Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 3/2010, s. 204-208
*Małgorzata Zynek-Litwin, Jakub Kuźniar, Marian Klinger
Rola granulocytów obojętnochłonnych w rozwoju uszkodzenia niedokrwienno-reperfuzyjnego przeszczepionej nerki
The role of polymorphonuclear granulocytes in transplanted kidney ischemia-reperfusion injury development
Katedra i Klinika Nefrologii Medycyny Transplantacyjnej we Wrocławiu
Kierownik Katedry i Kliniki: prof. dr hab. med. Marian Klinger
Streszczenie
Uszkodzenie niedokrwienno-reperfuzyjne (N/R), dotykając nieuchronnnie przeszczepioną nerkę, ma wpływ zarówno na wczesne, jak i długoterminowe wyniki zabiegu transplantacji. Zgodnie ze współczesną wiedzą uszkodzenie N/R jest niezależnym od antygenów, nieswoistym procesem zapalnym, w którym główną rolę odgrywają granulocyty obojętnochłonne. Napływające z krwią w trakcie reperfuzji neutrofile gromadzą się aktywnie i selektywnie w tkankach przeszczepionej nerki. Pobudzone granulocyty obojętnochłonne biorą udział w powstaniu uszkodzenia tkanki przeszczepionego narządu poprzez masywnie produkowane reaktywne formy tlenu oraz liczne enzymy proteolityczne, uwalniane w wyniku degranulacji ziarnistości. Celem pracy jest przedstawienie aktualnego stanu wiedzy na temat roli granulocytów obojętnochłonnych w rozwoju uszkodzeń niedokrwienno-reperfuzyjnych przeszczepionej nerki.
Summary
Ischemia-reperfusion injury (I/R injury) is a non-specific, antigen-independent tissue-destructive process affecting both early and long-term function of the allograft. Existing studies amply document pathophysiology of I/R injury and attribute it largely to neutrophil activation. Both experimental and clinical data confirm that a consistent feature of tissue injury following ischemia and reperfusion is acute inflammatory response with neutrophil infiltration and activation of vascular endothelium. Neutrophils (PMNs) are mediators of I/R injury following deceased-donor renal transplantation (kTx). The mechanism of tissue destruction by neutrophils involves production of reactive oxygen metabolites as well as secretion of proteolytic enzymes, such as serine proteases.Neutrofile pełnią kluczową funkcję w natychmiastowej, wrodzonej i nieswoistej odpowiedzi organizmu na działanie patogenów – są podstawowymi komórkami wczesnej fazy zapalenia. Jednak w niektórych stanach patologicznych niszczący potencjał tych komórek może być skierowany przeciw własnym tkankom gospodarza. Przykładem cytotoksycznego działania neutrofili na organizm może być proces powstawania uszkodzenia niedokrwienno-reperfuzyjnego (N/R). Uszkodzenie to jest jednym z najważniejszych czynników mających wpływ na wczesne upośledzenie funkcji nerki przeszczepionej (1-4).
Uszkodzenia niedokrwienno-reperfuzyjne
Przerwa w dopływie krwi do tkanki inicjuje procesy prowadzące do dysfunkcji komórek oraz, w przypadku długotrwałego niedokrwienia, do ich śmierci. W efekcie nieodwracalnych uszkodzeń komórek dochodzi do różnego stopnia upośledzenia funkcji narządu.
Reperfuzja niedokrwionych tkanek pozwala na wznowienie dostaw energii do komórek oraz na usunięcie toksycznych substancji powstałych w przemianach beztlenowych. Jednak w trakcie powrotu przepływu krwi przez tkanki objęte wcześniej niedokrwieniem dochodzi, paradoksalnie, do nasilenia powstałego wcześniej uszkodzenia. Z licznych badań eksperymentalnych i klinicznych wynika, że istotą uszkodzeń N/R jest ostra odpowiedź zapalna, której mediatorami są granulocyty obojętnochłonne (5-8).
Zjawiska niedokrwienno-reperfuzyjne występują w wielu sytuacjach klinicznych i mogą mieć poważne następstwa nie tylko lokalne – uszkodzenie narządu, ale również ogólnoustrojowe (5, 7-14).
Jedne z pierwszych obserwacji następstw niedokrwienia i reperfuzji dotyczyły ostrych zespołów wieńcowych (10-12) oraz niedokrwienia jelita (13). W mięśniu serca po okresie niedokrwienia, dochodzi do nasilenia i zwiększenia rozległości uszkodzeń, paradoksalnie, w trakcie nawrotu przepływu krwi przez tkankę. Za uszkodzenia te odpowiedzialne są pobudzone granulocyty obojętnochłonne masywnie migrujące w okolice niedokrwionej tkanki, produkujące cytotoksyczne metabolity tlenu oraz liczne enzymy proteolityczne (10-12).
Procesy niedokrwienno-reperfuzyjne są nieuniknioną konsekwencją wczesnych uszkodzeń przeszczepionych narządów miąższowych i dotyczą serca (15-17), płuc (18), nerek (1, 18, 19), wątroby (20). Rozmiar uszkodzeń N/R zależy m.in. od długości niedokrwienia poprzedzającego reperfuzję, a skutkiem tych uszkodzeń może być opóźnienie podjęcia funkcji przez przeszczepiony narząd lub całkowita jego niewydolność (1, 2, 21).
Patofizjologia niedokrwienia i reperfuzji. Neutrofile – komórki efektorowe uszkodzenia N/R
Istotą procesów niedokrwienno-reperfuzyjnych jest ostra, nieswoista odpowiedź zapalna, której komórkami efektorowymi są granulocyty obojętnochłonne. Kluczowym etapem powstania uszkodzenia tkanek jest adhezja aktywnych neutrofili do powierzchni pobudzonego śródbłonka naczyń (6, 9, 22-24).
Niedokrwienie
W wyniku długotrwałego ustania przepływu krwi przez tkanki dochodzi do zahamowania dostawy do komórek tlenu i innych niezbędnych do życia składników, co prowadzi m.in.: do uruchomienia w komórce procesów beztlenowych, których następstwem jest kwasica; do zaburzenia funkcji błon komórkowych oraz do upośledzenia przezbłonowego transportu jonów, co może prowadzić do uszkodzenia mitochondriów, lizosomów oraz jąder komórkowych (3, 7, 22, 25-27).
Niedobór ATP powoduje m.in. upośledzenie działania błonowych pomp jonowych związanych z ATPazą i zaburzenie homeostazy elektrolitowej komórki. Prowadzi to do gromadzenia się sodu, wody oraz wolnego wapnia w komórce. W efekcie dochodzi do obrzęku komórki oraz do aktywacji licznych enzymów m.in. fosfolipazy (nagromadzenie prostaglandyn i leukotrienów) oraz konwersji dehydrogenazy w oksydazę ksantynową – biorącą udział w tworzeniu reaktywnych form tlenu (RFT) w czasie reperfuzji. W ischemicznych tkankach dochodzi do nagromadzenia adenozyny (mediatora skurczu naczyń) oraz hipoksantyny – substratu dla oksydazy ksantynowej.
Procesy związane z niedokrwieniem, poza bezpośrednim działaniem niszczącym, tworzą również „patologiczne środowisko”, w którym napływające w okresie reperfuzji granulocyty ulegają aktywacji i nasilają uszkodzenia zapoczątkowane w czasie ischemii (5).
Reperfuzja – kluczowa rola granulocytów obojętnochłonnych
Niezbędny dla przeżycia niedokrwionej tkanki proces reperfuzji nasila zapoczątkowane w okresie niedokrwienia, uszkodzenie tkanek (tzw. „ reflow paradox ”). Istotą uszkodzenia reperfuzyjnego jest ostra odpowiedź zapalna z rekrutacją i aktywacją komórek zapalnych, głównie neutrofili, oraz wzrostem przepuszczalności naczyń (5-7, 22).
We wstępnym okresie reperfuzji dochodzi do pobudzenia komórek śródbłonka naczyń poprzez mediatory stanu zapalnego. Pobudzone komórki endotelium produkują substancje chemotaktyczne, naczyniokurczące, pobudzające agregację płytek krwi oraz cytokiny prozapalne. Na pobudzonym śródbłonku dochodzi do produkcji cząstek adhezyjnych (P-selektyn, E-selektyn, ICAM-1, VCAM-1). Napływające neutrofile ulegają w takim środowisku pełnej aktywacji i nasilają zniszczenie tkanek. Krytycznym momentem powstawania uszkodzeń N/R jest adhezja granulocytów obojętnochłonnych do komórek pobudzonego endotelium. Następuje wówczas pełne pobudzenie neutrofili (produkcja RFT, degranulacja ziarnistości i uwolnienie enzymów proteolitycznych), co z kolei wpływa na jeszcze ściślejszą ich adhezję do komórek pobudzonego endotelium i przenikanie do tkanek. Przyleganie neutrofili zachodzi dzięki selektynom produkowanym na powierzchni śródbłonka i komplementarnym cząstkom adhezyjnym na powierzchni granulocytów (m.in. CD11/CD18).
Poprzez masywnie produkowane cytokiny prozapalne, pobudzone komórki działają chemotaktycznie na pozostałe elementy układu immunologicznego (chemotaksja nowych neutrofili, fagocytów jednojądrzastych, limfocytów) oraz płytki krwi. Następuje stałe pobudzanie i nasilenie kaskady procesu zapalnego i uszkodzenie tkanek (9, 22, 28).
Uszkodzenia niedokrwienno-reperfuzyjne w przeszczepionej nerce
Wczesne okołoprzeszczepowe uszkodzenie przeszczepianej nerki jest bardzo istotnym problemem klinicznym, gdyż ma kluczowe znaczenie dla jej dalszej funkcji. Przeszczepiane narządy miąższowe – głównie te pochodzące od dawców zmarłych – narażone są na działanie wielu czynników uszkadzających zarówno nieimmunologicznych, jak również zależnych od antygenów (immunologicznych).
Wśród czynników uszkadzających przeszczepiony narząd we wczesnym okresie i niezależnych od doboru immunologicznego należy wymienić (2, 3): zaburzenia ukrwienia nerki w organizmie dawcy; sposób przechowywania pobranego narządu (w płynie perfuzyjnym lub przy użyciu technik ciągłej perfuzji pulsacyjnej w hipotermii); czas przechowywania narządu (czas ciepłego i zimnego niedokrwienia); sam zabieg przeszczepiania narządu oraz procesy niedokrwienno-reperfuzyjne zachodzące po przeszczepieniu narządu w organizmie biorcy.
Uszkodzenie niedokrwienno-reperfuzyjne ma wpływ zarówno na wczesną, jak i odległą funkcję przeszczepionego narządu (2, 3). Jego następstwem jest uszkodzenie komórek śródbłonka naczyń oraz nabłonka kanalików nerkowych (29, 30). Intensywność uszkodzenia przeszczepionego narządu zależy od czasu trwania niedokrwienia (31-33).
Podczas reperfuzji w przeszczepionej nerce dochodzi do interakcji pomiędzy pobudzonymi neutrofilami a komórkami śródbłonka, które powodują nasilenie produkcji cytokin z dalszym pobudzaniem komórek zapalnych oraz zwiększeniem bezpośredniego cytotoksycznego działania neutrofili na przeszczepioną nerkę (3, 5, 7, 23, 29, 34). Następuje kumulacja tych komórek, głównie w zewnętrznej części rdzenia i korze nerek (24, 30). Powstałe w okresie reperfuzji wtórne zaburzenia ukrwienia związane z okluzją naczyń krwionośnych, czyli z tzw. zjawiskiem „ no-rewlow ” spowodowane są: upośledzeniem funkcji i zwiększeniem przepuszczalności komórek śródbłonka naczyniowego, wewnątrznerkowym skurczem naczyń głównie vasa recta oraz adhezją komórek (neutrofili, płytek krwi i erytrocytów) do powierzchni uszkodzonego śródbłonka (3, 22, 35).

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Tilney NL, Guttmann RD: Effects of initial ischemia/reperfusion injury on the transplanted kidney. Transplantation 1997; 64: 945-7.
2. Shoskes DA, Halloran PF: Delayed graft function in renal transplantation: etiology, management and long-term significance. J Urol 1996; 155: 1831-40.
3. Perico N, Cattaneo D, Sayegh MH, Remuzzi G: Delayed graft function in kidney transplantation. Lancet 2004; 364: 1814-27.
4. Nankivell BJ, Chapman JR: Chronic allograft nephropathy: current concepts and future directions. Transplantation 2006; 81: 643-54.
5. Welbourn CR, Goldman G, Paterson IS et al.: Pathophysiology of ischaemia reperfusion injury: central role of the neutrophil. Br J Surg 1991; 78: 651-55.
6. Cavanagh SP, Gough MJ, Homer-Vanniasinkam S: The role of the neutrophil in ischaemia-reperfusion injury: potential therapeutic interventions. Cardiovasc Surg 1998; 6: 112-8.
7. Grace PA: Ischaemia-reperfusion injury. Br J Surg 1994; 81: 637-47.
8. De Greef KE, Ysebaert DK, Ghielli M et al.: Neutrophils and acute ischemia-reperfusion injury. J Nephrol 1998; 11: 110-22.
9. Carden DL, Granger DN: Pathophysiology of ischaemia-reperfusion injury. J Pathol 2000; 190: 255-66.
10. Lucchesi BR: Complement, neutrophils and free radicals: mediators of reperfusion injury. Arzneimittelforschung 1994; 44: 420-32.
11. Sommers HM, Jennings RB: Experimental Acute Myocardial Infarction; Histologic and Histochemical Studies of Early Myocardial Infarcts Induced by Temporary or Permanent Occlusion of a Coronary Artery. Lab Invest 1964; 13: 1491-503.
12. Jennings RB, Sommers HM, Herdson PB, Kaltenbach JP: Ischemic injury of myocardium. Ann N Y Acad Sci 1969; 156: 61-78.
13. Parks DA, Granger DN: Contributions of ischemia and reperfusion to mucosal lesion formation. Am J Physiol 1986; 250: G749-53.
14. Carden DL, Young JA, Granger DN: Pulmonary microvascular injury after intestinal ischemia-reperfusion: role of P-selectin. J Appl Physiol 1993; 75: 2529-34.
15. Bigaud M, Gfeller P, Deveze S et al.: Transplantation-induced ischemia/reperfusion injury in the rat heart. Transplant Proc 1998; 30: 2311-13.
16. Ueno M, Moriyama Y, Toda R et al.: Effect of a neutrophil elastase inhibitor (ONO-5046 Na) on ischemia/reperfusion injury using the left-sided heterotopic canine heart transplantation model. J Heart Lung Transplant 2001; 20: 889-96.
17. Dhote-Burger P, Vuilleminot A, Lecompte T et al.: Neutrophil degranulation related to the reperfusion of ischemic human heart during cardiopulmonary bypass. J Cardiovasc Pharmacol 1995; 25 Suppl 2: S124-9.
18. Lee JC, Christie JD: Primary graft dysfunction. Proc Am Thorac Soc 2009; 6: 39-46.
19. Koo DD, Welsh KI, Roake JA et al.: Ischemia/reperfusion injury in human kidney transplantation: an immunohistochemical analysis of changes after reperfusion. Am J Pathol 1998; 153: 557-66.
20. Pfeiffer T, Rudy T, Erhard J, Eigler FW: Leucocyte elastase in the early diagnosis of rejection after liver transplantation. Transplant Proc 1993; 25: 2662-3.
21. Turunen AJ, Lindgren L, Salmela KT et al.: Association of graft neutrophil sequestration with delayed graft function in clinical renal transplantation. Transplantation 2004; 77: 1821-6.
22. Okusa MD: The inflammatory cascade in acute ischemic renal failure. Nephron 2002; 90: 133-8.
23. Korthuis RJ, Granger DN: Reactive oxygen metabolites, neutrophils, and the pathogenesis of ischemic-tissue/reperfusion. Clin Cardiol 1993; 16: I19-26.
24. Granger DN, Kvietys PR, Perry MA: Leukocyte-endothelial cell adhesion induced by ischemia and reperfusion. Can J Physiol Pharmacol 1993; 71: 67-75.
25. Boros P, Bromberg JS: New cellular and molecular immune pathways in ischemia/reperfusion injury. Am J Transplant 2006; 6: 652-8.
26. Bulkley GB: Reactive oxygen metabolites and reperfusion injury: aberrant triggering of reticuloendothelial function. Lancet 1994; 344: 934-6.
27. Weinberg JM: The cell biology of ischemic renal injury. Kidney Int 1991; 39: 476-500.
28. Rabb H, O'Meara YM, Maderna P et al.: Leukocytes, cell adhesion molecules and ischemic acute renal failure. Kidney Int 1997; 51: 1463-8.
29. Weight SC, Bell PR, Nicholson ML: Renal ischaemia-reperfusion injury. Br J Surg 1996; 83: 162-70.
30. Basile DP: The endothelial cell in ischemic acute kidney injury: implications for acute and chronic function. Kidney Int 2007; 72: 151-6.
31. Lauriat S, Linas SL: The role of neutrophils in acute renal failure. Semin Nephrol 1998; 18: 498-504.
32. Heinzelmann M, Mercer-Jones MA, Passmore JC: Neutrophils and renal failure. Am J Kidney Dis 1999; 34: 384-99.
33. Caramelo C, Alvarez Arroyo MV: Polymorphonuclear neutrophils in acute renal failure: new insights. Nephrol Dial Transplant 1998; 13: 2185-8.
34. DeVries ME, Hosiawa KA, Cameron CM et al.: The role of chemokines and chemokine receptors in alloantigen-independent and alloantigen-dependent transplantation injury. Semin Immunol 2003; 15: 33-48.
35. Basile DP: Rarefaction of peritubular capillaries following ischemic acute renal failure: a potential factor predisposing to progressive nephropathy. Curr Opin Nephrol Hypertens 2004; 13: 1-7.
36. Willinger CC, Schramek H, Pfaller K, Pfaller W: Tissue distribution of neutrophils in postischemic acute renal failure. Virchows Arch B Cell Pathol Incl Mol Pathol 1992; 62: 237-43.
37. Linas SL, Shanley PF, Whittenburg D et al.: Neutrophils accentuate ischemia-reperfusion injury in isolated perfused rat kidneys. Am J Physiol 1988; 255: F728-35.
38. Ysebaert DK, De Greef KE, Vercauteren SR et al.: Identification and kinetics of leukocytes after severe ischaemia/reperfusion renal injury. Nephrol Dial Transplant 2000; 15: 1562-74.
39. Klausner JM, Paterson IS, Goldman G et al.: Postischemic renal injury is mediated by neutrophils and leukotrienes. Am J Physiol 1989; 256: F794-802.
40. Hellberg PO, Kallskog TO: Neutrophil-mediated post-ischemic tubular leakage in the rat kidney. Kidney Int 1989; 36: 555-61.
41. Riera M, Torras J, Herrero I et al.: Neutrophils accentuate renal cold ischemia-reperfusion injury. Dose-dependent protective effect of a platelet-activating factor receptor antagonist. J Pharmacol Exp Ther 1997; 280: 786-94.
42. Linas SL, Whittenburg D, Parsons PE, Repine JE: Ischemia increases neutrophil retention and worsens acute renal failure: role of oxygen metabolites and ICAM 1. Kidney Int 1995; 48: 1584-91.
43. Linas SL, Whittenburg D, Parsons PE, Repine JE: Mild renal ischemia activates primed neutrophils to cause acute renal failure. Kidney Int 1992; 42: 610-6.
44. Rabb H, Mendiola CC, Dietz J et al.: Role of CD11a and CD11b in ischemic acute renal failure in rats. Am J Physiol 1994; 267: F1052-8.
45. Rabb H, Ramirez G, Saba SR et al.: Renal ischemic-reperfusion injury in L-selectin-deficient mice. Am J Physiol 1996; 271: F408-13.
46. Paller MS: Effect of neutrophil depletion on ischemic renal injury in the rat. J Lab Clin Med 1989; 113: 379-86.
47. Thornton MA, Winn R, Alpers CE, Zager RA: An evaluation of the neutrophil as a mediator of in vivo renal ischemic-reperfusion injury. Am J Pathol 1989; 135: 509-15.
48. Araki M, Fahmy N, Zhou L et al.: Expression of IL-8 during reperfusion of renal allografts is dependent on ischemic time. Transplantation 2006; 81: 783-8.
49. Hauet T, Goujon JM, Vandewalle A: To what extent can limiting cold ischaemia/reperfusion injury prevent delayed graft function? Nephrol Dial Transplant 2001; 16: 1982-5.
50. Ojo AO, Wolfe RA, Held PJ et al.: Delayed graft function: risk factors and implications for renal allograft survival. Transplantation 1997; 63: 968-74.
51. Daly PJ, Power RE, Healy DA et al.: Delayed graft function: a dilemma in renal transplantation. BJU Int 2005; 96: 498-501.
52. Shoskes DA, Halloran PF: Ischemic injury induces altered MHC gene expression in kidney by an interferon-gamma-dependent pathway. Transplant Proc 1991; 23: 599-601.
53. Lu CY, Penfield JG, Kielar ML et al.: Hypothesis: is renal allograft rejection initiated by the response to injury sustained during the transplant process? Kidney Int 1999; 55: 2157-68.
54. Halloran PF, Homik J, Goes N et al.: The „injury response”: a concept linking nonspecific injury, acute rejection, and long-term transplant outcomes. Transplant Proc 1997; 29:79-81.
55. Daemen MA, van't Veer C, Wolfs TG, Buurman WA: Ischemia/reperfusion-induced IFN-gamma up-regulation: involvement of IL-12 and IL-18. J Immunol 1999; 162: 5506-10.
56. Buonocore S, Surquin M, Le Moine A et al.: Amplification of T-cell responses by neutrophils: relevance to allograft immunity. Immunol Lett 2004; 94: 163-6.
57. Hirayama S, Shiraishi T, Shirakusa T et al.: Prevention of neutrophil migration ameliorates rat lung allograft rejection. Mol Med 2006; 12: 208-13.
58. Azuma H, Nadeau K, Takada M et al.: Cellular and molecular predictors of chronic renal dysfunction after initial ischemia/reperfusion injury of a single kidney. Transplantation 1997; 64: 190-7.
59. Basile DP, Donohoe D, Roethe K, Osborn JL: Renal ischemic injury results in permanent damage to peritubular capillaries and influences long-term function. Am J Physiol Renal Physiol 2001; 281: F887-99.
60. Lewers DT, Mathew TH, Maher JF, Schreiner GE: Long-term follow-up of renal function and histology after acute tubular necrosis. Ann Intern Med 1970; 73: 523-9.
otrzymano: 2010-01-21
zaakceptowano do druku: 2010-02-19

Adres do korespondencji:
*Małgorzata Zynek-Litwin
Klinika Nefrologii Medycyny Transplantacyjnej
Akademii Medycznej we Wrocławiu
ul. Traugutta 57, 50-417 Wrocław
tel.: (71) 733-25-01, 733-25-15, fax: 7(1) 733-25-09
e-mail: malgorzata.litwin@gmail.com

Postępy Nauk Medycznych 3/2010
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych