Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Chcesz wydać pracę habilitacyjną, doktorską czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Medycyna 2/2009, s. 109-112
*Tadeusz Płusa
Zakażenia układu oddechowego – klinika a bakteriologia
Infection of the respiratory tract – clinical and bacteriological problems
Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie, Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii CSK MON
Kierownik Instytutu: prof. dr hab. med. Tadeusz Płusa
Streszczenie
To reduce morbidity and to obtain clinical good results in patients with infection of the respiratory tract a close cooperation between physician and bacteriologist should be suggested. The progress in the knowledge of antibiotic action mechanisms is useful in a new antibiotic therapy of bacterial infections. The pharmacodynamic and pharmacokinetic parameters of antibiotics are a key point in individually tailored therapy.
Słowa kluczowe: infection, antibiotics.
Zakażenia układu oddechowego wciąż stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia istot żywych. Interakcja mikroorganizmów z organizmem człowieka zawsze stanowiła problem, a w dzisiejszych czasach powszechnej dostępności do antybiotyków – nadal pozostaje aktualna.
W codziennej praktyce co czwarty pacjent zgłaszający się do lekarza ma chorobę układu oddechowego – począwszy od banalnego „przeziębienia” do poważnych zapaleń płuc. Przeprowadzona przed kilku laty analiza wykazała, że wśród 2500 chorych z powodu zakażenia układu oddechowego u 100 rozpoznaje się zapalenie płuc, które może być leczone w domu pod nadzorem lekarza rodzinnego. Z tej grupy ok. 20 chorych rozwinie ciężkie zapalenie płuc, które będzie wymagało leczenia szpitalnego – specjalistycznego, przy czym ok. 1% z nich będzie musiało być skierowanych do klinicznego ośrodka intensywnej terapii z powodu rozwijającej się niewydolności oddechowej. Coraz częściej rozpoznaje się u tych chorych bakteriemię i sepsę [Brun-Buisson]. Oczywistą kwestią jest fakt, że powyższe procenty mogą być różnie kształtowane przez sprawność systemu opieki zdrowotnej, czynniki populacyjne, typy patogenów bakteryjnych i wirusowych oraz powszechność systemu szczepień ochronnych.
Koszt leczenia chorych z zakażeniami układu oddechowego jest bardzo wysoki: w Wielkiej Brytanii ok. 1,3 mld euro rocznie, a we Włoszech od 2,5 o 5,0 mld euro rocznie [Agozzino].
Wybór antybiotykoterapii
W przypadku rozpoznania zakażenia układu oddechowego lekarz musi dokonać wyboru antybiotykoterapii, uwzględniając, aby był to antybiotyk skuteczny (właściwe spektrum działania), bezpieczny (minimalne działania uboczne) oraz w dobie liczenia każdej złotówki – tani. W zasadzie celem antybiotykoterapii jest eradykacja patogenu, która jest konieczna, aby uzyskać poprawę kliniczną [Aguardo-Garcia].
W tym zakresie niezwykle przydatne są badania pomocnicze, a zwłaszcza możliwość określenia patogenu i jego wrażliwości na antybiotyk. Możliwość wykonania takiego badania w lecznictwie otwartym jest coraz większa, ale uzyskanie informacji o stopniu wrażliwości bakterii na antybiotyki jest już trudniejsza i wymaga czasu. Z tego powodu o wskazaniach terapeutycznych decydują kryteria kliniczne i posiadana wiedza w tym zakresie. Z tego powodu tzw. antybiotykoterapia empiryczna jest powszechnie stosowana [Aguardo-Garcia].
Czas podania antybiotyku
Zachowanie rozwagi przy podawaniu antybiotyków, a zwłaszcza oparcie decyzji o obiektywne wyniki dokumentujące obecność patogenu odpowiedzialnego za obraz kliniczny, jest zasadą podstawową. Równocześnie należy być świadomym faktu, że im wcześniej podamy antybiotyk choremu z zakażeniem układu oddechowego, tym szybszą uzyskamy remisję zmian zapalnych [Winchester]. Łączy się to ze zmniejszeniem liczby chorych wymagających leczenia szpitalnego, jak też znamiennym obniżeniem umieralności [Winchester].
Spektrum działania antybiotyków
Zakres działania antybiotyków jest niezwykle istotny i przydatny w prowadzonej antybiotykoterapii. Podawanie leków o szerokim spektrum działania, z reguły drogich, nie znajduje swojego uzasadnienia w codziennej praktyce lekarskiej. Powinno się dążyć do stosowania antybiotyków o działaniu na rozpoznany patogen. Do tego celu powinno się uzyskiwać materiał z dróg oddechowych, w tym m.in. w trakcie bronchoskopii połączonej ze szczoteczkowaniem i płukaniem oskrzelowo-pęcherzykowym [Lorente]. Wąskie spektrum antybiotyku daje gwarancję większej skuteczności, ale przy prawidłowym rozpoznaniu i braku oporności [Taylor].
Mechanizm działania antybiotyków i oporność bakteryjna
Wiedza o mechanizmach działania antybiotyku na komórkę bakteryjną jest niezwykle pomocna w wyborze leku, szczególnie u chorych obciążonych wieloma innymi patologiami (ryc.1). Na tej podstawie zostały m.in. opracowane rekomendacje stosowania antybiotyków, w których leki o działaniu na materiał genetyczny bakterii (i nie tylko) zostały uwzględnione jako leki II i III rzutu.
Ryc. 1. Mechanizmy działania antybiotyków na komórkę bakteryjną.
W wyborze leczenia zakażenia istotna jest znajomość wrażliwości patogenu na antybiotyk. Wśród mechanizmów prowadzących do wytworzenia oporności bakterii wymienia się najczęściej wytwarzanie enzymów przez nie, w wyniku czego dochodzi do niszczenia lub strukturalnych zmian antybiotyku. Obecnie wiadomo, że oporność drobnoustrojów w stosunku do antybiotyków i chemoterapeutyków jest uwarunkowana obecnością informacji genetycznej w chromosomach lub w ruchomych fragmentach pozachromosomalnego DNA o pełnej autonomii (transpozonach i plazmidach) [Hryniewicz]. Przykładem tego typu przemian jest:
– oporność chromosomalna kształtowana w wyniku jedno- (np. fluorochinolony, ryfampicyna) lub wielostopniowych (linkozamidy, 5-fluorocytozyna) mutacji;

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Agozzino E, Di Palma MA, Gimigliano A, Piro A.: Economic impact of healthcare-associated infections. Ig Sanita Pubbl. 2008;64(5):655-70. 2. Aguado-GarcÝa JM, MartÝn-Herrero JE, Lumbreras-Bermejo C.: Bacterial resistance and pharmacodynamics as the basis for prescribing antibiotics in respiratory infections. Enferm Infecc Microbiol Clin. 2004;22(4):230-7. 3. Brun-Buisson C.: The epidemiology of the systemic inflammatory response. Intensive Care Med. 2000;26 Suppl 1:S64-74. 4. Cohen R.: Clinical implications of antibiotic pharmacokinetic-pharmacodynamic parameters. Arch Pediatr. 2008;15 Suppl 2:S53-8. 5. Eliassen KE, Fetveit A, Hjortdahl P, Berild D, Lindbaek M.: New guidelines for antibiotic use in primary health care. Tidsskr Nor Laegeforen. 2008;128(20):2330-4. 6. Hryniewicz W.: Zakażenia układu oddechowego wywo-ane przez bakterie "atypowe". Nowa Klinika, 1999, 6, 525-528. 7. Hryniewicz W.: Alexander Project - 5 lat w Polsce. Pol. Merk. Lek., 2003,14,5-8. 8. Lorente L.: The management of acute lower respiratory tract infection. Minerva Med. 2008;99(5):459-81. 9. P-usa T.: Makrolidy w zakażeniach układu oddechowego. Medpress. Warszawa, 2007. 10. Sheldon A.: Antibiotic mechanisms of action and resistance.. - in - Mahon C.R., Lehman D.C., Manuselis G. (edts.): Textbook of diagnostic microbiology. Saunders, Elsevier, 2007,303-317. 11. Taylor D.L., Manuselis G.: The laboratory role in infection control. - in - Mahon C.R., Lehman D.C., Manuselis G. (edts.): Textbook of diagnostic microbiology. Saunders, Elsevier, 2007,58-72. 12. Winchester CC, Macfarlane T, Thomas M, Price D.: Antibiotic Prescribing and Outcomes of Lower Respiratory Tract Infection in UK Primary Care. Chest. 2008 Nov 24. [Epub ahead of print]
otrzymano: 2009-03-10
zaakceptowano do druku: 2009-04-02

Adres do korespondencji:
*Tadeusz Płusa
Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii CSK MON, WIM
ul. Szaserów 128, 00-909 Warszawa
tel.: (0-22) 681-65-81/88
e-mail: tplusa@wim.mil.pl

Nowa Medycyna 2/2009
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna