Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Fitoterapii 3/2016, s. 167-171
*Anna Kędzia1, Elżbieta Hołderna-Kędzia2
Wrażliwość grzybów drożdżopodobnych na Aromatol
The susceptibility of yeastlike fungi to Aromatol
1Emerytowany profesor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
2Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu
Dyrektor Instytutu: Wojciech Maksymiuk
Streszczenie
Wstęp. Grzyby drożdżopodobne są najczęściej izolowane z jamy ustnej zarówno osób zdrowych, jak i chorych (30-65% przypadków). Dominującym jest gatunek Candida albicans. Inne grzyby też mogą być przyczyną kandydozy, w tym: C. glabrata, C. guilliermondii, C. tropicalis, C. krusei, C. parapsilosis i C. kefyr. Rzadziej z jamy ustnej są izolowane gatunki C. lusitaniae czy C. utilis, a także szczepy z rodzajów Rhodotorula, Geotrichum oraz Saccharomyces. Grzyby drożdżopodobne często są oporne na leki przeciwgrzybicze. W profilaktyce i terapii zakażeń stosowane są leki roślinne, wśród których jest Aromatol.
Cel pracy. Celem badań była ocena aktywności Aromatolu wobec grzybów drożdżopodobnych wyizolowanych z zakażeń jamy ustnej i górnych dróg oddechowych.
Materiał i metody. Badaniami objęto 35 szczepów grzybów z rodzaju Candida wyizolowanych od pacjentów oraz 6 szczepów wzorcowych. Wrażliwość (MIC) grzybów na Aromatol (Hasco-Lek, Wrocław) oznaczono metodą seryjnych rozcieńczeń w agarze Sabourauda. Zawiesinę zawierającą 105 CFU na kroplę nanoszono aparatem Steersa na powierzchnię agaru z Aromatolem lub bez jego dodatku (kontrola wzrostu szczepów). Inkubację posiewów prowadzono przez 24 godz. w 37°C w warunkach tlenowych. MIC interpretowano jako najmniejsze stężenie Aromatolu, które całkowicie hamowało wzrost testowanych szczepów grzybów.
Wyniki. Wyniki badań wskazują, że najbardziej wrażliwe na Aromatol były szczepy z gatunku Candida albicans, C. glabrata, C. guiliermondii i C. utilis (MIC 7,5-10,0 mg/ml). Szczepy C. kefyr, C. lusitaniae, C. parapsilosis i C. tropicalis okazały się mniej wrażliwe. Wartości MIC dla tych szczepów wynosiły od 7,5 do 20,0 mg/ml. Aromatol był najmniej aktywny wobec grzybów C. krusei. Ich wzrost był hamowany w stężeniu ≥ 20,0 mg/ml.
Wnioski. Największą wrażliwość na Aromatol wykazały szczepy: Candida albicans, C. glabrata, C.guiliermondii i C. utilis. Najmniej wrażliwe okazały się szczepy z gatunku C. krusei.
Summary
Introduction. The yeastlike fungi are frequency isolated from the oral cavity in both healthy and diseased persons (30-65% of the cases). Candida albicans is the most common species. Other species responsible for the infections have also been identified, including the species of the C. glabrata, C. guilliermondii, C. tropicalis, C. krusei, C. parapsilosis and C. kefyr. Also species such C. lusitaniae and C. utilis or from genera Rhodotorula, Geotrichum and Saccharomyces have been isolated occasionally from oral cavity. The yeast like fungi frequently are resistance to antifungal drug. The herbal drug are administered prophylactically and treatment candidosis about various plant drug is Aromatol.
Aim. The aim of this study was to evaluate the effect of the Aromatol on yeastlike fungi isolated from oral cavity and upper respiratory tract.
Material and methods. A total 35 strains of yeastlike fungi isolated from patients and 6 reference strain were tested. The susceptibility (MIC) to Aromatol (Hasco-Lek, Wrocław) of Candida strains was determined by means dilution technique in Sabouraud’s agar. The inoculum containing 105 CFU per spot was seeded with Steers replicator upon the surface of agar with and without herbal drug (strains growth control). Incubation the plates was performed for 24 hrs at 37°C in aerobic conditions. The MIC was interpreted as the lowest concentrations of Aromatol completely inhibiting the growth of tested fungi strains.
Results. The results indicated, that the most susceptible to Aromatol were the strains from the species of Candida albicans, C. glabrata, C. guiliermondii and C. utilis (MIC 7.5-10.0 mg/ml). The strains C. kefyr, C. lusitaniae, C. parapsilosis i C. tropicalis were less susceptible. MIC’s for the strains were to concentrations from 7.5 to 20.0 mg/ml. The Aromatol was the lowest active towards strains from species C. krusei. The growth of the strains were inhibited by concentrations ≥ 20.0 mg/ml.
Conclusions. The most susceptible to Aromatol were strains Candida albicans, C. glabrata, C. guiliermondii and C. utilis. The lowest susceptible were the strains from species C. krusei.
Wstęp
Wśród drobnoustrojów bytujących w jamie ustnej mogą też być obecne grzyby drożdżopodobne. Występują one u 30-65% populacji ludzi. Dominują grzyby z rodzaju Candida, a rzadziej występują szczepy z rodzaju Rhodotorula, Geotrichum czy Saccharomyces (1-4). Uważane są za drobnoustroje oportunistyczne, ponieważ w sprzyjających warunkach mogą powodować zakażenia. W zakażeniach najczęściej uczestniczą grzyby z gatunku Candida albicans, rzadziej inne, w tym: C. glabrata, C. guilliermondii, C. tropicalis, C. krusei, C. parapsilosis i C. utilis. Dużą rolę w kolonizacji grzybów drożdżopodobnych w jamie ustnej odgrywa adhezja, czyli zdolność do przylegania do komórek gospodarza za pomocą obecnych na powierzchni komórek grzybów odpowiednich adhezyn. Adhezja jest też możliwa dzięki oddziaływaniu sił van der Waalsa i elektrostatycznych, a także właściwościom hydrofobowym powierzchni komórek. Rozwojowi grzybów drożdżopodobnych sprzyja też ich zdolność do fermentacji i asymilacji węglowodanów, tj. sacharozy, glukozy i maltozy, a wytwarzane przez nie kwaśne produkty metabolizmu (m.in. kwas octowy) obniżają pH śliny, stwarzając warunki korzystne do ich rozwoju.
Chorobotwórczość grzybów wiąże się też z wytwarzaniem przez nie enzymów hydrolitycznych, w tym lipazy, fosfolipazy oraz proteinaz asparaginowych i fosfomannoesterazy, które przyczyniają się do uszkodzenia komórek gospodarza i inwazji drobnoustrojów w głąb tkanek (5-11). Ponadto mimikra molekularna, a także wytwarzana przez Candida albicans kandydotoksyna, pomagają ominąć niektóre mechanizmy obronne gospodarza (11, 12). W patogenezie zakażeń grzybiczych ważną rolę odgrywa biofilm, który może tworzyć się także na powierzchniach różnych tworzyw sztucznych stosowanych do wytwarzania protez, sztucznych zastawek serca, cewników, drenów czy implantów stomatologicznych, takich jak polichlorek winylu, polimetakrylan metylu i silikon elastomerowy (13-20). Szczepy grzybów wytwarzające biofilm charakteryzują się większą opornością na antymikotyki, co znacznie utrudnia leczenie tych zakażeń (16, 21-26).
Po raz pierwszy oporność szczepów Candida zaobserwowali Hawser i Douglas (27). Wykazali oni, że szczepy wytwarzające biofilm były od 30 do 2000 razy bardziej oporne na leki przeciwgrzybiczne, tj. flukonazol, itrakonazol, ketokonazol i amfoterycynę B, w porównaniu z komórkami planktonowymi (27). Później dane te potwierdzone zostały przez innych autorów (22, 28-30). Natomiast w badaniach in vitro Chandra i wsp. (28) oraz Ramage i wsp. (31) wykazali oporność szczepów Candida wytwarzających biofilm na flukonazol rzędu od 250 do 400 razy wyższą niż komórki będące w fazie planktonowej. W związku z powyższymi informacjami stale poszukuje się nowych środków leczniczych działających skutecznie wobec grzybów drożdżopodobnych. W tym celu testowane są też różne leki ziołowe.
Z dotychczasowych badań wynika, że często preparaty te działają przeciwdrobnoustrojowo. Taką aktywnością charakteryzują się olejki eteryczne. Wśród leków ziołowych o działaniu przeciwbakteryjnym jest Aromatol (Hasco-Lek, Wrocław). Może on być stosowany zarówno w celach zapobiegawczych, jak i leczeniu różnych stanów zapalnych oraz zakażeń w obrębie jamy ustnej i dróg oddechowych. Ma też zastosowanie zewnętrzne w formie nacierań, miejscowo w przypadku użądleń owadów, oraz do płukania jamy ustnej i gardła. Wewnętrznie stosowany jest w przypadku zaburzeń trawienia, niestrawności i wzdęć.
Aromatol jest lekiem wieloskładnikowym. W 100,0 g leku obecne są: lewomentol (1,72 g), olejek cytrynowy (0,57 g), olejek z mięty polnej o obniżonej zawartości mentolu, olejek z kory cynamonowca cejlońskiego i lawendowy (po 0,24 g), olejek goździkowy i cytronelowy (po 0,1 g) oraz etanol 96% i woda oczyszczona. Zawarte w preparacie różne olejki eteryczne są odpowiedzialne za działanie przeciwdrobnoustrojowe.
Olejek cytrynowy otrzymywany jest z cytryny zwyczajnej. Głównym składnikiem jest (+)-limonen. Poza tym zawiera związki, tj. cytral, α-terpineol, α- i β-pinen, cytronelal, octan linalolu i geranylu, γ-pinen oraz kumaryny, bioflawonoidy i pektyny. Działa przeciwdrobnoustrojowo (32-41).
Olejek z mięty polnej, o charakterystycznym zapachu mięty, zawiera szereg związków, m.in.: mentol, menton, mentofuran, eukaliptol, limonen, α- i β-pinen, linalol i izopulegol. Ma aktywność przeciwdrobnoustrojową (33, 41-43).
Olejek cynamonowy uzyskiwany jest z kory lub liści cynamonowca cejlońskiego. Jego głównymi składnikami są aldehyd cynamonowy i eugenol. W mniejszych ilościach występują: aldehyd benzoesowy i dihydrocynamonowy, octan cynamylu, limonen, linalol i kuminol (29, 30). Wykazuje działanie wobec różnych bakterii, grzybów oraz wirusów (35, 44-48).
Olejek lawendowy otrzymywany z kwiatów lawendy lekarskiej zawiera: estry linalolu, α-terpineol, borneol, cyneol i geraniol. Jego aktywność obejmuje szereg drobnoustrojów (34, 49-51).
Olejek goździkowy uzyskiwany jest z pąków goździkowca wonnego. Dominuje w nim eugenol oraz izoeugenol. Poza tym w mniejszych ilościach występują w nim: α- i β-kariofilen, α- i β-pinen, aldehyd cynamonowy, kwas benzoesowy i limonen. Olejek wykazuje silne działanie wobec szeregu różnych drobnoustrojów (51-57).
Olejek cytronelowy pozyskiwany z palczatki cytronelowej zawiera: cytronelal, geraniol, octan citronelylu, β-burbonen, octan geranylu, nerol i L-borneol. Odznacza się aktywnością przeciwdrobnoustrojową (34, 35, 50, 57-59).
Wcześniejsze badania wykazały, że Aromatol wykazuje działanie wobec bakterii beztlenowych, mikroaerofilnych i tlenowych (60, 61). Brakuje danych dotyczących jego aktywności przeciwgrzybicznej.
Cel pracy
Celem badań była ocena wrażliwości na Aromatol grzybów drożdżopodobnych wyodrębnionych z zakażeń jamy ustnej oraz dróg oddechowych.
Materiał i metody
Szczepy grzybów drożdżopodobnych zostały wyhodowane z 30 materiałów pobranych od pacjentów z kandydozą w obrębie jamy ustnej lub górnych dróg oddechowych. Pobrane aseptycznie wymazy posiewano na powierzchni podłoża Sabourauda. Inkubację posiewów prowadzono w temp. 37°C przez 24-48 godz. w warunkach tlenowych. Identyfikacji szczepów grzybów drożdżopodobnych dokonano na podstawie: morfologii komórek barwionych metodą Grama, wyglądu kolonii i wzrostu szczepów na podłożu CHROMagar Candida (Becton Dickinson), cech biochemicznych ocenianych testem API 20C AUX (bioMèrieux) oraz zdolności do filamentacji i wytwarzania chlamydospor.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

otrzymano: 2016-02-15
zaakceptowano do druku: 2016-04-29

Adres do korespondencji:
*prof. dr hab. n. med. Anna Kędzia
ul. Małchowskiego 5/5, 80-262 Gdańsk Wrzeszcz
e-mail: anak@gumed.edu.pl

Postępy Fitoterapii 3/2016
Strona internetowa czasopisma Postępy Fitoterapii