Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Anestezjologia Intensywna Terapia 4/2002, s. 275-279
Bogdan Modzelewski, Paweł Czarnecki
Wpływ wybranych inhibitorów peroksydacji kwasu arachidonowego na przebieg doświadczalnego zapalenia otrzewnej*
Effects of selected arachidonic acid peroxidation inhibitors on the course of experimental peritonitis
Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej;
kierownik: prof. dr hab. med. J. Wasiak – AM w ŁodziBadania nad przebiegiem reakcji zapalnej i roli jaką pełnią w niej molekularne mediatory przyczyniają się do bliższego poznania patogenezy posocznicy. Uważa się, że to właśnie mediatory reakcji zapalnej są odpowiedzialne za kliniczny obraz i rokowanie w rozlanym zapaleniu otrzewnej (RZO) [1,2]. Miejscem ich wydzielania i komórkami efektorowymi tej reakcji w głównej mierze są makrofagi i komórki śródbłonka naczyń [3,4,5]. Początkowo miejscowa reakcja zapalna mobilizuje mechanizmy obronne i wykazuje działanie korzystne dla ustroju. Jednak jej niekontrolowany rozwój prowadzi do nasilenia się procesów autodestrukcyjnych.
Pod wpływem czynników powodujących aktywację neutrofilów granulocyty wędrują do ogniska zakażenia, ulegają agregacji i tworzą nacieki w przestrzeni pozanaczyniowej [6,7]. Kompleks adhezji leukocytów (CD11/CD18) oraz integryna są pierwotnymi mediatorami adherencji neutrofilów do śródbłonka naczyń [8]. Do mediatorów tych należą również składnik C5a dopełniacza oraz leukotrieny (LTB) i tromboksany (TXA). Uwalniane substancje aktywne biologicznie powodują na drodze bezpośredniej i pośredniej uszkodzenie śródbłonka naczyń krwionośnych. Śródbłonek ten pod wpływem drażniących czynników mechanicznych, chemicznych, hormonalnych i neurogennych uwalnia kolejne mediatory i transmitery. Obserwowany jest wzrost ekspresji międzykomórkowych białek adhezyjnych (ICAM-1 i ICAM-2) oraz ich receptorów [8]. Wzrasta również stężenie śródbłonkowej molekuły adhezji krwinek białych ELAM-1, która ułatwia wiązanie neutrofilów ze śródbłonkiem naczyń [9]. W procesie tym biorą również udział perforyny i grasymy [5,10]. Jednocześnie wzbudzone leukocyty tworzą pseudopodia i zwiększają ekspresję molekuł adhezyjnych. Strumień krwi umożliwia zachowanie osiowego ułożenia elementów morfotycznych i zmniejszając lepkość krwi ogranicza oddziaływanie krwinek na śródbłonek naczyń. Natomiast leukocyty zepchnięte na obwód strumienia krwi znajdują szczególne warunki umożliwiające oddziaływanie na śródbłonki naczyń i sprzyjające przemieszczaniu ich poza ścianę naczynia. Więźnięcie krwinek białych w kapilarach osłabia funkcje immunologiczne ustroju i zmniejsza jego możliwości obronne. Zjawisko to nazywane jest pułapką leukocytarną. Leukocyty uwięźnięte w mikrokrążeniu wydzielają w wyniku wybuchu oddechowego ogromne ilości aktywnych postaci tlenu [11,12]. W następstwie dochodzi do wzrostu przepuszczalności śródbłonka i przemieszczenia osocza poza światło naczynia. Obrzęk przestrzeni okołonaczyniowej sprzyja dalszemu spowolnieniu prądu krwi. Ma to szczególne znaczenie dla procesów dyfuzyjnych zachodzących w mikrokrążeniu pomiędzy krwią a pozanaczyniową przestrzenią wodną. Opisane zjawiska przyczyniają się do agregacji płytek i erytrocytów oraz do odkładania się fibrynogenu, co w konsekwencji ułatwia powstawanie zakrzepów przyściennych. W okresie tym dochodzi do istotnych zaburzeń hemodynamicznych, zaburzeń hemostazy, śmierci komórek (apoptosis), niewydolności narządów wewnętrznych (multiorgan dysfunctions) i supresji układu immunologicznego [10,13,14,15,16].
Pod wpływem oddziaływania endotoksyn, a zwłaszcza lipopolisacharydów (LPS) na makrofagi dochodzi do przemiany dehydrogenazy ksantyny w jej oksydazę, a w efekcie do gwałtownego tworzenia wolnych rodników tlenu (WRT). Molekularny tlen zostaje uwolniony w mitochondriach komórkowych przy współudziale oksydazy cytochromowej. Działanie tych biologicznych utleniaczy polega między innymi na peroksydacji lipidów, w tym wielonienasyconych kwasów tłuszczowych (WNKT) pochodzących z błony komórkowej bakterii. W konsekwencji WRT przyczyniają się przez degradację kwasów nukleinowych do zmiany potencjału oksydoredukcyjnego [2,17,18]. Z kolei uwalniane metabolity kwasu arachidonowego przyczyniają się do aktywacji oksydoreduktazy O2 i nasilenia wybuchu tlenowego. Aktywują one w nadmiarze fosfolipazę A2 i przyczyniają się do supresji dehydrogenazy glicerofosforanowej i karboksylazy acetylo-CoA, a następnie do uwolnienia WNKT będących substratem do produkcji rodników hydroksylowych. Procesy te wyzwalają lawinową peroksydację WNKT z wytwarzaniem metabolitów kwasu arachidonowego [3,8]. Opisane zmiany uznano za podstawowy element rozwoju zespołu niedokrwienie-reperfuzja w przebiegu zespołu septycznego (ZS). O istotnej roli tromboksanu, prostaglandyn (PGE) i eikosanoidów w rozwoju ZS pisze wielu autorów (19,20). Powstające leukotrieny sprzyjają tworzeniu się nacieków granulocytarnych. Proces peroksydacji lipidów z błon komórkowych prowadzi do zmian w ich strukturze i cytozolu. Opisane zjawiska prowadzą do wzrostu zapotrzebowania tkankowego na tlen i substraty odżywcze. W czasie trwania reakcji zapalnej gwałtownie narastają stężenia produkowanych przez wątrobę białek ostrej fazy, a zwłaszcza białka C-reaktywnego (CRP). Stężenie tego białka wykazuje korelację ze stężeniem IL-6 [1].
Aby zrozumieć miejsce i rolę działania inhibitorów cyklooksygenazy kwasu arachidonowego należy przypomnieć zjawiska zachodzące w procesie utleniania wielo-nienasyconych kwasów tłuszczowych, a wśród nich kwasu arachidonowego. W procesie peroksydacji lipidów aktywny udział biorą liczne cytokiny. Narastanie ich stężeń w krążeniu wyzwala zaburzenia równowagi mechanizmów obronnych. Aktywowana kaskada sieci cytokin zaburza integralność mikrokrążenia i prowadzi do upośledzenia czynności, a następnie niewydolności narządów wewnętrznych.
Regulująca rola TNF-alfa w aktywacji kaskady cytokin prozapalnych była dotychczas niepodważalna, natomiast nadal mało wiadomo o jego roli w metabolizmie kwasu arachidonowego. W procesie powstawania cząsteczki TNF-alfa istotną rolę odgrywa fosfodiesteraza. Jest ona enzymem katalizującym wewnątrzkomórkowe powstawanie AMP przez rozerwanie pierścienia cAMP i redukcję związku do AMP. W procesie tym bierze też udział cyklaza adenylowa. Z kolei prostaglandyna G2 aktywuje cyklazę adenylową w osoczu i prowadzi do wzrostu stężenia cyklicznego AMP [2,9,22]. W efekcie prostaglandyna G2 unieczynnia produkcję TNF-alfa w makrofagach. Tłumaczy to obniżenie stężenia wewnątrzkomórkowego AMP w trakcie wybuchu tlenowego. Nie ulega wątpliwości, że TNF-alfa wspólnie z wolnymi rodnikami tlenu stymuluje in vitro metabolizm wolnych kwasów tłuszczowych. W ten sposób TNF-alfa przyczynia się w istotny sposób do wydzielania eikosanoidów w procesie przemian kwasu arachidonowego. Uważa się, że eikosanoidy wpływając na stan mikrokrążenia przyczyniają się do upośledzenia ukrwienia i niedotlenienia tkanek. Rozwijająca się hipoksja prowadzi do spadku stężenia ATP-azy komórkowej i zwiększonego rozpadu bogatych energetycznie połączeń fosforowych [14].
W procesie peroksydacji kwasu arachidonowego niezwykle aktywne są dwa enzymy: cyklooksygenaza i lipooksygenaza. W rozwoju procesów zapalnych główna rola przypada cyklooksygenazie (COX). Enzym ten stanowi składową syntetazy prostaglandyny H, która katalizuje przemianę kwasu arachidonowego do prostaglandyn oraz przyczynia się do powstania toksycznych eikosanoidów, leukotrienów i tromboksanów [2,20,22]. Wtórnie wydzielany jest również tlenek azotu (NO), liczne proteazy jak katepsyna czy elastaza oraz czynniki aktywujące krwinki płytkowe (PAF) [22]. Pod ich wpływem dochodzi do rozszerzenia kapilarów ze wzrostem przepuszczalności ścian.
W 1992 r. Simmonds opisał dwie formy izoformiczne cyklooksygenazy jako COX-1 i COX-2. Postać COX-1 wpływa bezpośrednio na wytwarzanie tromboksanu w płytkach krwi i prostacykliny w komórkach śródbłonka naczyniowego. Natomiast COX-2 jest indukowana w przebiegu procesów zapalnych. Wykazano jej aktywną rolę w procesach zapalnych nerek, układu nerwowego, narządu rodnego a ponadto w kontroli apoptozy. Udokumentowano również hamujący wpływ inhibitorów cyklooksygenazy na wybuch tlenowy neutrofilów [23]. Przesłanki te stały się podstawą do podjęcia badań nad rolą niesteroidowych leków przeciwzapalnych (indometacyna) w terapii posocznicy w przebiegu RZO. W wielu pracach, doświadczalnych i klinicznych opisywane są próby zastosowania szeregu czynników biologicznych mających na celu modyfikację przebiegu uogólnionej reakcji zapalnej w rozlanym zapaleniu otrzewnej [1,23,24,25,26,27,28,29,30]. Jedną z dróg poprawy jest próba farmakologicznego hamowania wydzielania metabolitów kwasu arachidonowego przez inhibicję cyklooksygenazy i fosfolipazy A2. Znając rolę eikosanoidów i prostaglandyn wytwarzanych w czasie peroksydacji kwasu arachidonowego zwrócono uwagę na możliwości blokowania tego procesu zarówno na poziomie powstawania cząsteczki TNF-alfa jak i bezpośredniego oddziaływania na cyklooksygenazę.
Opisano dwie drogi blokowania metabolizmu kwasu arachidonowego z wykorzystaniem inhibitorów cyklooksygenazy. Pierwsza polega na farmakologicznym ograniczeniu wytwarzania TNF-alfa. Jednym z leków wykazujących te właściwości jest pentoksyfilina (PTX; 3,7 dwumetylo-1-(5-oksoheksyl) ksantyna). Własności PTX jako leku zmniejszającego lepkość krwi znano od dawna [26,31]. PTX jest antagonistą molekuł adhezyjnych uwalnianych ze śródbłonka naczyń. Aktywność tego leku polega na zmniejszaniu wydzielania TNF-alfa, jak również na hamowaniu migracji granulocytów do śródbłonków naczyniowych i zapobieganiu ich adhezji z uwalnianiem toksycznych mediatorów. Szczególną właściwością PTX jest zdolność unieczynniania fosfodiesterazy. W ten sposób odgrywa ona rolę podobną do prostaglandyny w syntezie TNF-alfa i blokuje wydzielanie TNF-alfa na poziomie transkrypcji mRNA [21,30]. Uważa się, że unieczynnienie fosfodiesterazy przyczynia się do opisanego powyżej wzrostu stężenia AMP, a wtórnie obniżenia stężenia TNF-alfa. PTX przez hamowanie sekrecji TNF-alfa wtórnie prowadzi do zmniejszenia stężenia uwalnianych eikosanoidów. Zmniejsza się więc cytotoksyczne działanie TNF-alfa. Wpływ PTX na powstawanie cząsteczki TNF-alfa ma charakter selektywny, bowiem nie wpływa ona bezpośrednio na metabolity kwasu arachidonowego a zwłaszcza na aktywność tromboksanu. PTX nie wykazuje również wyraźnego wpływu na uwalnianie innych cytokin [30] a zatem nie w pełni blokuje odpowiedź zapalną ustroju na LPS.
W badaniach na zwierzętach z doświadczalnym RZO stwierdzono, że podanie PTX bez względu na czas zastosowania i wielkość dawki skutkuje porównywalnym obniżeniem stężenia TNF-alfa, z jednoczesnym istotnym obniżeniem stężenia CRP [21]. W znacznej części przypadków powoduje złagodzenie objawów posocznicy, ale nie zawsze znajduje to odzwierciedlenie w wydłużeniu czasu przeżycia zwierząt. Nie w pełni jest więc zasadna opinia, że obniżenie stężenia czy zablokowanie czynności cytokin prozapalnych powinno poprawić stan kliniczny w przebiegu posocznicy. Co więcej stwierdzono, że podanie TNF-alfa anty-IgG w doświadczalnym zapaleniu otrzewnej jest nieskuteczne, a zatem to nie TNF-alfa jest odpowiedzialny za zgon chorego. Próbą wytłumaczenia jest przesłanka, że efekt biologiczny działania TNF-alfa zależy od połączenia się jego cząsteczki ze swoistym receptorem na powierzchni komórki oraz od dalszego przekazania sygnału do jądra komórkowego. Okazuje się, że podobnie do TNF-alfa działa czynnik jądrowy kappa B (nuklear factor kappaB – NF kappaB), będący białkiem wątrobowym ostrej fazy. Dane z piśmiennictwa wskazują, że wykazuje ono wiodącą rolę w procesie przekazywania sygnału do jądra komórkowego [14,32,33,34,35]. Jednocześnie udokumentowano hamujący wpływ, jaki wykazuje PTX w stosunku do powstawania NF kappaB [30]. Faktem tym można tłumaczyć zjawisko pozytywnego wpływu PTX na przebieg zakażenia.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Abraham E, Glauser MP, Butler T: p55 Tumor necrosis factor receptor fusion protein in the treatment of patients with severe sepsis and septic shock. A randomized controlled multicenter trial. Ro 45-2081 Study Group. JAMA 1997; 277: 1531-1538.
2. Chang CK, Gatan M, Schumer W: Efficacy of anti-tumor necrosis factor polyclonal antibody on phosphoenolpyruvate carboxykinase expression in septic and endotoxemic rats. Shock 1996; 6: 57-60.
3. Krishnaswamy G, Kelley J, Yerra L: Human endothelium as a source of multifunctional cytokines: molecular regulation and posible role in human disease. J Interferon Cytokine Res 1999; 19: 91-104.
4. Ebong SJ, Call DR, Bolgos G: Immunopathologic response to nonlethal sepsis. Shock 1999; 12: 118-126.
5. Lopez-Aguirre Y, Paramo JA: Endothelial cell and hemostatic activation in relation to cytokines in patients with sepsis. Thromb Res 1999; 94: 95-101.
6. Paśnik J: Preaktywacja (priming) neutrofila przez TNF-alfa – wpływ na wybrane funkcje neutrofila. Post Hig Med Dośw 1998; 52: 139-155.
7. Drost EM, Kassabian G, Meiselman HJ: Increased rigidity and priming of polymorpho-nuclear leukocytes in sepsis. Am J Resp Crit Care Med 1999; 159: 1696-1702.
8. Li FK, Davenport A, Robson RL: Leukocyte migration across human peritoneal mesothelial cells is dependent on directed chemokine secretion and ICAM-1 expression. Kidney Internat 1998; 54: 2170-2183.
9. Nathan C, Sanchez E: Tumor necrosis factor CD11/18 (beta2) integrins act synergistically to lower cAMP in human neutrophils. J Cell Biol 1990; 111: 2171.
10. Cross A, Asher L, Seguin M.: The importance of lipopolysaccharide initiated, cytokine-mediated host defense mechanism in mice against extraintestinally invasive Escherichia coli. J Clin Invest 1995; 96: 676-686.
11. Modzelewski B, Czekalski P, Markert R: Proinflammatory cytokines with free oxygen radicals in septic syndrome. Pol Merkur Lek 1997; 2: 389-391.
12. Sikora JP: The role of cytokines and reactive oxygen species in the pathogenesis of sepsis. Pol Merkur Lek 2000; 7: 47-50.
13. Doughty LA, Patrene KD, Evans CH: Constitutive systemic expression of IL-1Ra or soluble TNF receptor by genetically modified hematopoietic cells suppresses LPS induction of IL-6 and IL-10. Genetic Ther 1997; 4: 252-257.
14. Leeper-Woodford SK, Detmer K: Acute hypoxia increases alveolar macrophage tumor necrosis factor activity and alters NF-kappaB expression. Am J Physiol 1999; 276: L909-L916.
15. Messmer UK, Briner VA, Pfeilschifter J: Tumor necrosis factor-alpha and lipopolysaccharide induce apoptotic cell death in bovine glomerular endothelial cells. Kidney Internat 1999; 55: 2322-2327.
16. Oberhoffer M, Karzai W, Meier-Hellmann A: Sensitivity and specificity of various markers of inflammation for the prediction of tumor necrosis factor – alpha and interleukin- 6 in patients with sepsis. Crit Care Med 1999; 27: 1814-1818.
17. Getting SJ, Flower LJ, Perretti M: Inhibition of neutrophil and monocyte recruitment by endogenous and exogenous lipocortin-1. Brit J Pharmacol 1997; 120: 1075-1082.
18. Modzelewski B, Markert R: Znaczenie rozpuszczalnego receptora tumor necrosis factor w rozwoju zespołu septycznego. Pol Przegl Chir 1997; 69: 319-324.
19. Hubl W, Wolfbauer G, Streicher J: Differential expression of tumor necrosis factor receptor subtypes on leukocytes in systemic inflammatory response syndrome. Crit Care Med 1999; 27; 319-324.
20. Topley N, Petersen MM, Mackenzie R: Human peritoneal mesothelial cell prostaglandin synthesis: induction of cyclooxygenase mRNA by peritoneal macrophage- derived cytokines. Kidney Internat 1994; 46: 900-909.
21. Modzelewski B: Clinical verification of the value of selected cytokines in the monitoring of the septic syndrome. Ann Acad Med Lodz 1999; 38: 5-23.
22. Taylor BS, Alarcon LH, Billiar TR: Inducible nitric oxide synthase in the liver: regulation and function. J Biochem 1998; 63: 766-781.
23. Arons MM, Wheeler AP, Bernard GR: Effects of ibuprofen on the physiology and survival of hypothermic sepsis. Ibuprofen in Sepsis Study Group. Crit Care Med 1999; 27: 699-707.
24. Flammand FJ, Sibbald WJ, Girotti MJ, Martin CM: Pentoxifilline does not prevent microvascular injury in normotensive septic rats. Crit Care Med 1995; 23: 119-124.
25. Ładny JR, Dzienis H, Dadan J, Polakow J, Venskutonis D, Puchalski Z: Wpływ niektórych leków na stężenia wybranych cytokin w doświa-dczalnym wstrząsie septycznym. Wiad Lek 1997; 50: 247-251.
26. Lauterbach R, Pawlik D, Kowalczyk D: Effect of the immuno-modulating agent, pentoxifylline, in the treatment of sepsis in prematurely delivered infants: a placebocontrolled, double blind trial. Crit Care Med 1999; 27: 807-14.
27. Mayumi T, Takezawa J, Takahashi H: Low-dose intramuscular polymyxin B improves survival of septic rats. Shock 1999; 11: 82-86.
28. Refsum SE, Halliday MI, Campbell G: Modulation of TNF alpha and IL-6 in a peritonitis model using pentoxifylline. J Ped Surg 1996; 31: 928-930.
29. Stack AM, Saladino RA, Thompson C: Failure of prophylactic and therapeutic use of a murine anti-tumor necrosis factor monoclonal antibody in Escherichia coli sepsis in the rabbit. Crit Care Med 1995; 23: 1512-1518.
30. Wu CC, Liao MH, Chen SJ: Pentoxifylline improves circulatory failure and survival in murine models of endotoxaemia. Eur J Pharmacol 1999; 373: 41- 49.
31. Salyer JL, Brohnsack JF, Knappe WA, Shigeoka AO, Aswood ER, Hill HR: Mechanisms of tumor necrosis factor -alfa alteration of PMN adhesion and migration. Am J Pathol 1990; 136: 831-841.
32. Bohuslav J, Kravchenko VV, Parry GC: Regulation of an essential innate immune response by the p50 subunit of NF-kappaB. J Clin Invest 1998; 102: 1645-1652.
33. Chang CK, Llanes S, Schumer W: Effect of dexamethasone on NF-kB activation, tumor necrosis factor formation, and glucose dyshomeostasis in septic rats. J Surg Res 1997; 72: 141-145.
34. Zhang FX, Kirschning CJ, Mancinelli R: Bacterial lipopoly-saccharide activates nuclear factor – kappaB through interleukin-1 signaling mediators in cultured human dermal endothelial cells and mononuclear phagocytes. J Biol Chem 1999; 274: 7611-7614.
35. Bours V: NF-kappa B and cancers. Bulletin et Memoires de l´Academie Royale de Medecine de Belgique 1999; 154: 335-345.
36. Acton RD, Dahlberg PS, Uknis ME: Differential sensitivity to Escherichia coli infection in mice lacking tumor necrosis factor p55 or interleukin-1 p80 receptors. Archiv Surg 1996; 131: 1216-1221.
37. Doellner H, Arntzen KJ, Haereid PE: Increased serum concentrations of soluble tumor necrosis factor receptors p55 and p75 in early onset neonatal sepsis. Early Human Develop 1998; 52: 251-261.
38. Modzelewski B: Release of tumor necrosis factor alpha and its soluble receptor p55in clinical septic syndrome. Archiv Immunol Ther Exper 1997; 45: 213-219.
39. Pinckard KJ, Sheehan KC, Arthur CD: Constitutive shedding of both p55 and p75 murine TNF receptors in vivo. J Immunol 1997; 157: 3869-3873.
40. Modzelewski B, Czarnecki P, Markert R: Wpływ pentoksyfiliny na przebieg doświadczalnego zapalenia otrzewnej.(w druku).
41. Modzelewski B, Czarnecki P: Wpływ indometacyny na przebieg doświadczalnego zapalenia otrzewnej. (w druku).
42. Haupt W, Riese J, Denzel C: Culture of human peritoneum – a new method to measure the local cytokine response and effect of immunomodulators. Infection 1998; 26: 345-348.
43. Holzheimer RG: The significance of endotoxin release in experimental and clinical sepsis in surgical patients – evidence for antibiotic-induced endotoxin release? Infection 1998; 26: 77-84.
44. Leon LR, White AA, Kluger MJ: Role of IL-6 and TNF in thermoregulation and survival during sepsis in mice. Am J Physiol 1998; 275: R269-R277.
Adres do korespondencji:
Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej
SP ZOZ SK nr 1
ul. Kopcińskiego 22
91-153 Łódź
e-mail: bogdanm. interia. pl

Anestezjologia Intensywna Terapia 4/2002

Pozostałe artykuły z numeru 4/2002: