Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Nowa Stomatologia 3/2017, s. 129-141
*Dorota Olczak-Kowalczyk1, Dariusz Gozdowski2, Urszula Kaczmarek3
Dental caries in permanent dentition in children aged 5 and 7 in Poland and its association with dental caries in primary dentition
Próchnica zębów stałych u dzieci w wieku 5 i 7 lat w Polsce i jej związek z próchnicą zębów mlecznych**
1Department of Paediatric Dentistry, Medical University of Warsaw
Head of Department: Professor Dorota Olczak-Kowalczyk, MD, PhD
2Department of Experimental Design and Bioinformatics, Faculty of Agriculture and Biology, Warsaw University of Life Sciences
Head of Department: Associate Professor Krzysztof Pawłowski, PhD
3Department of Conservative Dentistry and Pedodontics, Medical University of Wrocław
Head of Department: Professor Urszula Kaczmarek, MD, PhD
Streszczenie
Wstęp. Stan zębów stałych oceniany jest najwcześniej u dzieci 6-letnich lub starszych. Przed ukończeniem 6. roku życia wyrzyna się jednak 25% pierwszych zębów trzonowych, a przed ukończeniem 5. roku życia – 5%.
Cel pracy. Ocena częstości występowania i poziomu próchnicy zębów stałych u dzieci w wieku 5 i 7 lat oraz związku z próchnicą zębów mlecznych.
Materiał i metody. Badanie przekrojowe w 2016 roku dzieci w wieku 5 i 7 lat przeprowadzono zgodnie z zaleceniami WHO. Grupy badane wyłoniono w losowaniu trzywarstwowym. Odnotowano liczbę wyrzniętych zębów stałych, puwz/PUWZ, PUWP, SiC, frekwencję próchnicy. W analizie statystycznej zastosowano test chi-kwadrat do porównania frakcji oraz test t-Studenta do porównania średnich.
Wyniki. Zbadano 893 dzieci 5-letnich i 897 7-letnich. Próchnica zębów występowała odpowiednio u 76,9 i 89,4% dzieci, częściej na wsi. Wyrzynający się lub wyrznięty co najmniej jeden ząb stały posiadało odpowiednio 26,2 i 98,8% dzieci, spośród których u 6,4 i 29,7% występowała próchnica zębów stałych. PUWZ osiągnęło wartość odpowiednio 0,10 ± 0,48 i 0,62 ± 1,16 przy średniej liczbie wyrzniętych zębów 1,62 ± 1,48 i 3,65 ± 0,91. U dzieci 5-letnich próchnica dotyczyła 6,3% zębów pierwszych trzonowych, u 7-letnich 0,3% siecznych szczęki i 16,1% pierwszych trzonowych (PUWZ6 = 0,59 ± 1,07). W obu grupach u dzieci z PUWZ ≥ 1 istotnie wyższe były wartości puwz niż u dzieci z PUWZ = 0. U dzieci 7-letnich próchnica zębów mlecznych zwiększała ponad 5-krotnie ryzyko rozwoju próchnicy zębów stałych (OR = 5,66 (2,71-11,84); p < 0,001).
Wnioski. Próchnica pierwszych stałych zębów trzonowych pojawia się w krótkim czasie po wyrznięciu, częściej u dzieci mieszkających na wsi. Jej rozwojowi sprzyja próchnica zębów mlecznych, stąd konieczność ich leczenia w okresie poprzedzającym wyrzynanie zębów stałych.
Summary
Introduction. The condition of permanent dentition is first assessed in children who are 6 years old or older. However, 25% of the first molar teeth erupt before the age of 6 and 5% – before the age of 5.
Aim. The assessment of the frequency of occurrence and the level of dental caries in permanent dentition in children aged 5 and 7 and of the association with the dental caries of primary dentition.
Material and methods. A cross-sectional study enrolling children aged 5 and 7 carried out in 2016 in accordance with the recommendations of WHO. The members of the study groups were identified in three-stage stratified sampling A note was taken of the number of emerged permanent teeth, dmft/DMFT, DMFS, SiC, the prevalence of caries. In the statistical analysis the chi-square test was applied for comparing fractions and the t-test – for comparing mean values.
Results. 893 children aged 5 and 897 children aged 7 were examined. Dental caries occurred in respectively 76.9 and 89.4% of children, more frequently in rural areas. At least one erupting or erupted permanent tooth was present in respectively 26.2 and 98.8% of children of which 6.4 and 29.7%, had caries of permanent teeth. DMFT reached a level of respectively 0.10 ± 0.48 and 0.62 ± 1.16 with the mean number of erupted teeth equal 1.62 ± 1.48 and 3.65 ± 0.91. In 5-year-old children caries was present in 6.3% of first molar teeth, in 7-year-olds in 0.3% maxillary incisors and 16.1% of first molars (DMFT6 = 0.59 ± 1.07). In both groups in children with DMFT ≥ 1 the values of dmft were significantly higher than in children with DMFT = 0. In 7-year-old children caries of primary dentition increased the risk of the development of caries of permanent dentition more than 5 times (OR = 5.66 (2.71-11.84); p < 0.001).
Conclusions. Caries of the permanent first molar teeth occurs shortly after eruption, more frequently in children inhabiting rural areas. Its development is promoted by caries of primary teeth, thus the necessity to treat them in the period preceding the eruption of permanent teeth.Introduction
Epidemiologic studies in children confirm the predisposition to the occurrence of caries in permanent first molar teeth shortly after their appearance in the oral cavity. The factors conducive to the development of caries in this group of teeth include greater susceptibility of enamel to acids, the presence of deep furrows in the chewing surface and a long eruption time. The quantity of plaque accumulating on an erupting tooth is significantly higher than that on a fully erupted tooth because during occlusion with the opposing tooth some of the plaque is removed mechanically as a result of this contact. Moreover, the chewing surface of the erupting tooth during eruption is located below the chewing surface of the neighbouring primary second molar tooth and it is exposed to the risk of ineffective cleaning (1). With the presence of cariogenic biofilm in a child with caries of primary teeth the surface of the erupting permanent tooth may be settled over by mature plaque containing cariogenic bacteria (2).
The eruption period of particular teeth demonstrates high differentiation, i.e. from the appearing of a part of the dental crown in the oral cavity until its full eruption with reaching contact with the opposing tooth. Studies carried out among Danish children demonstrated that the eruption start age of permanent first molar teeth in girls ranges from 5 years 3 months to 7 years 8 months in girls (mean 6.1 years) and from 5 years 2 months to 7 years 10 months (mean 6.3 years) in boys. The eruption duration in girls is by average 15.3 months (ranging from 5 to 32 months) and 15.4 months in boys (ranging from 7 to 28 months) (1).
Studies carried out in a group of 2354 children from Warsaw demonstrated that the permanent teeth which erupt earliest are central incisors and the first mandibular molars as well as first maxillary molars which appear in the oral cavity in 50% of children most frequently about the age of 6 (3, 4). However, the mean age when 25% permanent first molar teeth have already erupted does not exceed 6 and 5% of these teeth erupt even before the child is 5 years old (4). The assessment of the condition of permanent teeth in the period of their appearance in the oral cavity and determining the association between the occurrence of dental caries in their scope and the caries of primary dentition therefore also requires examining 5-year-old children. In this age group however only primary teeth are assessed (5-9). The majority of studies assessing the condition of permanent teeth which have only just erupted, refers however to children older than 5 (10-13).
Aim
The aim of this paper is the assessment of the frequency of occurrence and of the level of caries of permanent dentition in children aged 5 and 7 and of the connection with caries of primary dentition.
Material and methods
Within the scope of the implementation of the program prepared by the Ministry of Health entitled “Monitoring the Health Condition of the Oral Cavity of Poles” cross-sectional studies of children aged 5 and 7 (2016) were carried out in four voivodships (the Lower Silesian, Masovin, Lesser Poland and the Lublin Voivodships). The study groups were defined in a three-stage stratified sampling (poviat/communes, urban/rural areas and kindergartens/schools). The inclusion criteria for the studies included the age of 5 and 7, written informed consent of the parents/legal guardians of the children for the participation in the studies, the child’s cooperation allowing for performing the examination. The group count determined at the confidence interval of 95% and margin of error of ± 3% was 600 patients.
Examinations were performed by dentist surgeons who had undergone training and calibration (Cohen’s kappa coefficients between the reference rater and the remaining raters ranged from 0.698 to 0.938 in the group of 5-year-old children and from 0.779 to 0.895 in the 7-year-old children group). The examinations were performed in artificial lighting with the application of a dental mirror and the WHO 621 periodontal probe, in accordance with the WHO examination rules and criteria for classifying clinical conditions (14). The researchers calculated the mean number of erupted permanent teeth, dmft, DMFT, DMFS, SiC, the percentage of children with dental caries (%DMFT/dmft > 0) and with dental caries in permanent dentition (%DMFT > 0), as well as the percentages of teeth with caries in all the studied subjects and in subgroups of children without and with at least one erupted permanent tooth.
The statistical analysis was performed with the application of the chi-square test for comparing fractions (percentage shares) and with the application of the t test for comparing mean values. Moreover, the odds ratios were determined together with the confidence intervals for the selected categorical variables. The analyses were performed in the Statistica 12 Software, the accepted level of significance was 0.05.
The consent of the Bioethics Committee of the Medical University of Warsaw was obtained (no. KB/190/2016).
Results
In total the study enrolled 1790 children (i.e. 83% of those invited to participate in the study), including 893 children aged 5 and 897 aged 7. The sizes of the studied populations with taking into consideration the place of inhabitance, the sex, the presence of permanent dentition and the occurrence and level of caries have been presented in table 1.
Tab. 1. The size of the studied populations of children aged 5 and 7 years taking into consideration the place of inhabitance (city/village) and sex
Parameters5-year-old children 7-year-old children
N (%)
Place of inhabitancecity559/893 (62.6%) 539/897 (60.1%)
village334/893 (37.4%)358 /897 (39.9%)
Sexfemale433/893 (48.5%)458/897 (51.1%)
male 460/893 (51.5%)439/897 (48.9%)
The presence of at least one permanent tooth234/893 (26.2%)886/897 (98.8%)
dmft/DMFT > 0686/893 (76.9%)802/897 (89.4%)
DMFT > 015/893 (1.7%) 263/897 (29.3%)
In total893 (100%)897 (100%)
 mean ± SD
dmft4.70 ± 4.335.61 ± 3.50
Number of permanent teeth0.81 ± 1.688.82 ± 2.90
DMFT0.03 ± 0.250.59 ± 1.07
SiC 0.08 ± 0.431.77 ± 1.17
DMFT 2/30.00 ± 0.000.00 ± 0.00
DMFS0.03 ± 0.310.71 ± 1.49

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

19

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

49

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Ekstrand KR, Christiansen J, Christiansen ME: Time and duration of eruption of first and second permanent molars: a longitudinal investigation. Community Dent Oral Epidemiol 2003; 31(5): 344-350.
2. Wolff MS, Larson C: The cariogenic dental biofilm: good, bad or just something to control? Braz Oral Res 2009; 1 (suppl.): 31-38.
3. Boguszewska-Gutenbaum H, Janicha J, Gajdzik-Plutecka D et al.: Kolejność wyrzynania zębów stałych u dzieci warszawskich. Nowa Stomatol 2013; 4: 155-159.
4. Gajdzik-Plutecka D, Janicha J, Boguszewska-Gutenbaum H et al.: Wyrzynanie zębów stałych u dzieci warszawskich. J Stoma 2014; 67(1): 6-17.
5. Pitts NB, Boyles J, Nugent ZJ et al.: The dental caries experience of 5-year-old children in Great Britain (2005/6). Surveys co-ordinated by the British Association for the study of community dentistry. Community Dent Health 2007; 24(1): 59-63.
6. Gupta D, Momin RK, Mathur A et al.: Dental Caries and Their Treatment Needs in 3-5 Year Old Preschool Children in a Rural District of India. N Am J Med Sci 2015; 7(4): 143-150. DOI: 10.4103/1947-2714.156010.
7. Natapov L, Gordon M, Pikovsky V et al.: Caries Prevalence Among Five-Year-Old Children Examined by the School Dental Service in Israel in 2007. OHDMBSC 2010; 1: 25-31.
8. Oulis CJ, Tsinidou K, Vadiakas G et al.: Caries prevalence of 5, 12 and 15-year-old Greek children: a national pathfinder survey. Community Dent Health 2012; 29(1): 29-32.
9. Ueda EMO, Dezan CC, Frossard WTG et al.: Prevalence of dental caries in 3- and 5-year-old children living in a small Brazilian City. J Appl Oral Sci 2004; 12(1): 34-38.
10. Markovic N, Muratbegovic AA, Kobaslija S et al.: Caries prevalence of children and adolescents in Bosnia and Herzegovina. Acta Medica Academica 2013; 42(2): 108-116.
11. Sudha P, Bhasin S, Anegundi RT: Prevalenace of dental caries among 5-13-year-old children of Mangalore city. J Indian Soc Pedod Prev Dent 2005; 23(2): 74-79.
12. Reddy KS, Reddy S, Ravindhar P et al.: Prevalence of dental caries among 6-12 years school children of Mahbubnagar District, Telangana State, India: A cross-sectional study. Indian J Dent Sci 2017; 9: 1-7.
13. Bagińska J, Linczuk E: Dental caries profile among 6-8-year old children from Bialystok District, Poland. Prog Health Sci 2013; 3(2): 53-58.
14. WHO: Oral Health Surveys. Basic Methods. 5th ed. WHO, Geneva 2013.
15. Alvarez-Arenal A, Alvarez-Riesgo JA, Peña-Lopez JM, Fernandez-Vazquez JP: DMFT, dmft and treatment requirements of school children in Asturias, Spain. Community Dent Oral Epidemiol 1998; 26: 166-169.
16. Pandit IK, Singh M, Nikhil Srivastava N: Prevalence of dental caries in mixed dentition period amongst children of Yamuna Nagar District (Haryana). J Ind Dent Assoc 2000; 71: 23-24.
17. Chawla HS, Gauba K, Goyal A: Trend of dental caries in children of Chandigarh over the last sixteen years. J Indian Soc Pedod Prev Dent 2000; 18: 41-45.
18. Bagińska J, Rodakowska E, Milewski R, Kierklo A: Dental caries in primary and permanent molars in 7-8-year-old schoolchildren evaluated with Caries Assessment Spectrum and Treatment (CAST) index. BMC Oral Health 2014; 14: 74. DOI: 10.1186/1472-6831-14-74.
19. Honkala E, Runnel R, Honkala S et al.: Measuring dental caries in the mixed dentition by ICDAS. Int J Dent 2011; 2011: 150424. DOI: 10.1155/2011/150424.
20. Doneria D, Thakur S, Singhal P et al.: Comparative evaluation of caries status in primary and permanent molars in 7-8-year-old schoolchildren of Shimla using caries assessment spectrum and treatment index. Contemp Clin Dent 2017; 8: 128-133.
21. Gray MM, Marchment MD, Anderson RJ: The relationship between caries experience in the deciduous molars at 5 years and in first permanent molars of the same child at 7 years. Community Dent Health 1991; 8: 3-7.
22. Skeie MS, Raadal M, Strand GV, Espelid I: The relationship between caries in the primary dentition at 5 years of age and permanent dentition at 10 years of age – a longitudinal study. Int J Paediatr Dent 2006; 16: 152-160.
otrzymano: 2017-08-16
zaakceptowano do druku: 2017-09-07

Adres do korespondencji:
*Dorota Olczak-Kowalczyk
Zakład Stomatologii Dziecięcej Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Miodowa 18, 00-246 Warszawa
tel. +48 (22) 502-20-31
do-k@o2.pl

Nowa Stomatologia 3/2017
Strona internetowa czasopisma Nowa Stomatologia