Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Chcesz wydać pracę doktorską, habilitacyjną czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 5/2016, s. 350-355
*Zofia A. Słońska1, 2
Promocja zdrowia i jej rola w zmniejszaniu społecznych nierówności w zdrowiu
Health promotion and its role in reducing social inequalities in health
1Zakład Epidemiologii i Promocji Zdrowia, Szkoła Zdrowia Publicznego, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa
Kierownik Zakładu: dr hab. med. Dorota Cianciara
2Zakład Epidemiologii, Prewencji Chorób Układu Krążenia i Promocji Zdrowia, Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Warszawa
Kierownik Zakładu: prof. dr hab. med. Wojciech Drygas
Streszczenie
Promocja zdrowia – znaczący obszar i narzędzie zdrowia publicznego – realizowana zgodnie z założeniami jej twórców pozwala na stworzenie warunków umożliwiających skuteczne zapobieganie społecznym nierównościom w zdrowiu. Od początków powstania promocja zdrowia była wiązana z problematyką zmniejszania społecznych nierówności w zdrowiu. Niestety potencjał, którym dysponuje w tym zakresie, często bywa niewykorzystywany, między innymi z powodu zawężania promocji zdrowia do edukacji zdrowotnej, a także z powodu nieprawidłowej ewaluacji wdrażanych strategii i programów z jej zakresu. Celem niniejszego artykułu jest analiza możliwości, jakie stwarza koncepcja promocji zdrowia w sferze budowania na różnych poziomach organizacji życia społecznego ram systemowych niezbędnych do zwalczania społecznych nierówności w zdrowiu, a także prezentacja warunków, jakie muszą być spełnione, by promocja zdrowia przynosiła oczekiwane efekty. Można przyjąć, iż głównie dlatego, że nierówności społeczne nie są nieuchronnym skutkiem działania praw natury, ale rezultatem oddziaływania środowiska społecznego, choć nie bez trudności, można wpływać na ich redukcję. Trzeba jednak pamiętać, iż z racji niedostatecznej wiedzy o mechanizmach ich powstawania niezwykle ważne jest, aby systematycznie badać efektywności interwencji podejmowanych z myślą o ich zmniejszeniu.
Summary
Health promotion, as a significant area and a tool of public health, implemented in accordance with the objectives of its creators, allows to create conditions for the effective reduction of social inequalities in health. Since its beginnings health promotion has been connected with the issue of reducing inequalities in health. Unfortunately the potential, which it has in this area is often not properly used, among others due to narrowing health promotion to health education and because of the incorrect evaluation of implemented health promotion strategies and programs. The purpose of this article is to analyze the possibilities offered by the concept of health promotion in the sphere of building, at different levels of the organization of social life, the system framework needed to combat social inequalities in health and to present the preconditions that must be met in order to bring expected results in reducing social inequalities in health. It can be assumed that mainly because the social inequalities in health are not inevitable consequence of the laws of nature, but the impact of the social environment, we can limit their occurrence, though not without difficulty.
But it should be kept in mind that due to the insufficient knowledge about the mechanisms of their formation is extremely important to investigate the effectiveness of interventions designed to reduce them, systematically.
Wstęp
W okresie ostatecznego konstytuowania się pojęcia promocji zdrowia, który przypadł na pierwszą połowę lat 80. ubiegłego wieku, problemowi społecznych nierówności w zdrowiu nie nadawano tak wysokiej rangi jak obecnie. Już na przełomie lat 70. i 80. XX wieku, za sprawą raportu Sir Douglasa Blacka, ówczesnego przewodniczącego Royal College of Physicians (1), znane były wyniki badań jednoznacznie przemawiających za koniecznością zajęcia się tą problematyką i uznania społecznych nierówności w zdrowiu za niezwykle ważny problem zdrowia publicznego. Wyniki raportu wskazywały na zjawisko znacznego zróżnicowania zależnie od klas społecznych chorobowości i umieralności w społeczeństwie brytyjskim, z widocznym uprzywilejowaniem klas wyższych. Wypełnienie rekomendacji opartych na uzyskanych wynikach zostało uznane przez ówczesny rząd brytyjski za nierealistyczne ze względów finansowych. Raport schowano do szuflady, a rząd nie podjął żadnych działań wdrożeniowych (2).
Szczęśliwie w roku 1984, tj. w dwa lata po opublikowaniu raportu Blacka, Europejskie Biuro Światowej Organizacji Zdrowia (ŚOZ, ang. WHO-EURO) utworzyło zespół zadaniowy, który jednoznacznie uznał zagadnienie nierówności w zdrowiu za problem o charakterze zasadniczym, a zajmowanie się nim powierzył promocji zdrowia.
Delegację tę uprawomocniły zapisy znajdujące się w Karcie Ottawskiej (3). Treść Karty, uważana za podstawową wykładnię promocji zdrowia, została zaakceptowana przez przedstawicieli ówczesnych państw członkowskich ŚOZ na pierwszej w historii, międzynarodowej konferencji promocji zdrowia, która odbyła się w 1986 roku w stolicy Kanady, Ottawie. Tym samym państwa zobowiązały się do przeciwdziałania społecznym nierównościom w zdrowiu.
Dopiero XXI wiek przyniósł powszechne zainteresowanie społecznymi nierównościami w zdrowiu, czego wyrazem stało się instytucjonalne wsparcie rozwoju badań i wdrożeń z tego zakresu przez czołowe instytucje i organizacje odpowiadające za zdrowie. Główną rolę w tym względzie odgrywa do chwili obecnej ŚOZ. Jej działaniom w zakresie zwalczania społecznych nierówności w zdrowiu w skali globalnej towarzyszy aktywność innych instytucji i organizacji zainteresowanych tym problemem, między innymi Komisji Europejskiej oraz Międzynarodowej Unii Promocji Zdrowia i Edukacji Zdrowotnej z siedzibą w Paryżu.
W roku 2005 pod auspicjami ŚOZ powołano Komisję ds. Społecznych Determinantów Zdrowia (CSDH) kierowaną przez profesora medycyny Sir Michaela Marmota. Zadaniem Komisji było wsparcie państw członkowskich w zajęciu się kwestią społecznych czynników prowadzących do nierówności społecznych, a w ich wyniku do zaburzeń zdrowia i nierówności w zdrowiu. Chodziło tu głównie o zwrócenie uwagi rządów i społeczeństw na społeczne determinanty zdrowia, a także konieczność tworzenia warunków społecznych wspierających zdrowie populacji, szczególnie osób i zbiorowości najbardziej zagrożonych.
Praca CSDH, zakończona w roku 2008 unikalnym raportem poświęconym społecznym nierównościom w zdrowiu (4), przyniosła owoce w postaci zainicjowania krajowych programów mających na celu poprawę stanu zdrowia społeczeństw poprzez redukcję społecznych nierówności w zdrowiu. Należy wspomnieć, że do państw, które poparły nową ideę rozwiązywania nierówności w zdrowiu, należy również Polska, w której w chwili obecnej prowadzony jest krajowy program „Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu” współfinansowany z funduszy norweskich oraz budżetu państwa.
Do pierwszych, a zarazem obecnie wiodących krajów, które podjęły wyzwanie przeciwdziałania nierównościom w zdrowiu zgodnie z ideą promocji zdrowia, zaliczyć należy: Kanadę, Szwecję, Wielką Brytanię i Stany Zjednoczone. Warto zaznaczyć, że już pierwsze doświadczenia zdobyte przez te państwa wskazały z jednej strony na oczekiwaną poprawę stanu zdrowia populacji objętych oddziaływaniem, z drugiej strony jednak – co bardzo ważne dla kwestii podnoszonych w tym artykule – na możliwość niekorzystnego wpływu lub braku wpływu wdrażanych strategii i programów na zmniejszanie społecznych nierówności w zdrowiu, mimo pozytywnego efektu zdrowotnego obserwowanego w populacji rozpatrywanej jako całość (5). Do wątku tego powrócimy w części poświęconej ewaluacji promocji zdrowia.
Dziś można uznać, na podstawie rosnącej liczby dowodów, że promocja zdrowia będąca znaczącym obszarem, a zarazem narzędziem zdrowia publicznego, realizowana zgodnie z założeniami jej autorów, pozwala na stworzenie warunków systemowych umożliwiających skuteczne zapobieganie społecznym nierównościom w zdrowiu. Niestety potencjał, którym ona dysponuje, często bywa nieprawidłowo wykorzystywany, między innymi z powodu zawężania promocji zdrowia do edukacji zdrowotnej, a także z powodu braku właściwego planowania i oceny skuteczności programów promocji zdrowia z punktu widzenia ich roli w zmniejszaniu społecznych nierówności w zdrowiu.
Celem artykułu jest analiza możliwości, jakie stwarza koncepcja promocji zdrowia w sferze budowania na różnych poziomach organizacji życia społecznego ram systemowych niezbędnych do zwalczania społecznych nierówności w zdrowiu, a także prezentacja warunków, jakie muszą być spełnione, by promocja zdrowia przynosiła oczekiwane efekty.
Czym są społeczne nierówności w zdrowiu i dlaczego należy im przeciwdziałać?
Zacząć należy od refleksji na temat tego, czym są społeczne nierówności w zdrowiu i na czym polega ich odmienność w odniesieniu do występujących między ludźmi różnic w zdrowiu. Znane są niebudzące sprzeciwu zjawiska, takie jak to, że ludzie starzy mają gorsze zdrowie niż ludzie młodzi, bądź że osoby obciążone genetycznie mają większe ryzyko zachorowania na dane schorzenie niż te, u których to obciążenie nie występuje. Dlaczego więc w przypadku społecznych nierówności w zdrowiu panuje przekonanie o konieczności przeciwdziałania temu zjawisku? Można przyjąć, iż głównie dlatego, że nierówności społeczne nie są nieuchronnym skutkiem działania praw natury, lecz rezultatem oddziaływania środowiska społecznego i tym samym, choć nie bez trudności, można osiągnąć ich zmianę.
Whitehead i Dahlgren (6) wyodrębnili trzy cechy decydujące o odmienności społecznych nierówności w zdrowiu. Ich zdaniem społeczne nierówności w zdrowiu różnią się od innych nierówności w zdrowiu tym, że są systematyczne, społecznie wytworzone i niesprawiedliwe.
Co te cechy oznaczają w praktyce? Otóż społeczne nierówności w zdrowiu nie występują w populacjach losowo, lecz według określonego społecznego wzoru.
Wyniki badań epidemiologicznych potwierdzają bardzo silny związek między niskim statusem społeczno-ekonomicznym a wyższą częstością występowania czynników ryzyka, zapadalności, chorobowości i umieralności (7). Z szacunków dokonanych przez Wilkinsona i Marmota wynika (8), że osoby o najniższym statusie społeczno-ekonomicznym mają co najmniej dwukrotnie większe ryzyko zachorowania na poważną chorobę i przedwczesny zgon niż osoby o najwyższym statusie społeczno-ekonomicznym. Tego rodzaju prawidłowości nie biorą się znikąd – są produktem społecznym, wynikiem wysokości zajmowanych przez ludzi pozycji społecznych oraz decyzji społecznych wpływających na zróżnicowanie obowiązków, przywilejów, a co za tym idzie szans życiowych jednostek w zależności od zajmowanych przez nie pozycji społecznych. Pozycja społeczna jest synonimem przyznawanego ludziom prestiżu wynikającego z faktu posiadania przez nich cenionych społecznie cech, np. wykształcenia, dochodu, pozycji społeczno-zawodowej. Określa ona (9) zakres powinności danej osoby, wpływa na jej przekonania, sądy i oceny związane z rzeczywistością, decyduje o możliwościach i rodzajach interakcji z innymi ludźmi oraz wyznacza dostęp do znaczących zasobów. Za ten ostatni wymiar oddziaływania odpowiada główny wymiar pozycji społecznej, jakim jest status społeczno-ekonomiczny.
Zasoby, do których dostęp wyznacza pozycja społeczna, mają bardzo istotny wpływ nie tylko na szanse życiowe, ale także na szanse zdrowotne człowieka. Osoby o niskiej pozycji społecznej napotykają na wiele barier utrudniających bądź wręcz uniemożliwiających właściwe dbanie o zdrowie, np. częściej niż osoby o wysokiej pozycji społecznej mają gorsze warunki mieszkaniowe, niższy dochód czy wreszcie problemy z dostępem do usług zdrowotnych (10). Ostatni z wymienionych problemów szczególnie ostro występuje wtedy, gdy pakiet usług bezpłatnych nie pokrywa się z zakresem rzeczywistych potrzeb pacjentów. Ogólnie rzecz biorąc wszystko co droższe i bardziej deficytowe staje się trudno dostępne dla osób o niskim statusie społeczno-ekonomicznym.
Badania wskazują na cały szereg negatywnych konsekwencji niskiego statusu społeczno-ekonomicznego. Jest ich znacznie więcej niż wcześniej wymienione. Wpływ niskiego statusu społecznego na zdrowie tłumaczy się m.in. związkiem z antyzdrowotnymi stylami życia (11), wyższą ekspozycją na działanie stresu (12), niskim poziomem wsparcia społecznego (13), niższym poziomem wiedzy zdrowotnej (14) oraz niższym poziomem kompetencji zdrowotnych (15).
Nie ulega wątpliwości, że właściwe postępowanie wobec zdrowia wymaga posiadania łatwego dostępu do tych zasobów, które pozwalają na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, takich jak np. mieszkanie czy praca. Istotną rolę odgrywa tu także łatwy dostęp do różnych form wsparcia, kiedy indywidualne możliwości poradzenia sobie z problemami życia codziennego zawodzą.
Na drodze do egalitarnego dostępu do zasobów istotnych dla zdrowia stoją nierówności społeczne. Powstają one w wyniku oddziaływania takich czynników jak np. polityka fiskalna, decyzje dotyczące rynku pracy, dostępność pomocy społecznej i edukacji oraz opieki społecznej – nie są więc sprawą przypadku, ale konsekwencją decyzji podejmowanych przez konkretne rządy i społeczeństwa. Nierówności społeczne przejawiają się w praktyce poprzez zróżnicowany, zależny od pozycji społecznej jednostek i zbiorowości dostęp do zasobów decydujących o sukcesie społecznym i szansach zdrowotnych. Wpływ nierówności społecznych nie jest egalitarny – im niższa pozycja społeczna, tym wyższe ryzyko niepowodzeń społecznych i zdrowotnych. Jeśli społeczeństwo nie przywiązuje wagi do sprawiedliwości społecznej, oznacza to między innymi, że nie interesuje się strukturą społeczną i konsekwencjami społecznymi jej oddziaływania. Tym samym nie zważa na jednostki i zbiorowości zajmujące niskie pozycje społeczne, o których powszechnie wiadomo, że doświadczają większego ryzyka zaburzeń zdrowia. W takiej sytuacji należy oczekiwać braku zmian bądź nawet nasilania się różnic w zdrowiu wywołanych przez zróżnicowania społeczne. Utrzymujący się gorszy stan zdrowia wybranych grup ludności w danym społeczeństwie świadczy o niewystarczającym poziomie sprawiedliwości społecznej oraz występowaniu społecznych nierówności w zdrowiu.
Powoływanie się na brak sprawiedliwości społecznej na świecie jest zbyt słabym argumentem, by pozyskać znaczących sojuszników w procesie przeciwdziałania społecznym nierównościom w zdrowiu. Trzeba więc dodatkowo pamiętać także o tym, że narastanie społecznych nierówności w zdrowiu ma znaczenie dla przebiegu procesów demograficznych i gospodarczych. Wpływając negatywnie na rozwój kapitału ludzkiego, choćby poprzez przedwczesną umieralność grup ludności o niskim statusie społeczno-ekonomicznym – prowadzą one do spadku siły roboczej oraz potencjału opiekuńczego w społeczeństwie. Sytuacja staje się szczególnie trudna wtedy, kiedy znaczącą większość społeczeństwa można uznać za osoby zajmujące niskie pozycje społeczne. Dobra wiadomość jest taka, że za społecznymi nierównościami w zdrowiu nie stoją uwarunkowania biologiczne, stąd można na nie wpływać. Ponieważ jednak nie do końca znamy mechanizmy powstawania społecznych nierówności w zdrowiu, niezwykle ważne jest badanie efektywności interwencji podejmowanych z myślą o ich zmniejszeniu (16).

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 15 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 35 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

otrzymano: 2016-04-04
zaakceptowano do druku: 2016-04-25

Adres do korespondencji:
*Zofia A. Słońska
Zakład Epidemiologii i Promocji Zdrowia Szkoła Zdrowia Publicznego CMKP
ul. Kleczewska 61/63, 01-826 Warszawa
tel. +48 (22) 560-11-50
slonska@post.pl

Postępy Nauk Medycznych 5/2016
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych