Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Chcesz wydać pracę doktorską, habilitacyjną czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Fitoterapii 4/2018, s. 237-241 | DOI: 10.25121/PF.2018.19.4.237
*Anna Kędzia1, Elżbieta Hołderna-Kędzia2
Oddziaływanie na bakterie beztlenowe olejku jałowcowego (Oleum Juniperi)
The influence of juniper oil (Oleum Juniperi) on anaerobic bacteria
1Emerytowany profesor dr hab. n. med. Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
2Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu
Dyrektor Instytutu: dr hab. inż. Małgorzata Zimniewska, prof. IWNiRZ
Streszczenie
Wstęp. Jałowiec był używany w starożytności w medycynie ludowej do leczenia zakażeń, jako przyprawa do mięsa i do przygotowywania dżinu oraz rakii. Jałowiec (Juniperus communis L.) należy do rodziny Cupressaceae. Jest wiecznie zielonym drzewem lub krzewem i osiąga 2-10 m wysokości. Jego owoce wytwarzają olejek eteryczny, który zawiera α-pinen, kamfen, limonen, kadynen, terpinen-4-ol, myrcen, β-pinen, sabinen, flawonoidy, żywicę, kwasy organiczne i garbniki. Stosowany jest do leczenia różnych chorób. Wykazuje też działanie przeciwdrobnoustrojowe.
Cel. Celem badań była ocena wrażliwości na olejek jałowcowy bakterii beztlenowych jamy ustnej.
Materiały i metody. Zbadano ogółem 56 szczepów bakterii beztlenowych izolowanych od pacjentów, w tym Gram-ujemne pałeczki (31 szczepów), Gram-dodatnie ziarniaki (13) i Gram-dodatnie pałeczki (12) oraz 8 szczepów wzorcowych. Doświadczenie przeprowadzono techniką seryjnych rozcieńczeń w agarze Brucella z dodatkiem 5% krwi baraniej, menadionu i heminy. Zawiesinę zawierającą 106 drobnoustrojów na kroplę przenoszono aparatem Steersa na powierzchnię agaru zawierającego olejek jałowcowy lub bez niego (kontrola wzrostu szczepów). Użyte stężenia wynosiły; 2,0, 5,0, 7,5, 10,0, 15,0 i 20,0 mg/ml. Podłoża inkubowano w warunkach beztlenowych w anaerostatach wypełnionych mieszaniną gazów; 10% C02, 10% H2 i 80% N2, zawierających katalizator palladowy oraz wskaźnik beztlenowości, w temp. 37°C przez 48 godzin. Za MIC przyjęto takie najmniejsze rozcieńczenie olejku, które całkowicie hamowało wzrost badanych bakterii beztlenowych.
Wyniki i omówienie. Wyniki badań wskazują, że Gram-ujemne pałeczki z rodzaju Prevotella, Porphyromonas były najbardziej wrażliwe na olejek jałowcowy. Wartości MIC’s dla tych szczepów wynosiły 5,0-10,0 mg/ml. Mniej wrażliwe były pałeczki z rodzaju Bacteroides, Parabacteroides i Tannerella (MIC > 20,0 mg/ml). Spośród Gram-dodatnich ziarniaków największą wrażliwością na olejek charakteryzował się gatunek Finegoldia magna. Olejek hamował wzrost połowy tych szczepów w stężeniach < 2,5 mg/ml. Badane Gram-dodatnie pałeczki okazały się bardziej oporne (MIC od 5,0 do > 20,0 mg/ml). Spośród nich najbardziej wrażliwe były szczepy Actinomyces viscosus (MIC 5,0-7,5 mg/ml). Natomiast największą oporność wykazały pałeczki Actinomyces odontolyticus i Propionibacterium granulosum (MIC > 20,0 mg/ml).
Wnioski. Spośród Gram-ujemnych bakterii najmniej wrażliwe na olejek jałowcowy były pałeczki z rodzaju Bacteroides, Parabacteroides i Tannerella. Olejek wykazał największą aktywność wobec szczepów Prevotella i Porphyromonas. Gram-dodatnie ziarniaki okazały się bardziej wrażliwe niż Gram-dodatnie pałeczki. Gram-dodatnie beztlenowce były bardziej wrażliwe na olejek jałowcowy w porównaniu z Gram-ujemnymi pałeczkami.
Summary
Introduction. Juniper berries have been used in ancient in folk medicine for treatment infections, as a spice for meat, and preparation of gin and raki. Juniper (Juniperus communis L.) belongs to the Cupressaceae family. It is an evergreen tree or shrub and achieve from 2 to 10 m high. Its berries produced essential oil, which contain α-pinene, camphene, limonene, cadinene, terpinen-4-ol, myrcene, β-pinene, sabinene, flavonoids, resins, organic acids, and tannins. The oil is used for treatment various diseases. It demonstrate antimicrobial properties.
Aim. The aim of the study was to investigate the susceptibility of anaerobic bacteria of oral cavity to juniper oil.
Material and methods. The 56 of anaerobic bacteria isolated from patients, in it Gram-negative rods (31 strains), Gram-positive cocci (13) Gram-positive rods (12) and 8 reference strains were tested. Investigation was carried out using the plate dilution technique in Brucella agar supplemented with 5% defibrynated sheep blood, menadione and hemin. Inoculum containing 106 CFU per spot was seeded with Steers replicator upon the agar with oil or without the oil (strains growth control). Concentration of dated oil were: 2,0, 5,0, 7,5, 10,0, 15,0 and 20,0 mg/ml. The plate was incubated in anaerobic condition in anaerobic jar in 37°C for 48 hrs. The MIC was interpreted as the lowest concentration of juniper oil inhibiting the growth of tested bacteria.
Results and discussion. The results of the experiments indicated, that rods from Gram-negative anaerobes, the strains belonging to the genera of Prevotella and Porphyromonas, were the most susceptible to essential oil. The MIC’s for the strains be within from 5,0 to 10,0 mg/ml. The lowest sensitive were the rods from genera Bacteroides, Parabacteroides and Tannerella (MIC > 20,0 mg/ml).
From among Gram-positive cocci the most sensitive to oil were the strains from genus Finegoldia magna. The oil was active towards half of the strains in concentration < 2,5 mg/ml. The tested Gram-positive rods were the less sensitive (MIC 5,0-> 20,0 mg/ml). From this group, the strains Actinomyces viscosus demonstrated the sensitivity on 5,0 to 7,5 mg/ml. The most resistance were the rods Actinomyces odontolyticus and Propionibacterium granulosum (MIC > 20,0 mg/ml).
Conclusions. The lowest susceptible to juniper oil from Gram-negative bacteria were genus of Bacteroides, Parabacteroides and Tannerella. The oil was the most active against strains of Prevotella and Porphyromonas. The cocci were the more susceptible than Gram-positive rods. The Gram-positive anaerobes showed high susceptibility to juniperus oil than Gram-negative rods.
Wstęp
Jałowiec pospolity (Juniperus communis L.), zaliczany do rodziny Cupressaceae (cyprysowate) był znany starożytnym Egipcjanom i Grekom. W Egipcie wykorzystywano go do namaszczania zwłok przed balsamowaniem. We Francji był środkiem do okadzania pomieszczeń podczas epidemii ospy (1870 r.), a w Anglii do zwalczania zachorowań na cholerę i dur plamisty. W Europie Środkowej wykorzystywano go do leczenia chorych na cholerę, tyfus, czerwonkę i zakażonych tasiemcem. Nadal stosowany jest w Tybecie i Meksyku jako oczyszczające kadzidło.
Nazwa jałowca pochodzi od słowa łacińskiego juniores, które oznacza „młode jagody”. Od wieków jałowiec był używany w medycynie ludowej do leczenia zakażeń, a także jako przyprawa do mięsa, sosów, produkcji napojów alkoholowych (dżinu, rakii) (1-3). Jałowiec, wiecznie zielony krzew lub drzewo, może osiągać 2-10 m wysokości. Wytwarza korę, która początkowo ma barwę żółtobrązową, a następnie szarobrunatną. Liście są w postaci równowąskich, lancetowatych igieł. Tworzy kwiaty barwy żółtej i niebieskiej, zebrane w bazie. Owoce jałowca (szyszkojagody) mają kolor czarnoniebieski.
Otrzymywane z nich ekstrakty stosowane są w terapii w celu obniżenia ciśnienia tętniczego krwi, w żylakach, otyłości, reumatyzmie, artretyzmie i zaburzeniach przewodu pokarmowego. Wykorzystywane są jako środki diuretyczne, przeciwbólowe, uspokajające, działające przeciwtrądzikowo, przeciwłupieżowo i przeciwłojotokowo (3-5). Stosowane są też w formie inhalacji, kąpieli, masaży i kompresów. Z badań wynika, że jałowiec wykazuje działanie napotne, odtruwające, stymulujące odporność, owadobójcze i przeciwpasożytnicze.
Owoce jałowca wytwarzają od 0,5 do > 2,0% olejku eterycznego (6, 7). Jest on otrzymywany z jagód i gałązek metodą destylacji z parą wodną. Zawiera wiele związków chemicznych, w tym: α-pinen, kamfen, limonen, kadynen, terpinen-4-ol, myrcen, β-pinen, sabinen, flawonoidy, żywice, kwasy organiczne i garbniki (2-11). Ponadto z przeprowadzonych badań wynika, że jałowiec ma właściwości przeciwutleniające oraz przeciwnowotworowe (3, 7-9, 12-14, 16-18). Niektóre składniki olejku eterycznego są odpowiedzialne za działanie przeciwdrobnoustrojowe (3-5, 7-9, 14, 16-18).
Dotychczasowe wyniki badań wskazują na przeciwbakteryjną i przeciwwirusową aktywność olejku jałowcowego. W piśmiennictwie brakuje natomiast informacji na temat wrażliwości na ten olejek bakterii beztlenowych.
Cel pracy
Celem pracy była ocena wrażliwości na olejek jałowcowy bakterii beztlenowych wyizolowanych od pacjentów z zakażeniami jamy ustnej.
Materiał i metody badań
Bakterie beztlenowe wykorzystane do badań zostały wyhodowane z materiałów pobranych od pacjentów z zakażeniami jamy ustnej. Ocenie wrażliwości poddano 56 szczepów, w tym Gram-ujemne pałeczki (31 szczepów), Gram-dodatnie ziarniaki (13) i Gram-dodatnie pałeczki (12) oraz 8 szczepów wzorcowych z gatunków: Bacteroides fragilis ATCC 25285, Prevotella loescheii ATCC 15930, Porphyromonas levii ATCC 29147, Porphyromonas asaccharolytica ATCC 29743, Fusobacterium nucleatum ATCC 25586, Bifidobacterium breve ATCC 15700, Finegoldia magna ATCC 29328 i Peptostreptococcus anaerobius ATCC 27337.
Badanie wrażliwości (MIC) wymienionych wyżej szczepów na olejek jałowcowy (Avicenna-Oil, Wrocław) przeprowadzono z wykorzystaniem metody seryjnych rozcieńczeń w agarze Brucella z dodatkiem 5% krwi baraniej, menadionu i heminy. Najpierw olejek jałowcowy został rozpuszczony w 1 ml DMSO (Serva), a następnie w wodzie destylowanej. Badane rozcieńczenia olejku wynosiły: 2,0, 5,0, 7,5, 10,0, 15,0 i 20,0 mg/ml. Zawiesina, która zawierała 106 drobnoustrojów na kroplę, była przenoszona na powierzchnię agaru aparatem Steersa. Podłoża z posiewami i kontrolne (bez dodatku olejku) hodowano w warunkach beztlenowych w anaerostatach wypełnionych mieszaniną gazów: 10% C02, 10% H2 i 80% N2, w obecności katalizatora palladowego oraz wskaźnika beztlenowości, w temperaturze 37°C przez 48 godzin. Za MIC przyjęto takie najmniejsze rozcieńczenie olejku, które całkowicie hamowało wzrost badanych bakterii beztlenowych.
Wyniki i omówienie

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

otrzymano: 2018-09-11
zaakceptowano do druku: 2018-10-28

Adres do korespondencji:
prof. dr hab. n.med. Anna Kędzia
ul. Małachowskiego 5/5
80-262 Gdańsk-Wrzeszcz
e-mail: anak@gumed.edu.pl

Postępy Fitoterapii 4/2018
Strona internetowa czasopisma Postępy Fitoterapii