Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 1a/2018, s. 71-72
Ligia Brzezińska-Wcisło
Komentarz do prac
Dermatologia jest dziedziną medycyny rozwijającą się bardzo szybko zarówno w etiopatogenezie chorób, jak i w ich leczeniu. Mam nadzieję, że zagadnienia opisane w tym cyklu publikacji zainteresują szeroki krąg Czytelników.
Na przestrzeni ostatnich dekad dokonuje się postęp w zakresie technik biologii molekularnej. Zespołowa, bardzo ciekawa i oryginalna praca dotyczy oceny zmian profilu ekspresji genów kodujących izoformy TGF-β1-3 u osób chorujących na łuszczycę w porównaniu z osobami zdrowymi oraz wskazanie możliwości wykorzystania tej cytokiny jako nowego uzupełniającego markera molekularnego. Uzyskane wyniki wskazują, że oznaczenie ekspresji TGF-β1-3 może być użytecznym nowym markerem molekularnym w łuszczycy, wkomponowując się w strategię personalizacji leczenia. Można stwierdzić, że tego typu oznaczenie nie byłoby zbyt obiciążające i kłopotliwe z punktu widzenia chorego.
Druga praca z ośrodka katowickiego dotyczy korelacji stężenia E-selektyny i rozpuszczalnego receptora interleukiny 2 w surowicy z kapilaroskopową oceną mikrokrążenia wału paznokciowego u chorych na twardzinę ograniczoną. Celem pracy było ustalenie związku pomiędzy stężeniem E-selektyny oraz sIL-2R a wystąpieniem ewentualnych nieprawidłowości w obrazie mikrokrążenia wału paznokciowego w różnych postaciach twardziny ograniczonej (LOS). Dodatkowo oceniono zależność obecności zmian w kapilaroskopii od podtypu LOS w grupie badanej pacjentów z twardziną ograniczoną. Autorzy uważają, iż rola badania kapilaroskopowego w diagnostyce twardziny ograniczonej jest duża. Chociaż nieprawidłowości w mikrokrążeniu wału paznokciowego obserwowane są w tej chorobie rzadko, to jednak ich obecność ma bardzo znaczące implikacje kliniczne i wymaga dalszej obserwacji. Możliwość współistnienia LOS z twardziną układową lub prawdopodobieństwo progresji zmian w kierunku SSc sprawiają, iż u każdego chorego na twardzinę ograniczoną, zwłaszcza prezentującego objawy pozaskórne, powinna zostać wykonana kapilaroskopia.
Dwie oryginalne prace w tym numerze powstały w ośrodku lubelskim pod bacznym okiem Profesor Grażyny Chodorowskiej i Profesor Doroty Krasowskiej. W pierwszej celem pracy była ocena stężenia wybranych adipokin w surowicy pacjentów z łuszczycą pospolitą oraz badanie możliwych zależności z wybranymi parametrami laboratoryjnymi i klinicznymi. Wśród wybranych adipokin rezystyna wykazuje największy związek z nasileniem zmian skórnych wyrażonych wskaźnikiem PASI. Leptyna i czynnik wzrostu pochodzący z nabłonka barwnikowego wykazują największy związek z zaburzeniami masy ciała wyrażanymi wskaźnikiem BMI, a leptyna i chemeryna wykazują największy związek z zaburzeniami profilu lipidowego u chorych na łuszczycę. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują na możliwy udział badanych adipokin w procesach patofizjologicznych prowadzących do rozwoju łuszczycy.
Druga praca dotyczyła oceny zachowań zdrowotnych u chorych z twardziną układową i miała na celu określenie zależności pomiędzy wymienionymi czynnikami a nasileniem zmian skórnych i narządowych. Badania własne wykazały, że ogólny wskaźnik zachowań zdrowotnych w grupie chorych na twardzinę układową był istotnie wyższy niż w grupie kontrolnej (p < 0,001). Zależność taką stwierdzono w zakresie wszystkich badanych domen. Chorzy na twardzinę układową wykazali istotnie wyższy wskaźnik zachowań zdrowotnych aniżeli osoby z grupy kontrolnej, co wskazuje, że zagrożenie zdrowia mobilizowało pacjentów do zachowań prozdrowotnych.
Celem pracy oryginalnej z Katedry i Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii we Wrocławiu oraz Kliniki Dermatologii w Rzeszowie było scharakteryzowanie klinicznego obrazu rumienia guzowatego (EN). EN jest jedną z najczęstszych postaci zapalenia tkanki podskórnej, jednak wiele aspektów jego patologii pozostaje bez odpowiedzi. Mimo że uważa się, iż jest to choroba reaktywna, w wielu przypadkach jest diagnozowana jako idiopatyczna. Konieczne są dalsze badania dotyczące EN, aby lepiej scharakteryzować jego patomechanizm i zoptymalizować leczenie chorych.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Postępy Nauk Medycznych 1a/2018
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych