Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Postępy Fitoterapii 4/2018, s. 242-247 | DOI: 10.25121/PF.2018.19.4.242
*Anna Kędzia1, Andrzej W. Kędzia2, Henry O. Meissner3, Joanna Wiśniewska4
Ocena działania olejku majerankowego wobec bakterii beztlenowych
The evaluation activity of majorana oil against anaerobic bacteria
1Emerytowany profesor dr hab. n. med. Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
2Katedra Auksologii Klinicznej i Pielęgniarstwa Pediatrycznego, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Kierownik Katedry: dr hab. n. med. Andrzej W. Kędzia, prof. UM
3TTD International Pty Ltd, Gold Coast, Australia
4Oddział Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych, Szpital Uniwersytecki Nr 2, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
Ordynator Oddziału: dr n. med. Grzegorz Pulkowski
Streszczenie
Wstęp. Majeranek ogrodowy (Origanum majorana L.), z rodziny Lamiaceae, powszechnie stosowany w medycynie ludowej, jest roślina zielną. Zawiera od 1 do 3,5% olejku eterycznego. Skład olejku zależy od regionu geograficznego, z którego pochodzi roślina, i obejmuje terpinen-4-ol, α-terpineol, terpinen, γ-terpinen, cis-hydrosabinen, p-cymen, kwasy triterpenowe, kwasy fenolowe, flawonoidy glikozydowe, taniny, diterpeny i triterpeny. Olejek stosowany jest w leczeniu chorób płuc, śledziony, nerek, wątroby, przewodu pokarmowego i bóli głowy. Ma też właściwości przeciwnowotworowe, przeciwutleniające, przeciwwymiotne i przeciwdrobnoustrojowe.
Cel. Celem badań było oznaczenie wrażliwości bakterii beztlenowych izolowanych z jamy ustnej na olejek majerankowy.
Materiał i metody. Badania obejmowały ogółem 57 bakterii beztlenowych należących do rodzaju Porphyromonas (4 szczepy), Prevotella (9), Bacteroides (11), Parabacteroides (1), Tannerella (2), Fusobacterium (7), 11 szczepów Gram-dodatnich ziarniaków, 12 szczepów Gram-dodatnich pałeczek oraz 6 szczepów wzorcowych. Do badań został użyty olejek majerankowy (Semifarm, Elbląg).Wrażliwość bakterii oznaczono metodą seryjnych rozcieńczeń w agarze Brucella z dodatkiem 5% odwłóknionej krwi baraniej, menadionu i heminy. Zawiesinę zawierającą 106 CFU na kroplę nanoszono aparatem Steersa na powierzchnię agaru zawierającego olejek majerankowy lub bez jego dodatku. Do badań użyto stężeń: 0,06, 0,12, 0,25, 0,5, 1,0 i 2,0 mg/ml. Hodowlę posiewów prowadzono w warunkach beztlenowych w anaerostatach, zawierających 10% C02 , 10% H2 i 80% N2 , katalizator palladowy i wskaźnik beztlenowości, w temp. 37°C przez 48 godzin. Za najmniejsze stężenie hamujące (MIC) przyjęto takie rozcieńczenie olejku, które prowadziło do całkowitego zahamowania wzrostu szczepów beztlenowców.
Wyniki i omówienie. Wyniki badań wskazują, że najbardziej wrażliwe na olejek eteryczny były szczepy z gatunku Bacteroides uniformis, Tannerella forsythia i Bacteroides vulgatus (MIC <0,06-0,5 mg/ml). Jednak 89% szczepów z rodzaju Prevotella było wrażliwych na 2,0 mg/ml olejku lub więcej. Badany olejek wykazał niższą aktywność wobec szczepów z rodzaju Fusobacterium. MIC tych szczepów było w zakresie 1,0-> 2,0 mg/ml. Najniższą wrażliwością charakteryzowały się pałeczki z gatunku Prevotella bivia, Prevotella buccalis, Prevotella loescheii, Bacteroides fragilis, Parabacteroides distasonis i Fusobacterium nucleatum (MIC > 2,0 mg/ml). Olejek był wysoce aktywny wobec Gram-dodatnich ziarniaków. MIC 50% szczepów wynosiło < 0,06-0,25 mg/ml. Jednak Gram-dodatnie pałeczki okazały się mniej wrażliwe. Wzrost tych szczepów był hamowany przez stężenia w zakresie 1,0-> 2,0 mg/ml (z wyjątkiem Actinomyces viscosus – MIC 0,25-1,0 mg/ml).
Badania wykazały, że Gram-dodatnie bakterie są bardziej wrażliwe na olejek majerankowy niż Gram-ujemne pałeczki.
Wnioski. Spośród Gram-ujemnych bakterii najbardziej wrażliwe na olejek majerankowy okazały się pałeczki Bacteroides uniformis, Tannerella forsythia i Bacteroides vulgatus. Olejek był bardzo aktywny wobec Gram-dodatnich ziarniaków i pałeczek. Gram-ujemne beztlenowce okazały się mniej wrażliwe na olejek majerankowy niż Gram-dodatnie bakterie.
Summary
Introduction. Sweet majoram (Origanum majorana L.), green plant from family Lamiaceae is common used in traditional medicine. Herba majoranae containing from 1 to 3.5% essential oil. The main components of the oil depend on the geographic origin of the plant and include: terpinen-4-ol, α-terpineol, terpinene, γ-terpinene, cis-sabinene hydrate, p-cymene, triterpenic acid, phenolic acid, flavonoids glycosides, tanins, diterpenoids and triterpenoids. The oil is used for treatment of lung diseases, spleen, kidneys, hepatitis, alimentary tract and headaches. It has antiemetic, anticancer, antioxidant and antimicrobial properties.
Aim. The aim of the study was to determine the susceptibility of anaerobic bacteria isolated from oral cavity to majoram oil.
Material and methods. A total of 57 anaerobic bacteria belonging to the genus of Porphyromonas (4 strains), Prevotella (9), Bacteroides (11), Parabacteroides (1), Tannerella (2), Fusobacterium (7), 11 strains of Gram-positive cocci, 12 strains of Gram-positive rods and 6 reference strains were tested. Investigation was carried out using the plate dilution technique in Brucella agar supplemented with 5% defibrynated sheep blood, menadione and hemine. Inoculum containing 106 CFU per spot was seeded with Steers replicator upon the agar with various oil concentrations as well as upon that no majoram oil (Semifarm, Elbląg). The concentrations oil were: 0.06, 0.12, 0.25, 0.5, 1.0 and 2.0 mg/ml. The plate were incubated in anaerobic conditions, in anaerobic jars for 48 hours in 37°C. Minimum inhibitory concentration (MIC) was interpreted as the lowest concentrations oil inhibiting the growth of strains of anaerobes.
Results and discussion. The results of investigations indicated that the from Gram-negative bacteria belonging to the genus of Bacteroides uniformis, Tannerella forsythia and Bacteroides vulgatus were the most susceptible to the essential oil (MIC <0.06-0.5 mg/ml). But the 89% strains from genus of Prevotella was sensitive to 2.0 mg/ml and more. Tested oil was less active against the strains from genera of Fusobacterium. MIC of the strains were in ranges 1.0-> 2.0 mg/ml. The rods from the genera Prevotella bivia, Prevotella buccalis, Prevotella loescheii, Bacteroides fragilis, Parabacteroides distasonis and Fusobacterium nucleatum were the lowest sensitive (MIC > 2.0 mg/ml). The oil was very active vs. Gram-positive cocci. MIC for 50% this strains was in ranges < 0.06-0.25 mg/ml. But the Gram-positive rods were less sensitive. The growth of the strains were inhibited by concentrations in ranges 1.0-> 2.0 mg/ml (without Actinomyces viscosus – MIC 1.0 mg/ml). It appears that Gram-positive anaerobic bacteria were more susceptible to majoram oil than Gram-negative rods.
Conclusions. The most susceptible to majoram oil from Gram-negative bacteria were rods of Bacteroides uniformis, Tannerella forsythia and Bacteroides vulgatus. The oil was very active against Gram-positive cocci and rods. The Gram-negative anaerobes were less susceptible to majoram oil than Gram-positive anaerobes.Wstęp
Majeranek był znany i powszechnie używany w czasach starożytnych. Grecka bogini Afrodyta uważała go za symbol szczęścia. W starożytnym Egipcie wykorzystywano go jako przyprawę do żywności oraz środek leczniczy. Razem z innymi ziołami był używany w postaci maści jako środek przeciwreumatyczny. W Europie został poznany oraz doceniony w średniowieczu. Od IX wieku benedyktyni przygotowywali likier z dodatkiem majeranku. W XVI w. był wykorzystywany jako tabaka. Obecnie majeranek jest uprawiany w krajach obszaru Morza Śródziemnego, w Azji, Ameryce Północnej, Afryce i w różnych krajach Europy, w tym i w Polsce.
Majeranek ogrodowy (Origanum majorana L.) należy do rodziny Lamiaceae. Nazwa nawiązuje do arabskiego słowa „marjamie”, które oznacza „nieporównany”. Jest rośliną zielną, osiągającą wysokość 30-60 cm. Wytwarza ciemnozielone liście długości 5-20 mm, naprzemianległe, owalne, krótkoogonkowe, drobne kwiaty barwy białej lub liliowej oraz jasnobrązowe, bardzo małe nasiona o charakterystycznym zapachu. Rośnie w miejscach nasłonecznionych, osłoniętych od wiatru i w odpowiedniej, żyznej glebie, bogatej w wapń. Zarówno roślina, jak i wytwarzany przez nią olejek eteryczny, są wykorzystywane w przemyśle spożywczym oraz farmaceutycznym, przede wszystkim jako środek poprawiający smak oraz zapach.
Produkowany przez majeranek olejek eteryczny jest uzyskiwany z rośliny metodą destylacji z parą wodną lub na drodze ekstrakcji. Jest on bezbarwny, jasnożółty lub barwy jasnozielonej i ma charakterystyczny silny zapach. Roślina wytwarza od 1 do 3,5% olejku, w którym są następujące związki chemiczne: terpinen-4-ol, α-terpineol, terpinen, γ-terpinen, cis-hydrosabinen, p-cymen, kwasy triterpenowe, kwasy fenolowe, glikozydy flawonoidowe, taniny, diterpeny i triterpeny (1-11).
Olejek majerankowy wykazuje działanie lecznicze (1, 8-21). Skład olejku zależy od regionu geograficznego, w którym był hodowany. Jest stosowany w chorobach płuc, śledziony, nerek, wątroby, przewodu pokarmowego i w bólach głowy (1, 4, 15, 17-20). Ma właściwości przeciwutleniające, przeciwnowotworowe i przeciwwymiotne (1, 68, 18, 22-25). Wykazuje też działanie wobec różnych drobnoustrojów, w tym przeciwbakteryjne (1-3, 7, 8, 27, 28, 30), przeciwgrzybicze (1, 3, 26, 27, 30-32) oraz insektobójcze (8, 33, 34). W piśmiennictwie są opisy działania olejku majerankowego wobec bakterii tlenowych. Brakuje danych dotyczących jego aktywności wobec bakterii beztlenowych.
Cel pracy
Celem pracy była ocena wrażliwości na olejek majerankowy bakterii beztlenowych wyizolowanych z jamy ustnej.
Materiał i metody
Wykorzystane do doświadczeń bakterie beztlenowe zostały wyhodowane z materiałów pobranych od pacjentów z różnymi zakażeniami w obrębie jamy ustnej. Szczepy zostały zidentyfikowane zgodnie z obowiązującymi zasadami, uwzględniającymi zmiany taksonomiczne. Badaniami objęto 57 szczepów bakterii z rodzajów: Porphyromonas (4 szczepy), Prevotella (9), Bacteroides (11), Parabacteroides (1), Tannerella (2), Fusobacterium (7), 11 szczepów Gram-dodatnich ziarniaków, 12 szczepów Gram-dodatnich pałeczek oraz 6 szczepów wzorcowych z gatunków: Bacteroides fragilis ATCC 25285, Parbacteroides distasonis ATCC 8503, Fusobacterium nucleatum ATCC 25586, Finegoldia magna ATCC 29328, Peptostreptococcus anaerobius ATCC 27337 i Propionibacterium acnes ATCC 11827.
Do badań został wykorzystany olejek majerankowy (Semifarm, Elbląg). Doświadczenia przeprowadzono metodą seryjnych rozcieńczeń w agarze Brucella z dodatkiem 5% odwłóknionej krwi baraniej, menadionu i heminy. Olejek eteryczny najpierw rozpuszczono w DMSO (Serva), a następnie w wodzie destylowanej. Badano następujące stężenia: 0,06, 0,12, 0,25, 0,5, 1,0 i 2,0 mg/ml. Odpowiednie rozcieńczenia olejku dodawano do agaru Brucella. Inokulum zawierające 106 CFU na kroplę nanoszono aparatem Steersa na powierzchnię podłoży z dodatkiem odpowiedniego stężenia olejku. Kontrolę wzrostu szczepów stanowił agar bez olejku. Inkubację podłoży prowadzono w warunkach beztlenowych w anaerostatach, zawierających 10% C02, 10% H2 i 80% N2, katalizator palladowy i wskaźnik beztlenowości, w temp. 37°C przez 48 godzin. Za najmniejsze stężenie hamujące (MIC) przyjęto takie rozcieńczenie olejku, które prowadziło do całkowitego zahamowania wzrostu bakterii beztlenowych.
Wyniki i ich omówienie

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Bina F, Rahimi R. Sweet majoram: A review of ethnopharmacology, phytochemistry and biological activities. J Evidence-Based Compl Altern Med. 2017; 22(1):175-85
2. Dantas AS, Klein-Junior LC, Machado MS i wsp. Origanum majorana essential oil lacks mutagenic activity in the Salmonella/Microsome and micronucleus assays. Sci World J 2016; Art ID 3694901 (7).
3. Charai M, Faid M, Masaddak M. Chemical composition and antimicrobial activities of two aromatic plants: Origanum majorana L. and O. compactum Benth. J Essent Oil Res 1996; 8(6);657-64.
4. El-Ashaway IM, El-Nahas A, Salama OM. Protective effect of volatile oil, alcoholic and aqueous extracts of Origanum majorana on acetate toxicity in mice. Basic Clin Pharmacol Toxicol 2005; 97:238-43.
5. Novak J, Langbehn J, Pano F i wsp. Essential oil compounds in a historical sample of majoran (Origanum majorana L., Lamiaceae). Flav Fragran J 2002; 17:175-80.
6. Moussa B, Abdelkader S, Wathelet J-P i wsp. The essential oils of Origanum majorana L. and Origanum floribundum Munby in Algeria. J Essent Oil Bearing Plants 2012; 15(3):497-502.
7. Ibrahim FA, Ateca AB, Hamed AM i wsp. Antimicrobial activities and chemical composition of the essential oil of Origanum majorana L. growing in Libya. Int J Pharm Pharmaceut Res 2017; 8(3):11.
8. Hussain AI, Anawar F, Rasheed S i wsp. Composition, antioxidant and chemiotherapeutic properties of the essential oils from two Origanum species growing in Pakistan. Braz J Pharmacogn 2011; 21(6):943-52.
9. Sellami IH, Maamoun E, Chahead T i wsp. Effect of growth stage on the essential content and composition of the essential oil and phenolic fraction of sweet majoram (Origanum majorana L.). Ind Crops Prod 2009; 30(3):395-402.
10. Kirimer N, Baser KHC, Tumen G. Carvacrol-rich plants in Turkey. Chem Natur Comp 1995; 31(1):37-41.
11. Dokos C, Hadjicosta C, Dokou K i wsp. Ethnopharmacological survey of endemic medicinal plants in Paphos District of Cyprus. Ethnobotan Leaflets 2009; 13:1060-8.
12. Mosaffa-Jahromi M, Fironzmandi M, Pasalar M. Origanum majorana L. as an herbal medicine for treatment of apical abscess: A cases raport and literature review. Galen Med J 2017; 6(3):1-7.
13. Altinok YF, Acar AYF. Effects of some essentials oils (Allium sativum L., Origanum majorana L.) and ozoned olive oil on the treatment of ear mites (Otodectes cynotis) in cats. Turk J Vet Anim Sci 2016; 40:782-7.
14. Raafat KM, Jassar H, Aboul-Ela M i wsp. Protective effects of Origanum majorana L against neurodegeneration: fingerprinting, isolation and in vivo glycine receptors behavioral model. Int J Phytomed 2013; 5(1):185-93.
15. Rezie A, Jajari B, Mousavi G i wsp. Comparative study of sedative, preanesthetic and anti-anxiety effect of Origanum majorana extract with diazepam on rats. Res J Bio Sci 2011; (6):611-4.
16. Al-Howiriny T, Alsheikh A, Alqasoumi S i wsp. Protective effect of Origanum majorana L. ‘Majora’ on various models of gastric mucosal injury in rats. Am J Clin Med 2009; 37:531-45.
17. Ernler R, Sen O, Aksit H i wsp. Isolation and identification of chemical constituents from Origanum majorana and investigation of antiproliferative and antioxidant activities. J Sci Food Agric 2016; 9(96):822-36.
18. Tahraouni A, El-Hilaly J, Israili ZH i wsp. Ethnopharmacological survey of plants used in the treatment of hypertension and diabetes in south-eastern Marocco (Evrachidia pro-vince). J Ethnopharmacol 2007; 110:105-17.
19. Mossa AT, Refaie AA, Ramadan A i wsp. Amelioration of prallethrin-induced oxidative stress and hepatotoxicity in rat by the administration of Origanum majorana essential oil. Biomed Res Int 2013; 2013, 855085.
20. Dahab E, Medani AB. Biological activity of Origanum majorana in prolactin level in female albino rats. J Pharma Car Health Sys 2016; 3:4(Suppl).
21. Aranha C, Jorge N. Antioxidant potential of oregano extract (Origanum vulgare L.). Brit Food J 2012; 114(7):954-65.
22. Soliman AM, Desouky S, Marzouk M i wsp. Origanum majorana attenuates nephroprotoxicity of cisplatin anticancer drug thought meliorating oxidative stress. Nutrients 2016; 8:264-72.
23. Fathy SA, Emam MA, Abo Agwa AH i wsp. The antiproli-ferative effect of Origanum majorana on human hepatocarcinoma cell line: suppression of NF-kB. Cell Molec Biol 2016: 62(10):80-4.
24. Nejla BHB, Moncef CM. Antioxidant activity of Origanum majorana L. oil from Tunisia. J Essent Oil Bearing Plants 206; 9(1):88-92.
25. Deans SG, Svoboda KP. The antimicrobial properties of majoram (Origanum majorana L.) volatile oil. Flav Fragran 2006; 5(3):3)187-90.
26. Leeja L, Thoppil JE. Antimicrobial activity of methanol extract of Origanum majorana L. (Sweet majoram). J Environ Biol 2007; 28(1):145-6.
27. Joshi B, Lekhak S, Sharma A. Antibacterial property of different medicinal plants: Octimum sanctum, Cinnamomum zeylanicum, Xanthoxylum aromatum and Origanum majorana. Kathmandu Univ J Sci Engin Technol 2009; 3(1):143-50.
28. Choi M-y, Rhin T-j. Antimicrobial effects of origano (Origanum majorana L.) extract on food-borne pathogens. Korean J Plant Res 2008; 21(5):352-6.
29. Manohar V, Ingram C, Gray J i wsp. Antifungal activities of origanum oil against Candida albicans. Mol Cell Biochem 2001; 228:111-7.
30. Lee J-H, Lee J-S. Inhibitory effect of plant essentials oils on Malassezia pachydermatitis. J Appl Biol Chem 2010; 53(3):184-8.
31. Inouje S, Uchida K, Abe S. Vappor activity of 72 essential oils against a Trichophyton mentagrophytes. J Infect Chemother 2006; 12:210-6.
32. Yang Y-C, Lee HS, Clarl MJ. Ovicidal and adulticidal activities of Origanum majorana essential oil constituents against insecticide susceptible and pyrethroid/malathion resistant pediculus humanus capitis (Anopiura: Pediculidae). J Agric Food Chem 2009; 57(6):2282-7.
33. El-Aknal F, Guemmoun R, Maniar S i wsp. Larvicidal activity of essential oils of Thymus vulgaris and Origanum majorana (Lamiaceae) against of the malaria vector Anopheles Labranchiae (Diptera: Culicidae). Int J Pharm Pharmaceut Sci 2016; 8(3):372-6.
34. Nedorostova L, Kloucek P, Koloska L i wsp. Antimicrobial properties of selected essential oils in vapor phase against foodborne bacteria. Food Control 2009; 20:157-60.
35. Hammer KA, Carson CF, Riley TV. Antimicrobial activity of essential oils and other plant extracts. J Appl Microbiol 1999; 86:985-90.
36. Plant J, Stephens B. Evaluation of the antibacterial activity of a sizable set of essential oils. Med Aromat Plants 2016; 4(2):185-90.
37. Chao S, Young G, Oberg C i wsp. Inhibition of methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) by essential oils. Flavour Fragr J 2008; 23:444-9.
38. Maruzzella JC, Sicurella NA. Antibacterial activity of essentials oil vapors. J Am Pharm Assoc 1960; 49:692-94.
39. Skrinjar MM, Nemet NT. Antimicrobial effect of spice and herbs essentials oils. APTEFF 2009; 40(1):195-209.
40. Kloucek O, Smid J, Frankova A i wsp. Fast screening method for assessment of antimicrobial activity of essentials oils in vapor phase. Food Res Int 2011; 5:1-5.
otrzymano: 2018-10-11
zaakceptowano do druku: 2018-11-28

Adres do korespondencji:
prof. dr hab. n. med. Anna Kędzia
ul. Małachowskiego 5/5
80-262 Gdańsk-Wrzeszcz
e-mail: anak@gumed.edu.pl

Postępy Fitoterapii 4/2018
Strona internetowa czasopisma Postępy Fitoterapii