Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Anestezjologia Intensywna Terapia 2/2002, s. 97-100
Elżbieta Szymańska1, Piotr Okoński2, Justyna Grychowska1, Ryszard Golański1, Ryszard Jaszewski2, Alicja Iwaszkiewicz-Zasłonka1
Śródoperacyjny zawał serca u chorych leczonych operacyjnie z powodu choroby wieńcowej
Intraoperative myocardial infarction during coronary bypass surgery
1 Samodzielny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii;
kierownik: prof. dr hab. A. Iwaszkiewicz-Zasłonka,
2 Klinika Kardiochirurgii, Instytut Kardiologii;
dyrektor Instytutu: prof. dr hab. J. Zasłonka – AM w Łodzi
Streszczenie
Celem pracy była analiza najważniejszych czynników ryzyka wystąpienia śródoperacyjnego zawału mięśnia serca u chorych poddanych bezpośredniej rewaskularyzacji serca, ocena siły ich oddziaływania oraz ustalenie sposobu kwalifikacji chorego do grupy wysokiego ryzyka. Prospektywnemu badaniu ankietowemu poddano1006 operowanych z powodu choroby wieńcowej w Klinice Kardiochirurgii w Łodzi w latach 1997-1999. Zawał śródoperacyjny dokonał się u 31 chorych (3,08%), z czego u 22 chorych chorych wystąpił zespół małego rzutu serca a u 20 chorych (1,09%) nastąpił zgon. Najistotniejszymi czynnikami ryzyka wyłonionymi w analizie jedno- i wielowymiarowej są: wiek, niestabilność hemodynamiczna przed zabiegiem, niska frakcja wyrzutowa, pilny lub nagły tryb zabiegu, niska powierzchnia ciała. Przy użyciu drzew klasyfikacyjnych podzielono chorych na grupy ryzyka. Przedstawione opracowania statystyczne zostaną wykorzystane do opartej na badaniach własnych Łódzkiej Skali Ryzyka.
Summary
The study was designed to determine the most important risk factors of intraoperative myocardial infarction in patients undergoing direct myocardial revascularization, to assess the strength of this influence and to establish the manner of patients qualification to a high risk group. 1006 patients operated upon because of ischemic heart disease over three years were involved into a prospective questionnaire survey. Thirty-one (3.08%) developed a intraoperative myocardial infarction that was associated in 22 cases with low heart output syndrome (fatal in 20 patients). The most important risk factors derived from univariate comparison and multivariate regression analyses were: age, haemodynamic instability prior to surgery, low ejection fraction, non-elective surgery, small body surface area. The patients were stratified to risk groups according to classification tree. Presented statistical work-up will be used to create the Lodz Risk Score.Choroba wieńcowa jest chorobą cywilizacyjną przełomu wieków. Stale doskonalone są metody jej leczenia chirurgicznego. Pozwala to na rozszerzanie grupy chorych, u których pomimo licznych chorób dodatkowych zapada decyzja leczenia operacyjnego. Rokowanie pooperacyjne zależne jest od wielu czynników, jak metody chirurgiczne czy anestezjologiczne, ale przede wszystkim od stanu pacjenta przed operacją. Liczni autorzy poszukują przed- i śródoperacyjnych czynników ryzyka wystąpienia wczesnych powikłań po operacyjnym leczeniu choroby niedokrwiennej serca [1,2,3,4,5,6,7]. Dokładne ich poznanie pozwoli na lepszą kwalifikację chorych i wcześniejsze zapobieganie ewentualnym powikłaniom.
Celem pracy było przedstawienie związków pomiędzy stanem przedoperacyjnym i przebiegiem śródoperacyjnym, a wystąpieniem najgroźniejszego powikłania operacji rewaskularyzacji mięśnia sercowego, jakim jest zawał śródoperacyjny oraz stworzenie prostego systemu kwalifikacji chorych do grupy wysokiego ryzyka wystąpienia tego powikłania. Praca jest częścią zakrojonych na dużą skalę badań mających na celu opracowanie Łódzkiej Skali Ryzyka w operacjach bezpośredniej rewaskularyzacji mięśnia sercowego.
DOBÓR CHORYCH I METODA
Badaniem objęto 1006 chorych poddanych bezpośredniej rewaskularyzacji mięśnia sercowego w Klinice Kardiochirurgii w Łodzi w latach 1997-1999. W grupie tej były 232 kobiety i 774 mężczyzn w wieku średnio 58,3 ± 9,15 lat. Wypełniana prospektywnie ankieta zawierała 589 pozycji opisujących stan przedoperacyjny oraz przebieg śród- i pooperacyjny. Ankieta zawierała zmienne zerojedynkowe, o większym zakresie zmienności oraz zmienne ciągłe. Analizie statystycznej poddano: rozpoznanie, wiek, płeć, zawód, wykształcenie, zajmowane stanowisko, miejsce zamieszkania, palenie papierosów, wywiad rodzinny, BMI, BSA, występowanie: cukrzycy, nadciśnienia tętniczego wg WHO, chorób neurologicznych, płuc, nerek, nadczynności tarczycy, miażdżycy zarostowej kończyn dolnych, choroby wrzodowej, zaburzeń rytmu serca, przebytego WZW; wyjściowe ciśnienie skurczowe i rozkurczowe, klasę CCS i NYHA, liczbę przebytych zawałów, zwężenia pnia lewej tętnicy wieńcowej powyżej 75 %, liczbę zwężonych tętnic wieńcowych, frakcję wyrzutową lewej komory serca i obecność niedomykalności zastawki mitralnej na tle niedokrwiennym, przedoperacyjne badania biochemiczne i koagulologiczne, stan po poprzedniej interwencji chirurgicznej i kardiochirurgicznej oraz po powikłanej przezskórnej koronaroplastyce; tryb zabiegu, stabilność hemodynamiczną przed zabiegiem, stan psychiczny, powikłania w trakcie anestezji, czas trwania zabiegu, anestezji, zakleszczenia aorty, reperfuzji, rodzaj i sposób podawania płynu kardioplegicznego, czas i mechanizm zatrzymania serca po jego podaniu, wykonanie jednocześnie operacji zastawki serca i rodzaj rewaskularyzacji, parametry hemodynamiczne w czasie zabiegu, występujące ewentualnie powikłania i sposób ich leczenia. Ankietowane cechy przed- i śródoperacyjne poddano analizie jednowymiarowej za pomocą testu chi2 przy założonym poziomie istotności p <0,05 wyłaniając czynniki mające pojedynczo wpływ na badane powikłanie. Dla cech istotnych również w analizie wielowymiarowej dopuszczono poziom istotności p<0,1. Cechy przedoperacyjne poddano również analizie wielowymiarowej – klasyfikacyjnej. Wyłonione tą drogą cechy – predyktory uszeregowano przyznając im umowne punkty od 1 do 100 w zależności od siły ich względnego wpływu na badane powikłanie, tworząc ranking predyktorów. Uzyskane predyktory wykorzystano przy konstruowaniu binarnych drzew klasyfikacyjnych. Drzewa klasyfikacyjne wykorzystywane są do określenia przynależności obiektów do klas jakościowej zmiennej zależnej na podstawie pomiarów jednej lub więcej zmiennych predykcyjnych. Tym samym drzewo przedstawia proces podziału zbioru na jednorodne klasy. Celem jest utworzenie drzewa o jak najmniejszej liczbie węzłów, aby otrzymać jak najprostsze reguły klasyfikacyjne. Przyjętym kryterium wyłonienia najlepszego drzewa była minimalizacja kwalifikacji fałszywie ujemnych przy dopuszczalnym koszcie statystycznym.
Zawał śródoperacyjny (MI) rozpoznawano na podstawie pojawienia się fali Pardeego w 12 odprowadzeniowym EKG, badań enzymatycznych (wzrost frakcji MB powyżej 10% kinazy kreatynowej) oraz w niektórych przypadkach stwierdzony rozpoznaniem sekcyjnym.
Powikłania hemodynamiczne pod postacią zespołu małego rzutu serca (ZMRz), rozpoznawanego przy spadku wskaźnika sercowego CI poniżej 2 l min-1 m -2 leczono środkami działającymi inotropowo dodatnio (dopamina 3-10 mcg kg-1 min-1, adrenalina 0,01-0,15 mcg kg-1 min-1) oraz w części przypadków kontrapulsacją wewnątrzaortalną (IABP) przy równoczesnym stosowaniu standardowego leczenia zawału mięśnia sercowego.
Tab. I. Grupa chorych z zawałem śródoperacyjnym
MI - 31 chorych 9 mężczyzn22 kobiety
3,08% ogółu chorych0,89%2,19%
ZMRz - 22 chorych8 - bez IABP14 z IABP
2,18% ogółu chorych
70,96% chorych z MI36,36% chorych z ZMRz63,64% chorych z ZMRz
Zgon - 20 chorych11 zgonów na bloku operacyjnym9 zgonów w OIT
1,98% ogółu chorych
64,5% chorych z MI
WYNIKI

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Merry AF, Ramage MC, Whitlock RML, Laycock GJA, Smith W, Stenhouse D, Wild CJ: First-time coronary artery bypass grafting: the anaesthetist as a risk factor. Br J Anaesth 1992; 68: 6-12.
2. Higgins TL, Estafanous FG, Loop FD, Beck GJ, Lee J-C, Starr NJ, Knaus WA, Cosgrove III DM: ICU admission score for predicting morbidity and mortality risk after coronary artery bypass grafting. Ann Thorac Surg 1997; 64: 1050-1058.
3. Tomasco B, Cappiello A, Fiorilli R, Leccese A, Lupino R, Romiti A, Tesler UF: Surgical revascularization for acute coronary insufficiency: analysis of risk factors for hospital mortality. Ann Thorac Surg 1997; 64: 678-683.
4. Reich DL, Bodian CA, Krol M, Kuroda M, Osinski T, Thys DM: Intraoperative hemodynamic predictors of mortality, stroke, and myocardial infarction after coronary artery bypass surgery. Anesth Analg 1999; 89; 814-822.
5. Mozes B, Olmer L, Galai N, Simchen E: A national study of postoperative mortality associated with coronary after bypass grafting in Israel. Ann Thorac Surg 1998; 66: 1254-1263.
6. He G-W, Acuff TE, Ryan WH, Bowman RT, Douthit MB, Mack MJ: Determinants of operative mortality in elderly patients undergoing coronary artery bypass grafting. J Thorac Cardiovasc Surg 1994; 108: 73-81.
7. Christenson JT, Schmuziger M, Simonet F: Reoperative coronary artery bypass procedures: risk factors for early mortality and late survival. Eur J Cardio-Thorac Surg 1997; 11: 129-133.
8. Huikuri HV, Yli-Mäyry S, Airaksinen KEJ, Ikäheimo MJ, Linnaluoto MK, Takkunen JT: Clinical and angiographic prediction of cardiac death after coronary artery bypass graft surgery. Br Heart J 1992; 67: 216-220.
9. Herlitz J, Brandrupp-Wognsen G, Caidahl K, Haglid M, Karlsson BW, Karlsson T, Albertsson P, Linel?w B: Mortality and morbidity among patients who undergo combined valve and coronary artery bypass surgery. Early and late results. Eur J Cardio-Thorac Surg 1997; 12; 836-846.
10. Birkkmeyer NJO, Charlesworth DC, Hernandez F, Leavitt BJ, Marrin CAS, Morton JR, Olmstead EM, O´Connor GT: Obesity and risk of adverse outcomes associated with coronary artery bypass surgery. Circulation 1998; 97: 1689-1694.
11. Michalopoulos A, Tzelepis G, Pavlides G, Kriaras J, Dafni U, Geroulanos S: Determinants of duration of ICU stay after coronary artery bypass graft surgery. Br J Anaesth 1996; 77: 208-212.
12. Spivack SD, Shinozaki T, Albertini JJ, Deane R: Preoperative prediction of postoperative respiratory outcome. Chest 1996; 109; 1222-1230.
13. Wesselink RMJ, de Boer A, Morshuis WJ, Leusink JA: Cardio-pulmonary-bypass time has important influence on mortality and morbidity. Eur J Cardio-Thorac Surg 1997; 11: 1141-1145.
Adres do korespondencji:
Samodzielny Oddział AiIT IK AM
ul. Sterlinga 1/3, 91-425 Łódź

Anestezjologia Intensywna Terapia 2/2002

Pozostałe artykuły z numeru 2/2002: