Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 1a/2018, s. 10-13 | DOI: 10.25121/PNM.2018.31.1A.10
*Karolina Wodok-Wieczorek1, Natalia Salwowska2, Aleksandra Wodok3, Anna Michalska-Bańkowska2, Dominika Wcisło-Dziadecka4, Ligia Brzezińska-Wcisło1, 2
The correlation between serum E-selectin levels and soluble interleukin-2 receptors in relation to nailfold capillaroscopy in localized scleroderma
Korelacja stężenia E-selektyny i rozpuszczalnego receptora interleukiny 2 w surowicy z kapilaroskopową oceną mikrokrążenia wału paznokciowego u chorych na twardzinę ograniczoną
1Chair and Department of Dermatology, Andrzej Mielęcki Silesian Independent Public Hospital in Katowice
Head of Department: Professor Ligia Brzezińska-Wcisło, MD, PhD
2Department of Dermatology, School of Medicine in Katowice, Medical University of Silesia in Katowice
Head of Department: Professor Ligia Brzezińska-Wcisło, MD, PhD
3School of Medicine in Katowice, Medical University of Silesia in Katowice
Director of School: Przemysław Jałowiecki, MD, PhD
4Department of Skin Structural Studies, School of Pharmacy with the Division of Laboratory Medicine in Sosnowiec, Medical University of Silesia in Katowice
Head of Department: Krzysztof Jasik, assistant professor
Streszczenie
Wstęp. Twardzina ograniczona jest chorobą tkanki łącznej. Zwiększone wydzielanie cząsteczek adhezyjnych przez stymulowane komórki śródbłonka powoduje ich złuszczanie i uwalnianie do krwiobiegu. E-selektyna jest jednym z białek intensywnie wyrażanych na powierzchni stymulowanych komórek śródbłonka podczas zapalenia. Podwyższone stężenie rozpuszczalnej interleukiny-2 w surowicy krwi obserwuje się zarówno w twardzinie układowej, jak i ograniczonej, co sugeruje ich udział w patogenezie obu chorób.
Cel pracy. Celem pracy było określenie korelacji pomiędzy stężeniem E-selektyny i sIL-2R a nieprawidłowościami w obrazie kapilaroskopowym mikrokrążenia wału paznokciowego chorych z twardziną ograniczoną.
Materiał i metody. Do badania włączono 42 pacjentów z rozpoznaną twardziną ograniczoną. W grupie badanej i kontrolnej oznaczono stężenie E-selektyny oraz sIL-2R przy pomocy metody ELISA. U wszystkich pacjentów wykonano kapilaroskopową ocenę mikrokrążenia wału paznokciowego.
Wyniki. Wyniki nie wykazały istotnej korelacji pomiędzy stężeniem E-selektyny a nieprawidłowościami w kapilaroskopii w grupie chorych oraz kontrolnej. U wszystkich chorych oceniono korelację między poziomem sIL-2R w osoczu a zmianami w mikrokrążeniu. Analiza nie wykazała statystycznych różnic w poziomie sIL-2R u osób z nieprawidłowościami naczyń włosowatych w porównaniu z obrazem w grupie chorych, grupie kontrolnej i obu grupach.
Wnioski. Na podstawie dostępnych badań oraz wyników własnych należy podkreślić rolę kapilaroskopii w diagnostyce twardziny ograniczonej. Mimo iż w tej jednostce chorobowej rzadko obserwuje się nieprawidłowości w mikrokrążeniu wałów paznokciowych, ich obecność niesie za sobą bardzo istotne konsekwencje kliniczne i wymaga dalszej obserwacji.
Summary
Introduction. Localized scleroderma is an autoimmune connective tissue disease. Increased secretion of adhesion molecules by stimulated endothelial cells results in their desquamation and release into the bloodstream. E-selectin is one of the proteins expressed intensely on the surface of stimulated endothelial cells during inflammation. Elevated serum levels of soluble interleukin-2 are observed in both systemic sclerosis and localized scleroderma, which suggests their involvement in the pathogenesis of both diseases.
