Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Nowa Stomatologia 3/2017, s. 103-111
*Dagmara Piesiak-Pańczyszyn, Agnieszka Czajczyńska-Waszkiewicz, Małgorzata Kowalczyk-Zając, Elżbieta Sołtan
Ocena kliniczna wypełnień z materiału kompozytowego Evetric
Clinical evaluation of restorations made using Evetric composite
Department of Conservative Dentistry and Pedodontics, Medical University of Wrocław
Head of Department: Professor Urszula Kaczmarek, MD, PhD
Streszczenie
Wstęp. Wprowadzenie nanotechnologii w stomatologii umożliwiło stworzenie materiałów o właściwościach zbliżonych do ideału, nieporównywalnie lepszych od dotychczas stosowanych. Nanokompozyty to materiały uniwersalne, używane zarówno do odbudowy zębów w odcinku przednim, jak i bocznym, charakteryzujące się bardzo dobrymi właściwościami fizycznymi, chemicznymi i mechanicznymi.
Cel pracy. Ocena kliniczna wypełnień wykonanych z nanokompozytu Evetric.
Materiał i metody. Wypełniono 198 ubytków należących do różnych klas według Blacka. Ocenę wypełnień dokonano bezpośrednio po założeniu, po 3, 6 i 12 miesiącach według kryteriów Cvara i Ryge’a z modyfikacją Palaniappan. Uzyskano zgodę komisji bioetycznej przy Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu oraz pisemne zgody pacjentów.
Wyniki. Po upływie 12 miesięcy prawie 99% wypełnień wykazało doskonałą odporność na ścieranie, pełną retencję i niezmieniony kształt anatomiczny. Nieznaczną zmianę barwy wykazano tylko w 5,1% wypełnień, a 97,5% nie budziło żadnych zastrzeżeń pod względem gładkości powierzchni. Niewielkie przebarwienie brzeżne stwierdzono tylko w przypadku 3% wykonanych wypełnień.
Wnioski. Materiał nanohybrydowy Evetric wykazuje bardzo dobrą polerowalność i gładkość powierzchni, bardzo dobrą estetykę umożliwiającą łatwe dopasowanie do koloru zębów i właściwości mechaniczne porównywalne do materiałów hybrydowych. Uzyskane wstępne wyniki wymagają dalszych badań klinicznych.
Summary
Introduction. The application of nanotechnology to dentistry made it possible to create materials with almost ideal properties, incomparably better than the ones previously used. Nanocomposites are universal dental materials used for both anterior and posterior teeth restorations, characterized by outstanding physical, chemical and mechanical properties.
Aim. Clinical evaluation of restorations made using Evetric nanohybrid composite.
Material and methods. 198 lesions in various classes of Black’s classification were restored. The restorations were evaluated on the day of insertion and after 3, 6 and 12 months, according to Cvar and Ryge criteria modified by Palaniappan. The consent of the bioethical committee of Medical University of Wrocław as well as written consent from all the subject were obtained.
Results. After 12 months almost 99% of fillings showed excellent abrasion resistance, full retention and unchanged anatomical shape. Slight colour change was demonstrated only in 5.1% of restorations, and evaluation of surface smoothness did not give rise to any objections in 97.5% of fillings. Slight marginal discolouration was observed only in 3% of examined restorations.
Conclusions. Evetric nanohybrid composite presents very good polishability and surface smoothness, excellent aesthetics which enables easy adaptation to the patient’s tooth colour and mechanical properties comparable to hybrid materials. The obtained preliminary results require further clinical studies.Wstęp
Materiały kompozytowe mają obecnie szerokie zastosowanie w odbudowie twardych tkanek zębów, zwłaszcza w stomatologii estetycznej. Jako materiały rekonstrukcyjne wpisują się w uznawane powszechnie zasady minimalnie inwazyjnej metody odbudowy bezpośredniej. Uniwersalne kompozyty wykorzystywane są zarówno do odbudowy zębów w odcinku przednim, jak i bocznym, ale nie do końca zadowalająca estetyka oraz niska przezierność mogą być przyczyną powstawania efektu cienia i szarości uzyskanego wypełnienia. Wprowadzenie technologii nanoceramicznej umożliwia połączenie zalet materiału mikrofilowego z właściwościami mechanicznymi charakterystycznymi dla kompozytu hybrydowego (1-6). Materiał Evetric jest światłoutwardzalnym, nanohybrydowym materiałem kompozytowym najnowszej generacji, mającym bardzo szeroką gamę zastosowań. Przeznaczony jest do odbudowy zębów w odcinku przednim (klasy III i IV) i bocznym (klasy I i II), do wypełniania ubytków przyszyjkowych (klasa V), w obrębie korzenia, ubytków klinowych, a także przy szynowaniu rozchwianych zębów, blokowaniu podcieni i wykonywaniu licówek kompozytowych. Matryca monomerowa składa się z dimetakrylanów, natomiast wypełniaczami są: szkło barowe, trójfluorek iterbu, mieszanina tlenków i prepolimerów o wielkości ziaren pomiędzy 40 a 3000 nm. Całkowita zawartość wypełniaczy nieorganicznych w materiale wynosi 50-57%. Składniki dodatkowe, takie jak: barwniki, stabilizatory i katalizatory, wagowo stanowią mniej niż 1%. Evetric zawiera w swym składzie trzy różne rodzaje nanocząsteczek: zintegrowane nanopigmenty odpowiedzialne za tzw. efekt kameleona i doskonałe dopasowanie kolorystyczne materiału, nanowypełniacze o różnej wielkości cząstek – dające wysoką polerowalność, lustrzany połysk i mniejszą ścieralność, oraz nanomodyfikatory ułatwiające modelowanie i nieklejenie się materiału do narzędzi (1). Prepolimery zmniejszają skurcz polimeryzacyjny i napięcie skurczowe, natomiast obecność związku iterbu i szkła barowego zapewnia całkowitą nieprzepuszczalność dla promieni rentgenowskich wynoszącą 400% Al (w porównaniu z innymi materiałami, np. Filtek – 250% Al czy Gradia Direct – 100% Al). Właściwości optyczne są bardzo zbliżone do naturalnych tkanek zęba, co pozwala na integrację z tkankami zęba. Materiał jest dostępny w 10 kolorach według skali Vita Shade ze stopniową przeziernością i wykazuje biokompatybilność z dostępnymi na rynku systemami łączącymi.
Cel pracy
Celem pracy była ocena kliniczna wypełnień wykonanych z materiału kompozytowego Evetric bezpośrednio po jego założeniu, po upływie 3, 6 i 12 miesięcy.
Materiał i metody
Ocenianym materiałem Evetric firmy Ivoclar Vivadent wypełniono 198 ubytków u pacjentów obojga płci w wieku od 18. do 60. roku życia. Ubytki klasy I stanowiły 14,65% wszystkich wypełnionych zębów, ubytki klasy II – 35,90%, ubytki klasy III – 12,10%, ubytki klasy IV – 4,55% oraz ubytki klasy V – 32,80% (tab. 1). Były to 144 ubytki próchnicowe (72,7%) oraz 54 ubytki pochodzenia niepróchnicowego (27,3%) (tab. 2 i 3).
Tab. 1. Liczba wypełnionych ubytków w poszczególnych klasach według Blacka
Klasa ubytkuLiczba wypełnień%
I2914,65
II7135,90
III2412,10
IV94,55
V6532,80
Razem198100,00
Tab. 2. Zestawienie wypełnionych ubytków próchnicowego i niepróchnicowego pochodzenia
Rodzaje ubytkówLiczba ubytków %
Ubytki próchnicowe14472,7
Ubytki niepróchnicowe5427,3
Tab. 3. Zestawienie rodzajów wypełnionych ubytków niepróchnicowego pochodzenia
Rodzaje ubytków niepróchnicowego pochodzenia N %
Złamanie 35,56
Erozja47,41
Atrycja59,26
Abrazja3768,51
Abfrakcja59,26
Ubytki próchnicowe opracowywano zgodnie z założeniami techniki minimalnie inwazyjnej. W zębach z żywą miazgą, tylko w przypadku głębokich ubytków (32%) zastosowano podkład z cementu glasjonomerowego. Do odbudowy zastosowano technikę całkowitego wytrawiania (ang. total etch) z wykorzystaniem systemu łączącego V generacji (OptiBond Solo Plus) oraz warstwową technikę wypełniania. Wykorzystano materiał w gamie kolorystycznej: A2, A3, A3,5, B3, C2. Wypełnienia opracowywano finalnie środkami ściernymi o zmniejszającej się abrazyjności. Wykonane wypełnienia poddano ocenie czterokrotnie, tzn. w dniu założenia materiału (badanie 0), po 3 miesiącach (badanie 1), po 6 miesiącach (badanie 2) oraz po 12 miesiącach (badanie 3), zgodnie z kryteriami Cvara i Ryge’a z modyfikacją Palaniappan. Oceniano w skali 0-3: powierzchnię, barwę, kształt anatomiczny, szczelność brzeżną, odporność na starcie, retencję wypełnień, wrażliwość pozabiegową oraz satysfakcję pacjenta. Wartość skali oznaczała odpowiednio: 0 – ocena doskonała, 1 – ocena dobra, wymaga niewielkiej korekty, 2 – ocena dostateczna, wymaga znacznej korekty (wymiana odroczona), 3 – ocena niezadowalająca, wymaga natychmiastowej wymiany lub utrata wypełnienia. Dodatkowo w badaniu oceniano wypełnienia w aspekcie akceptacji klinicznej według opisanych poniżej kryteriów:
– wypełnienie idealne, dla którego wszystkie wartości w poszczególnych kategoriach wynosiły 0,
– wypełnienie wymagające niewielkiej korekty – przynajmniej w jednej kategorii uzyskało ocenę 1,
– wypełnienie wymagające korekty odroczonej – przynajmniej w jednej kategorii uzyskało ocenę 2,
– wypełnienie wymagające korekty natychmiastowej – przynajmniej w jednej kategorii uzyskało ocenę 3.
Wypełnienia zostały wykonane przez lekarzy odbywających staż podyplomowy (69) oraz przez studentów IV i V roku (129), w obu przypadkach nadzorowanych przez lekarza stomatologa z doświadczeniem klinicznym.
Wyniki

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Khur Z, Zafar M, Qasim S et al.: Advances in Nanotechnology for Restorative Dentistry. Materials 2015; 8: 717-731.
2. Mitra SB, Wu D, Holmes BN: An application of nanotechnology in advanced dental materials. J Am Dent Assoc 2003; 134: 1382-1390.
3. Moszner N, Klapdohr S: Nanotechnology for dental composites. Int J Nanotech 2004; 1(1/2): 130-156.
4. Frausvher KE, Ilie N: Degree of conversion of nano-hybrid resin-based composites with novel and conventional matrix formulation. Clin Oral Invest 2012; 17: 635-642.
5. Ozak ST, Ozkan P: Nanotechnology and dentistry. Eur J Dent 2013; 7: 145-151.
6. Schmidt Ch, Ilie N: The effect of aging on the mechanical properties of nanohybrid composites based on new monomer formulations. Clin Oral Invest 2013; 17: 251-257.
7. Porucznik A, Łojkowski W: Zastosowanie nanotechnologii w białostockich gabinetach stomatologicznych. Economics and Management 2014; 2: 71-81.
8. Bayne SC, Taylor DF: Dental materials. [In:] Sturdevant CM (ed.): The art and science of operative dentistry. 3rd ed. Mosby, St. Louis 1995: 206-287.
9. Gonulol N, Yilmaz F: The effects of finishing and polishing techniques on surface roughness and color stability of nanocomposites. J Dent 2012; 40: 64-70.
10. Alawjali SS, Lui JL: Effect of one-step polishing system on the color stability of nanocomposites. J Dent 2013; 4: 53-61.
11. Jung M, Sehr K, Klimak J: Surface texture of four nanofilled and one hybrid composite after finishing. Opre Dent 2007; 32: 45-52.
12. Ernst CP, Brandenbusch M, Meyer G et al.: Two-year clinical performance of a nanofiller vs a fine-particle hybrid resin composite. Clin Oral Invest 2006; 10: 119-125.
13. Illie N, Rencz A, Hickel R: Investigations towards nanohybrid resin-based composites. Clin Oral Invest 2013; 17: 185-193.
14. Skośkiewicz-Malinowska K, Fita K, Przywitowska I: Wstępna ocena kliniczna wypełnień z materiału kompozytowego Tetric EvoCeram®. Dent Med Probl 2007; 44(2): 214-218.
15. Orłowska K, Bader-Orłowska D, Sołtan E: Ocena kliniczna wykonywanych przez studentów stomatologii wypełnień z kompozytu nanohybrydowego. Dent Med Probl 2013; 50(2): 178-183.
16. Bader-Orłowska D, Sołtan E, Orłowska K, Grzesiak-Gasek I: Roczna ocena wypełnień z nanohybrydowego kompozytu N’Durance. J Stoma 2014; 67(6): 850-856.
17. Kowalczyk-Zając M, Grzesiak I, Bader-Orłowska D, Skałecka-Głuszczyńska A: Wstępna ocena kliniczna wypełnień z kompozytu nanohybrydowego ICE. Porad Stomatol 2006; 6(3): 10-12.
18. Skałecka-Głuszczyńska A, Grzesiak I, Miśkiewicz D: Dwuletnia ocena kliniczna wypełnień z kompozytu nanofilowego Filtec Supreme. Porad Stomatol 2006; 6(10): 12-14.
19. Skałecka-Sądel A, Grzesiak I, Miśkiewicz D: Wstępna ocena kliniczna wypełnień z kompozytu nanofilowego Filtek Supreme. Mag Stomatol 2004; 14(9): 34-35.
otrzymano: 2017-07-06
zaakceptowano do druku: 2017-07-27

Adres do korespondencji:
*Dagmara Piesiak-Pańczyszyn
Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej Dziecięcej Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
ul. Krakowska 26, 50-425 Wrocław
tel. +48 717-840-362
dpanczyszyn@interia.pl

Nowa Stomatologia 3/2017
Strona internetowa czasopisma Nowa Stomatologia