyło to tych absolwentów szkoleń, którzy specjalizację z anestezjologii i intensywnej terapii ukończyli stosunkowo niedawno, bo w czasie do 5 lat od chwili podjęcia szkolenia na kursie FEEA.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

19

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

49

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Shivaprasad S, Goudar P, Kotur F: Trends in medical education. Indian J Anaesth 2003; 47: 25-29.
2. Kodeks Etyki Lekarskiej Tekst jednolity z dnia 2 stycznia 2004 r., zawierający zmiany uchwalone w dniu 20 września 2003 r. przez Nadzwyczajny VII Krajowy Zjazd Lekarzy. Warszawa 2004.
3. Buczkowska E: Ocena kształcenia podyplomowego europejskiej fundacji ds. szkolenia w anestezjologii (Foundation for European Education in Anaesthesiology – F.E.E.A.) w warunkach polskich. Rozprawa doktorska, Poznań 2002.
Adres do korespondencji:
Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii AM
ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań
e-mail: roman_szulc@poczta.onet.pl

Anestezjologia Intensywna Terapia 3/2004

Pozostałe artykuły z numeru 3/2004: