Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Chcesz wydać pracę habilitacyjną, doktorską czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Fitoterapii 4/2017, s. 267-271 | DOI: 10.25121/PF.2017.18.4.267
*Anna Kędzia1, Andrzej W. Kędzia2
Działanie in vitro olejku eukaliptusowego (Oleum Eucalypti) na bakterie mikroaerofilne
The activity in vitro of eucalyptus oil (Oleum Eucalypti) to microaerophilic bacteria
1Emerytowany profesor dr hab. n. med. Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
2Katedra Auksologii Klinicznej i Pielęgniarstwa Pediatrycznego, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkiewicza w Poznaniu
Kierownik Katedry: dr hab. n. med. Andrzej W. Kędzia, prof. nadzw.
Streszczenie
Wstęp. Olejek eukaliptusowy (Eucalyptus globulus, rodzina Myrtaceae) jest często stosowany w medycynie, jako środek przeciwbólowy, przeciwzapalny i przeciwgorączkowy. Jest on też używany w kosmetyce, żywności i przemyśle farmaceutycznym. Olejek uzyskuje się z liści rośliny drogą destylacji z parą wodną. Głównym jego składnikiem jest 1,8-cyneol. Wśród innych związków, które zawiera, są: α- i β-pinen, p-cymen, kamfen, γ-terpinen, d-limonen α-felandren, alloaromadendren, aromadendren, globulol, aldehydy (myrtenal) i ketony (karwon i pinokarwon). Olejek eukaliptusowy wykazuje właściwości przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe i przeciwgrzybicze, ponadto oddziałuje przeciw pierwotniakom i insektom.
Cel pracy. Celem badań była ocena wrażliwości bakterii mikroaerofilnych na olejek eukaliptusowy.
Materiał i metody. Bakterie zostały wyizolowane z jamy ustnej. Badaniom poddano ogółem 26 szczepów pochodzących od pacjentów i 6 szczepów referencyjnych. Wrażliwość (MIC) drobnoustrojów oznaczono metodą seryjnych rozcieńczeń w agarze Brucella z dodatkiem 5% krwi baraniej. Inokulum zawierające 105 jtk/kroplę nanoszono aparatem Steersa na powierzchnię agaru zawierającego odpowiednie rozcieńczenie olejku eukaliptusowego (Semifarm) lub bez niego (kontrola wzrostu szczepów). Użyto następujących stężeń olejku: 0,06, 0,12, 0,25, 0,5, 1,0, 2,0, 4,0 mg/ml. Inkubację posiewów prowadzono w anaerostatach w warunkach mikroaerofilnych (CAMPY Pak, BBL) oraz w warunkach beztlenowych (dla szczepów wzorcowych) przez 48 godz. w 37°C. Za MIC zostało przyjęte takie najmniejsze stężenie olejku, które całkowicie hamowało wzrost badanych szczepów bakterii.
Wyniki. Wyniki badań wskazują, że najbardziej wrażliwe na olejek eukaliptusowy były szczepy z gatunku Aggregatibacter actinomycetemcomitans. MIC dla 50% wymienionych szczepów wynosiło ≤ 0,06 mg/ml, a dla kolejnych 33% szczepów od 0,25 do 1,0 mg/ml.
Olejek wykazał dużą aktywność wobec szczepów Eikenella corrodens. Wzrost 55% tych szczepów był hamowany w zakresie stężeń ≤ 0,06-0,12 mg/ml. Pałeczki z gatunku Campylobacter sputorum były mniej wrażliwe na olejek eukaliptusowy (MIC dla 60% szczepów wynosiło ≥ 4,0 mg/ml).
Wnioski. Olejek eukaliptusowy wykazał dużą aktywność wobec badanych bakterii mikroaerofilnych. Najbardziej wrażliwe na olejek były szczepy z gatunku Aggregatibacter actinomycetemcomitans. Szczepy Gram-ujemnych pałeczek z gatunku Campylobacter sputorum okazały się najmniej wrażliwe na badany olejek eukaliptusowy.
Summary
Introduction. The essential oil (Eucalyptus globulus, family Mirtaceae) is a widely used in medicine as analgesic, anti-inflammatory and antipyretic. It is applied in cosmetics, food and pharmaceutical industries. The essential oil is obtained by the steam distillation of leaves of the plant. Major constituents of the oil is 1,8-cyneole. Oil contains among others: α- and β-pinene, p-cymene, camphene, γ-terpinene, d-limonene, α-phelandrene, allo-aromadendrene, aromadendrene, globulol, aldehydes (myrtenal) and ketones (carvone and pinocarvone). Eucalyptus oil posses antibacterial, antiviral, antifungal, anti-protozoa and insecticidal activity.
Aim. The aim of this study was to investigate the susceptibility of microaerophilic bacteria to eucalyptus oil.
Material and methods. The bacteria were isolated from oral cavity. A total 26 strains of isolated from patients and 6 reference strains were tested. The susceptibility (MIC) was determined two fold dilution method in Brucella agar supplemented with 5% sheep blood. Concentration of oil used were: 0.06, 0.12, 0.25, 0.5, 1.0, 2.0, 4.0 mg/ml. The inoculum containing 105 CFU/spot was transferred with Steers replicator upon the surface of agar which containing appropriate eucalyptus oil (Semifarm) concentrations as well upon that with no oil added (strains growth control). Incubation was performed for 48 hrs at 37°C in anaerobic jar and microaerophilic conditions (CAMPY Pak, BBL) or anaerobic conditions for control strains. The MIC was defined as the lowest concentrations of oil that completely inhibited the growth of tested bacterial strains.
Results. The results of investigation indicated, that the most susceptible to eucalyptus oil were the strains from the species of Aggregatibacter actinomycetemcomitans. MIC for 50% strains was ≤ 0.06 mg/ml, and for another 33% of the strains from 0.25 to 1.0 mg/ml. The oil showed good activity against the Eikenella corrodens strains. The growth of 55% of the strains was inhibited with range ≤ 0.06-0.12 mg/ml. The strains from the species of Campylobacter sputorum were the lowest sensitive to eucalyptus oil (MIC for 60% strains was ≥ 4.0 mg/ml).
Conclusions. The eucalyptus oil showed good activity against tested microaerophilic bacteria. The most susceptible to oil were the strains from species of Aggregatibacter actinomycetemcomitans. The Gram-negative rods Campylobacter sputorum were the lowest sensitive to eucalyptus oil.
Wstęp
W składzie flory bakteryjnej jamy ustnej, poza dominującymi beztlenowcami, występują też bakterie mikroaerofilne. Do wzrostu wystarcza im obecność od 5 do 20% tlenu. Uznaje się je za drobnoustroje oportunistyczne ze względu na możliwość powodowania zakażeń lub uczestnictwa w zakażeniach mieszanych, zarówno w jamie ustnej, jak i poza nią. Ich obecność stwierdzono w bakteryjnej błonce nazębnej (dental plaque) oraz w kieszonkach przyzębnych (1-5). Niektóre gatunki tych bakterii mogą być przyczyną chorób przyzębia, ropni okołozębowych, zakażeń miazgi zęba, dziąseł i ropni okołoimplantowych. Ponadto uczestniczą w chorobach różnych narządów, w tym sercowo-naczyniowych, lub je powodują.
Zioła były wykorzystywane w lecznictwie od starożytności. Kolejne wieki dostarczały nowych informacji, poszerzając możliwości wykorzystywania ich w celach terapeutycznych i profilaktycznych. Badania dowiodły, że substancje ziołowe, a szczególnie olejki eteryczne, charakteryzują się szerokim działaniem, w tym przeciwzapalnym, przeciwbólowym, ściągającym i przeciwdrobnoustrojowym.
Olejek eukaliptusowy jest otrzymywany z eukaliptusa gałkowego (Eucalyptus globulus Lab., rodzina Myrtaceae). Drzewo należy do szybko rosnących i osiąga wysokość nawet do 60 m. Uprawiane głównie w Australii i na Tasmanii, a obecnie także w Indonezji, Nowej Zelandii i Indiach. Liście drzewa są wykorzystywane do produkcji olejku eukaliptusowego, na drodze destylacji z parą wodną.
Przeważającym składnikiem olejku jest eukaliptol (1,8-cyneol), którego zawartość może wynosić do 90% (6-12). W mniejszych ilościach są też wytwarzane monoterpeny, a wśród nich: α- i β-pinen, p-cymen, kamfen, γ-terpinen, d-limonen i α-felandren; seskwiterpeny, obejmujące: alloaromadendren, aromadendren i globulol; aldehydy (myrtenal) oraz ketony (karwon i pinokarwon) (7-9, 11, 13-24).
Olejek jest stosowany przede wszystkim w zakażeniach dróg oddechowych, chorobach skóry, artretyzmie i reumatyzmie (8, 9, 14, 16, 25-30). Z badań różnych autorów wynika, że olejek eukaliptusowy ma działanie przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze, przeciwwirusowe, działa także przeciw pierwotniakom i przeciw insektom (26, 28, 31-42). Jednak w piśmiennictwie brakuje danych na temat aktywności olejku wobec bakterii rosnących w warunkach mikroaerofilnych.
Cel pracy
Celem badań była ocena wrażliwości na olejek eukaliptusowy bakterii mikroaerofilnych pochodzących z jamy ustnej.
Materiał i metody
Bakterie mikroaerofilne wykorzystane w badaniach zostały wyizolowane z materiałów, które pobrano z jamy ustnej pacjentów. Doświadczenia objęły łącznie 32 szczepy, w tym 26 szczepów pochodzących od pacjentów, należących do gatunków Aggregatibacter actinomycetemcomitans (12 szczepów), Campylobacter sputorum (5), Eikenella corrodens (9) oraz 6 szczepów wzorcowych z gatunków Bacteroides fragilis ATCC 25285, Bacteroides ovatus ATCC 8483, Bacteroides vulgatus ATCC 8482, Fusobacterium nucleatum ATCC 25286, Propionibacterium acnes ATCC 11827 i Peptostreptococcus anaerobius ATCC 27337.
Do badań wykorzystano olejek eukaliptusowy firmy Semifarm. Wrażliwość (MIC) bakterii oznaczono metodą seryjnych rozcieńczeń w agarze Brucella z dodatkiem 5% krwi baraniej. Olejek rozpuszczano w dwumetylosulfotlenku (DMSO, Serwa), a następnie dodawano do jałowej wodzy destylowanej w celu uzyskania stężeń wynoszących: 0,06, 0,12, 0,25, 0,5, 1,0, 2,0, 4,0 mg/ml. Inokulum, zawierające 105 jtk (jednostek tworzących kolonie) w jednej kropli, nanoszono aparatem Steersa na powierzchnię agaru zawierającego odpowiednie rozcieńczenie olejku eukaliptusowego. Kontrolę wzrostu szczepów stanowiło podłoże niezawierające olejku. Inkubację podłoży prowadzono w 37°C przez 48 godz., w anaerostatach w warunkach mikroaerofilnych (CAMPY Pak, BBL) oraz w warunkach beztlenowych (dla szczepów wzorcowych). Za MIC przyjmowano najmniejsze stężenie olejku, które całkowicie hamowało wzrost badanych szczepów bakterii.
Wyniki i omówienie

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

otrzymano: 2017-07-21
zaakceptowano do druku: 2017-08-10

Adres do korespondencji:
*prof. dr hab. n. med. Anna Kędzia
ul. Małchowskiego 5/5, 80-262 Gdańsk Wrzeszcz
e-mail: anak@gumed.edu.pl

Postępy Fitoterapii 4/2017
Strona internetowa czasopisma Postępy Fitoterapii