Aim. The aim of the study was to determine the correlation between sE-selectin and sIL-2R concentrations as well as possible abnormalities in the nailfold capillaroscopy image in various forms of localized scleroderma.
Material and methods. 42 patients diagnosed with localized scleroderma were enrolled. In both groups, sE-selectin and sIL-2R concentrations were evaluated using the ELISA immunoenzymatic method. All patients underwent nailfold capillaroscopy to assess the structural and morphological changes.
Results. The results showed no significant correlation between sE-selectin levels and capillaroscopy abnormalities in the LoS group and all patients. The correlation between sIL-2R serum levels and changes in nailfold capillaroscopy was assessed in all patients. The analysis did not show statistically significant differences in sIL-2R levels in subjects with capillary abnormalities compared with any group: the LoS patients, the control group and all patients.
Conclusions. On the basis of available reports and self-reported results, the role of nailfold capillaroscopy in the diagnosis of localized scleroderma should be emphasized. Although abnormalities in nailfold microcirculation are rarely observed in this disease, their presence has very significant clinical implications and requires further follow-up.
INTRODUCTION
Localized scleroderma is an autoimmune connective tissue disease in which excessive fibrosis concerns mainly dermis, epidermis and subcutaneous tissue. Depending on the clinical form, the lesions may also affect fascia, muscles and bones.
The processes leading to localized scleroderma remain unclear. Many argue that microvascular damage is a very important feature of the early stage that begins the cascade of processes leading to fibrosis (1). In scleroderma, the anticoagulative, vasodilating and anti-inflammatory endothelial profile is transformed into a prothrombotic, vasospastic and pro-inflammatory one (2).
Vascular abnormalities are also manifested in the increased expression of adhesion molecules which is noticeable in the affected skin, especially in perivascular infiltrates. These molecules strengthen the adhesion of leucocytes and propagate inflammation in the vascular wall (3). ICAM-1, VCAM-1, E-selectin and P-selectin are found in skin biopsies from scleroderma lesions but are absent from healthy skin (2). Increased secretion of adhesion molecules by stimulated endothelial cells results in their desquamation and release into the bloodstream. In fact, circulating blood contains soluble forms of adhesive proteins (abbreviated as ‘s’) coming from proteolytic disconnection of their extracellular domain. They are adhesion molecule expression indicators and therefore can play an important role as inflammation indicators (3, 4).
E-selectin is one of the proteins expressed intensely on the surface of stimulated endothelial cells during inflammation. Interleukin-1, tumor necrosis factor alpha (TNF-α), interferon gamma (INF-γ), substance P, and bacterial lipopolysaccharides are inflammatory mediators which strongly induce this phenomenon. Increased E-selectin production is observed for example in inflammation-affected joints, renal and cardiac allografts during their rejection and inflammatory skin diseases including scleroderma (5).
Elevated serum levels of soluble interleukin-2 and -6 receptors are observed in both systemic sclerosis and localized scleroderma, which suggests their involvement in the pathogenesis of both diseases. They are associated with the activation of T-lymphocytes, promote their involvement in the disease progression and cause an imbalance between Th1 and Th2 cells (6). IL-2Rα appears on the surface of activated lymphocytes and its fragment, the soluble IL-2 receptor (sIL-2R), is released into the circulation. sIL-2R also demonstrates biological action by binding free IL-2, thus contributing to the immunomodulating function of this interleukin. High serum concentration of sIL-2r are also observed in diseases associated with T-lymphocyte activation, including autoimmune diseases, lymphatic proliferative processes and infections (7). Studies show a correlation between sIL-2R as an immune system activity indicator and the severity of lesions in systemic sclerosis and localized scleroderma (6).
To evaluate disease activity, one performs capillaroscopy, which can show microvascular irregularities, often before the first clinical symptoms. It is a simple, safe, non-invasive and cheap evaluation of the structure and morphology of a selected microcirculation fragment of the skin or mucous membranes. It also has prognostic significance because it correlates with the duration and activity of the disease as well as plasma markers of systemic sclerosis (E-selectin, VCAM, ICAM, VEGF or ET-1) (8-10). Elevated levels of E-selectin, produced in excessive amounts by damaged endothelial cells during the initial phase of the disease, apparently correlated with an “early” capillaroscopic pattern. At the same time, the described microcirculation pattern was absent in patients with increased sIL-2R plasma concentrations, which illustrated the immunomodulatory response of the immune system, characteristic of the later phase of the disease (11).
AIM
The aim of the study was to determine the correlation between sE-selectin and sIL-2R concentrations as well as possible abnormalities in the nailfold capillaroscopy image in various forms of localized scleroderma (LoS). In addition, the presence of capillary changes in different LoS subtypes in the study group was assessed.
MATERIAL AND METHODS

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Khalifa M, Ben Jazia E, Hachfi W et al.: Autoimmune hepatitis and morphea: a rare association. Gastroenterol Clin Biol 2006; 30(6-7): 917-918.
2. Wigley FM: Vascular disease in scleroderma. Clin Rev Allergy Immunol 2009; 36(2-3): 150-175.
3. Dunne JV, van Eeden SF, Keen KJ: L-selectin and skin damage in systemic sclerosis. PLoS One 2012; 7(9): e44814.
4. Hasegawa M, Asano Y, Endo H et al.: Serum adhesion molecule levels as prognostic markers in patients with early systemic sclerosis: a multicentre, prospective, observational study. PLoS One 2014; 9(2): e88150.
5. Tedder TF, Steeber DA, Chen A et al.: The selectins: vascular adhesion molecules. FASEB J 1995; 9(10): 866-873.
6. Kurzinski K, Torok KS: Cytokine profiles in localized scleroderma and relationship to clinical features. Cytokine 2011; 55(2): 157-164.
7. Lis-Święty A: Badanie stężenia rozpuszczalnego receptora interleukiny 2 w surowicy u chorych z objawem Raynauda i twardziną układową. Dermatol Klin 2007; 94(5): 563-569.
8. Cappelli S, Bellando-Randone S, Camiciottoli G et al.: Intestinal lung disease in systemic sclerosis: where do we stand. Eur Respir Rev 2015; 24: 411-419.
9. Karabay CY, Karaahmet T, Tigen K: Cardiovascular involvement in patients with systemic sclerosis: insights from electromechanical characteristics of the heart. Anadolu Kardiyol Derg 2011; 11(7): 643-647.
10. Mohamed SAC: Relationship between serum sE-selectin and sVCAM-1 level and internal organ involvement patients with systemic sclerosis. (Unpublished doctoral dissertation). School of Medicine in Katowice, Medical University of Silesia, Katowice 2013.
11. Valentini G, Marcoccia A, Cuomo G et al.: Early systemic sclerosis: analysis of the disease course in patients with marker autoantibody and/or capillaroscopic positivity. Arthritis Care Res (Hoboken) 2014; 66(10): 1520-1527.
12. Valentini G, Marcoccia A, Cuomo G et al.: Early systemic sclerosis: marker autoantibodies and videocapillaroscopy patterns are each associated with distinct clinical, functional and cellular activation markers. Arthritis Res Ther 2013; 15(3): R63.
13. Valim V, Assis LS, Simões MF et al.: Correlation between serum E-selectin levels and panoramic nailfold capillaroscopy in systemic sclerosis. Braz J Med Biol Res 2004; 37(9): 1423-1427.
14. Lis-Święty A, Brzezińska-Wcisło L, Wcisło-Dziadecka D et al.: Badanie stężenia e-selektyny w surowicy u chorych z chorobą Raynauda i twardzina układową. Postęp Derm Alergol 2005; 22(5): 250-254.
otrzymano: 2018-02-06
zaakceptowano do druku: 2018-02-27

Adres do korespondencji:
*Karolina Wodok-Wieczorek
Oddział Dermatologii
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego w Katowicach
ul. Francuska 20-24, 40-027 Katowice
tel. +48 (32) 259-15-81, fax +48 (32) 256-11-82
dermatologia@spskm.katowice

Postępy Nauk Medycznych 1a/2018
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych