Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Nowa Stomatologia 2/2001, s. 3-7
Teresa Bachanek, Mirosław Orłowski
Ocena stanu uzębienia i stomatologicznych potrzeb leczniczych u dzieci 12-letnich z byłego województwa chełmskiego
Evaluation of dental state and treatment needs of 12-years old children in Chełm district
z Katedry Stomatologii Zachowawczej Akademii Medycznej w Lublinie
Kierownik Katedry: prof. AM dr hab. Teresa BachanekPróchnica jest chorobą społeczną, stwierdzaną u pacjentów w każdym wieku. Choroby społeczne to grupa chorób najczęściej przewlekłych, występujących masowo w powiązaniu z warunkami społecznymi ludności, w znaczny sposób obniżająca wartość biologiczną społeczeństwa i znacznie obniżająca jego ekonomikę. Zapobieganie i leczenie chorób społecznych wymaga dużych nakładów finansowych i kompleksowych posunięć organizacyjnych, profilaktycznych, oświatowych i promocji zdrowia (1, 2).
Celem pracy jest ocena stanu zdrowotnego uzębienia stałego u dzieci 12-letnich z byłego województwa chełmskiego, ze szczególnym uwzględnieniem kategorii potrzeb leczniczych i skuteczności leczenia zachowawczego.
MATERIAŁ I METODY
Badaniem objęto dzieci 12-letnie z dwu środowisk: małe miasto i wieś. Doboru grup wiekowych dokonano zgodnie z zaleceniami WHO. Dzieci uczęszczały do VI klasy szkoły podstawowej. W analizie statystycznej wykorzystano test X2 (Chi2) (wskaźniki struktury). Analizowano wpływ środowiska oraz wpływ płci na badaną cechę czy kategorię cech. Wartości cech takich jak: PUW, P, U, W, WL zaliczono do wskaźników nasilenia. Istotność różnic wskaźników nasilenia obliczono w zależności od środowiska oraz płci testem Z. W pracy przyjęto 5% ryzyko błędu wnioskowania (2).
WYNIKI
Na podstawie badania klinicznego oceniano stan uzębienia przy pomocy średniej liczby PUW. Wyniki z uwzględnieniem płci i środowiska przedstawiono w tabeli 1. Średnia liczba PUW łącznie dla chłopców i dziewczynek z miasta i wsi osiągnęła wartość 4,0. Wśród dziewczynek wartość średniej liczby PUW była wyższa i wynosiła 4,18, wśród chłopców 3,81. Uwzględniając miejsce zamieszkania, wyższą wartość średniej liczby PUW zanotowano w grupie dzieci z miasta 4,49 w porównaniu z grupą dzieci ze wsi 3,48. Różnica wartości średniej liczby PUW między miastem a wsią była wysoce istotna statystycznie p <0,001. Analizując wpływ środowiska na różnicę wartości średniej liczby PUW stwierdzono wysoce istotną różnicę p <0,001 w wartościach średniej PUW pomiędzy grupą dziewczynek z miasta 4,74 a grupą dziewczynek ze wsi 3,48. W grupie chłopców z miasta średnia PUW wynosiła 4,18.
Kategorie potrzeb leczniczych zestawiono w tabeli 2. Najczęściej obserwowaną kategorią potrzeb leczniczych było wypełnienie 1 powierzchni zęba, wśród 60,57% badanych dzieci 12-letnich. Najrzadziej obserwowano potrzebę wypełnień 2 i więcej powierzchni zęba – 2,29% badanych dzieci. Potrzebę leczenia endodontycznego zębów stwierdzono u 5,14% dzieci, a ekstrakcji zębów u 10,86% badanych dzieci.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Jańczuk Z.: Uzębienie polskich 12-latków w 2000 roku. Studium epidemiologiczno-prognostyczne. Medycyna 2000 1996, 57/58(VII):8-12. 2. Kanji Gopal K.: 100 statystikal testes. SAGE Publications London, Thousand Ooaks, New Dehli 1993. 3. Jańczuk Z.: Zapobieganie próchnicy zębów dzieci i młodzieży w Polsce a realizacja celów zdrowia WHO. Ocena aktualnej sytuacji epidemiologicznej. Czas. Stomat. 1988, XLI, 1:8-13. 4. Lisiecka K.: Próchnica zębów u dzieci 12-letnich w Polsce w świetle badań epidemiologicznych przeprowadzonych w Polsce w latach 1987 i 1995.VIII Zjazd Sekcji Stom.,Dziecięcej PTS Lublin 1996. 64. 5. Tomankiewicz M.: Ocena stanu narządu żucia i potrzeb leczniczych dzieci 12-letnich z makroregionu lubelskiego. Rozprawa doktorska. Akademia Medyczna Lublin 1998. 6. Adamowicz-Klepalska B. i wsp.: Środowisko zamieszkania a choroba próchnicowa zębów stałych u dzieci i młodzieży w województwie gdańskim. Czas. Stomat. 1996, XLIX, 10:690-694. 7. Janicha J. i wsp.: Stan zdrowotny uzębienia stałego u dzieci 12-letnich z makroregionu Warszawy. Przegl. Stom. Wieku Rozw. 4-1994/1-1995:12-14. 8. Szatko F., Boczkowski A.: Skuteczność systemu opieki stomatologicznej w Polsce. Instytut Medycyny Pracy, Łódź 1995. 9. Madlena M. Et al.: Cariologic and periodontal screening of childern aged 7, 12 and 14 years of age in Debrecen. Prevalence of caries and meed for treatment. Fogorv. Sz. 1994 Jun; 87(6):159-164.10. Wochna-Sobańska M. i wsp.: Ocena stanu uzębienia i stomatologicznych potrzeb zdrowotnych u dzieci 12-letnich w Łodzi i województwa piotrowskiego. Czas. Styom. 1993, XLVI:11-12, 740-743. 11. Jańczuk Z.: Uzębienie polskich dzieci w 2000 roku. Przegl. Stom. Wieku Rozw. 1996, 1, 13, 4-8. 12. Marczuk-Kolada G., Kierklo A.: Ocena działań leczniczych w województwie białostockim na podstawie wykładnika leczenia. Czas. Stomat. 1996, XLIX, 12:821-23.
Nowa Stomatologia 2/2001
Strona internetowa czasopisma Nowa Stomatologia