Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 5/2018, s. 284-286 | DOI: 10.25121/PNM.2018.31.5.284
*Anna M. Lotowska-Cwiklewska1, Urszula Kosciuczuk1, Piotr Jakubow2, 3, Andrzej Siemiatkowski1
Selected aspects of anesthesia for inguinal hernia repair sugery
Wybrane aspekty znieczulenia do operacji przepuklin pachwinowych
1Department of Anaesthesiology and Intensive Care, Medical University of Bialystok, Poland
2Department of Clinical Pharmacology, Medical University of Bialystok, Poland
3Pain Treatment Clinic Vitamed Bialystok, Poland
Streszczenie
Przeprowadzenie operacji przepukliny pachwinowej możliwe jest dzięki wykorzystaniu różnorodnych technik znieczulenia. Wybór metody uwarunkowany jest przedoperacyjną oceną stanu ogólnego pacjenta. Techniki regionalne (znieczulenie podpajęczynówkowe i zewnątrzoponowe) wymagają zwrócenia szczególnej uwagi na stosowane przez pacjenta ewentualne leczenie przeciwkrzepliwe lub występujące z innych powodów zaburzenia krzepnięcia, jednak są metodą preferowaną przy operacjach przepukliny pachwinowej. Znieczulenie ogólne do operacji wykonywanych metodą laparoskopową stosowane jest u pacjentów z przeciwwskazaniami do znieczulenia przewodowego, gdyż wiąże się z ogólnoustrojowym wpływem anestetyków, a także koniecznością stosowania wentylacji zastępczej; jest również metodą z wyboru w przypadku dzieci, u których wykonanie blokady centralnej jest zazwyczaj niemożliwe ze względu na brak współpracy pacjenta. Znieczulenie miejscowe w połączeniu z analgosedacją to technika wykorzystywana najrzadziej i wymagająca pełnej współpracy z pacjentem. Efektywne leczenie bólu pooperacyjnego może być osiągnięte dzięki połączeniu farmakoterapii z technikami znieczulenia regionalnego i znieczuleniem miejscowym, co pozwala osiągnąć większą satysfakcję chorego z zastosowanego leczenia, jak również zmniejsza ryzyko niekorzystnego przebiegu procesu zdrowienia.
Summary
It is possible to perform inguinal hernia surgery by using a variety of anesthesia techniques. The choice of the method is conditioned by a pre-operative assessment of the patient's general condition. Regional techniques (spinal and epidural anesthesia) require special attention to the patient's anti-coagulation therapy or other coagulation disorders for other reasons, but they are the preferred method for inguinal hernia operations. General anesthesia for laparoscopic surgery is used in patients with contraindications for spinal anesthesia, because it is related to the systemic influence of anesthetics and the need for replacement ventilation; it is also preferred method for children, as it is ususally impossible to perform a central block due to the patient's lack of cooperation. Local anesthesia in combination with analgosedation is the technique used the least as it requires full cooperation with the patient. Effective treatment of postoperative pain can be achieved by combining pharmacotherapy with regional anesthetic techniques and local anesthesia, which allows patients to achieve greater satisfaction with the applied treatment, as well as reduces the risk of unfavorable course of the healing process.INTRODUCTION
The inguinal hernia repair surgery is one of the most frequently performed types of surgical procedures in general surgery departments around the world (1, 2). Inguinal hernia operations can be performed under general anesthesia, central blockades (spinal or epidural) as well as in sedation combined with local anesthesia (3). Decision which method of anaesthesia should be ised depends on proposed surgical technique as well as patient’s condition. In reference to all these methods one can entail certain benefits, but also limitations and side effects, which is why it is extremely important to apply an individual approach and adapt the method that will bring the most benefits to the patient, with the lowest possible side effects.
In the postoperative procedure, particular emphasis should be placed on appropriate, adequate and effective analgesia, which allows to increase the satisfaction of the patients in regard to the treatment, and also reduces the occurrence rate of the phenomenon of pain chronification.
REVIEW
Handling inguinal hernia operation with regional anaesthesia (spinal or epidural) is the preferred method because it helps to avoid systemic use of anesthetics and replacement ventilation, as well as is associated with lower intensity of postoperative pain and the lower need for analgesics (4).
Despite many benefits of spinal anesthesia, in the case of its use, special attention should be paid to the medicines in a long-term anticoagulant treatment (5). While performing central blockades, there is a risk of venipuncture, and in case of some preparations this may lead to subarachnoid hemorrhage – according to the recommendation of the Association of Anesthetists of Great Britain & Northern Ireland (AAGBI) 2011, spinal and epidural anesthesia are the most risky types of regional anesthesia with coexisting coagulation disorders. Depending on the drug being taken, as well as the clinical situation, a coagulation disrupting treatment should be discontinued or a bridging therapy using heparins should be considered.
Some of the most commonly prescribed coagulation-inhibiting medications are acetylsalicylic acid and non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs), however, their discontinuation prior to performing central blocks is not required if they are the only preparation that inhibits coagulation. In the case of ADP receptor inhibitors, the time of discontinuation of the drug required before blocking varies from 5 (ticagrelor) through 7 (clopidogrel) to 10 days (ticlopidine). Vitamin K Antagonists (VKA) should be excluded from treatment for 2-3 days (acenocumarol) or 5 days (warfarin) before blocking, but the decisive factor is the INR measurement 24 hours before the planned surgery – only INR 1.4 or lower allows for the safe use of this type of anesthesia. New anticoagulants, dabigatran and rivaroxaban, should be taken 48 hours before the planned central block (6).
If the patient’s thromboembolic risk is too great to stop VKA completely (e.g. in patients with an implanted artificial heart valve), a bridging therapy using heparins should be instituted (7). The most common are prophylactic doses of low molecular weight heparins (they do not require adjustment of dosages for APTT), in case of which we can safely perform spinal blocking 12 hours from the last dose administered (8).

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Kozieł S, Majewski M, Bułtorak B et al.: Małoinwazyjne operacje przepuklin pachwinowych z dostępu otwartego. Chirurgia Polska 2014; 16(1): 20-27.
2. Matyja A: Epidemiologia przepuklin; http://pl.scribd.com/doc/110751925/EPIDEMIOLOGIA-PRZEPUKLIN (data dostępu: 29.03.2014).
3. Prakash D, Heskin L, Doherty S et al.: Local anaesthesia versus spinal anaesthesia in inguinal hernia repair: A systematic review and meta-analysis. Surgeon 2017; 15(1): 47-57.
4. Sarakatsianou C, Georgopoulou S, Baloyiannis I et al.: Spinal versus general anesthesia for transabdominal preperitoneal (TAPP) repair of inguinal hernia: Interim analysis of a controlled randomized trial. Am J Surg 2017; 214(2): 239-245.
5. Mayzner-Zawadzka E: Anestezjologia kliniczna z elementami intensywnej terapii i leczenia bólu. Wydawnictwo PZWL, Warszawa 2009.
6. Misiołek H, Daszkiewicz A: Leki zaburzające krzepnięcie a blokady centralne. Zalecenia Sekcji Znieczulenia Regionalnego Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Polskiego Stowarzyszenia Znieczulenia Regionalnego i Leczenia Bólu 2012.
7. Witkowski M, Witkowska M, Smolewski P: The latest reccomendations on the use of new oral anticoagulants in routine practice. Postepy Hig Med Dosw 2016; 70: 43-55.
8. Nowacka E, Durek G: Pacjent na lekach przeciwkrzepliwych i przeciwpłytkowych w sytuacji zabiegu operacyjnego – stanowisko Sekcji Płynoterapii i Hemostazy Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii 2017.
9. Larsen R (red. Kübler A): Anestezjologia. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2013.
10. Robinson N, Hall G (red. Mayzner-Zawadzka E): Anestezja praktyczna. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006.
11. Tulgar S, Boga I, Cakiroglu B et al.: Short-lasting pediatric laparoscopic surgery: Are muscle relaxants necessary? Endotracheal intubation vs. laryngeal mask airway. J Pediatr Surg 2017; 11: 1705-1710.
12. Ahiskalioglu A, ?nce ?, Ahiskalioglu EO et al.: Is Neuromuscular Blocker Necessary in Pediatric Patients Undergoing Laparoscopic Inguinal Hernia Repair with Percutaneous Internal Ring Suturing? Eur J Pediatr Surg 2017; 3: 263-268.
13. Kwon W, Bang S, Soh H et al.: Abdominal peripheral nerve block as the only anesthetic technique for totalny extraperitoneal endoscopic inguinal hernia repair. Medicine 2018; 24: e10964.
14. Donmez T, Erdem V, Sunamak O et al.: Laparoscopic Total extraperitoneal rep air under spinal anesthesia versus general anesthesia: a randomized prospective study. Ther Clin Risk Manage 2016; 12: 1599-1608.
15. Yildirim D, Hut A, Uzman S et al.: Spinal anesthesia is safe in laparoscopic total extraperitoneal inguinal hernia repair. A retrospective clinical trial. Videosurgery Minninv 2017; 12: 417-427.
16. Sunamak O, Donmez T, Yildirim D et al.: Open mesh and laparoscopic total extraperitoneal inguinal hernia repair under spinal and general anesthesia. Ther Clin Risk Manage 2018; 14: 1839-1845.
17. Callesen T: Inguinal hernia rep air: anaesthesia, pain and reconvalescence. Dan Med Bull 2003; 3: 203-218.
18. Bordes J, Mazzeo C, Gourtobe P et al.: Impact of Extraperitoneal Dioxyde Carbon Insufflation on Respiratory Function in Anesthetized Adults: A Preliminary Study Using Electrical Impedance Tomography and Wash-out/Wash-in Technic. Anesth Pain Med 2015; 5: e22845.
19. Meininger D, Byhahn C, Wolfram M et al.: Prolonged intraperitoneal versus extraperitoneal insufflation of carbon dioxide in patients undergoing totally endoscopic robot-assisted radical prostatectomy. Surg Endosc 2004; 5: 829-833.
20. Dobrogowski J, Zajączkowska R, Dutka J et al.: Patofizjologia i klasyfikacja bólu. Pol Prz Neurol 2011; 7(1): 20-30.
21. Kocot-Kępska M, Przeklasa-Muszyńska A, Dobrogowski J: Rodzaje bólu. [W:] Andres J, Dobrogowski J (red.): Neurologia, znieczulenie regionalne i terapia bólu. Ośrodek Regionalny CEEA w Krakowie 2011: 239-253.
22. Misiołek, H, Zajączkowska R, Daszkiewicz A et al.: Postępowanie w bólu pooperacyjnym 2018 – stanowisko Sekcji Znieczulenia Regionalnego i Terapii Bólu Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Polskiego Towarzystwa Znieczulenia Regionalnego i Leczenia Bólu, Polskiego Towarzystwa Badania Bólu oraz Konsultanta Krajowego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii. Anest Intens Ter 2018; 50: 173-199.
otrzymano: 2018-09-12
zaakceptowano do druku: 2018-10-03

Adres do korespondencji:
*Anna M. Lotowska-Cwiklewska
Department of Anaesthesiology and Intensive Care Medical University of Bialystok
24A M. Skłodowskiej-Curie Str., 15-276 Bialystok, Poland
Phone: +48 (85) 7468302
E-mail: anna.lotowska@umb.edu.pl

Postępy Nauk Medycznych 5/2018
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych